{ "data": [ {"address":"27/11 ม.8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทราปราการ 10540","id":"6640-th","latitude":13.635179,"line_url":"https://lin.ee/Qxka9lH","longitude":100.771817,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ศรีวารี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-180-0511","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"442 ม. 12 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000","id":"6639-th","latitude":16.450615,"line_url":"https://lin.ee/qAyeGpf","longitude":102.712461,"name":"โลตัส บ้านทุ่ม","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"043-255-306","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"818 ม. 6 ต. ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150","id":"6638-th","latitude":15.750145,"line_url":"https://lin.ee/gbGIOc8","longitude":99.793551,"name":"โลตัส ลาดยาว","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"056-271-103","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"899 ม. 2 ต.ผักบัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110","id":"6637-th","latitude":16.363842,"line_url":"https://lin.ee/YdAy4Cb","longitude":102.140019,"name":"โลตัส ภูเขียว","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"044-861-858","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"30 ม.1 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150","id":"6636-th","latitude":15.661601,"line_url":"https://lin.ee/SDv6KCo","longitude":103.579881,"name":"โลตัส เกษตรวิสัย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"043-589053","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"264 ม.9 ต.ดอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120","id":"6635-th","latitude":17.625924,"line_url":"https://lin.ee/HpfeIzI","longitude":103.752236,"name":"โลตัส วานรนิวาส","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-792-095","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"228 ม.1 ต.ปะดง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180","id":"6634-th","latitude":13.129472,"line_url":"https://lin.ee/CBXegr1","longitude":102.211182,"name":"โลตัส สอยดาว","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"039-421721","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"542 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210","id":"6633-th","latitude":16.077399,"line_url":"https://lin.ee/EISKwq5","longitude":101.80625,"name":"โลตัส หนองบัวแดง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"044-872782","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"340 ม.6 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180","id":"6632-th","latitude":16.965069,"line_url":"https://lin.ee/q1cvWSb","longitude":102.266922,"name":"โลตัส ศรีบุญเรือง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-353-280","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"86/7 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140","id":"6631-th","latitude":14.041447,"line_url":"https://lin.ee/LkPGVe7","longitude":100.425405,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ลาดหลุมแก้ว","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"02-976-1500","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"104/1 ม.7 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170","id":"6630-th","latitude":16.038725,"line_url":"https://lin.ee/mIck8Vr","longitude":105.219389,"name":"โลตัส เขมราฐ","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"045-491-473","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"235 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทราปราการ 10540","id":"6629-th","latitude":13.659723,"line_url":"https://lin.ee/3KGV9qK","longitude":100.716879,"name":"โลตัส กิ่งแก้ว","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"02-750-4160","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"291 ถ.จรัญสนิทวงค์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600","id":"6628-th","latitude":13.742112,"line_url":"https://lin.ee/IS6ISK1","longitude":100.469716,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต จรัญสนิทวงศ์ 15","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-864-0300","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"3/3 ม.13 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120","id":"6627-th","latitude":17.093226,"line_url":"https://lin.ee/DrRrSuX","longitude":100.831333,"name":"โลตัส นครไทย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"055-389905","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"368 ม.10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170","id":"6626-th","latitude":19.215964,"line_url":"https://lin.ee/2jE4z93","longitude":99.517785,"name":"โลตัส แม่ขะจาน","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"053-704-090 098-280-8141","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"44/13 ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170","id":"6625-th","latitude":12.084809,"line_url":"https://lin.ee/wxokBrF","longitude":102.278444,"name":"โลตัส เกาะช้าง","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8140","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"115/20 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240","id":"6624-th","latitude":13.784619,"line_url":"https://lin.ee/jD3M8vz","longitude":100.673705,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เสรีไทย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"02-731-9439","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"299 ม.9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130","id":"6623-th","latitude":15.319921,"line_url":"https://lin.ee/cIlqVcQ","longitude":103.863066,"name":"โลตัส รัตนบุรี","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8138","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"91 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250","id":"6622-th","latitude":14.525475,"line_url":"https://lin.ee/TYm1NRB","longitude":102.25175,"name":"โลตัส ครบุรี","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"044-444-535","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"172/5 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250","id":"6621-th","latitude":13.71786,"line_url":"https://lin.ee/5KHxpkI","longitude":100.67033,"name":"โลตัส อ่อนนุช 80","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":"02-720-3714","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"696 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000","id":"6620-th","latitude":8.040443,"line_url":"https://lin.ee/aQDLzxC","longitude":98.835246,"name":"โลตัส อ่าวนาง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8112","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"202 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240","id":"6619-th","latitude":13.786732,"line_url":"https://lin.ee/dnln18L","longitude":100.630326,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ลาดพร้าว 101","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"02-370-1407","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"55/2 ม.4 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000","id":"6618-th","latitude":17.02539,"line_url":"https://lin.ee/muytjpC","longitude":99.821087,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เมืองสุโขทัย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8133","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"355 ม.1 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180","id":"6616-th","latitude":18.032952,"line_url":"https://lin.ee/XpmMORL","longitude":103.708345,"name":"โลตัส พรเจริญ","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-487-594","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"423 ม.16 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150","id":"6615-th","latitude":17.930196,"line_url":"https://lin.ee/JaNLRuD","longitude":103.96285,"name":"โลตัส เซกา","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-489-660","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"28/1 ถ. เทศบาลสาย 4 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120","id":"6613-th","latitude":12.626353,"line_url":"https://lin.ee/jBygaOE","longitude":102.005915,"name":"โลตัส ท่าใหม่","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"039-431-910","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"272 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140","id":"6612-th","latitude":15.04644,"line_url":"https://lin.ee/XRc0L5U","longitude":100.153719,"name":"โลตัส สรรคบุรี","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"056-424-344","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"501 ม.5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220","id":"6611-th","latitude":15.594193,"line_url":"https://lin.ee/jUyVd82","longitude":100.652731,"name":"โลตัส ไพศาลี","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"056-352-469","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"328/23 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210","id":"6610-th","latitude":8.571533,"line_url":"https://lin.ee/4I8z6zH","longitude":99.23189,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต พระแสง","opening_hours":"09:00 - 20:00","phone_number":"077-250446","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"116/17 ม.1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110","id":"6609-th","latitude":13.708135,"line_url":"https://lin.ee/R3LXMv3","longitude":101.210308,"name":"โลตัส บางคล้า","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-827-305","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"111 ม.11 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280","id":"6608-th","latitude":16.947674,"line_url":"https://lin.ee/VpVcn0i","longitude":103.421032,"name":"โลตัส วังสามหมอ","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-387-050","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"417 ม.11 ต. คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280","id":"6607-th","latitude":16.846052,"line_url":"https://lin.ee/ZGi6OG0","longitude":102.854799,"name":"โลตัส เขาสวนกวาง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8122","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"173 ม.1 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190","id":"6606-th","latitude":18.298194,"line_url":"https://lin.ee/vAnX4D5","longitude":103.299784,"name":"โลตัส ปากคาด","opening_hours":"06:00 - 21:00","phone_number":"042-481-201","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"131/1 ถ. กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240","id":"6605-th","latitude":13.742416,"line_url":"https://lin.ee/gMmzyYC","longitude":100.681418,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพกรีฑา","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"02-736-2048","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"407 ม.6 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150","id":"6604-th","latitude":17.618651,"line_url":"https://lin.ee/GzG6mr9","longitude":104.246252,"name":"โลตัส ศรีสงคราม","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"042-599-720","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"164 ม.6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110","id":"6603-th","latitude":15.014759,"line_url":"https://lin.ee/sZAngf2","longitude":100.33521,"name":"โลตัส อินทร์บุรี","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"056-532-056","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"336 ม.3 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180","id":"6602-th","latitude":16.090325,"line_url":"https://lin.ee/WdBqAbD","longitude":102.616121,"name":"โลตัส ชนบท","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8116","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"431 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130","id":"6601-th","latitude":18.301216,"line_url":"https://lin.ee/DmGi3DOG","longitude":98.817252,"name":"โลตัส บ้านโฮ่ง","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"053-980-361","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"198 ม.2 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230","id":"6600-th","latitude":14.762313,"line_url":"https://lin.ee/XA9xyw9","longitude":105.397126,"name":"โลตัส บุณฑริก","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8114","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"528/15 ม.7 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180","id":"6599-th","latitude":15.947429,"line_url":"https://lin.ee/Tkqld9O","longitude":99.984409,"name":"โลตัส บรรพตพิสัย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"056-350-710","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"256/1 ม.5 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140","id":"6598-th","latitude":8.278782,"line_url":"https://lin.ee/LU9lK88","longitude":99.050344,"name":"โลตัส เขาพนม","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8135","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"105/1 ม.5 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000","id":"6597-th","latitude":13.980502,"line_url":"https://lin.ee/XmsE15i","longitude":100.513756,"name":"โลตัส วัดไพร่ฟ้า ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-9783942","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"663/21 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000","id":"6595-th","latitude":13.665998,"line_url":"https://lin.ee/B7HqTz9","longitude":101.09309,"name":"โลตัส ดอนทอง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8108","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"89 ม.6 ถ.ขุนหาญ-ศรีสะเกษ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150","id":"6594-th","latitude":14.626231,"line_url":"https://lin.ee/s4Kf8NH","longitude":104.420884,"name":"โลตัส ขุนหาญ","opening_hours":"06:00 - 20:00","phone_number":"045-637-194","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"129/14 ซ.ม.บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"6593-th","latitude":12.533219,"line_url":"https://lin.ee/qE66P1U","longitude":99.961416,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต หัวหิน - หัวนา","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"03-2536762","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"199/9 ม.3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110","id":"6592-th","latitude":15.866518,"line_url":"https://lin.ee/nGJAvFN","longitude":100.596164,"name":"โลตัส หนองบัว","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"056-323-314","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"232 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190","id":"6591-th","latitude":13.585416,"line_url":"https://lin.ee/kFgHNdn","longitude":101.289356,"name":"โลตัส แปลงยาว","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-851-164","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"102/24 ม.2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150","id":"6590-th","latitude":12.70005,"line_url":"https://lin.ee/OdCzCnp","longitude":101.221226,"name":"โลตัส ระยอง ทาวน์","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8103","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"400 ม.14 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130","id":"6589-th","latitude":15.099324,"line_url":"https://lin.ee/SzMpN2K","longitude":104.583142,"name":"โลตัส กันทรารมย์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-636-408","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"508 ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110","id":"6588-th","latitude":7.836024,"line_url":"https://lin.ee/ZbsIttX","longitude":99.939257,"name":"โลตัส ป่าพะยอม","opening_hours":"09:00 - 20:00","phone_number":"074-624-522","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"12/27 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000","id":"6587-th","latitude":13.702145,"line_url":"https://lin.ee/tKg1C5U","longitude":101.092378,"name":"โลตัส ตลาดบ้านใหม่","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-817-742","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"45/1 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000","id":"6586-th","latitude":18.297325,"line_url":"https://lin.ee/Q67yolR","longitude":99.496479,"name":"โลตัส ปงสนุก","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"054-313-218","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"97 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130","id":"6585-th","latitude":13.976975,"line_url":"https://lin.ee/HljZdJK","longitude":100.644414,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เสมาฟ้าคราม","opening_hours":"09:00 - 20:00","phone_number":"02-9743515","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"405 ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190","id":"6584-th","latitude":15.734311,"line_url":"https://lin.ee/B5skCst","longitude":102.788767,"name":"โลตัส หนองสองห้อง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"043-491900","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"481 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130","id":"6582-th","latitude":7.795359,"line_url":"https://lin.ee/xkr2NiW","longitude":99.623536,"name":"โลตัส ห้วยยอด","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8095","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"100 ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240","id":"6580-th","latitude":13.396162,"line_url":"https://lin.ee/piU5PgH","longitude":101.279981,"name":"โลตัส เกาะโพธิ์","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"038-209-845","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"680 ม.5 ต. ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120","id":"6579-th","latitude":8.06566,"line_url":"https://lin.ee/2tLVwZK","longitude":99.302337,"name":"โลตัส ลำทับ","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8092","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"216/1 ม.6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190","id":"6578-th","latitude":18.319262,"line_url":"https://lin.ee/znqTjdz","longitude":99.357985,"name":"โลตัส ห้างฉัตร","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"054-338-314","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"634 ม.1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160","id":"6577-th","latitude":15.639956,"line_url":"https://lin.ee/Dc8S4MQ","longitude":100.485889,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ท่าตะโก","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"056-360-485","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"200 ม.3 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130","id":"6576-th","latitude":17.955552,"line_url":"https://lin.ee/RKcDCrr","longitude":102.575732,"name":"โลตัส ศรีเชียงใหม่","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8089","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"725  ม.4  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน  55110","id":"6575-th","latitude":18.568184,"line_url":"https://lin.ee/RE1nvVb","longitude":100.739687,"name":"โลตัส เวียงสา","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"054-781-440","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"315 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000","id":"6574-th","latitude":8.075865,"line_url":"https://lin.ee/Z2X2vGa","longitude":98.908685,"name":"โลตัส กระบี่ ทาวน์","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8087","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"300/5 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130","id":"6573-th","latitude":9.109853,"line_url":"https://lin.ee/MySYP3o","longitude":99.242151,"name":"โลตัส พุนพิน","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"077-240882","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"200 ม.10 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260","id":"6572-th","latitude":14.487124,"line_url":"https://lin.ee/fMGiWa4","longitude":105.006402,"name":"โลตัส น้ำยืน","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8085","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"17 ม.1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140","id":"6571-th","latitude":10.659772,"line_url":"https://lin.ee/Uj29oy4","longitude":99.191366,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ท่าแซะ","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"077-584-241","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"888/2 ม.13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550","id":"6570-th","latitude":13.506001,"line_url":"https://lin.ee/spgDOnp","longitude":100.830095,"name":"โลตัส คลองด่าน","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-707-5270-72","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"561 ม.12 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160","id":"6569-th","latitude":13.74647,"line_url":"https://lin.ee/XPyvWyq","longitude":102.317864,"name":"โลตัส วัฒนานคร","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8082","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"541 ม. 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120","id":"6567-th","latitude":17.275555,"line_url":"https://lin.ee/NKLKzW3","longitude":101.156942,"name":"โลตัส ด่านซ้าย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-810-910","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"689 ม.14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160","id":"6566-th","latitude":13.660034,"line_url":"https://lin.ee/ujEjt8Y","longitude":101.436414,"name":"โลตัส สนามชัยเขต","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-597-662","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"3093 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"6565-th","latitude":14.957892,"line_url":"https://lin.ee/W3Ilm3n","longitude":102.058755,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต โคราชเวส","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"044-278693","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"234 ม. 2 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210","id":"6564-th","latitude":13.507365,"line_url":"https://lin.ee/HNLJsoi","longitude":102.17842,"name":"โลตัส วังน้ำเย็น","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"037-251-416","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1/9 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140","id":"6563-th","latitude":8.275356,"line_url":"https://lin.ee/qGD38ec","longitude":98.304869,"name":"โลตัส โคกกลอย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"076-581-044","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"346/1 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130","id":"6562-th","latitude":8.065508,"line_url":"https://lin.ee/JBecX9Z","longitude":99.004373,"name":"โลตัส เหนือคลอง","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8074","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"111/1 ม. 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"6561-th","latitude":13.221687,"line_url":"https://lin.ee/wgkrhWV","longitude":100.939045,"name":"โลตัส บางพระ","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-776413","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"502 ม.3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"6560-th","latitude":13.573355,"line_url":"https://lin.ee/gFEMJ63","longitude":100.639055,"name":"โลตัส แพรกษา","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-7010928","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"440 ม. 17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170","id":"6559-th","latitude":17.588509,"line_url":"https://lin.ee/HYW1axO","longitude":103.980815,"name":"โลตัส อากาศอำนวย","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"042-799-215","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"371 ม.12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160","id":"6558-th","latitude":17.622965,"line_url":"https://lin.ee/957MHVPf","longitude":99.235565,"name":"โลตัส เถิน","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"054-333-401","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"181/1 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120","id":"6557-th","latitude":7.932988,"line_url":"https://lin.ee/LTQqk9E","longitude":99.146332,"name":"โลตัส คลองท่อม","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8069","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"107/25 ม.6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220","id":"6556-th","latitude":10.138843,"line_url":"https://lin.ee/L47PLHC","longitude":99.093449,"name":"โลตัส ทุ่งตะโก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"077-585-151","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"413 ม.10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140","id":"6555-th","latitude":16.713922,"line_url":"https://lin.ee/9ADLGXY","longitude":102.872722,"name":"โลตัส น้ำพอง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"043-000-436","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"263/174 ม. 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"6554-th","latitude":12.883369,"line_url":"https://lin.ee/aTRoySB","longitude":100.906763,"name":"โลตัส จอมเทียน","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-756405","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"42 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140","id":"6553-th","latitude":13.63885,"line_url":"https://lin.ee/z5lapMU","longitude":100.50022,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ประชาอุทิศ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-873-6712","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"209 ม. 1 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140","id":"6552-th","latitude":15.521341,"line_url":"https://lin.ee/fMfXNkN","longitude":104.719587,"name":"โลตัส ม่วงสามสิบ","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"045-489-657","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"425/10 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160","id":"6551-th","latitude":14.317929,"line_url":"https://lin.ee/eTE3BnM","longitude":99.517059,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต บ่อพลอย","opening_hours":"09:00 - 20:00","phone_number":"03-4628472","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"197 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250","id":"6550-th","latitude":17.420727,"line_url":"https://lin.ee/SAidUbG","longitude":102.56913,"name":"โลตัส กุดจับ","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8062","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"19/19 ม.1 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180","id":"6549-th","latitude":17.47569,"line_url":"https://lin.ee/F1Dj4Sp","longitude":104.100092,"name":"โลตัส นาหว้า","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"042-597-743","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"33/22 ม.7 ถ.กาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320","id":"6548-th","latitude":6.526973,"line_url":"https://lin.ee/rmVsLoD","longitude":100.417127,"name":"โลตัส จังโหลน","opening_hours":"06:00 - 21:00","phone_number":"074-434-440","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"445 ม.1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180","id":"6547-th","latitude":7.136859,"line_url":"https://lin.ee/yU67TFX","longitude":100.263512,"name":"โลตัส รัตภูมิ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"074-430-448","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"285 ม. 11 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150","id":"6546-th","latitude":17.692412,"line_url":"https://lin.ee/GDSE1W9","longitude":102.910636,"name":"โลตัส เพ็ญ","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-278-148","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"3 ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140","id":"6545-th","latitude":11.225459,"line_url":"https://lin.ee/VS5tRhX","longitude":99.495036,"name":"โลตัส บางสะพาน","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"03-2654154","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"111/9 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140","id":"6544-th","latitude":7.378824,"line_url":"https://lin.ee/q7l4CyS","longitude":99.672842,"name":"โลตัส ย่านตาขาว","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8056","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"250  ม. 10  ต.พานทอง  อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160","id":"6543-th","latitude":13.462077,"line_url":"https://lin.ee/b2kXiST","longitude":101.093717,"name":"โลตัส พานทอง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"084-657-5012","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"250  ม. 11  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250","id":"6542-th","latitude":17.856297,"line_url":"https://lin.ee/gMDafZ4","longitude":103.762617,"name":"โลตัส คำตากล้า","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-796-530","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"395 ม.14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140","id":"6541-th","latitude":16.02577,"line_url":"https://lin.ee/nbZE9tH","longitude":104.336935,"name":"โลตัส กุดชุม","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"045-789-686","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"415 ม.6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150","id":"6540-th","latitude":15.83316,"line_url":"https://lin.ee/tSnOV0u","longitude":104.394097,"name":"โลตัส ป่าติ้ว","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8052","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"689 ม. 4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150","id":"6499-th","latitude":15.39644,"line_url":"https://lin.ee/4avz2Fb","longitude":104.552089,"name":"โลตัส เขื่องใน","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8051","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"115/4 ม.10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120","id":"6498-th","latitude":14.039377,"line_url":"https://lin.ee/hTQKFt8","longitude":99.788865,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต พระแท่น","opening_hours":"09:00 - 20:00","phone_number":"03-4643591","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"149 ม.5 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140","id":"6497-th","latitude":14.252649,"line_url":"https://lin.ee/v5B36xs","longitude":99.819884,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดเขต","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"03-4632195","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"82 ม.1 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110","id":"6496-th","latitude":16.677131,"line_url":"https://lin.ee/kz1KFzd","longitude":99.590063,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต พรานกระต่าย","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"055-775-694","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"3/60 ม.2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120","id":"6495-th","latitude":8.387799,"line_url":"https://lin.ee/EpXJ2ww","longitude":98.27025,"name":"โลตัส ท้ายเหมือง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"076-571-628","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"228 ม.5 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110","id":"6494-th","latitude":7.734662,"line_url":"https://lin.ee/JjygqH6","longitude":100.011478,"name":"โลตัส ควนขนุน","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"074-622545","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"542 ม.11 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130","id":"6493-th","latitude":14.575917,"line_url":"https://lin.ee/ZFNl68B","longitude":100.771282,"name":"โลตัส บ้านหมอ","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"036-283366","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"222-240 ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"6492-th","latitude":13.89754,"line_url":"https://lin.ee/3bMLX1g","longitude":100.429106,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต บางบัวทอง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-920-5348","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"192 ม.4 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120","id":"6491-th","latitude":19.18014,"line_url":"https://lin.ee/8YWKIqX","longitude":100.919116,"name":"โลตัส ปัว","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"09-8280804-3","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"211/12 ม.1 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120","id":"6490-th","latitude":17.569715,"line_url":"https://lin.ee/t1KJB4S","longitude":104.603224,"name":"โลตัส ท่าอุเทน","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"042-581-047","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"90 ม. 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130","id":"6489-th","latitude":13.543288,"line_url":"https://lin.ee/Q46xQe9","longitude":100.973817,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต บางปะกง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-840-082","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1221 ม. 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120","id":"6488-th","latitude":16.229518,"line_url":"https://lin.ee/ImzxkBX","longitude":99.7335,"name":"โลตัส ท่ามะเขือ","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"05-5863441","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"39/9 ม. 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170","id":"6487-th","latitude":16.594102,"line_url":"https://lin.ee/yJVyK5g","longitude":99.853794,"name":"โลตัส ลานกระบือ","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"055-731-443","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"666 ม. 4 ต. นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130","id":"6486-th","latitude":16.945734,"line_url":"https://lin.ee/dfkoI1tl","longitude":104.507309,"name":"โลตัส นาแก","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8038","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"111 ม. 3 ต.บ้านเเพง อ.บ้านเเพง จ.นครพนม 48140","id":"6485-th","latitude":17.960449,"line_url":"https://lin.ee/aeUrRQn","longitude":104.211436,"name":"โลตัส บ้านแพง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-591-343","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"599/1 ม. 3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110","id":"6483-th","latitude":16.21783,"line_url":"https://lin.ee/mdR2mL0","longitude":100.410284,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ตะพานหิน","opening_hours":"06:00 - 22:00","phone_number":"05-6662678","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"307 ม.10 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110","id":"6482-th","latitude":14.258204,"line_url":"https://lin.ee/KpHwb9q","longitude":101.074521,"name":"โลตัส บ้านนา","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"037-323-810","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"629 ม. 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"6481-th","latitude":12.979466,"line_url":"https://lin.ee/T6reZf8","longitude":101.212596,"name":"โลตัส ปลวกแดง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8033","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"151/1 ม. 6 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150","id":"6480-th","latitude":19.343353,"line_url":"https://lin.ee/gP1NkX0","longitude":100.121729,"name":"โลตัส จุน","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"054-420-345","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"68 ถ. บริบาลดำริ ต. ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190","id":"6479-th","latitude":17.674935,"line_url":"https://lin.ee/lUyaMcX","longitude":103.253375,"name":"โลตัส บ้านดุง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-274-100","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"53/4 ม. 1 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110","id":"6477-th","latitude":12.456719,"line_url":"https://lin.ee/mohguF3","longitude":102.233973,"name":"โลตัส ขลุง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8029","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"186 ม.5 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110","id":"6476-th","latitude":15.045725,"line_url":"https://lin.ee/6qPF5Gc","longitude":100.548766,"name":"โลตัส บ้านหมี่","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8028","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"231 ม. 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150","id":"6475-th","latitude":13.846889,"line_url":"https://lin.ee/7a7la7l","longitude":101.058049,"name":"โลตัส บางน้ำเปรี้ยว","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-581-706","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"292 ม. 13 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120","id":"6474-th","latitude":18.025829,"line_url":"https://lin.ee/ewe6wsV","longitude":103.083526,"name":"โลตัส โพนพิสัย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-471-054","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"394/10 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"6473-th","latitude":16.799547,"line_url":"https://lin.ee/4k07H3x","longitude":100.26407,"name":"โลตัส พิษณุโลก ทาวน์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"055-2187301","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"163/24 ม. 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"6472-th","latitude":13.333707,"line_url":"https://lin.ee/EWL4KCt","longitude":100.934695,"name":"โลตัส อ่างศิลา","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-715382","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"97 ม.6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110","id":"6471-th","latitude":13.738544,"line_url":"https://lin.ee/AfHfHwQ","longitude":100.330552,"name":"โลตัส พุทธมณฑลสาย4","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-814-3569","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"88 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"6470-th","latitude":17.401355,"line_url":"https://lin.ee/CakbCKa","longitude":102.804453,"name":"โลตัส ยูดี ทาวน์","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"042-344-414","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"400 ม. 10 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170","id":"6469-th","latitude":16.702035,"line_url":"https://lin.ee/KRqT8T9","longitude":103.082616,"name":"โลตัส กระนวน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"043-252-972","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"568 ม. 13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120","id":"6468-th","latitude":16.201133,"line_url":"https://lin.ee/UlEf40U","longitude":104.555825,"name":"โลตัส เลิงนกทา","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8020","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"482 ม. 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160","id":"6467-th","latitude":17.390095,"line_url":"https://lin.ee/mkJOeyl","longitude":103.712376,"name":"โลตัส พังโคน","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"042-734-970","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"47 ม.5 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120","id":"6465-th","latitude":7.913139,"line_url":"https://lin.ee/fFbZAZ4","longitude":98.336435,"name":"โลตัส กะทู้","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"076-202-035","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"118 ถ.พหลโยธินสายใหม่ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140","id":"6464-th","latitude":14.348219,"line_url":"https://lin.ee/DKM5wxA","longitude":100.869092,"name":"โลตัส หนองแค","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"036-380-609","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"204/18 ม.6 ต.บางกะสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"6463-th","latitude":13.866532,"line_url":"https://lin.ee/qL0p613","longitude":100.48291,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต พระนั่งเกล้า","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-968-1943","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"317 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330","id":"6462-th","latitude":13.732233,"line_url":"https://lin.ee/sKx7yd3","longitude":100.531475,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต จามจุรี สแควร์","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":"02-6576033","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"11/4 ถ.เทศบาล 12 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120","id":"6461-th","latitude":15.593745,"line_url":"https://lin.ee/a2oT4nT","longitude":102.429281,"name":"โลตัส บัวใหญ่","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"044-292068","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"100 ม.20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130","id":"6460-th","latitude":15.602659,"line_url":"https://lin.ee/ooJFOLl","longitude":103.806642,"name":"โลตัส สุวรรณภูมิ","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"098-280-8012","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1473 ม.3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110","id":"6459-th","latitude":6.896862,"line_url":"https://lin.ee/kZBboPX","longitude":99.78996,"name":"โลตัส ละงู","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"074-734359","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"811 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510","id":"6457-th","latitude":13.835774,"line_url":"https://lin.ee/plaxjE4","longitude":100.696213,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต รามอินทรา 109","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"02-955-4820","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"189/7 ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000","id":"6456-th","latitude":13.102528,"line_url":"https://lin.ee/C5CpkGU","longitude":99.939161,"name":"โลตัส เพชรบุรี","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"03-2536762","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"70 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"6455-th","latitude":13.979834,"line_url":"https://lin.ee/ePlDuNn","longitude":100.685824,"name":"โลตัส ลำลูกกา คลอง 4","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-1990042","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"100 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140","id":"6454-th","latitude":15.993094,"line_url":"https://lin.ee/XsiIDAS","longitude":101.065766,"name":"โลตัส หนองไผ่","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"056-782426","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"\"200,200/1 ถ.บำรุงราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000\"","id":"6453-th","latitude":16.471376,"line_url":"https://lin.ee/ldX66FR","longitude":99.533995,"name":"โลตัส ดี เซ็นเตอร์","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"055-722-840","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"123/59 ถ.แสงราษฎรใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120","id":"6452-th","latitude":15.887505,"line_url":"https://lin.ee/8neUjk8","longitude":100.304842,"name":"โลตัส ชุมแสง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"056-318-817","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"92 ม.11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130","id":"6451-th","latitude":17.360937,"line_url":"https://lin.ee/tjU3Wzc","longitude":103.112737,"name":"โลตัส หนองหาน","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-8002","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"6/43 ม.5 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130","id":"6450-th","latitude":7.815845,"line_url":"https://lin.ee/1CKwAFr4","longitude":98.340185,"name":"โลตัส ราไวย์","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"076-602-304","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"15/9 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110","id":"6449-th","latitude":8.391094,"line_url":"https://lin.ee/h5vH5r0K","longitude":98.741806,"name":"โลตัส อ่าวลึก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"098-280-7998","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"75/22 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000","id":"6448-th","latitude":7.859564,"line_url":"https://lin.ee/NnkuwcQ","longitude":98.364731,"name":"โลตัส เจ้าฟ้า","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":"076-244-029","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"209/9 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280","id":"6447-th","latitude":9.71174,"line_url":"https://lin.ee/bJ9h8l4","longitude":99.990647,"name":"โลตัส เกาะพะงัน","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":"077-239570","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"42/27 ถ.สถิตย์นิมานการ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110","id":"6445-th","latitude":15.240732,"line_url":"https://lin.ee/DdMGB1B","longitude":105.234105,"name":"โลตัส พิบูลมังสาหาร","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"045-441-294","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"15/3 ม.10 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160","id":"6444-th","latitude":14.222887,"line_url":"https://lin.ee/rDxXG9H","longitude":100.575555,"name":"โลตัส บางปะอิน","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"098-280-7992","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"828/1 ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130","id":"6443-th","latitude":15.025214,"line_url":"https://lin.ee/VojQjaD","longitude":102.83574,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ลำปลายมาศ","opening_hours":"06:00 - ","phone_number":"098-280-7991","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"194/3 ม.10 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160","id":"6442-th","latitude":17.6894156,"line_url":"https://lin.ee/TSkDwm9","longitude":102.463822,"name":"โลตัส บ้านผือ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-282-348","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"290/2 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92100","id":"6441-th","latitude":7.408187,"line_url":"https://lin.ee/z78DrnD","longitude":99.522668,"name":"โลตัส กันตัง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"074-341943","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"122/1 ม.4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120","id":"6440-th","latitude":15.0587004,"line_url":"https://lin.ee/syATyTn","longitude":100.717548,"name":"โลตัส โคกสำโรง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"036-625-266","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"474 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110","id":"6439-th","latitude":7.986034,"line_url":"https://lin.ee/R1mziOc","longitude":98.301216,"name":"โลตัส เชิงทะเล","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"076-602-188","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"353/52 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"6438-th","latitude":12.933996,"line_url":"https://lin.ee/lyejrQi","longitude":100.903708,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล พัทยา","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"087-533-3836","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"185/21 ถ.พานิชสัมพันธ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140","id":"6437-th","latitude":8.336937,"line_url":"https://lin.ee/e72kZr8","longitude":100.202082,"name":"โลตัส ปากพนัง","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"075-333540","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"259 ม.3 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120","id":"6436-th","latitude":18.513175,"line_url":"https://lin.ee/3xnrfwS","longitude":98.942392,"name":"โลตัส ป่าซาง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-7967","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"313 ม.4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130","id":"6435-th","latitude":13.533659,"line_url":"https://lin.ee/qV0Jl5x","longitude":99.965547,"name":"โลตัส ดำเนินสะดวก","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"032-356-347","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"179/4 ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130","id":"6433-th","latitude":18.764375,"line_url":"https://lin.ee/fng7BSj","longitude":99.079097,"name":"โลตัส บ่อสร้าง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"053-387-147 098-280-7982","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"50 ม.12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150","id":"6432-th","latitude":14.714437,"line_url":"https://lin.ee/6zCHP4W","longitude":102.021428,"name":"โลตัส ปักธงชัย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"044-284-745","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"99 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110","id":"6430-th","latitude":13.978331,"line_url":"https://lin.ee/ppz30v6","longitude":99.626081,"name":"โลตัส ท่าม่วง","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"034-627-014","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"90/11 ถ.บางลี่- หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110","id":"6429-th","latitude":14.227912,"line_url":"https://lin.ee/zZ6Jjk5","longitude":100.029398,"name":"โลตัส สองพี่น้อง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-7977","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"363 ม. 4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130","id":"6428-th","latitude":15.61468,"line_url":"https://lin.ee/l6phZMG","longitude":105.02599,"name":"โลตัส ตระการพืชผล","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-482-428","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"310/15 ม. 2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160","id":"6427-th","latitude":12.630185,"line_url":"https://lin.ee/DEZ9avg","longitude":101.445699,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต บ้านเพ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"2567 ม. 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120","id":"6426-th","latitude":19.552067,"line_url":"https://lin.ee/8HnJXBG","longitude":99.746769,"name":"โลตัส พาน","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"053-635-051 098-280-7974","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1 ม. 10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210","id":"6425-th","latitude":18.831661,"line_url":"https://lin.ee/9wdt1oY","longitude":99.039195,"name":"โลตัส สันทราย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"\"053-397-814, 097-337-5221\"","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"11 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120","id":"6424-th","latitude":15.8027424,"line_url":"https://lin.ee/stOAniu","longitude":102.6063073,"name":"โลตัส พล","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-306-567","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"121/11 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120","id":"6423-th","latitude":13.912473,"line_url":"https://lin.ee/JyE6wwC","longitude":100.496271,"name":"โลตัส ปากเกร็ด","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"02-9609643","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"239 ม. 2 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150","id":"6422-th","latitude":19.090465,"line_url":"https://lin.ee/x0WPqkq","longitude":98.936034,"name":"โลตัส แม่แตง","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"098-280-7970","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"88/3 1 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140","id":"6421-th","latitude":9.536094,"line_url":"https://lin.ee/xcSMmum","longitude":99.936683,"name":"โลตัส สมุย","opening_hours":"06:00 - 21:00","phone_number":"077-236-574","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"175 ถ.โพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120","id":"6418-th","latitude":13.699578,"line_url":"https://lin.ee/HipOoNl","longitude":99.85873,"name":"โลตัส โพธาราม","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"03-2232259","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"53/16 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120","id":"6417-th","latitude":13.914814,"line_url":"https://lin.ee/QD3tJEa","longitude":99.768191,"name":"โลตัส ท่ามะกา","opening_hours":"08:00 - 20:00","phone_number":"03-4648034","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"331/1 ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120","id":"6416-th","latitude":13.58624,"line_url":"https://lin.ee/guKOakJ","longitude":100.1083,"name":"โลตัส บ้านแพ้ว","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"03-4850820","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"136/28 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64100","id":"6415-th","latitude":17.305815,"line_url":"https://lin.ee/M7H4WWi","longitude":99.833591,"name":"โลตัส สวรรคโลก","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"055-623-015","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"45/3 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110","id":"6414-th","latitude":14.590369,"line_url":"https://lin.ee/xNwF2dG","longitude":100.99474,"name":"โลตัส แก่งคอย","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"036-320045-6","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"101 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000","id":"6411-th","latitude":14.890099,"line_url":"https://lin.ee/34c0oMC","longitude":103.490571,"name":"โลตัส สุรินทร์","opening_hours":"06:00 - 21:00","phone_number":"044-539-462","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"3 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230","id":"6409-th","latitude":13.854944,"line_url":"https://lin.ee/Z3DPn4p","longitude":100.640529,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต วัชรพล","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"02-945-6710","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1 ซอย1 ถ.ทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140","id":"6407-th","latitude":13.450579,"line_url":"https://lin.ee/R10URNp","longitude":101.180297,"name":"โลตัส พนัสนิคม","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"038-788260","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"69/9 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000.","id":"6406-th","latitude":16.423141,"line_url":"https://lin.ee/LGE7Hzl","longitude":102.833477,"name":"โลตัส ขอนแก่น","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-322-204","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"125 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700","id":"6404-th","latitude":13.771503,"line_url":"https://lin.ee/6guyQ72","longitude":100.484332,"name":"โลตัส ปิ่นเกล้า","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"02-883-4693","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"663-665 อาคารพิชัยญาติ ถ.มังกร แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10110","id":"6403-th","latitude":13.741732,"line_url":"https://lin.ee/wBb8IoB","longitude":100.508271,"name":"โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ไชน่าทาวน์","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":"02-623-0960","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"103 ถ.เลียบคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000","id":"6402-th","latitude":16.179449,"line_url":"https://lin.ee/PA50sFe","longitude":103.301366,"name":"โลตัส มหาสารคาม","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"043-471-066","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"99/9 ม.3 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000","id":"6401-th","latitude":13.85494,"line_url":"https://lin.ee/MSPRgW4","longitude":100.5441,"name":"โลตัส พงษ์เพชร","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-955-5700","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"899 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240","id":"5537-th","latitude":13.985509,"line_url":"https://lin.ee/8CfR8NX","longitude":101.771329,"name":"โลตัส กบินทร์บุรี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"037-283-410","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"461 ม. 1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000","id":"5536-th","latitude":18.358688,"line_url":"https://lin.ee/sBhPxby","longitude":103.646445,"name":"โลตัส บึงกาฬ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-491-624","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"435 ม.5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140","id":"5535-th","latitude":16.006812,"line_url":"https://lin.ee/S1Jns7K","longitude":99.799663,"name":"โลตัส ขาณุวรลักษบุรี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"055-726-473 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000","id":"5534-th","latitude":11.7976,"line_url":"https://lin.ee/xnBFM2y","longitude":99.77733,"name":"โลตัส ประจวบคีรีขันธ์","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"032-652-202","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"46 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530","id":"5533-th","latitude":13.851076,"line_url":"https://lin.ee/7sQ9pzE","longitude":100.859583,"name":"โลตัส หนองจอก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-988-3383","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"329 ม. 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74000","id":"5532-th","latitude":13.655919,"line_url":"https://lin.ee/hiGrvKq","longitude":100.272952,"name":"โลตัส กระทุ่มแบน","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"03-4846525","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"95 ม. 2 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120","id":"5531-th","latitude":15.114249,"line_url":"https://lin.ee/Xxi3OWG","longitude":104.134972,"name":"โลตัส อุทุมพรพิสัย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-638-514 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"84 ม. 7 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140","id":"5530-th","latitude":14.724824,"line_url":"https://lin.ee/gYr8ugK","longitude":104.19699,"name":"โลตัส ขุขันธ์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-630-568","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"92 ม. 4 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110","id":"5529-th","latitude":9.936629,"line_url":"https://lin.ee/XfOGnwV","longitude":99.062972,"name":"โลตัส หลังสวน","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"077-561-228","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"212 ม.4 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110","id":"5528-th","latitude":16.957539,"line_url":"https://lin.ee/3W28Q6V","longitude":104.72677,"name":"โลตัส ธาตุพนม","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-540-230-39 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"9/2 ม. 7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140","id":"5527-th","latitude":13.991818,"line_url":"https://lin.ee/XeCvTls","longitude":99.997069,"name":"โลตัส กำแพงแสน","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"034-281-028","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"369 ม.5 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110","id":"5526-th","latitude":19.530601,"line_url":"https://lin.ee/0TyQq9G","longitude":100.302573,"name":"โลตัส เชียงคำ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"054-415-359","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1166/2 ม.1 ถ.ทางหลวงหมายเลข304 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120","id":"5525-th","latitude":13.744268,"line_url":"https://lin.ee/ltx1ivH","longitude":101.356999,"name":"โลตัส พนมสารคาม","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-837-369","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"820 ม. 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130","id":"5524-th","latitude":14.752278,"line_url":"https://lin.ee/Ft6Ki2O","longitude":100.099128,"name":"โลตัส สามชุก","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"035-504-801 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"229 ม. 3 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110","id":"5523-th","latitude":14.647632,"line_url":"https://lin.ee/cMiKRUw","longitude":104.634885,"name":"โลตัส กันทรลักษ์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-663-465 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"228 ม.10 ถ.ทางหลวงหมายเลข304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140","id":"5522-th","latitude":13.895789,"line_url":"https://lin.ee/2klzKta","longitude":101.579953,"name":"โลตัส ศรีมหาโพธิ์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"037-414-759","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"245 ม. 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110","id":"5521-th","latitude":20.144391,"line_url":"https://lin.ee/NypDcc2","longitude":99.858529,"name":"โลตัส แม่จัน","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"053-660-020-25","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"429 ม. 6 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160","id":"5520-th","latitude":14.910491,"line_url":"https://lin.ee/X4SsVR7","longitude":105.06678,"name":"โลตัส เดชอุดม","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-266-239 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"899 ม.10 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110","id":"5519-th","latitude":17.852401,"line_url":"https://lin.ee/g5AAGV2","longitude":102.575597,"name":"โลตัส ท่าบ่อ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-431-608","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"158/80 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160","id":"5518-th","latitude":8.662145,"line_url":"https://lin.ee/ZI947Sr","longitude":99.924632,"name":"โลตัส ท่าศาลา","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"075-330-425","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"402 ม. 3 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110","id":"5517-th","latitude":17.4700399,"line_url":"https://lin.ee/xpNmvRe","longitude":103.4396357,"name":"โลตัส สว่างแดนดิน","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-737-704 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"179 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180","id":"5516-th","latitude":12.6719583,"line_url":"https://lin.ee/A89zoF5","longitude":100.8985911,"name":"โลตัส สัตหีบ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-739468-77","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"669 ม. 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000","id":"5514-th","latitude":19.1831274,"line_url":"https://lin.ee/EYT8goN","longitude":99.8974063,"name":"โลตัส พะเยา","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"054-411-565","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"156 ม. 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130","id":"5513-th","latitude":20.4072969,"line_url":"https://lin.ee/NACNRXw","longitude":99.8832254,"name":"โลตัส แม่สาย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"081-595-9217","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"39/119 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000","id":"5512-th","latitude":16.4396253,"line_url":"https://lin.ee/L7SauIQ","longitude":100.3411534,"name":"โลตัส พิจิตร","opening_hours":"09:00 - 20:00","phone_number":"056-651-510 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"243 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000","id":"5511-th","latitude":17.1682559,"line_url":"https://lin.ee/ATZgx0Z","longitude":104.1390895,"name":"โลตัส สกลนคร","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-731-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"99 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000","id":"5510-th","latitude":13.4019544,"line_url":"https://lin.ee/KyCJ7zM","longitude":100.005978,"name":"โลตัส สมุทรสงคราม","opening_hours":"09:00 - 22:00","phone_number":"03-4724112","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"335/2 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000","id":"5509-th","latitude":17.3947283,"line_url":"https://lin.ee/3bkvxPC","longitude":104.7796734,"name":"โลตัส นครพนม","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-523-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"19 ถ.หลักเมือง อ.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000","id":"5508-th","latitude":14.868945,"line_url":"https://lin.ee/y1XbJoL","longitude":103.5099958,"name":"โลตัส สุรินทร์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-531-980","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"320 ม. 4 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000","id":"5507-th","latitude":18.7648613,"line_url":"https://lin.ee/9fWUMs4","longitude":100.7613461,"name":"โลตัส น่าน","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"054-684-724","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"35 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000","id":"5506-th","latitude":16.5489809,"line_url":"https://lin.ee/1fGzpfY","longitude":104.7162395,"name":"โลตัส มุกดาหาร","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-631-506 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"364/25 ถ.ทางหลวงหมายเลข340 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000","id":"5505-th","latitude":15.1826547,"line_url":"https://lin.ee/nssYrgG","longitude":100.1333793,"name":"โลตัส ชัยนาท","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"056-412-871","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"222 ถ.ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000","id":"5504-th","latitude":18.2799437,"line_url":"https://lin.ee/LhTvQg9","longitude":99.4932242,"name":"โลตัส ลำปาง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"054-811-463 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"55/4 ม. 1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000","id":"5503-th","latitude":18.1538329,"line_url":"https://lin.ee/ZjVDR3Q","longitude":100.1565288,"name":"โลตัส แพร่","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"054-621-536 Ext.355","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"2 ถ.ศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000","id":"5502-th","latitude":17.6073763,"line_url":"https://lin.ee/DusttdS","longitude":100.0820383,"name":"โลตัส อุตรดิตถ์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"055-443-074","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"68 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000","id":"5501-th","latitude":16.0545089,"line_url":"https://lin.ee/qcWQenB","longitude":103.6382255,"name":"โลตัส ร้อยเอ็ด","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-513-430","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"10 ถ.ศรีสกุลไทย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120","id":"5181-th","latitude":12.798944,"line_url":"https://lin.ee/AIRHir7","longitude":99.972282,"name":"โลตัส ชะอำ-เพชรบุรี","opening_hours":null,"phone_number":null,"type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"328 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560","id":"5180-th","latitude":13.582069,"line_url":"https://lin.ee/9qWwAYR","longitude":100.836,"name":"โลตัส บางบ่อ","opening_hours":" - ","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"111 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330","id":"5179-th","latitude":13.74779,"line_url":"https://lin.ee/mKGtvUE","longitude":100.53904,"name":"โลตัส เดอะมาร์เก็ต กรุงเทพ","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"177 หมู่ 1  ตำบลตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี","id":"5178-th","latitude":14.585003,"line_url":"https://lin.ee/6h2M7QW","longitude":100.974616,"name":"โลตัส แก่งคอย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"362 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520","id":"5177-th","latitude":13.720764,"line_url":"https://lin.ee/bhnGZVe","longitude":100.792597,"name":"โลตัส ลาดกระบัง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"156/6 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"5176-th","latitude":13.587445,"line_url":"https://lin.ee/FqJppvF","longitude":100.59805,"name":"โลตัส สมุทรปราการ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"204 ม.5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000","id":"5175-th","latitude":13.97939,"line_url":"https://lin.ee/LbYJYz2","longitude":100.5511,"name":"โลตัส บางกระดี่","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"450 ม.2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120","id":"5174-th","latitude":14.11979,"line_url":"https://lin.ee/2AJTnJO","longitude":101.000159,"name":"โลตัส องครักษ์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"037-349205","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"701 ม.5 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170","id":"5173-th","latitude":15.439758,"line_url":"https://lin.ee/zWovSV6","longitude":101.069958,"name":"โลตัส ศรีเทพ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"056-786477","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"477 ม.2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120","id":"5172-th","latitude":15.841271,"line_url":"https://lin.ee/bVO06vu","longitude":103.372705,"name":"โลตัส วาปีปทุม","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-750-841","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"73 ถ.เลี่ยงเมือง ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000","id":"5171-th","latitude":14.580418,"line_url":"https://lin.ee/Ln3NFO5N","longitude":100.460229,"name":"โลตัส อ่างทอง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"035-610-251","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"100 ม.11 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160","id":"5170-th","latitude":18.429622,"line_url":"https://lin.ee/TjCuGmF","longitude":98.681401,"name":"โลตัส จอมทอง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"053-411-620-29","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"57/37 ม.6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"5169-th","latitude":13.352901,"line_url":"https://lin.ee/bfm8UQw","longitude":101.00214,"name":"โลตัส บ้านสวน","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-459-471","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"153/3 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130","id":"5168-th","latitude":16.045012,"line_url":"https://lin.ee/Jj1bIVm","longitude":103.12054,"name":"โลตัส บรบือ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-770-068","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"158/18 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21000","id":"5167-th","latitude":12.71634,"line_url":"https://lin.ee/S132NQE","longitude":101.164907,"name":"โลตัส มาบตาพุด","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-627-569 Ext.303","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"26/62 ม. 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180","id":"5166-th","latitude":12.692477,"line_url":"https://lin.ee/SRgiONn","longitude":100.976105,"name":"โลตัส สนามบินอู่ตะเภา","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-182-406 Ext.404","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"933 ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220","id":"5165-th","latitude":15.195128,"line_url":"https://lin.ee/uUnOhCC","longitude":102.06912,"name":"โลตัส โนนไทย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-357-800-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"559 ม.14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180","id":"5164-th","latitude":15.536238,"line_url":"https://lin.ee/j6YFSAU","longitude":102.722782,"name":"โลตัส ประทาย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-375-899","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"29 ถ.สถิตย์นิมานการ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110","id":"5163-th","latitude":15.237716,"line_url":"https://lin.ee/P9zdses9","longitude":105.238568,"name":"โลตัส พิบูลมังสาหาร","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-251-937","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"888 ม.2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"5162-th","latitude":13.924126,"line_url":"https://lin.ee/oEYxdMn","longitude":100.411148,"name":"โลตัส บางกรวย-ไทรน้อย","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-194-1439","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"140 ม. 1 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140","id":"5161-th","latitude":13.446633,"line_url":"https://lin.ee/eEgVjoH","longitude":101.169578,"name":"โลตัส พนัสนิคม","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-199-751","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"500 ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150","id":"5160-th","latitude":16.69022,"line_url":"https://lin.ee/IeOc5sF","longitude":103.74119,"name":"โลตัส สมเด็จ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-861-755","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"931 ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160","id":"5159-th","latitude":14.363059,"line_url":"https://lin.ee/xuQDoad","longitude":99.884138,"name":"โลตัส อู่ทอง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"035-495-160","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"240 ม. 12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110","id":"5158-th","latitude":16.296377,"line_url":"https://lin.ee/aYqqwGg","longitude":103.970841,"name":"โลตัส โพนทอง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-572-408","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"408 ม. 12 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140","id":"5157-th","latitude":16.249369,"line_url":"https://lin.ee/ighqLL9","longitude":103.060555,"name":"โลตัส โกสุมพิสัย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-762-144","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"122 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000","id":"5156-th","latitude":16.435285,"line_url":"https://lin.ee/GOQfBfh","longitude":100.358922,"name":"โลตัส ท่าหลวง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"056-608393","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"150 ม. 3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230","id":"5155-th","latitude":8.917798,"line_url":"https://lin.ee/3pNqhqS","longitude":98.891805,"name":"โลตัส บ้านตาขุน","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"077-313-399 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"147 ม.2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210","id":"5154-th","latitude":15.215414,"line_url":"https://lin.ee/86eC5Zu","longitude":101.768427,"name":"โลตัส ด่านขุนทด","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-389-539-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"255 ม. 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150","id":"5153-th","latitude":14.720913,"line_url":"https://lin.ee/WahoJsm","longitude":102.015069,"name":"โลตัส ปักธงชัย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-441-964","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"244 ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130","id":"5152-th","latitude":15.013915,"line_url":"https://lin.ee/tPAXnm6","longitude":102.835226,"name":"โลตัส ลำปรายมาศ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-660-511 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"420 ม.8 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140","id":"5151-th","latitude":14.610255,"line_url":"https://lin.ee/LFmtEGL","longitude":103.074644,"name":"โลตัส ประโคนชัย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-670-801 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"437 ม. 10 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000","id":"5150-th","latitude":15.813309,"line_url":"https://lin.ee/i0Wzi88","longitude":104.132956,"name":"โลตัส ยโสธร ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-715-279","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"605 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110","id":"5149-th","latitude":16.542204,"line_url":"https://lin.ee/aACmhoq","longitude":104.044094,"name":"โลตัส กุฉินารายณ์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-851-851","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"40 ม. 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110","id":"5148-th","latitude":15.38626,"line_url":"https://lin.ee/wDCvtOn","longitude":99.843158,"name":"โลตัส หนองฉาง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"056-531-808","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"904/7 ถ.โชคชัย - เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110","id":"5147-th","latitude":14.637099,"line_url":"https://lin.ee/JmHtk1g","longitude":102.776313,"name":"โลตัส นางรอง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-632-362 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"982 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"5146-th","latitude":15.019757,"line_url":"https://lin.ee/0ZWRhxA","longitude":102.13714,"name":"โลตัส จอ หอ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-370-374","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"28 ม. 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180","id":"5145-th","latitude":12.830414,"line_url":"https://lin.ee/WRBK6n0","longitude":101.201277,"name":"โลตัส นิคมพัฒนา ระยอง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"038-636-549","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"954 ม. 14 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110","id":"5144-th","latitude":15.518109,"line_url":"https://lin.ee/Z3bU8d3","longitude":103.201587,"name":"โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-790-215 Ext. 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"333 ม. 19 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150","id":"5143-th","latitude":15.291327,"line_url":"https://lin.ee/v3HQIjz","longitude":103.294266,"name":"โลตัส สตึก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-681-620","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"85 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110","id":"5142-th","latitude":15.214978,"line_url":"https://lin.ee/WKyTeRq","longitude":102.486995,"name":"โลตัส พิมาย นครราชสีมา","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-928-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"351 ม. 12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190","id":"5141-th","latitude":14.739518,"line_url":"https://lin.ee/h7Xbv4i","longitude":102.15917,"name":"โลตัส โชคชัย นครราชสีมา","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-491-146","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"239 ม.1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140","id":"5140-th","latitude":15.269491,"line_url":"https://lin.ee/6b4RTHM","longitude":100.362266,"name":"โลตัส ตาคลี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"056-373-662","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"319 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150","id":"5139-th","latitude":16.10533,"line_url":"https://lin.ee/KQ7RsKP","longitude":102.261488,"name":"โลตัส แก้งคร้อ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-882-299","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"86/5 ม. 3 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160","id":"5138-th","latitude":15.793564,"line_url":"https://lin.ee/pkU76tHv","longitude":101.005029,"name":"โลตัส บึงสามพัน-เพชรบูรณ์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"056-732-021","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"96 ม. 19 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160","id":"5137-th","latitude":16.406927,"line_url":"https://lin.ee/bYTFQ1M","longitude":103.101805,"name":"โลตัส เชียงยืน","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-781-449","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"25 ม.2 ต.บ้านกอก อ.จัตตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130","id":"5136-th","latitude":15.561654,"line_url":"https://lin.ee/iRmbdEM","longitude":101.849001,"name":"โลตัส จัตุรัส ชัยภุมิ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-851-049 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"631 ม. 7 ต. ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120","id":"5135-th","latitude":15.318724,"line_url":"https://lin.ee/tG1Xe2y","longitude":103.671488,"name":"โลตัส ท่าตูม","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-591-071 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"68 ม. 2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140","id":"5134-th","latitude":14.631285,"line_url":"https://lin.ee/LRjGJ8S","longitude":103.407528,"name":"โลตัส ปราสาท","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-551-105","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"200/25 ม. 1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120","id":"5133-th","latitude":9.002096,"line_url":"https://lin.ee/2P8IIoFFR","longitude":99.885912,"name":"โลตัส สิชล","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"075-335-820","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"468 ม.3 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250","id":"5132-th","latitude":8.38746,"line_url":"https://lin.ee/VqwGzlA","longitude":99.549076,"name":"โลตัส จันดี","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"075-364-575","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"260 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150","id":"5131-th","latitude":14.632019,"line_url":"https://lin.ee/IDX5PF8","longitude":103.853499,"name":"โลตัส สังขะ-สุรินทร์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-571-006","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"101 ม. 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110","id":"5130-th","latitude":14.066741,"line_url":"https://lin.ee/4w4bDSKEw","longitude":100.629329,"name":"โลตัส คลองหลวง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-116-5945","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"188 ม. 6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130","id":"5129-th","latitude":14.015684,"line_url":"https://lin.ee/tYntWNZ","longitude":100.176239,"name":"โลตัส บางเลน","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"034-301-226","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"157/4  ม.5  ต.บ้านนา  อ.จะนะ  จ.สงขลา  90130","id":"5128-th","latitude":6.919401,"line_url":"https://lin.ee/kWRRn6J","longitude":100.755022,"name":"โลตัส จะนะ","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"074-207512-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"99/8 ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"5127-th","latitude":13.563247,"line_url":"https://lin.ee/HC7RCib","longitude":100.27987,"name":"โลตัส มหาชัย 2","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"03-4836161","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"235 ม.10 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140","id":"5126-th","latitude":7.362181,"line_url":"https://lin.ee/PV6GyJo","longitude":100.122677,"name":"โลตัส แม่ขรี","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"074-633-300 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"ข1 -150 ถ.บ้านใหญ่ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000","id":"5125-th","latitude":14.207607,"line_url":"https://lin.ee/EfqiAffa","longitude":101.217727,"name":"โลตัส นครนายก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"037-384-888","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"914/17 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000","id":"5124-th","latitude":15.701881,"line_url":"https://lin.ee/eX0b9nk","longitude":100.122403,"name":"โลตัส เดอะ วอร์ค นครสวรรค์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"056-382-212","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"101 ม. 3 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160","id":"5123-th","latitude":14.310982,"line_url":"https://lin.ee/rFZxtQw","longitude":100.645948,"name":"โลตัส โรจนะ","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"035-331-064","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"171 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67120","id":"5122-th","latitude":16.78781,"line_url":"https://lin.ee/9WPh8Az","longitude":101.239478,"name":"โลตัส หล่มสัก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"056-745-115 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"21/10 ม. 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130","id":"5121-th","latitude":7.839903,"line_url":"https://lin.ee/u0v7H99","longitude":98.333668,"name":"โลตัส ฉลอง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"076-295-040 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"64 ม. 2ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000","id":"5120-th","latitude":7.152827,"line_url":"https://lin.ee/jTFy85Y","longitude":100.601644,"name":"โลตัส สงขลา","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"074-352-711-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"296/1 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120","id":"5119-th","latitude":15.596245,"line_url":"https://lin.ee/MOkMO1a","longitude":102.419311,"name":"โลตัส บัวใหญ่ ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-289-720 - 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"222 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84000","id":"5118-th","latitude":8.639298,"line_url":"https://lin.ee/JcntMnM","longitude":99.352012,"name":"โลตัส เวียงสระ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"077-257-136","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"78/2 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110","id":"5117-th","latitude":12.786596,"line_url":"https://lin.ee/bOluarO","longitude":101.659004,"name":"โลตัส แกลง ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-636-516 Ext.356","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"6 ม. 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000","id":"5116-th","latitude":18.824176,"line_url":"https://lin.ee/fgvE3qn","longitude":99.013765,"name":"โลตัส เชียงใหม่-รวมโชค","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"053-853-263","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"252 ม. 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140","id":"5115-th","latitude":20.243869,"line_url":"https://lin.ee/QQb5loi","longitude":100.409783,"name":"โลตัส เชียงของ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"053-655-248","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"99 ม. 2 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130","id":"5114-th","latitude":13.550598,"line_url":"https://lin.ee/yUvXawV","longitude":100.960249,"name":"โลตัส บางปะกง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-840-409","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"124/12 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000","id":"5113-th","latitude":15.707913,"line_url":"https://lin.ee/lux5N6L","longitude":100.094699,"name":"โลตัส นครสวรรค์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"056-370-289","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"2279 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กทม.10250","id":"5112-th","latitude":13.737569,"line_url":"https://lin.ee/lBQwYZc","longitude":100.636111,"name":"โลตัส พัฒนาการ","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-722-8100","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"17 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110","id":"5111-th","latitude":16.71197,"line_url":"https://lin.ee/hjQMqu8","longitude":98.551875,"name":"โลตัส แม่สอด ตาก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"055-545-070","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"444 ม. 6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณูโลก 65000","id":"5110-th","latitude":16.799194,"line_url":"https://lin.ee/XZki7tX","longitude":100.216445,"name":"โลตัส พิษณุโลก 2 ท่าทอง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"055-283-330 Ext.303/355/365","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"36 ม.2 ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000","id":"5109-th","latitude":17.214806,"line_url":"https://lin.ee/LJ9T8AA","longitude":102.431416,"name":"โลตัส หนองบัวลำภู","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-360-060","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"76/2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000","id":"5108-th","latitude":16.20124,"line_url":"https://lin.ee/EQsrJ9i","longitude":103.277028,"name":"โลตัส เสริมไทย","opening_hours":"09:00 - 23:00","phone_number":"043-970-543","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"188 ม. 1 ถ.ชวลิต ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110","id":"5107-th","latitude":17.111171,"line_url":"https://lin.ee/r7Za5ZO","longitude":103.005941,"name":"โลตัส กุมภวาปี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-202-807","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"45/8 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120","id":"5106-th","latitude":6.645139,"line_url":"https://lin.ee/yzAM9ml","longitude":100.428296,"name":"โลตัส สะเดา","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"074-461041-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"224 ม. 1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210","id":"5105-th","latitude":16.490151,"line_url":"https://lin.ee/iXeaFIW","longitude":102.436141,"name":"โลตัส หนองเรือ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-294-801 Ext. 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"444 ม.4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"5104-th","latitude":13.82357,"line_url":"https://lin.ee/p1tyS3w","longitude":100.481091,"name":"โลตัส นครอินทร์","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-860-5136","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"55 ม. 20 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34109","id":"5103-th","latitude":15.181418,"line_url":"https://lin.ee/At1iqIr","longitude":104.856253,"name":"โลตัส วารินชำราบ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-322-690-2 Ext.303","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"64 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170","id":"5102-th","latitude":13.30551,"line_url":"https://lin.ee/Tq1rZiT","longitude":101.121293,"name":"โลตัส บ้านบึง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-443351","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"97 ม.2 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฏ์ธานี 84110","id":"5101-th","latitude":9.383012,"line_url":"https://lin.ee/OMih4aU","longitude":99.171942,"name":"โลตัส ไชยา","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"077-228-120","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"15/1 ม.4 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000","id":"5100-th","latitude":14.058772,"line_url":"https://lin.ee/2oRzWiW","longitude":101.391547,"name":"โลตัส ปราจีนบุรี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"037-200-420","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"777 ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130","id":"5099-th","latitude":12.9827468,"line_url":"https://lin.ee/5KlYrcH","longitude":99.9007714,"name":"โลตัส ท่ายาง ทาวน์","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"03-2438184","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"709 ม.3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"5098-th","latitude":16.4919287,"line_url":"https://lin.ee/e7giUpz","longitude":102.8308896,"name":"โลตัส ขอนแก่น 2","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"043-343-300 Ext. 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"223 ม. 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000","id":"5097-th","latitude":14.9491933,"line_url":"https://lin.ee/iWeGKkX","longitude":102.1275943,"name":"โลตัส โคราช 2","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-289378 - 356","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"18 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000","id":"5096-th","latitude":16.8657874,"line_url":"https://lin.ee/FJCmOab","longitude":99.1350785,"name":"โลตัส ตาก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"055-541-236","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"303 ม. 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110","id":"5095-th","latitude":8.0215333,"line_url":"https://lin.ee/7j7dMJs","longitude":98.3381486,"name":"โลตัส ถลาง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"076-275-200","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1318 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"5094-th","latitude":7.0007813,"line_url":"https://lin.ee/t1Q2z7a","longitude":100.4434611,"name":"โลตัส หาดใหญ่ 2","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"074-361270","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1134 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000","id":"5093-th","latitude":12.2547804,"line_url":"https://lin.ee/zudSaTy","longitude":102.5105494,"name":"โลตัส ตราด","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"039-531-412","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"99/11 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000","id":"5092-th","latitude":16.4217253,"line_url":"https://lin.ee/kRCCEOi","longitude":103.5061586,"name":"โลตัส กาฬสินธุ์","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-811-296-8 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"888 ม. 4 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130","id":"5091-th","latitude":16.5247139,"line_url":"https://lin.ee/UU381Hu","longitude":102.1106542,"name":"โลตัส ชุมแพ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"043-311-375 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"114/46 ม. 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"5090-th","latitude":13.0345289,"line_url":"https://lin.ee/wiGLKPS","longitude":101.0899315,"name":"โลตัส บ่อวิน","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"038-117-001-03","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"99 ม. 8 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000","id":"5089-th","latitude":17.4366953,"line_url":"https://lin.ee/yv8vkPr","longitude":101.7241532,"name":"โลตัส เลย 2","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-832-188 Ext. 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"176 ม. 3 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000","id":"5088-th","latitude":10.50365,"line_url":"https://lin.ee/6TdKj3o","longitude":99.1388075,"name":"โลตัส ชุมพร","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"077-577-002","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"\"101,101/1 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510\"","id":"5087-th","latitude":13.807364,"line_url":"https://lin.ee/gwZ2pO2","longitude":100.7250354,"name":"โลตัส สุขาภิบาล 3","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-916-5500","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"559 ม. 1 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27210","id":"5086-th","latitude":13.7108545,"line_url":"https://lin.ee/kgJlEPR","longitude":102.4824107,"name":"โลตัส อรัญประเทศ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"037-541-644","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"219 ม. 2 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160","id":"5085-th","latitude":6.7524052,"line_url":"https://lin.ee/gGk7N1d","longitude":100.0664746,"name":"โลตัส สตูล","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"074-751-140","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"118 ม.2 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000","id":"5084-th","latitude":17.3824981,"line_url":"https://lin.ee/IKV9QCo","longitude":102.7458693,"name":"โลตัส อุดรธานี 2","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"042-130-531","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"700/75 ม. 5 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"5083-th","latitude":13.4255457,"line_url":"https://lin.ee/y7rQEtz","longitude":101.0045909,"name":"โลตัส อมตะ","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"038-457305","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"131/12 ม.4 ต. มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310","id":"5082-th","latitude":9.4712949,"line_url":"https://lin.ee/K165Hxg","longitude":100.0449573,"name":"โลตัส ละไม","opening_hours":"09:00 - 22:00","phone_number":"077-256-500 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"20/68 ม. 18 ซ.ลำลูกกา19 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130","id":"5081-th","latitude":13.946708,"line_url":"https://lin.ee/EJ1bF2H","longitude":100.6450747,"name":"โลตัส ลำลูกกา คลอง 2","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-995-8847","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"4/309 ม. 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"5080-th","latitude":13.0797121,"line_url":"https://lin.ee/N9M3zzW","longitude":100.9218669,"name":"โลตัส แหลมฉบัง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"038-753026","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"155 ม. 2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000","id":"5079-th","latitude":7.6254102,"line_url":"https://lin.ee/IjeIAsc","longitude":100.0458491,"name":"โลตัส พัทลุง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"074-820-516","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"706 ม. 6 ต. เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120","id":"5078-th","latitude":12.3915775,"line_url":"https://lin.ee/KXVlAIs","longitude":99.9189129,"name":"โลตัส ปราณบุรี","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"032-542-640-59","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"110 ม. 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110","id":"5077-th","latitude":13.7933223,"line_url":"https://lin.ee/sDYwZnA","longitude":99.9179081,"name":"โลตัส บ้านโป่ง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"032-368-472-3","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"144 ม. 2 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110","id":"5076-th","latitude":8.1670088,"line_url":"https://lin.ee/gxl7GkL","longitude":99.6486545,"name":"โลตัส ทุ่งสง","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"\"075-328-741 #300,356\"","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"95 ม. 6 ต. โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000","id":"5075-th","latitude":15.1058357,"line_url":"https://lin.ee/S3yqgOc","longitude":104.3690108,"name":"โลตัส ศรีษะเกษ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-960-100 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"25/12 ม. 1 ต. บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000","id":"5074-th","latitude":9.9361165,"line_url":"https://lin.ee/ejzkXI0","longitude":98.6311531,"name":"โลตัส ระนอง","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"077-880-683","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"189 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150","id":"5073-th","latitude":14.8817549,"line_url":"https://lin.ee/xhWsmDS","longitude":100.4302649,"name":"โลตัส สิงห์บุรี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"036-680-100 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"929 ม. 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000","id":"5072-th","latitude":16.3973341,"line_url":"https://lin.ee/zA3t2UM","longitude":101.1379568,"name":"โลตัส เพชรบูรณ์","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"056-744-444 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"49 ม.1 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110","id":"5071-th","latitude":14.3251213,"line_url":"https://lin.ee/33g3E2Y88","longitude":100.4301372,"name":"โลตัส เสนา","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"035-782-701 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"66 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130","id":"5070-th","latitude":12.7203247,"line_url":"https://lin.ee/70LBJRm","longitude":101.0476055,"name":"โลตัส บ้านฉาง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"038-695-010","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"99/14 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210","id":"5069-th","latitude":13.7852708,"line_url":"https://lin.ee/tRMYjxy","longitude":100.2982801,"name":"โลตัส ศาลายา","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"03-4100251","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"3 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700","id":"5068-th","latitude":13.7764389,"line_url":"https://lin.ee/euh4pdB","longitude":100.478082,"name":"โลตัส ปิ่นเกล้า","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-884-6290","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"88 ม.9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180","id":"5067-th","latitude":14.1886774,"line_url":"https://lin.ee/s38A8nm","longitude":100.6088826,"name":"โลตัส บางปะอิน","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"035-950-235 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"289 ม.18 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130","id":"5066-th","latitude":14.662011,"line_url":"https://lin.ee/6C3WN2w","longitude":101.3932179,"name":"โลตัส ปากช่อง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"044-929-518","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"2502 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"5065-th","latitude":13.5212526,"line_url":"https://lin.ee/9ikMSQ9","longitude":100.6688452,"name":"โลตัส บางปู","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-710-9504","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"191 ม. 12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000","id":"5064-th","latitude":8.1092015,"line_url":"https://lin.ee/JS28LjJ","longitude":98.9389199,"name":"โลตัส กระบี่","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"075-810-100-19","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"68/2 ม.2 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73110","id":"5063-th","latitude":13.7928675,"line_url":"https://lin.ee/U5vQt3H","longitude":100.1717228,"name":"โลตัส นครชัยศรี","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"034-231-159 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"577 ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110","id":"5062-th","latitude":19.9104611,"line_url":"https://lin.ee/WRCQbyM","longitude":99.2061993,"name":"โลตัส ฝาง","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"053-382-897","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"249 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540","id":"5061-th","latitude":13.5874667,"line_url":"https://lin.ee/Yyar2xO","longitude":100.7873236,"name":"โลตัส ซิตี้พาร์ค บางพลี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-706-1485","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"93/103 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"5060-th","latitude":14.1205004,"line_url":"https://lin.ee/ilG8yL4","longitude":100.6169383,"name":"โลตัส นวนคร","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-909-7200","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"20/10 ม.1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110","id":"5059-th","latitude":13.742876,"line_url":"https://lin.ee/hjCjsyS","longitude":100.2201138,"name":"โลตัส สามพราน","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"03-4223336","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"41/2 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110","id":"5058-th","latitude":14.0359674,"line_url":"https://lin.ee/xYvDftf","longitude":100.7666317,"name":"โลตัส รังสิตคลอง 7","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-957-2775","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"111 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี 15000","id":"5057-th","latitude":14.7866195,"line_url":"https://lin.ee/SM9nNZA","longitude":100.6782302,"name":"โลตัส ลพบุรี","opening_hours":"09:00 - 21:00","phone_number":"036-614-771 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"75 ม.5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"5056-th","latitude":13.9368351,"line_url":"https://lin.ee/zeTEXkQ","longitude":100.7363479,"name":"โลตัส บ้านฟ้า ลำลูกกา","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-988-8120","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"5055-th","latitude":12.5575166,"line_url":"https://lin.ee/fLNtFl6","longitude":99.9582309,"name":"โลตัส หัวหิน","opening_hours":"09:00 - 22:00","phone_number":"03-2526071","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"99/27 ม. 1 ต.ราชเทวี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"5054-th","latitude":13.6315949,"line_url":"https://lin.ee/TJHRYMa","longitude":100.7102869,"name":"โลตัส บางพลี","opening_hours":"09:00 - 22:00","phone_number":"02-715-0360","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"171 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000","id":"5053-th","latitude":15.8120378,"line_url":"https://lin.ee/Sq2Pgua","longitude":102.0241904,"name":"โลตัส ชัยภูมิ","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"044-838-216","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"21/49 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000","id":"5052-th","latitude":14.020448,"line_url":"https://lin.ee/nQTKEEh","longitude":100.5263913,"name":"โลตัส ปทุมธานี","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-978-1556","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"\"555,557 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230\"","id":"5051-th","latitude":13.8238284,"line_url":"https://lin.ee/DGS8N5w","longitude":100.590257,"name":"โลตัส วังหิน","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-942-3762","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"90 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130","id":"5050-th","latitude":14.0015799,"line_url":"https://lin.ee/Yk3b0JrN","longitude":100.6811286,"name":"โลตัส รังสิต - นครนายก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"02-549-7246","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"831 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330","id":"5049-th","latitude":13.7481656,"line_url":"https://lin.ee/ZgonZ2r","longitude":100.5245574,"name":"โลตัส พระราม 1","opening_hours":"08:00 - 23:00","phone_number":"02-612-5359","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"244 ซ.จรัญสนิทวงศ์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700","id":"5048-th","latitude":13.7879875,"line_url":"https://lin.ee/JIgL6mf","longitude":100.5023232,"name":"โลตัส จรัญสนิทวงศ์ 70","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-4347575","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"8/4 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000","id":"5047-th","latitude":13.5376498,"line_url":"https://lin.ee/XYnnB2U","longitude":99.8179535,"name":"โลตัส ราชบุรี","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"03-2350340","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"304 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000","id":"5046-th","latitude":17.8720929,"line_url":"https://lin.ee/m0cpRiG1","longitude":102.7419181,"name":"โลตัส หนองคาย","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"042-465-824","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"90 ม.5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"5045-th","latitude":13.823724,"line_url":"https://lin.ee/2Rz3bgWhp","longitude":100.409917,"name":"โลตัส บางใหญ่","opening_hours":"08:00 - 23:00","phone_number":"02-832-5020","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"25/4 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000","id":"5044-th","latitude":12.6157266,"line_url":"https://lin.ee/KqitN9E","longitude":102.1017174,"name":"โลตัส จันทบุรี","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"039-351-380 Ext.356","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1048 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000","id":"5043-th","latitude":13.8089923,"line_url":"https://lin.ee/liuSzPn","longitude":100.0526277,"name":"โลตัส นครปฐม","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"03-4213725","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"355/3 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000","id":"5042-th","latitude":14.004159,"line_url":"https://lin.ee/M7qqM22","longitude":99.544458,"name":"โลตัส กาญจนบุรี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"034-623-847","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1/7 ม. 6 ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320","id":"5041-th","latitude":9.5336448,"line_url":"https://lin.ee/qkwQypQ","longitude":100.0411411,"name":"โลตัส สมุย","opening_hours":"09:00 - 22:00","phone_number":"077-245-400 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1190 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900","id":"5040-th","latitude":13.8178025,"line_url":"https://lin.ee/rr5uSE8","longitude":100.5638507,"name":"โลตัส ลาดพร้าว","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-930-9444 Ext. 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"3 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000","id":"5039-th","latitude":12.6842842,"line_url":"https://lin.ee/UzVxlfx","longitude":101.2697166,"name":"โลตัส ระยอง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"038-800-556 Ext.356","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"3109 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240","id":"5038-th","latitude":13.76862,"line_url":"https://lin.ee/ibkDFj9","longitude":100.643906,"name":"โลตัส บางกะปิ","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-116-5873 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"801 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130","id":"5037-th","latitude":13.9938923,"line_url":"https://lin.ee/CbrfbNP","longitude":100.6126216,"name":"โลตัส รังสิต","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-958-3725","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"538/2 ม.4 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม 10140","id":"5036-th","latitude":13.677857,"line_url":"https://lin.ee/QUSN8LE","longitude":100.501447,"name":"โลตัส บางปะกอก","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-872-1525","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"120/6 ม. 2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000","id":"5035-th","latitude":7.5421206,"line_url":"https://lin.ee/3XdbMLT","longitude":99.618316,"name":"โลตัส ตรัง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"075-224-222-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"19 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300","id":"5034-th","latitude":18.8083972,"line_url":"https://lin.ee/OpZdwrg","longitude":98.9969404,"name":"โลตัส เชียงใหม่คำเที่ยง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"053-872-802","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"221/19 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"5033-th","latitude":12.9511847,"line_url":"https://lin.ee/EUzrhHq","longitude":100.8937057,"name":"โลตัส พัทยาเหนือ","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"038-370914-15","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"14/9 ม.13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"5032-th","latitude":13.653103,"line_url":"https://lin.ee/M7psnW5L","longitude":100.679016,"name":"โลตัส บางนา - ตราด","opening_hours":"08:00 - 23:00","phone_number":"02-739-9000","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1142 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"5031-th","latitude":7.0071653,"line_url":"https://lin.ee/i0ip8Tx","longitude":100.4916235,"name":"โลตัส หาดใหญ่","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"074-464-407","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"829 ถ.ประชาราษฏร์2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800","id":"5030-th","latitude":13.805733,"line_url":"https://lin.ee/zx6UtU7","longitude":100.534989,"name":"โลตัส ประชาชื่น","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-910-6025","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"499/117 ม.7 ซ.บ้านโนนพิบูลย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000","id":"5029-th","latitude":17.4307002,"line_url":"https://lin.ee/GxSSGrn","longitude":102.7869131,"name":"โลตัส อุดรธานี","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"042-326-551","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"172 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กทม.10120","id":"5028-th","latitude":13.6965383,"line_url":"https://lin.ee/7JeBVlX","longitude":100.5412611,"name":"โลตัส พระราม 3","opening_hours":"08:00 - 23:00","phone_number":"02-6810945","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"245 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"5027-th","latitude":13.861919,"line_url":"https://lin.ee/bZzJHvy","longitude":100.518856,"name":"โลตัส รัตนาธิเบศร์","opening_hours":"08:00 - 23:00","phone_number":"02-950-8670","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"492 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000","id":"5026-th","latitude":15.2529132,"line_url":"https://lin.ee/hY35mPd","longitude":104.8502866,"name":"โลตัส อุบลราชธานี","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"045-311605 ต่อ 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"62 ม. 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"5025-th","latitude":13.3400375,"line_url":"https://lin.ee/uPV5Cri","longitude":100.9718811,"name":"โลตัส ชลบุรี","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"038-282572 ต่อ 791","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"719/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000","id":"5024-th","latitude":14.9779293,"line_url":"https://lin.ee/ZAODDMG","longitude":102.0706758,"name":"โลตัส โคราช","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"044-263-700 - 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"599 ม. 3 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220","id":"5023-th","latitude":13.879336,"line_url":"https://lin.ee/b1Rk5kI","longitude":100.6004776,"name":"โลตัส หลักสี่","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-955-7500","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"1710 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110","id":"5022-th","latitude":13.705003,"line_url":"https://lin.ee/dgqaTG5","longitude":100.600528,"name":"โลตัส สุขุมวิท 50","opening_hours":"06:00 - 24:00","phone_number":"02-741-4469","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"300 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210","id":"5021-th","latitude":13.8959598,"line_url":"https://lin.ee/dteTc5j","longitude":100.5563334,"name":"โลตัส แจ้งวัฒนะ","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-990-7580","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"3300 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110","id":"5020-th","latitude":13.717144,"line_url":"https://lin.ee/Cnbqkry","longitude":100.568385,"name":"โลตัส พระราม 4","opening_hours":"07:00 - 23:00","phone_number":"02-672-8585 Ext. 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"266 ถ. เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160","id":"5019-th","latitude":13.7127771,"line_url":"https://lin.ee/60Cu8Qv","longitude":100.418964,"name":"โลตัส บางแค","opening_hours":"08:00 - 23:00","phone_number":"02-8044837","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"59 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230","id":"5018-th","latitude":13.8018507,"line_url":"https://lin.ee/pOhbQhC","longitude":100.6138694,"name":"โลตัส รามอินทรา","opening_hours":"07:00 - 23:00","phone_number":"02-935-9825","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"104 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฏ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000","id":"5017-th","latitude":7.9044784,"line_url":"https://lin.ee/0ssiarY","longitude":98.3692756,"name":"โลตัส ภูเก็ต","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":"076-254-912","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270","id":"5016-th","latitude":13.6208989,"line_url":"https://lin.ee/moSOn1t","longitude":100.6204064,"name":"โลตัส ศรีนครินทร์","opening_hours":"08:00 - 23:00","phone_number":"02-759-8401","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"7/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320","id":"5015-th","latitude":13.7603767,"line_url":"https://lin.ee/eWmgo9A","longitude":100.5655113,"name":"โลตัส ฟอร์จูนทาวน์","opening_hours":"09:00 - 22:00","phone_number":"02-642-0500 Ext. 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"126/1 ม.3 ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"5014-th","latitude":14.3366376,"line_url":"https://lin.ee/lGLFPNZ","longitude":100.6109154,"name":"โลตัส อยุธยา","opening_hours":"09:00 - 22:00","phone_number":"035-253-815 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"9/1 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000","id":"5013-th","latitude":9.1040142,"line_url":"https://lin.ee/bBVWIbT","longitude":99.3069756,"name":"โลตัส สุราษฏร์ธานี","opening_hours":"09:00 - 22:00","phone_number":"077-264-055","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"629 ม. 10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230","id":"5012-th","latitude":13.8256513,"line_url":"https://lin.ee/6HsPas4","longitude":100.6601216,"name":"โลตัส สุขาภิบาล 1","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-947-7720 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"132 ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100","id":"5011-th","latitude":18.7587391,"line_url":"https://lin.ee/ZjHi5Zp","longitude":98.972717,"name":"โลตัส เชียงใหม่ หางดง","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"053-807-478 Ext. 300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"136 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงเขตมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510","id":"5010-th","latitude":13.81669,"line_url":"https://lin.ee/suq6zeM","longitude":100.728646,"name":"โลตัส มีนบุรี","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"02-918-9003 Ext.300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"88/2528 ม.6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150","id":"5009-th","latitude":13.6475631,"line_url":"https://lin.ee/glBlrxl","longitude":100.4191083,"name":"โลตัส พระราม 2","opening_hours":"08:00 - 23:00","phone_number":"02-892-8250","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"15 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000","id":"5008-th","latitude":8.3980805,"line_url":"https://lin.ee/weKq99F","longitude":99.9758119,"name":"โลตัส นครศรีธรรมราช","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"075-324-300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"293 ม.5 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000","id":"5007-th","latitude":14.469404,"line_url":"https://lin.ee/wtLdbX5","longitude":100.1294767,"name":"โลตัส สุพรรณบุรี","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"035-525-001 #300","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"909 ม. 10 ถ.พิษณุโลก- หล่มสัก ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000","id":"5006-th","latitude":16.8190565,"line_url":"https://lin.ee/UJtsmbT","longitude":100.3010891,"name":"โลตัส พิษณุโลก","opening_hours":"08:00 - 21:00","phone_number":"055-221-066 Ext.300/365","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"91/3 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000","id":"5005-th","latitude":14.5220666,"line_url":"https://lin.ee/lDEug84","longitude":100.9221593,"name":"โลตัส สระบุรี","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"036-315-820","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"408/2 ม. 12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"5004-th","latitude":12.9061847,"line_url":"https://lin.ee/WD8TXL8","longitude":100.8946884,"name":"โลตัส พัทยาใต้","opening_hours":"08:00 - 23:00","phone_number":"038-300800-2","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"356 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000","id":"5003-th","latitude":16.4011002,"line_url":"https://lin.ee/7OP3smn","longitude":102.8167543,"name":"โลตัส ขอนแก่น","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"043-325-323","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"119 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000","id":"5002-th","latitude":13.5772875,"line_url":"https://lin.ee/STMPWdU","longitude":100.2719164,"name":"โลตัส มหาชัย","opening_hours":"08:00 - 22:00","phone_number":"034-827170-3","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"904/2 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10260","id":"5001-th","latitude":13.6924626,"line_url":"https://lin.ee/Yd4G4TU","longitude":100.6485545,"name":"โลตัส ซีคอน","opening_hours":"09:00 - 23:00","phone_number":"02-721-9118","type":"stores-lotuss-extra","type_name":"ไฮเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"232 ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160","id":"3503-th","latitude":15.467235,"line_url":"https://lin.ee/GOFCt0O","longitude":99.538952,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ลานสัก, อุทัยธานี \"","opening_hours":"06:00 - 22:00","phone_number":"062-6055734","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"391/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120","id":"3502-th","latitude":17.296926,"line_url":"https://lin.ee/qDgSCT9","longitude":100.085301,"name":"\"โลตัส พิชัย, อุตรดิตถ์\"","opening_hours":"06:00 - 21:00","phone_number":"062-6058948","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"#N/A","id":"3280-th","latitude":12.9296982,"line_url":"https://lin.ee/W3iaxCE","longitude":100.9168911,"name":"โลตัส โก เฟรช เนินพลับหวาน ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3279-th","latitude":18.499373,"line_url":"https://lin.ee/H3sAXtx","longitude":98.368406,"name":"โลตัส โก เฟรช แม่แจ่ม เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3278-th","latitude":14.3872005,"line_url":"https://lin.ee/4VJwBB7","longitude":100.926197,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองผักชี หนองแค","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3277-th","latitude":13.619382,"line_url":"https://lin.ee/9PE9xfn","longitude":100.717844,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขาภิบาล 6 บางพลีใหญ่ใน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"317/45 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี","id":"3276-th","latitude":13.022778,"line_url":"https://lin.ee/dliucVe","longitude":101.090845,"name":"โลตัส โก เฟรช เจริญสินธานีห้วยปราบ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"311/4 หมู่1 ตำบลบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"3275-th","latitude":13.0902212,"line_url":"https://lin.ee/ZOraVP6","longitude":100.9618235,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนหนองคล้าใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3274-th","latitude":13.566758,"line_url":"https://lin.ee/T356bHF","longitude":100.371615,"name":"โลตัส โก เฟรช พันท้ายนรสิงห์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3273-th","latitude":16.415309,"line_url":"https://lin.ee/LGqWeAd","longitude":101.162645,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดโฆษิต เพชรบูรณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3272-th","latitude":13.575065,"line_url":"https://lin.ee/GimexUM","longitude":100.846937,"name":"โลตัส โก เฟรช เทศบาล 16 บางบ่อ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3271-th","latitude":14.179639,"line_url":"https://lin.ee/aGE1Mpj","longitude":99.940568,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งคอก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3270-th","latitude":13.822626,"line_url":"https://lin.ee/6B8qomB5","longitude":99.848922,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดหุบกระทิง ราชบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3269-th","latitude":13.912597,"line_url":"https://lin.ee/RoeqsMX","longitude":100.566556,"name":"โลตัส โก เฟรช โกสุมรวมใจ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"18/26 หมู่ที่ 13 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130","id":"3268-th","latitude":13.630735,"line_url":"https://lin.ee/HFJjIGS","longitude":100.554917,"name":"โลตัส โก เฟรช บางหัวเสือ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"0","id":"3267-th","latitude":13.6888386,"line_url":"https://lin.ee/E3O4jpm","longitude":100.7012386,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขาภิบาล 2 ซ.24","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"123/28 หมู่ที่ 8 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530","id":"3266-th","latitude":13.860608,"line_url":"https://lin.ee/EPmqoOs","longitude":100.863201,"name":"โลตัส โก เฟรช สกุลดี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88/551 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"3265-th","latitude":13.953726,"line_url":"https://lin.ee/2NhcoSY","longitude":100.684902,"name":"โลตัส โก เฟรช อยู่เจริญ 4","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"477 หมู่ 5 ตำบลท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร","id":"3264-th","latitude":16.4537771,"line_url":"https://lin.ee/ralqg24","longitude":99.4574328,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าขุนราม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"237 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น","id":"3263-th","latitude":16.325266,"line_url":"https://lin.ee/NbOBCCU","longitude":102.796759,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองบัวดีหมี ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"618 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240","id":"3262-th","latitude":14.77559,"line_url":"https://lin.ee/uSPHBgE","longitude":99.909103,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"375/12 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150","id":"3261-th","latitude":13.665777,"line_url":"https://lin.ee/HLnaYYK","longitude":100.469989,"name":"โลตัส โก เฟรช พุทธบูชา 23","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"481/1 หมู่ที่ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140","id":"3260-th","latitude":18.8296903,"line_url":"https://lin.ee/su5admz","longitude":97.932892,"name":"โลตัส โก เฟรช ขุนยวม แม่ฮ่องสอน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"181/1 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140","id":"3259-th","latitude":14.6441385,"line_url":"https://lin.ee/3wKWyv4","longitude":100.1487903,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดบ้านไร่ สุพรรณบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"146 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110","id":"3258-th","latitude":13.819498,"line_url":"https://lin.ee/rdKk9mH","longitude":99.866309,"name":"โลตัส โก เฟรช ปากแรต ราชบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"63/1 ซ.อ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"3257-th","latitude":13.7260354,"line_url":"https://lin.ee/BjYmb39","longitude":100.6814623,"name":"โลตัส โก เฟรช อ่อนนุช 65","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"248/11 หมู่ที่2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000","id":"3256-th","latitude":8.421585,"line_url":"https://lin.ee/3TIXult","longitude":99.98665,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเกียเจริญ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"158 ซ.ติวานนท์ 25 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"3255-th","latitude":13.870409,"line_url":"https://lin.ee/msFwHYZ","longitude":100.507933,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยติวานนท์ 25","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"184/2 หมู่ที่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210","id":"3254-th","latitude":14.431729,"line_url":"https://lin.ee/NCDowGB","longitude":99.997828,"name":"โลตัส โก เฟรช สวนแตง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"20/1 ซ.รามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"3253-th","latitude":13.846511,"line_url":"https://lin.ee/JkzHJhe","longitude":100.648763,"name":"โลตัส โก เฟรช รามอินทรา 65","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"77/2 ซ.พุทธบูชา 39 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140","id":"3252-th","latitude":13.665866,"line_url":"https://lin.ee/vJVxVIx","longitude":100.469943,"name":"โลตัส โก เฟรช พุทธบูชา 39","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"773 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรนารี​ อ.เมือง​นครราชสีมา​ จ.นครราชสีมา​ 30000","id":"3251-th","latitude":14.933336,"line_url":"https://lin.ee/UgKp4dz","longitude":102.013272,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านยางใหญ่, นครราชสีมา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"271 ถ.ศรีสวัสดำเนิน ซ.11 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000","id":"3250-th","latitude":16.189645,"line_url":"https://lin.ee/EOdzdsB","longitude":103.292112,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ศรีสวัสดิ์ดำเนิน2, มหาสารคาม\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"206/33 หมู่ 2 ตำบลเพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง","id":"3249-th","latitude":12.62551,"line_url":"https://lin.ee/yJtHsBR","longitude":101.43113,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเพสายบน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"994 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี","id":"3248-th","latitude":13.926306,"line_url":"https://lin.ee/yUgHWCL","longitude":101.566609,"name":"โลตัส โก เฟรช เดอะคริสตัลท่าตูม ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"77/11 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่","id":"3247-th","latitude":18.741977,"line_url":"https://lin.ee/7IOkk96","longitude":98.938238,"name":"โลตัส โก เฟรช แม่เหียะ2 เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"12/8 ม.6 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000","id":"3246-th","latitude":15.725139,"line_url":"https://lin.ee/9pcQHVu","longitude":100.0438889,"name":"โลตัส โก เฟรช สันติธรรม นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"95/251 ม.3 ต.บุญศิริ อ.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3245-th","latitude":13.611615,"line_url":"https://lin.ee/CJmEMfT","longitude":100.602748,"name":"โลตัส โก เฟรช บุญศิริ ซอย16 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"225/1 ซอยรามคำแหง60 (สวนสน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240","id":"3244-th","latitude":13.759232,"line_url":"https://lin.ee/fl3XB72","longitude":100.649938,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยรามคำแหง 60 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"20/13 ม.12 ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"3243-th","latitude":13.6501707,"line_url":"https://lin.ee/nG51xEz","longitude":100.6570993,"name":"โลตัส โก เฟรช บัวนครินทร์ สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"25 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย30 แยก 14 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"3242-th","latitude":13.6844131,"line_url":"https://lin.ee/zyBf6Pi","longitude":100.682531,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"67 ม.5 ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210","id":"3241-th","latitude":13.7198499,"line_url":"https://lin.ee/RvZLLrf","longitude":100.2643368,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยศรีเสถียร นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"513/1 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"3240-th","latitude":13.745173,"line_url":"https://lin.ee/SGIU28S","longitude":100.39174,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยศรีสมบรูณ์ บางเวก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":null,"type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"100 หมู่ที่ 6 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110","id":"3239-th","latitude":13.742542,"line_url":"https://lin.ee/3u23Aj9","longitude":100.255086,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดไร่ขิง นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"06-59564481","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"139/55 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180","id":"3238-th","latitude":12.71095073,"line_url":"https://lin.ee/lAYwKpg","longitude":100.9781539,"name":"โลตัส โก เฟรช พลูตาหลวง 23 (ซอยศาลาแดง)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"06-59564476","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"165/95 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130","id":"3237-th","latitude":12.67636318,"line_url":"https://lin.ee/qtvw0bP","longitude":101.0649645,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนพยูน (บ้านฉาง)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9541105","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"141 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180","id":"3236-th","latitude":12.838571,"line_url":"https://lin.ee/Jex2dIM","longitude":101.189227,"name":"โลตัส โก เฟรช นิคมพัฒนา ซอย 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9541045","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/42 ม.3 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210","id":"3235-th","latitude":12.88622677,"line_url":"https://lin.ee/ciDQQ0s","longitude":102.0921282,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดตะเคียนทอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9541022","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"254/253 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"3234-th","latitude":13.0968,"line_url":"https://lin.ee/9cck29B","longitude":100.97777,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านสวนทอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9564473","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"209/22 ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"3233-th","latitude":13.10854,"line_url":"https://lin.ee/Qy3fTeA","longitude":100.94984,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนเก้ากิโล สัตหีบ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9564475","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"155/4 หมู่ที่ 9 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"3232-th","latitude":13.8439,"line_url":"https://lin.ee/bpaE8BA","longitude":100.461773,"name":"โลตัส โก เฟรช บางกร่าง นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"06-59546703","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"785 หมู่ที่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"3231-th","latitude":13.526544,"line_url":"https://lin.ee/er8e3L0","longitude":100.652253,"name":"โลตัส โก เฟรช เทศบาลบางปู 75 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9546701","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"51/128 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160","id":"3230-th","latitude":13.702506,"line_url":"https://lin.ee/GOVfqn6","longitude":100.266977,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยเทศบาล 13/1 นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9541006","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/160 หมู่ที่ 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560","id":"3229-th","latitude":13.560671,"line_url":"https://lin.ee/TpiIUXV","longitude":100.824663,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเสริมสุข (บางปิ้ง) สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9564472","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที่​ 95/8 ถ.แสงสวรรค์​เหนือ ต.ชุมแสง​ อ.ชุมแสง​ จ.นครสวรรค์​ 60120","id":"3228-th","latitude":15.90174531,"line_url":"https://lin.ee/eLf7Izm","longitude":100.3086285,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมแสง นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9540974","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"12/161 หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110","id":"3227-th","latitude":13.71905,"line_url":"https://lin.ee/DgyJuvI","longitude":100.24357,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยเปโตร (ซอยโรมัน) นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9546702","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"131 หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190","id":"3226-th","latitude":14.121143,"line_url":"https://lin.ee/3EnoSDo","longitude":100.117267,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบางหลวง นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9564460","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"276-277 หมู่ 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000","id":"3225-th","latitude":15.11190572,"line_url":"https://lin.ee/8aNyjsb","longitude":103.1763945,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านด่าน บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9540966","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"76 หมู่ที่ 11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110","id":"3224-th","latitude":16.93984579,"line_url":"https://lin.ee/VAU98Xw","longitude":104.7243354,"name":"โลตัส โก เฟรช ธาตุพนม นครพนม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9546700","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"313 หมู่ที่ 1 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110","id":"3223-th","latitude":15.9664457,"line_url":"https://lin.ee/P7DrUEG","longitude":102.6915879,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนศิลา ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9546684","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"151/2 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.เมืองนครปฐม 73000","id":"3222-th","latitude":13.8195,"line_url":"https://lin.ee/6TZa6WF","longitude":100.078904,"name":"โลตัส โก เฟรช เดอะมีทแอนด์อีท (ถนนเทศา) นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9546683","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"420 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปรากร จ.สมุทรปราการ 10280","id":"3221-th","latitude":13.570025,"line_url":"https://lin.ee/V70amic","longitude":100.688416,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองอาเสี่ย แพรกษา สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891620","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"754 หมู่ที่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"3220-th","latitude":13.560899,"line_url":"https://lin.ee/9Q4LEJV","longitude":100.621327,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยเทศบาลบางปู 55 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891613","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"73 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210","id":"3219-th","latitude":13.757175,"line_url":"https://lin.ee/whQO5GP","longitude":100.293375,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยไร่ขิง 42 นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891612","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"295 หมู่ที่ 7 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"3218-th","latitude":13.075425,"line_url":"https://lin.ee/1YSryHm","longitude":101.017561,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนหนองหว้า ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-989-1610","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"411 หมู่ที่ 3 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110","id":"3217-th","latitude":17.850797,"line_url":"https://lin.ee/eFhUeh1","longitude":102.581915,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าบ่อ หนองคาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891609","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"155 หมู่ที่ 7 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110","id":"3216-th","latitude":15.212349,"line_url":"https://lin.ee/kv5TnsS","longitude":102.536985,"name":"โลตัส โก เฟรช รังกาใหญ่ นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891608","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"5/60 หมู่ที่ 5 ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230","id":"3215-th","latitude":14.448262,"line_url":"https://lin.ee/DjgXpRH","longitude":100.846118,"name":"โลตัส โก เฟรช สันมะค่า สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891607","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"309 หมู่ที่ 16 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000","id":"3214-th","latitude":14.889364,"line_url":"https://lin.ee/CyDLQ32","longitude":103.475527,"name":"โลตัส โก เฟรช นอกเมือง สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"044-515128","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"47 ถ.ร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520","id":"3213-th","latitude":13.730906,"line_url":"https://lin.ee/0QUmt4U","longitude":100.730827,"name":"โลตัส โก เฟรช พัฒนาชนบท 4 กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891605","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"522 หมู่ที่ 6 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000","id":"3212-th","latitude":17.380487,"line_url":"https://lin.ee/UMHPrNO","longitude":104.737515,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองญาติ นครพนม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891604","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"337 หมู่ที่ 2 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110","id":"3211-th","latitude":14.565887,"line_url":"https://lin.ee/M5e060w","longitude":102.904693,"name":"โลตัส โก เฟรช เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891603","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"233/2 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150","id":"3210-th","latitude":13.661504,"line_url":"https://lin.ee/wVXHSAh","longitude":100.454238,"name":"โลตัส โก เฟรช พระราม 2 ซอย 47 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891602","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 20 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160","id":"3209-th","latitude":13.729717,"line_url":"https://lin.ee/O4RUUvJ","longitude":100.434454,"name":"โลตัส โก เฟรช เพชรเกษม 48 แยก 20 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891627","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"96/18 หมู่ที่ 2 ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"3208-th","latitude":12.706134,"line_url":"https://lin.ee/vIAwUia","longitude":101.272467,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านน้ำคอก ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891601","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"77 ซ.อ่อนนุช 66 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250","id":"3207-th","latitude":13.7116353,"line_url":"https://lin.ee/EUCWpQw","longitude":100.6468941,"name":"โลตัส โก เฟรช อ่อนนุช 66 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891586","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"344 หมู่ที่ 1 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000","id":"3206-th","latitude":17.1321196,"line_url":"https://lin.ee/djbFr90","longitude":102.450592,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดชุมชนบ้านขาม หนองบัวลำภู","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891584","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"273 ถ.ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170","id":"3205-th","latitude":13.792398,"line_url":"https://lin.ee/9rH3LUi","longitude":100.394176,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดกรีนวิว กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9540964","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"268 หมู่ที่ 3 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000","id":"3204-th","latitude":16.569121,"line_url":"https://lin.ee/eNA1uk9","longitude":103.507422,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองสอ กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-9891582","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"214 ถ.ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170","id":"3203-th","latitude":13.797452,"line_url":"https://lin.ee/BIlAeha","longitude":100.378587,"name":"โลตัส โก เฟรช ศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-5914032","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"317 หมู่ที่ 11 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230","id":"3202-th","latitude":16.574505,"line_url":"https://lin.ee/v22FiRm","longitude":103.795561,"name":"โลตัส โก เฟรช นามน กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-5913508","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"3/1 ถ.ศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000","id":"3201-th","latitude":16.191013,"line_url":"https://lin.ee/4S7sblX","longitude":103.281219,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีสวัสดิ์ รัตนโกสินทร์ มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-5913327","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13/3 หมู่ที่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"3200-th","latitude":12.704283,"line_url":"https://lin.ee/Vrgc4PP","longitude":101.280086,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนพัฒนประเสริฐ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-6059829","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/10 หมูที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180","id":"3199-th","latitude":12.756827,"line_url":"https://lin.ee/Mhvt9u8","longitude":101.204993,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองผักหนาม ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-6059586","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"185 ซ.อ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250","id":"3198-th","latitude":13.7130164,"line_url":"https://lin.ee/sZHmPzV","longitude":100.6581057,"name":"โลตัส โก เฟรช เสรี-อ่อนนุช (อ่อนนุช 70) กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-6059356","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"353 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150","id":"3197-th","latitude":17.62975,"line_url":"https://lin.ee/1p4NHNo","longitude":104.247334,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีสงคราม นครพนม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3476","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"201 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140","id":"3196-th","latitude":13.601607,"line_url":"https://lin.ee/l0OLi4x","longitude":101.085352,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3475","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"90/6 หมู่ที่ 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170","id":"3195-th","latitude":13.798165,"line_url":"https://lin.ee/jghPzvY","longitude":100.312015,"name":"โลตัส โก เฟรช ตั้งสิน นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3474","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"604/1 หมู่ที่ 1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110","id":"3194-th","latitude":16.061772,"line_url":"https://lin.ee/QMAAYoA","longitude":102.730284,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านไผ่ (เจนจบทิศ) ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3473","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"79 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 14 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250","id":"3193-th","latitude":13.67112,"line_url":"https://lin.ee/HfVBMJn","longitude":100.67549,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3472","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"28/23 หมู่ที่ 5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"3192-th","latitude":13.811295,"line_url":"https://lin.ee/NxukOJn","longitude":100.338873,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนศาลากลาง นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3471","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1 ซ.รามอินทรา 83 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230","id":"3191-th","latitude":13.834315,"line_url":"https://lin.ee/wcro1GU","longitude":100.667332,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยรามอินทรา 83 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3470","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"400 หมู่ที่ 4 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190","id":"3190-th","latitude":17.126279,"line_url":"https://lin.ee/Y2XfsAC","longitude":101.857595,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองหิน เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3431","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"102/9 หมู่ที่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160","id":"3189-th","latitude":17.3802645,"line_url":"https://lin.ee/fzhCtoV","longitude":103.7173692,"name":"โลตัส โก เฟรช พังโคน สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3367","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"24/6 หมู่ที่ 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"3188-th","latitude":13.846862,"line_url":"https://lin.ee/z7QZ1Gt","longitude":100.415538,"name":"โลตัส โก เฟรช พิกุลเงิน นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3364","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"102/8 หมู่ที่ 1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"3187-th","latitude":13.811035,"line_url":"https://lin.ee/QYjVMlp","longitude":100.486711,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยบางกรวยไทรน้อย 17 นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3362","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"75 ซ.รามอินทรา 109 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510","id":"3186-th","latitude":13.815852,"line_url":"https://lin.ee/AbkLj2H","longitude":100.698894,"name":"โลตัส โก เฟรช รามอินทรา 109 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3360","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"84 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150","id":"3185-th","latitude":16.8044432,"line_url":"https://lin.ee/n1gvN0H","longitude":102.3369642,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองนาคํา ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3286","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"225/422 หมู่ที่ 6 ซ.บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"3184-th","latitude":17.425445,"line_url":"https://lin.ee/oUxgPqz","longitude":102.808094,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเดื่อ อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-969-3285","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"819 หมู่ที่ 10 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"3183-th","latitude":14.94308,"line_url":"https://lin.ee/exSqYsE","longitude":102.04208,"name":"โลตัส โก เฟรช หลังการเคหะ นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1207","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"30 ซ.ทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"3182-th","latitude":13.670249,"line_url":"https://lin.ee/wjgTJ9b","longitude":100.688912,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งเศรษฐี แยก 18 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1206","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"194 ถ.สวนตะไคร้ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000","id":"3181-th","latitude":13.83025,"line_url":"https://lin.ee/ZXYVGyD","longitude":100.041614,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนสวนตะไคร้ นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1205","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"512 หมู่ที่ 9 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"3180-th","latitude":14.999987,"line_url":"https://lin.ee/vGSwEM2","longitude":102.102953,"name":"โลตัส โก เฟรช ประโดก นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1204","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"190/1 หมู่ที่ 7 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110","id":"3179-th","latitude":14.575508,"line_url":"https://lin.ee/naJINJ2","longitude":100.99184,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดซีพีเอฟ สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1203","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"386 หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36220","id":"3178-th","latitude":15.415518,"line_url":"https://lin.ee/HIeqLnt","longitude":101.83306,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองบัวโคก ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1202","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"63 หมู่ที่ 7 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160","id":"3177-th","latitude":14.905295,"line_url":"https://lin.ee/ijGLksL","longitude":105.076109,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเทศบาล 1 (เดชอุดม) อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1201","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"705 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"3176-th","latitude":13.02275,"line_url":"https://lin.ee/iKJYN2J","longitude":101.090511,"name":"โลตัส โก เฟรช มาบยางพร ซ.23 ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1200","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/3 หมู่ที่ 7 ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.เมืองบุรีรัมย์ 31000","id":"3175-th","latitude":14.901275,"line_url":"https://lin.ee/lxGPL3A","longitude":103.144774,"name":"โลตัส โก เฟรช สวายจีก บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1198","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"48/37 หมู่ที่ 10 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสววรค์ จ.นครสววรค์ 60000","id":"3174-th","latitude":15.72489,"line_url":"https://lin.ee/cy2CVTa","longitude":100.114812,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดนวมินทร์ นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1197","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"238/10 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"3173-th","latitude":14.980773,"line_url":"https://lin.ee/d5F2WR2","longitude":102.068175,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1196","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 62 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250","id":"3172-th","latitude":13.7024348,"line_url":"https://lin.ee/VQ01fvd","longitude":100.6897573,"name":"โลตัส โก เฟรช เฉลิมพระเกียรติ ซอย 62 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1195","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/3 ซ.33 ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150","id":"3171-th","latitude":13.67534,"line_url":"https://lin.ee/U0s7rVF","longitude":100.465311,"name":"โลตัส โก เฟรช พระราม 2 ซอย 33 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-950-1194","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"94 หมู่ที่ 7 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000","id":"3170-th","latitude":13.839753,"line_url":"https://lin.ee/lSQrWFf","longitude":100.026465,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยบ้านครู นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8070","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"161/6 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"3169-th","latitude":12.702352,"line_url":"https://lin.ee/v2LFPt8","longitude":101.3572,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนขวากลิง ตลาดลุงรอด ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8069","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"299 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150","id":"3168-th","latitude":13.637696,"line_url":"https://lin.ee/7VIyLiU","longitude":100.446887,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยท่าข้าม 23 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8068","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/2 ซ.บางกระดี่ 41 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150","id":"3167-th","latitude":13.606022,"line_url":"https://lin.ee/OxLgbj7","longitude":100.403352,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยบางกระดี่ 41 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8067","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/29 หมู่ที่ 2 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130","id":"3166-th","latitude":13.636394,"line_url":"https://lin.ee/dgEK8D31","longitude":100.576928,"name":"โลตัส โก เฟรช สำโรงใต้ ซอย 25 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8066","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7/20 หมู่ที่ 1 ซ.บ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"3165-th","latitude":17.39797,"line_url":"https://lin.ee/1bFK1Lm","longitude":102.810689,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยหนองบัว อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8065","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"595 หมู่ที่ 8 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130","id":"3164-th","latitude":17.303726,"line_url":"https://lin.ee/WF7Z7HF","longitude":101.767164,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนภูมิวิธี วังสะพุง เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8064","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/18 หมูที่ 10 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130","id":"3163-th","latitude":15.569782,"line_url":"https://lin.ee/bKAh8VQ","longitude":100.183141,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาทอง นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8063","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"168/3 ถ.เลี่ยงเมืองสกลนคร-ขอนแก่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"3162-th","latitude":17.377126,"line_url":"https://lin.ee/yi5op66","longitude":102.825446,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านม่วง อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8062","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89/2 ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510","id":"3161-th","latitude":13.800793,"line_url":"https://lin.ee/ylRvXcx","longitude":100.743366,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดทองร่มเกล้า ซอย 3 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8061","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"148/50 หมู่ที่ 13 ซ.บ้านสร้างแก้ว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"3160-th","latitude":17.393026,"line_url":"https://lin.ee/S38u2PI","longitude":102.802755,"name":"โลตัส โก เฟรช เทพบุรี อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-940-8060","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/3 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"3159-th","latitude":13.7524846,"line_url":"https://lin.ee/OqtMTOb","longitude":100.7799191,"name":"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ เจ้าคุณทหาร กรุงเทพ","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"065-940-8059","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"16,156 หมู่ที่ 9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250\"","id":"3158-th","latitude":16.682736,"line_url":"https://lin.ee/jSHXSTG","longitude":102.706974,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านโคกสูง ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8253","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"538 หมู่ที่ 8 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150","id":"3157-th","latitude":17.694823,"line_url":"https://lin.ee/MJbm8gn","longitude":102.904552,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอเพ็ญ อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8252","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"90/3 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240","id":"3151-th","latitude":13.770889,"line_url":"https://lin.ee/ymv1Wld","longitude":100.705417,"name":"โลตัส โก เฟรช ราษฎร์พัฒนา 16 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8246","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"577/29 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310","id":"3156-th","latitude":13.79692,"line_url":"https://lin.ee/wsuu95D","longitude":100.619675,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 87 แยก 13 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8251","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"174 ถ.พระยาพิชัยดาบหัก (ช.20) ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000","id":"3155-th","latitude":14.847295,"line_url":"https://lin.ee/TH66L2F","longitude":100.65106,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนเขาสามยอด 20 ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8250","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"138 ถ.สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230","id":"3154-th","latitude":13.821755,"line_url":"https://lin.ee/xHRtK9X","longitude":100.602171,"name":"โลตัส โก เฟรช สตรีวิทยา 2 ซอย 12 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8249","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/10 หมู่ที่ 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"3153-th","latitude":14.047467,"line_url":"https://lin.ee/hQU99iu","longitude":100.642356,"name":"โลตัส โก เฟรช บงกช 31 (เลียบคลองสอง) ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8248","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"297 หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"3152-th","latitude":15.000739,"line_url":"https://lin.ee/YiMbcKT","longitude":102.081318,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองกระทุ่ม นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8247","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"363 หมู่ที่ 7 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110","id":"3150-th","latitude":17.10671,"line_url":"https://lin.ee/Ges31rS","longitude":103.01934,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8206","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50/40 หมู่ที่ 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"3149-th","latitude":13.807884,"line_url":"https://lin.ee/DNdLyUP","longitude":100.36231,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านสวนจงถนอม (ถนนอัจฉริยะพัฒนา)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8201","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000","id":"3148-th","latitude":15.17856,"line_url":"https://lin.ee/hfMrjRA","longitude":100.12788,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดคลองถม (เมืองชัยนาท) ชัยนาท","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8330","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45-49 หมูที่ 1 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280","id":"3147-th","latitude":16.851086,"line_url":"https://lin.ee/amxuXEJ","longitude":102.872667,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาสวนกวาง ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8303","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"4/9 ถ.เพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220","id":"3146-th","latitude":13.903798,"line_url":"https://lin.ee/HJfkEva","longitude":100.652042,"name":"โลตัส โก เฟรช เพิ่มสิน 50 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8563","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88/14 หมู่ที่ 7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"3145-th","latitude":13.806823,"line_url":"https://lin.ee/ybWbwLt","longitude":100.424912,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนปลายบาง นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8347","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"93 หมู่ที่ 3 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170","id":"3144-th","latitude":14.491633,"line_url":"https://lin.ee/3t0eIJB","longitude":100.788993,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองแซง สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8157","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"65/1 หมูที่ 5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"3143-th","latitude":13.827411,"line_url":"https://lin.ee/CvJ5Nbi","longitude":100.395426,"name":"โลตัส โก เฟรช บางม่วง บางคูรัด นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7520","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"284/2 หมูที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000","id":"3142-th","latitude":15.799264,"line_url":"https://lin.ee/fd1VIMqo","longitude":102.022493,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนหนองหลอด ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8403","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"113/25 หมูที่ 5 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"3141-th","latitude":13.85044,"line_url":"https://lin.ee/JUWI2Kf","longitude":100.428992,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเก่าบางใหญ่ นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7865","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1710/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110","id":"3140-th","latitude":13.705855,"line_url":"https://lin.ee/szksJIu","longitude":100.600615,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขุมวิท 50 (ด้านหน้า Hyper Market)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7933","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"246 หมู่ที่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130","id":"3139-th","latitude":13.92307,"line_url":"https://lin.ee/lL7HiH7","longitude":100.257171,"name":"โลตัส โก เฟรช นราภิรมย์ นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8792","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"41/195 หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"3138-th","latitude":13.1755652,"line_url":"https://lin.ee/yyhEXSt","longitude":100.9369014,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาแตงอ่อน ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8912","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"447 หมู่ที่ 2 ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130","id":"3137-th","latitude":17.349992,"line_url":"https://lin.ee/u5rZphu","longitude":103.848823,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอพรรณานิคม สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8786","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"533 หมู่ที่ 3 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"3136-th","latitude":17.345968,"line_url":"https://lin.ee/1PdZyw0","longitude":102.820424,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านคำกลิ้ง อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8692","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"239 หมู่ที่ 15 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370","id":"3135-th","latitude":17.129962,"line_url":"https://lin.ee/0Lh4N6t","longitude":102.962213,"name":"โลตัส โก เฟรช พันดอน (กุมภวาปี) อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7925","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"232/238 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"3134-th","latitude":16.423341,"line_url":"https://lin.ee/LYlGR9x","longitude":102.870742,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยศรีจันทร์ 39 ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8413","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/2 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"3133-th","latitude":13.283637,"line_url":"https://lin.ee/LYTo277","longitude":100.918174,"name":"โลตัส โก เฟรช บางแสนล่าง ซอย 14/3 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8386","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"236/237 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3132-th","latitude":13.610613,"line_url":"https://lin.ee/UefTAaT","longitude":100.619008,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนบางปิ้ง สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8604","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"536 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290","id":"3131-th","latitude":13.602303,"line_url":"https://lin.ee/2XAUp0T","longitude":100.523048,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขสวัสดิ์ 78 (ช้อยเพ็ง) สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7834","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"163 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"3130-th","latitude":16.447224,"line_url":"https://lin.ee/FNRqa2i","longitude":102.794079,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนสีหราชเดโชไชย 2 ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7922","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"60/1 ถ.ผดุงวิธี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000","id":"3129-th","latitude":16.188461,"line_url":"https://lin.ee/fUGpIlj","longitude":103.305148,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยจุฑางกูร มหาสาคาร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7810","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000","id":"3128-th","latitude":17.19626,"line_url":"https://lin.ee/2JaqmSd","longitude":102.439456,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดกิจเจริญ หนองบัวลำภู","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7811","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"648 หมู่ที่ 11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170","id":"3127-th","latitude":16.704323,"line_url":"https://lin.ee/N4mRVl7","longitude":103.08313,"name":"โลตัส โก เฟรช กระนวน ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7490","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"77 ถ.พานิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120","id":"3126-th","latitude":15.812975,"line_url":"https://lin.ee/ZG6etM7","longitude":102.604211,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอพล ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7801","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13/97 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"3125-th","latitude":12.579173,"line_url":"https://lin.ee/f8jZBlH","longitude":99.953245,"name":"โลตัส โก เฟรช หัวหิน ซอย 51 ประจวบคีรีขันธ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8210","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"376 หมู่ที่ 15 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"3124-th","latitude":16.40768,"line_url":"https://lin.ee/8hOjmOK","longitude":102.792052,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองขาม ซอย 6 ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8762","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/7 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130","id":"3123-th","latitude":13.264529,"line_url":"https://lin.ee/JaAmaZW","longitude":100.941941,"name":"โลตัส โก เฟรช แกรนด์ วัลเลย์ (เลี่ยงเมือง) ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8245","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"85/52 หมู่ที่ 4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"3122-th","latitude":13.865795,"line_url":"https://lin.ee/d9DIvDs","longitude":100.467534,"name":"โลตัส โก เฟรช ไทรม้า 2 นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8244","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"4/37 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-4 (ชินเขต 1/4) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210","id":"3121-th","latitude":13.860061,"line_url":"https://lin.ee/2qCmoio","longitude":100.549386,"name":"โลตัส โก เฟรช งามวงศ์วาน 43 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8243","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2154 หมู่ที่ 7 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3120-th","latitude":13.620632,"line_url":"https://lin.ee/gTa5kQv","longitude":100.630152,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยศรีสมิตร สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8242","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"888 หมู่ที่ 4 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"3119-th","latitude":13.599623,"line_url":"https://lin.ee/78Gub8p","longitude":100.658305,"name":"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ ซอยมังกร สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8241","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"443/1 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160","id":"3118-th","latitude":13.744212,"line_url":"https://lin.ee/qfyILNa","longitude":100.402206,"name":"โลตัส โก เฟรช บางแวก 89 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8240","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"113/2 ซ.ลาดพร้าว 81 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310","id":"3117-th","latitude":13.789327,"line_url":"https://lin.ee/OSzw73Z","longitude":100.611999,"name":"โลตัส โก เฟรช ประดิษฐ์มนูธรรม ซอย 6 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8239","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"212/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700","id":"3116-th","latitude":13.783151,"line_url":"https://lin.ee/5dzVAXb","longitude":100.49091,"name":"โลตัส โก เฟรช จรัญสนิทวงศ์ 65 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8238","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"134/2 หมู่ที่ 4 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3115-th","latitude":13.584582,"line_url":"https://lin.ee/dNBgCWt","longitude":100.635782,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดหมู่บ้านนครทองโคโลนี่ สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8237","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"703 หมู่ที่ 9 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3114-th","latitude":13.604463,"line_url":"https://lin.ee/7vC6tE1","longitude":100.651253,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดสังกะสี เทพารักษ์ สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8236","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"11/45 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"3113-th","latitude":13.099537,"line_url":"https://lin.ee/PkFqIfI","longitude":100.921917,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนดาวเทียม ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8235","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52/207 ซ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900","id":"3112-th","latitude":13.852239,"line_url":"https://lin.ee/SQFBM95","longitude":100.580543,"name":"โลตัส โก เฟรช พหลโยธิน 45 แยก 11 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8234","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45/16 หมู่ที่ 4 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3111-th","latitude":13.59604,"line_url":"https://lin.ee/PLGDG4l","longitude":100.631392,"name":"โลตัส โก เฟรช พฤกษา 74 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8233","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"11/2 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"3110-th","latitude":13.583021,"line_url":"https://lin.ee/pCfESyK","longitude":100.65013,"name":"โลตัส โก เฟรช แพหมอพัฒนา สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-984-8232","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"29/6 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230","id":"3109-th","latitude":14.426169,"line_url":"https://lin.ee/tYFGc2E","longitude":100.899587,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกต้นโพธิ์ สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8641","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"226 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"3108-th","latitude":13.559913,"line_url":"https://lin.ee/Bjm3I2B","longitude":100.674655,"name":"โลตัส โก เฟรช นิคมบางปู 2 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8634","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39/5 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"3107-th","latitude":13.623742,"line_url":"https://lin.ee/UioxF3ND","longitude":100.645932,"name":"โลตัส โก เฟรช หนามแดง-บางพลี ซอย 15 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8611","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"115/1 ซ.ประชาอุทิศ 69 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานครมหานคร 10140","id":"3106-th","latitude":13.64294,"line_url":"https://lin.ee/VkcTW02","longitude":100.505933,"name":"โลตัส โก เฟรช ประชาอุทิศ 69 แยก 11 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0787","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"443 หมู่ที่ 5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"3105-th","latitude":12.947404,"line_url":"https://lin.ee/YrWZARP","longitude":101.149386,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดป้าไสว ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0781","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"194/9 หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110","id":"3104-th","latitude":14.035518,"line_url":"https://lin.ee/ezz42ox","longitude":100.776955,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิต คลอง 8 (หมู่บ้านพฤกษา 2) ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0767","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"879 หมู่ที่ 14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"3103-th","latitude":16.485409,"line_url":"https://lin.ee/hVfRSXw","longitude":102.842665,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองไผ่ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0765","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1750 หมู่ที่ 1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3102-th","latitude":13.658488,"line_url":"https://lin.ee/1YRxECL","longitude":100.592716,"name":"โลตัส โก เฟรช ทางรถไฟสายเก่า(สุขุมวิท) สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8847","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"57/20 หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"3101-th","latitude":13.825604,"line_url":"https://lin.ee/MyYQXaT","longitude":100.496575,"name":"โลตัส โก เฟรช พฤกษาวิลล์ พระราม 5 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8328","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/1 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"3100-th","latitude":13.863907,"line_url":"https://lin.ee/eLvW9Ex","longitude":100.632146,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขาภิบาล 5 ซอย 5 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8311","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"445/5 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"3099-th","latitude":13.723257,"line_url":"https://lin.ee/cSwxQa7","longitude":100.799319,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยประชาพัฒนา กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8274","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50 หมู่ที่ 9 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140","id":"3098-th","latitude":14.021158,"line_url":"https://lin.ee/STcHkQJ","longitude":99.9922,"name":"โลตัส โก เฟรช ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8262","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"65/3 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"3097-th","latitude":13.935631,"line_url":"https://lin.ee/4irfy1o","longitude":100.720188,"name":"โลตัส โก เฟรช ลำลูกกา คลอง 5 ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8213","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"115/44 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"3096-th","latitude":12.96623,"line_url":"https://lin.ee/vJOrk4e","longitude":100.898771,"name":"โลตัส โก เฟรช นาเกลือซอย 15 Opt.2 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8209","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"151 หมู่ที่ 4 ต.คุ้นลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160","id":"3095-th","latitude":14.301564,"line_url":"https://lin.ee/gHL6yGi","longitude":100.632943,"name":"โลตัส โก เฟรช พีเอ็มที โรจนะ อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8090","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"12/14 หมู่ที่ 1ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"3094-th","latitude":12.858542,"line_url":"https://lin.ee/t0WATZX","longitude":100.917013,"name":"โลตัส โก เฟรช ห้วยใหญ่ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8219","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"600/10 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"3093-th","latitude":13.720081,"line_url":"https://lin.ee/nuVY7iM","longitude":100.794796,"name":"โลตัส โก เฟรช หลวงแพ่ง กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8089","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/44 หมู่ที่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"3092-th","latitude":14.075305,"line_url":"https://lin.ee/ZdedkP4","longitude":100.687369,"name":"โลตัส โก เฟรช คลอง 4 (คลองหลวง 41) ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7972","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2279/2 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250","id":"3091-th","latitude":13.736553,"line_url":"https://lin.ee/ROnT3ly","longitude":100.635345,"name":"โลตัส โก เฟรช พัฒนาการ (ด้านหน้า Hyper Market)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7955","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/134 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120","id":"3090-th","latitude":13.914368,"line_url":"https://lin.ee/JlyROa8","longitude":100.525862,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสหกรณ์ 3 นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7837","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"37/18 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"3089-th","latitude":12.669635,"line_url":"https://lin.ee/wPUg8HC","longitude":101.266697,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีเมือง ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8430","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"752 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"3088-th","latitude":12.898571,"line_url":"https://lin.ee/fL98hCD","longitude":101.242714,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่น้ำคู้ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5751","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"31/8 ซ.แหลมกระทือ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"3087-th","latitude":12.690692,"line_url":"https://lin.ee/R27urXN","longitude":101.189247,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองน้ำเย็น ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7748","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"16 ถ.วัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"3086-th","latitude":12.704985,"line_url":"https://lin.ee/Ol89iyQR","longitude":101.201503,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนเขาไผ่ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7707","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/18 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220","id":"3067-th","latitude":13.897953,"line_url":"https://www.google.com","longitude":100.67588,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนจตุโชติ กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-502-1351","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"65/30 หมู่ที่ 5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"3085-th","latitude":13.879067,"line_url":"https://lin.ee/2ALE0AW","longitude":100.397271,"name":"โลตัส โก เฟรช เทศบาลตำบลเสาธงหิน นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7651","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"333/1 หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"3084-th","latitude":13.617624,"line_url":"https://lin.ee/O2w8pUK","longitude":100.667941,"name":"โลตัส โก เฟรช แอปเปิ้ล ลอฟท์ สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7644","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"335 หมู่ที่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3083-th","latitude":13.634216,"line_url":"https://lin.ee/ThCVXKy","longitude":100.622058,"name":"โลตัส โก เฟรช ด่านสำโรง 17 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7635","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"791 หมู่ที่ 4 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3082-th","latitude":13.649162,"line_url":"https://lin.ee/VrpzJnz","longitude":100.624976,"name":"โลตัส โก เฟรช แบริ่ง ซอย 58 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7620","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"211/18 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150","id":"3081-th","latitude":12.733027,"line_url":"https://lin.ee/CKzQDgg","longitude":101.170015,"name":"โลตัส โก เฟรช เนินพยอม ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7618","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"25/25 หมู่ที่ 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"3080-th","latitude":13.80809,"line_url":"https://lin.ee/XEQfnqZ","longitude":100.402762,"name":"โลตัส โก เฟรช สามแยกบ้านเอื้อ นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7610","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"29/14 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000","id":"3079-th","latitude":14.001341,"line_url":"https://lin.ee/nym7OP4","longitude":100.56469,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านกลาง 2 ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7518","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/19 หมู่ที่ 1 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540","id":"3078-th","latitude":13.715196,"line_url":"https://lin.ee/ZitOkMw","longitude":100.785336,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดกระบัง 54 ศรีวราน้อย สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7499","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"83/3 หมู่ที่ 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"3077-th","latitude":13.585938,"line_url":"https://lin.ee/lOByzZ7","longitude":100.703712,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยรัตนะโชค 6 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7480","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"103 หมู่ที่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110","id":"3076-th","latitude":14.061775,"line_url":"https://lin.ee/28Eo4u6","longitude":100.852638,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิตคลอง 11 นาริสา ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7478","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"84/1 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320","id":"3075-th","latitude":9.520905,"line_url":"https://lin.ee/TmuZQja","longitude":100.052972,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดดาว เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-6847","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"67/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000","id":"3074-th","latitude":19.300827,"line_url":"https://lin.ee/T4JwAHV","longitude":97.965716,"name":"โลตัส โก เฟรช เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0874","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"239/1 หมู่ที่ 1 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000","id":"3073-th","latitude":17.068617,"line_url":"https://lin.ee/kiCozxk","longitude":102.483629,"name":"โลตัส โก เฟรช นามะเฟือง หนองบัวลำภู","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8552","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"168/1 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140","id":"3072-th","latitude":13.302508,"line_url":"https://lin.ee/wRM9Ves","longitude":99.824856,"name":"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่วังมะนาว เพชรบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8803","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"300 หมู่ที่ 4 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3071-th","latitude":13.63185,"line_url":"https://lin.ee/mLg1QJD","longitude":100.569131,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านสมชาย (ซอยสวนส้ม) สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7673","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"58/15 หมู่ที่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"3070-th","latitude":13.9214972,"line_url":"https://lin.ee/QP4tXt1","longitude":100.7114879,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านถาพร ถ.หทัยราษฎร์ ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8474","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"79/62 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"3069-th","latitude":13.888242,"line_url":"https://lin.ee/5orzKdq","longitude":100.42037,"name":"โลตัส โก เฟรช จันทร์ทองเอี่ยม นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8731","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/18 หมู่ที่ 6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"3068-th","latitude":13.97656,"line_url":"https://lin.ee/Npm543e","longitude":100.39924,"name":"โลตัส โก เฟรช มินิ DC บางบัวทอง นนทบุรี","opening_hours":"06:00 - 24:00","phone_number":"062-605-8720","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"387 หมู่ที่ 8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110","id":"3066-th","latitude":14.304931,"line_url":"https://lin.ee/yCKtkAd","longitude":101.027334,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนนสุวรรณศร บ้านพริก , นครนายก\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-502-0812","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"91/114 หมู่ที่ 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"3065-th","latitude":13.833614,"line_url":"https://lin.ee/XMErixX","longitude":100.48111,"name":"\"โลตัส โก เฟรช โค้งพิกุล ,นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-502-0626","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/1 หมู่ที่ 9 ต.ปากกราน อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"3064-th","latitude":14.334145,"line_url":"https://lin.ee/YFqiF6s","longitude":100.545513,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดปากกราน ,อยุธยา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7634","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"183 หมู่ที่ 2 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270","id":"3063-th","latitude":15.422123,"line_url":"https://lin.ee/UZKNDrT","longitude":102.891923,"name":"โลตัส โก เฟรช เมืองยาง นครราขสีมา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8313","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/6 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"3062-th","latitude":12.939147,"line_url":"https://lin.ee/o5up7N0","longitude":100.915094,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สยามคันทรีคลับ 3 พัทยา ,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1231","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"54/108 หมู่ที่ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130","id":"3061-th","latitude":7.851762,"line_url":"https://lin.ee/iYL9ooo","longitude":98.348383,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยตาเอียด จ.ภูเก็ต","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-196-1226","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"98 หมู่ที่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150","id":"3060-th","latitude":13.980757,"line_url":"https://lin.ee/ICKvDPl","longitude":100.325836,"name":"\"โลตัส โก เฟรช วิลเลจ ไทรน้อย ,นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1223","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"37/66 หมู่ที่ 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130","id":"3059-th","latitude":7.840788,"line_url":"https://lin.ee/JIAfDJM","longitude":98.346935,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เจ้าฟ้า 14 ,ภูเก็ต\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1213","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"299/14 หมู่ที่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"3058-th","latitude":13.68241,"line_url":"https://lin.ee/SG3H6Yg","longitude":100.707472,"name":"\"โลตัส โก เฟรช คลองสิงโต กาญจนาภิเษก 39 , สมุทรปราการ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1211","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"570/311 หมู่ที่ 5 ต.นากลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"3057-th","latitude":12.955739,"line_url":"https://lin.ee/IzyCcRS","longitude":100.891669,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ซอย ร้อยหลัง ,ซอย นาเกลือ 27\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1203","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"81/1 หมู่ที่ 1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130","id":"3056-th","latitude":19.359462,"line_url":"https://lin.ee/LfZjMeL","longitude":98.441196,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ปาย 3 (ถนนคนเดิน),แม่ฮ่องสอน\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1194","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"170 หมู่ที่ 9 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"3055-th","latitude":16.398065,"line_url":"https://lin.ee/aJ73zDp","longitude":102.838628,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนน เทพดำเนิน ,ขอนแก่น\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1191","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7/1 ซ.รัตนาธิเบศร์ 22 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"3054-th","latitude":13.863801,"line_url":"https://lin.ee/NwHNerf","longitude":100.505953,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ซอยรัตนาธิเบศร์ 22,นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1187","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"56 หมู่ที่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120","id":"3053-th","latitude":13.932526,"line_url":"https://lin.ee/THf65mx","longitude":100.52,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ซอยสุขาประชาสรรค์ 3, นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1186","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"98/167 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"3052-th","latitude":12.909126,"line_url":"https://lin.ee/EPjHsGL","longitude":100.901767,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เขาตาโล่ 3 (พัทยา),ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1184","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52/10 หมู่ที่ 1 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"3051-th","latitude":16.420144,"line_url":"https://lin.ee/DQMzlg6","longitude":102.839637,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนนโพธิสาร, ขอนแก่น\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1180","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"383 หมู่ที่ 1 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.เมืองบุรีรัมย์ 31000","id":"3050-th","latitude":15.001489,"line_url":"https://lin.ee/GrxX2Mc","longitude":103.118937,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ชุมชนเทศบาล 2 , บุรีรัมย์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1178","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"491/2 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100","id":"3049-th","latitude":7.845883,"line_url":"https://lin.ee/Eq5izXnm","longitude":98.298813,"name":"\"โลตัส โก เฟรช กะรน ,ภูเก็ต\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-196-1173","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"179/14 หมู่ที่ 2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110","id":"3048-th","latitude":18.15968,"line_url":"https://lin.ee/PdZVZ9F","longitude":97.932295,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่สะเรียง ,แม่ฮ่องสอน\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1168","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"214/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600","id":"3047-th","latitude":13.733404,"line_url":"https://lin.ee/v6zpbL7","longitude":100.470683,"name":"\"โลตัส โก เฟรช จรัญสนิทวงค์ซอย 3,กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1161","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1580 หมู่ที่ 9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3046-th","latitude":13.64621,"line_url":"https://lin.ee/ASP2WjL","longitude":100.602629,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สำโรงเหนือ 11,สมุทรปราการ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1159","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"555/34 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"3045-th","latitude":13.101975,"line_url":"https://lin.ee/rjscn6J","longitude":101.011624,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดโรงไก่,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1158","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"999/247 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310","id":"3044-th","latitude":13.769443,"line_url":"https://lin.ee/gXi62s1","longitude":100.590002,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ประชาอุทิศ 23,กรุงเทพ ฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-196-1153","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"462/2-4 หมู่ที่ 14 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280","id":"3043-th","latitude":14.926844,"line_url":"https://lin.ee/WkhEqY0","longitude":101.967023,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดโคกเพชร,นครราชสีมา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2376","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39/269 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220","id":"3042-th","latitude":13.889057,"line_url":"https://lin.ee/HQlnxUl","longitude":100.620192,"name":"\"โลตัส โก เฟรช พหลโยธิน 52 แยก 38,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2375","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"369/1 ถนนราษฏร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"3041-th","latitude":7.007393,"line_url":"https://lin.ee/h83PvLh","longitude":100.459839,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนนราษฎร์อุทิศ,สงขลา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2374","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/1 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000","id":"3040-th","latitude":19.306236,"line_url":"https://lin.ee/ghpwlbR","longitude":97.966109,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ปางล้อนิคม,แมฮ่องสอน\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2373","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"148/1 หมู่ที่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130","id":"3039-th","latitude":19.357017,"line_url":"https://lin.ee/Pub9l1z","longitude":98.437506,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ปาย,แม่ฮ่องสอน\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2372","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"29/51 หมู่ที่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130","id":"3038-th","latitude":13.952361,"line_url":"https://lin.ee/JMkJ8zy","longitude":100.642544,"name":"โลตัส โก เฟรช เดอะคิท ลำลูกกา คลอง 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2371","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"230 หมู่ที่ 14 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"3037-th","latitude":16.437836,"line_url":"https://lin.ee/ZLOuVJn","longitude":102.789806,"name":"โลตัส โก เฟรช บึงหนองโคตร.ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2370","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"296 หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250","id":"3036-th","latitude":19.774452,"line_url":"https://lin.ee/gv1xPdT","longitude":99.738958,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดป่าก่อดำ,เชียงราย\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2369","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"651/3 หมู่ที่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000","id":"3035-th","latitude":19.891039,"line_url":"https://lin.ee/Ode6U8e","longitude":99.823356,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ชุมชนดอยเขาควาย, เชียงราย\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2368","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"386 หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290","id":"3034-th","latitude":18.920723,"line_url":"https://lin.ee/EMOkhLj","longitude":98.991871,"name":"\"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลสันทราย, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2367","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"43/4 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100","id":"3033-th","latitude":18.770768,"line_url":"https://lin.ee/SiHdSfx","longitude":98.985221,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ศรีปิงเมือง, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2366","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21/978 ซ.นวมินทร์ 42 แยก 25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240","id":"3032-th","latitude":13.799299,"line_url":"https://lin.ee/u0L8MeF","longitude":100.662822,"name":"\"โลตัส โก เฟรช นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25, กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2365","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"55/18 หมู่ที่ 7 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"3031-th","latitude":13.867045,"line_url":"https://lin.ee/q08K1jh","longitude":100.417002,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เสาธงหิน, นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2364","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"265 ม.3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210","id":"3030-th","latitude":18.823566,"line_url":"https://lin.ee/A1zAxU7","longitude":99.034559,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สันทรายน้อย, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2363","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"961/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000","id":"3029-th","latitude":13.669515,"line_url":"https://lin.ee/oCYlsbE","longitude":101.05685,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนนเทพคุณากร, ฉะเชิงเทรา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2362","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"14/83 ม.3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"3028-th","latitude":13.827049,"line_url":"https://lin.ee/8r3LfDf","longitude":100.472426,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บางกรวย-ไทรน้อย ซอย 33, นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2361","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50/24 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"3027-th","latitude":13.803333,"line_url":"https://lin.ee/4ZZrNGz","longitude":100.459877,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บางกรวย-จงถนอม, นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2360","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"30/3 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต 83000","id":"3026-th","latitude":7.915414,"line_url":"https://lin.ee/4LSiq7c","longitude":98.3717,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ทวีสมาน, ภูเก็ต\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2359","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"314-316 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600","id":"3025-th","latitude":13.733555,"line_url":"https://lin.ee/sYvS5uf","longitude":100.502836,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดท่าดินแดง, กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2358","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39/5 ม.1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"3024-th","latitude":13.855948,"line_url":"https://lin.ee/kdIe85n","longitude":100.441958,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ซอยวัดสวนแก้ว, นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2357","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"318/10 ถนนดำริพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"3023-th","latitude":16.822614,"line_url":"https://lin.ee/e7ehJsw","longitude":100.24376,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ดำริพัฒนา, พิษณุโลก\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2356","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"5/3 ม.5 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"3022-th","latitude":14.048482,"line_url":"https://lin.ee/bgeJz6G","longitude":100.663217,"name":"\"โลตัส โก เฟรช รังสิตคลอง 3 ซอย 5/3, ปทุมธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2355","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"369/1 ม.6 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210","id":"3021-th","latitude":18.830145,"line_url":"https://lin.ee/Eiw7MQc","longitude":99.052238,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่กวง, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2354","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"535 ม.1 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180","id":"3020-th","latitude":15.840961,"line_url":"https://lin.ee/jQoFQqb","longitude":103.555929,"name":"\"โลตัส จตุรพักตรพิมาน, ร้อยเอ็ด\"","opening_hours":"06:00 - 22:00","phone_number":"062-6058947","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"183 ม.1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160","id":"3019-th","latitude":13.396071,"line_url":"https://lin.ee/7O8PSxS","longitude":101.11719,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดสยามนินจา, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2353","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"257 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170","id":"3018-th","latitude":7.563386,"line_url":"https://lin.ee/MgHCy2j","longitude":99.694143,"name":"\"โลตัส โก เฟรช นาโยง, ตรัง\"","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":"062-6058946","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"225 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210","id":"3017-th","latitude":7.755177,"line_url":"https://lin.ee/vihiUkC","longitude":99.489914,"name":"\"โลตัส โก เฟรช นาวง, ตรัง\"","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":"062-6058945","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"203 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ 46120","id":"3016-th","latitude":16.393014,"line_url":"https://lin.ee/DE6gfxl","longitude":103.35576,"name":"\"โลตัส ยางตลาด, กาฬสินธ์\"","opening_hours":"06:00 - 22:00","phone_number":"062-6058944","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"43/6 ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"3015-th","latitude":13.892905,"line_url":"https://lin.ee/hVXyaiY","longitude":100.387758,"name":"\"โลตัส คลองถนน, นนทบุรี\"","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"062-6058943","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"70/25 ม.7 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190","id":"3014-th","latitude":12.500627,"line_url":"https://lin.ee/RcuhN6V","longitude":102.148763,"name":"\"โลตัส พลิ้ว, จันทบุรี\"","opening_hours":"06:00 - 22:00","phone_number":"062-6058942","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"309 ม.1 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230","id":"3013-th","latitude":14.939441,"line_url":"https://lin.ee/pM5UAl9","longitude":104.39512,"name":"\"โลตัส พยุห์, ศรีสะเกษ \"","opening_hours":"06:00 - 21:00","phone_number":"062-6058941","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"109/40 ม.11 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170","id":"3012-th","latitude":17.302217,"line_url":"https://lin.ee/88aeCv2","longitude":102.201481,"name":"\"โลตัส นากลาง 2, หนองบัวลำภู\"","opening_hours":"06:00 - ","phone_number":"062-6058940","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"210 ม.1 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140","id":"3011-th","latitude":17.851819,"line_url":"https://lin.ee/9g8iVUP","longitude":103.579987,"name":"\"โลตัส บ้านม่วง, สกลนคร\"","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"062-6058939","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"608 ม.1 ถนนผดุงวารีย์ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150","id":"3010-th","latitude":17.287411,"line_url":"https://lin.ee/xUKjsEF","longitude":103.639028,"name":"\"โลตัส วาริชภูมิ, สกลนคร\"","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"062-6058938","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"340/1 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160","id":"3009-th","latitude":18.888032,"line_url":"https://lin.ee/io6qKus","longitude":100.28477,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เชียงม่วน,พะเยา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2352","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"414 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170","id":"3008-th","latitude":17.050552,"line_url":"https://lin.ee/CqygA4n","longitude":104.681894,"name":"\"โลตัส เรณูนคร, นครพนม\"","opening_hours":"05:30 - 22:00","phone_number":"062-6058937","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"16/39 ม.6 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140","id":"3007-th","latitude":7.782894,"line_url":"https://lin.ee/Wk0e2rq","longitude":100.352923,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ระโนด, สงขลา\"","opening_hours":"07:00 - 21:00","phone_number":"062-6058936","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"458 ม.10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260","id":"3006-th","latitude":16.338606,"line_url":"https://lin.ee/M4GckSq","longitude":102.801688,"name":"\"โลตัส ท่าพระ, ขอนแก่น \"","opening_hours":"06:00 - 23:00","phone_number":"062-6058935","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"209/40 ม.4 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140","id":"3005-th","latitude":13.968764,"line_url":"https://lin.ee/0zKoSqS","longitude":101.514688,"name":"\"โลตัส ศรีมหาโพธิ์, ปราจีนบุรี\"","opening_hours":"06:00 - 23:00","phone_number":"062-6058934","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"352/2 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190","id":"3004-th","latitude":14.096455,"line_url":"https://lin.ee/OflxfVY","longitude":99.420593,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ลาดหญ้า, กาญจนบุรี\"","opening_hours":"07:00 - 22:00","phone_number":"062-6058933","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"201/22 หมู่ที่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"3003-th","latitude":13.141052,"line_url":"https://lin.ee/A1oqcaf","longitude":100.93767,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านสหกรณ์ไทออยล์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2351","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"306/100 ม.4 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"3002-th","latitude":13.621018,"line_url":"https://lin.ee/vSL2tI0","longitude":100.599388,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยมิตรไมตรีมสมุทปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2350","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"277 ม.8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150","id":"3001-th","latitude":7.54555,"line_url":"https://lin.ee/HdqZDqQ","longitude":99.046953,"name":"\"โลตัส โก เฟรช คลองนิน,กระบี่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2349","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"399 ม.1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160","id":"3000-th","latitude":17.895268,"line_url":"https://lin.ee/sZptWwG","longitude":99.604068,"name":"\"โลตัส โก เฟรช วังชิ้น,แพร่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2348","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"128/1 ซอยกรุงเทพนนท์ 12 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"2999-th","latitude":13.842556,"line_url":"https://lin.ee/WDMXcPg","longitude":100.520619,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ซอยศิริชัย,นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2344","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"541/198 ซอยหมู่บ้านการเคหะ ถนนลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"2998-th","latitude":18.760469,"line_url":"https://lin.ee/hrzJeQH","longitude":99.011519,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เคหะเอื้ออาทร เชียงใหม่,เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2343","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"433 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210","id":"2997-th","latitude":19.881716,"line_url":"https://lin.ee/yxAQhRJ","longitude":99.929974,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เวียงชัย,เชียงราย\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2342","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"17/3 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"2996-th","latitude":13.73633,"line_url":"https://lin.ee/W1iUqGA","longitude":100.715845,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนน พัฒนาชนบท 3 , กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2341","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/19 ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130","id":"2995-th","latitude":18.778614,"line_url":"https://lin.ee/V2Ixhlf","longitude":99.050783,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านสันกลาง, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2340","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"82/1 ม.7 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2994-th","latitude":13.37267,"line_url":"https://lin.ee/J4Uyu6k","longitude":101.009967,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดเอสพี, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2339","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"49/6 ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310","id":"2993-th","latitude":20.103319,"line_url":"https://lin.ee/XdCfrv7","longitude":100.508834,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เวียงแก่น, เชียงราย\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2337","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"241/29 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120","id":"2992-th","latitude":12.797133,"line_url":"https://lin.ee/XUhGdIw","longitude":99.984572,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หน้าหาดชะอำ, เพชรบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2336","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/7 ม.18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000","id":"2991-th","latitude":15.281744,"line_url":"https://lin.ee/6GZQZRs","longitude":104.835502,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนนคลังอาวุธ, อุบลราชธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2335","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"225/2 ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250","id":"2990-th","latitude":18.847234,"line_url":"https://lin.ee/RWWiV9O","longitude":98.731735,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สะเมิง, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2334","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"127 ม.3 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000","id":"2989-th","latitude":19.858248,"line_url":"https://lin.ee/kdUgKey","longitude":99.843671,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดท่าสาย, เชียงราย\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2331","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"568 ม.7 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110","id":"2988-th","latitude":19.855423,"line_url":"https://lin.ee/lowKlOB","longitude":99.17482,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หนองยาว, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2330","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"6, 6/1, 6/3-4 ม.2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000\"","id":"2986-th","latitude":18.148957,"line_url":"https://lin.ee/eWsIGAm","longitude":100.173044,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เหมืองหม้อ, แพร่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2328","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"194/13 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"2985-th","latitude":13.090782,"line_url":"https://lin.ee/QPeFmRa","longitude":101.00561,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ห้วยสะพาน, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2327","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"188 ม.11 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140","id":"2984-th","latitude":18.740545,"line_url":"https://lin.ee/LzaGLDO","longitude":99.014514,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หนองผึ้งใต้, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2326","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"29 ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130","id":"2983-th","latitude":19.344897,"line_url":"https://lin.ee/i6w8ldL","longitude":99.814811,"name":"\"โลตัส โก เฟรช แม่ใจ , พะเยา\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7455","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1044/14 ซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 1 (กู้เกียรติ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220","id":"2982-th","latitude":13.931843,"line_url":"https://lin.ee/6YlbiVK3","longitude":100.626166,"name":"\"โลตัส โก เฟรช พหลโยธิน กม. 25 ,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7461","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"161/3 ม.6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180","id":"2981-th","latitude":18.934554,"line_url":"https://lin.ee/oyqLQ4T","longitude":98.941194,"name":"\"โลตัส โก เฟรช แม่ริมเหนือ ,เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2325","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"51/27 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300","id":"2980-th","latitude":18.81665,"line_url":"https://lin.ee/mJmRNfv","longitude":98.981949,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดบริบูรณ์ ,เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2324","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"151-153 ม.15 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140","id":"2979-th","latitude":14.889771,"line_url":"https://lin.ee/5XH0ZC8","longitude":101.724729,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดเทศบาลสีคิ้ว,นครราชสีมา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8659","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"102 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000","id":"2978-th","latitude":18.114268,"line_url":"https://lin.ee/ifAk0lW","longitude":100.138048,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เวียงทอง ,แพร่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8658","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"298 ม.6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180","id":"2977-th","latitude":18.651081,"line_url":"https://lin.ee/mC8QkyH","longitude":99.125232,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาด อุ๊ยจู้ม ,ลำพูน\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8657","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"582 ม.5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210","id":"2976-th","latitude":18.826349,"line_url":"https://lin.ee/vl92VRN","longitude":99.022478,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้าน การ์เด้นแลนด์ ,เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8656","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"175/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700","id":"2975-th","latitude":13.789405,"line_url":"https://lin.ee/G13o7gf","longitude":100.498658,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ซอยจรัญสนิทวงค์ 75,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8655","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"196 ม.3 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีษะเกษ 33190","id":"2974-th","latitude":15.266035,"line_url":"https://lin.ee/bF82jRe","longitude":104.39715,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ยางชุมน้อย ,ศรีสะเกษ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8654","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13/51 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2973-th","latitude":13.318081,"line_url":"https://lin.ee/K1VN7TH","longitude":100.944598,"name":"\"โลตัส โก เฟรช แยกเสม็ด ,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8653","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"60 ม.3 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000","id":"2972-th","latitude":18.090338,"line_url":"https://lin.ee/pKYDhXj","longitude":100.198307,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตาด มุ้งทอง ,แพร่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8652","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"433 ม.1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150","id":"2971-th","latitude":18.328321,"line_url":"https://lin.ee/WmlcYsu","longitude":100.715937,"name":"\"โลตัส โก เฟรช นาน้อย, น่าน\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8651","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"10/20 ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"2970-th","latitude":13.954617,"line_url":"https://lin.ee/N5P4Ha1","longitude":100.664989,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านวิสต้า ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8650","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"417/7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"2969-th","latitude":13.726013,"line_url":"https://lin.ee/X2IeFs6","longitude":100.697878,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เฉลิมพระเกียรติ 87 , กรุงเทพ ฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8649","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88/4-6 ม.7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140","id":"2968-th","latitude":19.101375,"line_url":"https://lin.ee/mbqCIDg","longitude":100.806331,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ท่าวังผา , น่าน\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8648","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"117 ม.12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130","id":"2967-th","latitude":18.739547,"line_url":"https://lin.ee/Wr5gkZ1","longitude":99.083206,"name":"\"โลตัส โก เฟรช กาดศรีอรุณ, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8647","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"136/507 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"2966-th","latitude":12.545597,"line_url":"https://lin.ee/EzMrPjR","longitude":99.957024,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หัวหินซอย 102, ประจวบคีรีขันธ์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8646","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"200/30-32 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"2965-th","latitude":13.163807,"line_url":"https://lin.ee/6EVHGcH","longitude":100.920782,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สวนสาธารณะ ศรีราชา,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8645","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"189/1 ซอยเจริญรัถ 4 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600","id":"2963-th","latitude":13.722943,"line_url":"https://lin.ee/qnaJpHW","longitude":100.49559,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอย กรุงธนบุรี1 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8643","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"199/63ก ม.3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"2962-th","latitude":13.545121,"line_url":"https://lin.ee/hSinPiS","longitude":100.68425,"name":"โลตัส โก เฟรช พฤกษา 15","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8642","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"142 ม.14 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210","id":"2960-th","latitude":14.452954,"line_url":"https://lin.ee/KYUQ0rB","longitude":103.693179,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดช่องจอม สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8640","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"256 ม.1 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110","id":"2959-th","latitude":16.329314,"line_url":"https://lin.ee/D0dWzUs","longitude":102.271684,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านเพชร อ.ภูเขียว , ชัยภูมิ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8639","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/12 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510","id":"2958-th","latitude":13.800161,"line_url":"https://lin.ee/UF2tWyy","longitude":100.719568,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ซอยรามคำแหง174,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8638","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"555/58 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2957-th","latitude":16.449837,"line_url":"https://lin.ee/jPiI0Mo","longitude":102.842242,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดจอมพล ,ขอนแก่น\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8637","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"102 ม.27 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000","id":"2956-th","latitude":19.778862,"line_url":"https://lin.ee/tRU8bRM","longitude":99.910479,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดห้วยสัก , เชียงราย\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8636","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"323 ม.1 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140","id":"2955-th","latitude":14.425647,"line_url":"https://lin.ee/gTZTUV5","longitude":103.301245,"name":"\"โลตัส โก เฟรช อำเภอพนมดงรัก ,สุรินทร์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7505","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"87/152 ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"2954-th","latitude":13.800876,"line_url":"https://lin.ee/UP8nQtl","longitude":100.476518,"name":"โลตัส โก เฟรช บางกรวย- เทอดพระเกียรติ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7587","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/71 ม.8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"2953-th","latitude":13.964809,"line_url":"https://lin.ee/Pc30GDU","longitude":100.737085,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดบึงคำพร้อย,ปทุมธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8635","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"428 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230","id":"2951-th","latitude":13.796053,"line_url":"https://lin.ee/TAmtwiD","longitude":100.690679,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สวนสยาม , กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8633","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"67/4 ม.6 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160","id":"2950-th","latitude":18.42618514,"line_url":"https://lin.ee/sqaBkSt","longitude":98.67620079,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดสี่แยกน้อย ,เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8632","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2 ซ.รามอินทรา 67 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"2949-th","latitude":13.847052,"line_url":"https://lin.ee/ZkVTeDx","longitude":100.653271,"name":"\"โลตัส โก เฟรช รามอินทรา 67, กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8631","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"533 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2948-th","latitude":14.9604249,"line_url":"https://lin.ee/P22zLHR","longitude":102.0217222,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดมะขามเฒ่า, นครราชสีมา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8630","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39/2 ม.2 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210","id":"2947-th","latitude":17.583547,"line_url":"https://lin.ee/evnQUvV","longitude":100.070415,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดอุไรวรรรณ, อุตรดิตถ์\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-204-8629","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"481/1 ซ.เทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600","id":"2946-th","latitude":13.707687,"line_url":"https://lin.ee/rdsVGZb","longitude":100.478309,"name":"\"โลตัส โก เฟรช จันทน์กลิ่น, กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8628","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"299/1-2 ถนนกำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2945-th","latitude":14.970819,"line_url":"https://lin.ee/XDprn2J","longitude":102.107588,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดประตูผี ,นครราชสีมา\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-204-8627","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88/7 ม.8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"2944-th","latitude":13.117318,"line_url":"https://lin.ee/SdcfiTo","longitude":101.16587,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เขาคันทรง , ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8626","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"42/6 ม.8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2943-th","latitude":13.715431,"line_url":"https://lin.ee/iqbCweq","longitude":100.716189,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ลาดกระบัง 14, กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8625","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"68/17 ม.15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"2942-th","latitude":13.861075,"line_url":"https://lin.ee/9PjZGqx","longitude":100.407866,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านพระปิ่น 3 , นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8624","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19 ม.9 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000","id":"2941-th","latitude":13.948405,"line_url":"https://lin.ee/Bm0fe3R","longitude":100.519244,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้าน เมืองประชา ,ปทุมธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8623","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"271/22 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2940-th","latitude":12.967233,"line_url":"https://lin.ee/6Oru2kU","longitude":100.911327,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ชัยพรวิถี, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8622","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"46/11 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2939-th","latitude":12.92946,"line_url":"https://lin.ee/3fpFvee","longitude":100.920204,"name":"\"โลตัส โก เฟรช มาบยายเลีย, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8621","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"10/1 ถนนท่าบรรทุก ตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"2938-th","latitude":12.681292,"line_url":"https://lin.ee/cI0St89","longitude":101.238734,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ท่าบรรทุก, ระยอง\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-204-8620","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"411/157 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2937-th","latitude":13.359851,"line_url":"https://lin.ee/TxJJnLN","longitude":100.995063,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านสวนซอยแมรี่,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8619","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400","id":"2936-th","latitude":13.764088,"line_url":"https://lin.ee/9i1ZSsJ","longitude":100.539272,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เซ็นเตอร์วัน, กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8618","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"179/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150","id":"2935-th","latitude":13.682562,"line_url":"https://lin.ee/zxBjGMd","longitude":100.473852,"name":"\"โลตัส โก เฟรช พระราม2 ซอย18 ,กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8617","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"5/2 ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000","id":"2934-th","latitude":12.641423,"line_url":"https://lin.ee/HFbq7Au","longitude":102.091565,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดเคหะ จันทบุรี, จันทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8616","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89/16 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"2933-th","latitude":13.867557,"line_url":"https://lin.ee/gIqX1uu","longitude":100.650475,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ร่วมมิตรพัฒนา, กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8615","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"112/17 ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120","id":"2932-th","latitude":12.849278,"line_url":"https://lin.ee/fXLL46N","longitude":101.311817,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ละหารไร่, ระยอง\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7492","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13/1 ซอยศรีนครินทร์ 40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"2931-th","latitude":13.693657,"line_url":"https://lin.ee/Dyof2Cg","longitude":100.646485,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ศรีนครินทร์ ซอย40,กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8614","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"110/31 ม.2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"2930-th","latitude":13.803735,"line_url":"https://lin.ee/whdWWso","longitude":100.429765,"name":"\"โลตัส โก เฟรช รติรมย์(อัจฉริยะประสิทธิ์) ,นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8613","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"199/996-998 ม.8 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140","id":"2929-th","latitude":14.03362,"line_url":"https://lin.ee/zP67WYh","longitude":100.385367,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านฉัตรไพลิน, ปทุมธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-517-2338","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39/3 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี","id":"2928-th","latitude":13.071376,"line_url":"https://lin.ee/f53BbcZ","longitude":100.919876,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ชุมชนบ้านนา,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8612","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"102/6 ม.4 ต.รวงผึ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000","id":"2926-th","latitude":14.559761,"line_url":"https://lin.ee/Ajr2r5B","longitude":100.918553,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดบายพาส(ผึ้งรวง),สระบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-204-8610","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21/3 ม.7 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160","id":"2925-th","latitude":13.422197,"line_url":"https://lin.ee/UMnxXmI","longitude":101.103336,"name":"โลตัส โก เฟรช เทศบาลหนองตำลึง ซอย17- ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-210-1841","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"58/7 ม.4 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130","id":"2924-th","latitude":9.11333,"line_url":"https://lin.ee/Qw061OO","longitude":99.174598,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองขรี - สุราษฏร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0809","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"43 ถ.กองทราย ต.วัดเกด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"2923-th","latitude":18.785427,"line_url":"https://lin.ee/UIqxJkP","longitude":99.009618,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสันป่าข่อย - เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0807","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"26/40 หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2922-th","latitude":13.352803,"line_url":"https://lin.ee/3mYULXg","longitude":101.011418,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านสวน เศรษฐกิจ 30 - ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0806","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"90 ซอยเพิ่มสิน 24/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220","id":"2921-th","latitude":13.899129,"line_url":"https://lin.ee/ldTGE0w","longitude":100.631677,"name":"โลตัส โก เฟรช เอื้ออาทร บางเขน (คลองถนน)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0805","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21/6 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2920-th","latitude":17.405588,"line_url":"https://lin.ee/CtcYDsa","longitude":102.824366,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านดงอุดม - อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0804","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"55/24 ม.4 ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000","id":"2919-th","latitude":14.032081,"line_url":"https://lin.ee/Wpu8HQW","longitude":100.561799,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดวัดเสด็จ ,ปทุมธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0803","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"20/28 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150","id":"2918-th","latitude":13.966795,"line_url":"https://lin.ee/8GstFCM","longitude":100.964554,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดคลองสิบหก, ฉะเชิงเทรา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0802","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/1985-6 ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"2917-th","latitude":12.470643,"line_url":"https://lin.ee/5233FXh","longitude":99.971242,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เคหะหัวหิน ,ประจวบคีรีขันธ์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0801","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"25/9 ม.3 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170","id":"2916-th","latitude":13.389932,"line_url":"https://lin.ee/KxNkgcn","longitude":101.063228,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เขาแรด, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0800","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"209/1 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260","id":"2915-th","latitude":13.661367,"line_url":"https://lin.ee/S0mcmIK","longitude":100.60702,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ลาซาล ซอย 9,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0799","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"225/1-3 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320","id":"2914-th","latitude":19.734741,"line_url":"https://lin.ee/uzc3rQy","longitude":99.142161,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ไชยปราการ , เชียงใหม่ \"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0798","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"101/195 ม.7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530","id":"2913-th","latitude":13.776829,"line_url":"https://lin.ee/mozZfEK","longitude":100.842959,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เคหะฉลองกรุง ,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-203-0797","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"299 ม.10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150","id":"2912-th","latitude":19.144602,"line_url":"https://lin.ee/rNRFQYl","longitude":99.001854,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เมืองแกน ,เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0796","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"103/93,103/94,103/95 หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130\"","id":"2911-th","latitude":12.714227,"line_url":"https://lin.ee/LCzMZETv","longitude":101.001676,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสดสระแก้ว ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0795","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"69 ม.1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"2908-th","latitude":14.017381,"line_url":"https://lin.ee/DFPiPnK","longitude":100.687789,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาด รังสิต คลอง4 ,ปทุมธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0793","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"138/1 ซอยเสรีไท 43 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240","id":"2907-th","latitude":13.786991,"line_url":"https://lin.ee/zwG9Xt4","longitude":100.670422,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เอื้ออาทร ,บึงกุ่ม\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0792","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"472 ม.12 ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000","id":"2906-th","latitude":17.278186,"line_url":"https://lin.ee/kg8jy69","longitude":103.993043,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ดงมะไฟ ,สกลนคร\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0791","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"37/3 ถนนฝั่งบางใบไม้ ตำบลตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000","id":"2905-th","latitude":9.141532,"line_url":"https://lin.ee/ghNcnMv","longitude":99.319139,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เกาะลำพู ,สุราษฎร์ธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0790","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"112/4 ม.7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130","id":"2904-th","latitude":13.616684,"line_url":"https://lin.ee/lhc7ul1","longitude":100.532623,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สุขสวัสดิ์ 76 , สมุทรปราการ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0789","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"53/6 ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่","id":"2901-th","latitude":18.865671,"line_url":"https://lin.ee/n1UtQqf","longitude":98.982381,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดป่าข่อยใต้ ,เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0784","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"18/5 ม.12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130","id":"2900-th","latitude":8.181369,"line_url":"https://lin.ee/sEQdQDp","longitude":99.853826,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ร่อนพิบูลย์ ,นครศรีธรรมราช\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0783","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7/2-3 ม.10 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170","id":"2899-th","latitude":9.775071,"line_url":"https://lin.ee/gtxmYaz","longitude":99.106915,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ละแม เมืองเก่า , ชุมพร\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0782","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"145/45-47 ม.2 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"2897-th","latitude":13.952488,"line_url":"https://lin.ee/t5Rh9iU","longitude":100.861855,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ลำไทรมาร์เก็ต , ปทุมธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0785","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"218 ม.15 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2895-th","latitude":17.447185,"line_url":"https://lin.ee/AXH0a2K","longitude":102.875286,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สามพร้าว ,อุดรธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0779","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"197 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350","id":"2894-th","latitude":8.247875,"line_url":"https://lin.ee/1KkaA4Q","longitude":99.88551,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านหินตก , นครศรีธรรมราช\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-203-0778","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"203/5 ม.1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330","id":"2893-th","latitude":9.569538,"line_url":"https://lin.ee/Wan6rEM","longitude":99.994756,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านแม่น้ำ(สมุย) ,สุราษฎร์ธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0776","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"11/9 ม.13 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"2892-th","latitude":13.852001,"line_url":"https://lin.ee/ZOScWVT","longitude":100.39989,"name":"\"โลตัส โก เฟรช วัดส้มเกลี้ยง , นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0775","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/1-4 ม.1 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160","id":"2891-th","latitude":15.844256,"line_url":"https://lin.ee/8FfB9jN","longitude":103.879639,"name":"\"โลตัส โก เฟรช อาจสามารถ , ร้อยเอ็ด\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0774","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"68/57-58 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2890-th","latitude":13.354612,"line_url":"https://lin.ee/njcXUmI","longitude":100.976971,"name":"\"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลเอกชล, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0773","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"16, 18 ม.2 ถนนพระแสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240\"","id":"2888-th","latitude":8.300785,"line_url":"https://lin.ee/i4wiusZ","longitude":99.367624,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0771","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"386/4-5 ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120","id":"2887-th","latitude":7.806651,"line_url":"https://lin.ee/DbXE07v","longitude":99.202364,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองพน กระบี่","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-203-0769","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"175/100 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000","id":"2886-th","latitude":8.441819,"line_url":"https://lin.ee/bCeltFu","longitude":99.974508,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนนปากนคร ,นครศรีธรรมราช\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0768","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"83/15 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320","id":"2882-th","latitude":9.515921,"line_url":"https://lin.ee/xWAhZS4","longitude":100.054321,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านหาดขาว(สมุย) ,สุราษฎร์ธานี\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-203-0764","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45/19 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320","id":"2881-th","latitude":9.558078,"line_url":"https://lin.ee/0kknrBj","longitude":100.031214,"name":"โลตัส โก เฟรช ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ(สมุย)","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-203-0763","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"74/1 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140","id":"2880-th","latitude":9.525865,"line_url":"https://lin.ee/YBWp5Ic","longitude":99.940094,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านลิปะใหญ่(สมุย) ,สุราษฎร์ธานี\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"063-203-0762","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/452 ม.4 ต.บ่อผุด ต.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320","id":"2879-th","latitude":9.556641,"line_url":"https://lin.ee/NZ1hdUc","longitude":100.053347,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ่อผุด เกาะสมุย ,สุราษฎร์ธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0761","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"267 หมู่ 1 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110","id":"2878-th","latitude":17.110239,"line_url":"https://lin.ee/KwfqRa3","longitude":103.014422,"name":"\"โลตัส โก เฟรช กุมภวาปี , อุดรธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0760","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/38-40 หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"2877-th","latitude":13.886092,"line_url":"https://lin.ee/Edewxu0","longitude":100.372615,"name":"\"โลตัส โก เฟรช คลองถนน 2 , นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0759","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/6 ม.5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"2876-th","latitude":13.978712,"line_url":"https://lin.ee/61UHBGP","longitude":100.417633,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดแสงเดือน ,นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0758","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/70 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250","id":"2875-th","latitude":12.849007,"line_url":"https://lin.ee/N7oAiqe","longitude":100.91171,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะนาจอมเทียน ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"063-203-0757","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"107/3 ม.2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงทรา 24180","id":"2874-th","latitude":13.539923,"line_url":"https://lin.ee/QUnUUmw","longitude":100.961238,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดน้ำบางวัว ,ฉะเชิงเทรา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0893","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"386 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900","id":"2872-th","latitude":13.816067,"line_url":"https://lin.ee/5cf5XU9","longitude":100.576418,"name":"\"โลตัส โก เฟรช รัชดาภิเษก 32 , กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0891","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"188/1 ม.4 ถ.พหลโยธิน อ.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170","id":"2870-th","latitude":14.22106,"line_url":"https://lin.ee/o1BPaIR","longitude":100.68839,"name":"โลตัส โก เฟรช ร้านค้าสวัสดิการ DC Wangnoi (Container)       ","opening_hours":"06:00 - 24:00","phone_number":"062-605-7451","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"74/1-2 ม.13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130","id":"2869-th","latitude":13.70388,"line_url":"https://lin.ee/koY3ejb","longitude":100.315463,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาด สมบูรณ์ สมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0889","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/119 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130","id":"2868-th","latitude":12.743537,"line_url":"https://lin.ee/mX3CPG8","longitude":101.092369,"name":"\"โลตัส โก เฟรช รามนุช 14 , ระยอง\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0887","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"207 ม.1 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210","id":"2867-th","latitude":18.184409,"line_url":"https://lin.ee/X1d89bt","longitude":103.742144,"name":"\"โลตัส โก เฟรช อำเภอศรีวิไล, บึงกาฬ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0886","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"17/1-2 ถ.ทองคำอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2866-th","latitude":17.398779,"line_url":"https://lin.ee/I3dUdrF","longitude":102.796497,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ราชภัฏอุดรธานี , อุดรธานี\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-604-0885","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"70 ถนนบูรกรรมโกวิท ตำบลในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000","id":"2865-th","latitude":16.419486,"line_url":"https://lin.ee/JFc3dcs","longitude":101.14941,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สะเดียง ,เพชรบูรณ์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0883","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"18/33-34 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2864-th","latitude":16.457377,"line_url":"https://lin.ee/TaH2acA","longitude":102.828006,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ชุมชน หนองแวงตาชู, ขอนแก่น\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0882","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"36/8 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110","id":"2862-th","latitude":16.715196,"line_url":"https://lin.ee/aFThXBd","longitude":98.574596,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่สอด-ตาก","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-604-0884","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"289/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"2861-th","latitude":13.718218,"line_url":"https://lin.ee/hWoJw1C","longitude":100.663482,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ แสงสุข ,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0878","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1097 ม.11 ถ.เจริญไชย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110","id":"2860-th","latitude":17.473437,"line_url":"https://lin.ee/FYwUtSj","longitude":103.456259,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สว่างแดนดิน ,สกลนคร\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0877","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"54/10 หมู่ที่ 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120","id":"2859-th","latitude":13.918794,"line_url":"https://lin.ee/IHoRrJ9","longitude":100.452234,"name":"\"โลตัส โก เฟรช 18 คอร์ท ราชพฤกษ์, นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0875","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"181/36 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"2857-th","latitude":13.858797,"line_url":"https://lin.ee/iqRGp21","longitude":100.529975,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ งามวงศ์วาน ,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0873","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"402/1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"2856-th","latitude":13.879118,"line_url":"https://lin.ee/G9eP3Oz","longitude":100.650715,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ สเจริญกิจ , กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0872","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"314 ม.11 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น","id":"2855-th","latitude":16.384045,"line_url":"https://lin.ee/84WDzOC","longitude":102.707028,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านหว้า ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0871","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"501 ม.9 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น","id":"2854-th","latitude":16.451116,"line_url":"https://lin.ee/YagKtZV","longitude":102.639896,"name":"\"โลตัส โก เฟรช อำเภอ บ้านฝาง , ขอนแก่น\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0870","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"488/2 ม.4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2853-th","latitude":13.612068,"line_url":"https://lin.ee/vQLEhXY","longitude":100.685403,"name":"\"โลตัส โก เฟรช พฤกษาหนามแดง, สมุทรปราการ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-6846","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88/1 ม.3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา","id":"2851-th","latitude":13.591488,"line_url":"https://lin.ee/k02uJPj","longitude":101.013085,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ บ้านโพธิ์ ,ฉะเชิงเทรา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0869","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"658 หมู่ที่ 1 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220","id":"2850-th","latitude":16.799784,"line_url":"https://lin.ee/3LFIvQp","longitude":102.183839,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สีชมพู ,ขอนแก่น\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0879","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"258/3-6 ม.3 ต.พนมไพร อ.พนมไร จ.ร้อยเอ็ด 45140","id":"2849-th","latitude":15.67953,"line_url":"https://lin.ee/lg0ibxI","longitude":104.110098,"name":"\"โลตัส โก เฟรช อำเภอพนมไพร , ร้อยเอ็ด\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-604-0876","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"666/111 ม.5 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2848-th","latitude":13.417833,"line_url":"https://lin.ee/A5k7G8Rv","longitude":100.999536,"name":"\"โลตัส โก เฟรช อามาติโอ ชิลล์ ปาร์ค ,ชลบุรี \"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-6845","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"96 ม.5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120","id":"2847-th","latitude":16.887547,"line_url":"https://lin.ee/JgUQu9c","longitude":101.226931,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หล่มเก่า, เพชรบูรณ์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-6843","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"329 ม.1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380","id":"2846-th","latitude":14.898559,"line_url":"https://lin.ee/NmcqWsf","longitude":101.900053,"name":"\"โลตัส โก เฟรช นวนคร , นครราชสีมา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-6842","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"456 ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150","id":"2845-th","latitude":7.645311,"line_url":"https://lin.ee/8kJuWfV","longitude":99.035975,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เกาะลันตา, กระบี่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-6841","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"275 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"2844-th","latitude":12.989626,"line_url":"https://lin.ee/6Nv4PZ2","longitude":101.134754,"name":"\"โลตัส โก เฟรช มาบยางพร, ระยอง\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8932","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"98/1 ม.5 ต.คลองมะเดือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110","id":"2843-th","latitude":13.646864,"line_url":"https://lin.ee/sKQtfaV","longitude":100.291643,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนเศรษฐกิจ1","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-5753","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"124/1 ม.1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2842-th","latitude":13.598692,"line_url":"https://lin.ee/MrDwHFS","longitude":100.795726,"name":"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ บางนา กม 22.","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5752","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"501 ม.7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240","id":"2840-th","latitude":14.68648,"line_url":"https://lin.ee/WKfPUh3","longitude":100.868778,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หน้าพระลาน , สระบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5750","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"283 ม.10 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120","id":"2839-th","latitude":19.162879,"line_url":"https://lin.ee/4nvXF42","longitude":99.991223,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ดอกคำใต้ ,พะเยา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5749","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"429 ม.9 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240","id":"2838-th","latitude":16.485388,"line_url":"https://lin.ee/rCdCX6o","longitude":102.541973,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ดอนโมง, ขอนแก่น\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7517","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50 ม.4 ถ.เทศบาล 1 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230","id":"2837-th","latitude":15.014357,"line_url":"https://lin.ee/jnbHLzv","longitude":102.412189,"name":"\"โลตัส โก เฟรช จักราช, นครราชสีมา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5748","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"3/3 ม.1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2836-th","latitude":13.057477,"line_url":"https://lin.ee/YGd1AVA","longitude":101.049529,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เขาขยาย, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5747","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"25/200 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2835-th","latitude":13.348812,"line_url":"https://lin.ee/gBo79CJ","longitude":100.993698,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดเพชรสยาม, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5746","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7-8 ม.6 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130","id":"2833-th","latitude":15.206794,"line_url":"https://lin.ee/SCtsha1","longitude":101.133631,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดลำนารายณ์, ลพบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5744","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"183/3 ม.4 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260","id":"2832-th","latitude":14.602176,"line_url":"https://lin.ee/cjwB3C1","longitude":101.055299,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ ทับกวาง, สระบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5743","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"760-761 ม.7 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240","id":"2831-th","latitude":15.763996,"line_url":"https://lin.ee/UibGXWV","longitude":99.9906,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หนองเบน, นครสวรรค์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5742","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"147/50 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2830-th","latitude":12.918462,"line_url":"https://lin.ee/24Q3AqH","longitude":100.896335,"name":"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ พัทยาใต้","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5741","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"28 ซอยลาดพร้าว 124(สวัสดิการ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10300","id":"2829-th","latitude":13.775546,"line_url":"https://lin.ee/OeZKkV9","longitude":100.625358,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 124, กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5739","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"141/190 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2828-th","latitude":12.963463,"line_url":"https://lin.ee/MNHnTAD","longitude":100.909125,"name":"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5738","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"112/132-133 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2827-th","latitude":13.342921,"line_url":"https://lin.ee/uueNv6x","longitude":100.963708,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนนพระยาสัจจา, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5737","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"239 ม.1 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47230","id":"2826-th","latitude":17.255618,"line_url":"https://lin.ee/rjnPev3","longitude":104.187033,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ท่าแร่, สกลนคร\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5736","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"198 ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"2825-th","latitude":12.97277,"line_url":"https://lin.ee/na2UlAW","longitude":101.155045,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดเปี่ยมลาภ, ระยอง\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5735","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"68, 68/1-4 ถนนช่องแคพัฒนา ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210\"","id":"2824-th","latitude":15.165489,"line_url":"https://lin.ee/msBE3Zu","longitude":100.420629,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ช่องแคร์ , นครสวรรค์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-6844","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/35 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110","id":"2822-th","latitude":13.049826,"line_url":"https://lin.ee/jX9ok1Z","longitude":101.002511,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หนองแหงะ, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8930","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"333/14 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000","id":"2821-th","latitude":17.898336,"line_url":"https://lin.ee/0Fwfzol","longitude":102.770689,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดวัดธาตุ, หนองคาย\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8929","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"150 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220","id":"2820-th","latitude":17.149791,"line_url":"https://lin.ee/VdqqsnL","longitude":102.578006,"name":"\"โลตัส โก เฟรช โนนหวาย , อุดรธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8928","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที่ 56/78 หมู่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150","id":"2819-th","latitude":12.981889,"line_url":"https://lin.ee/KuT9LIi","longitude":100.928305,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดรถไฟ, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8927","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที่ 140/129  หมู่ที่ 5  ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2818-th","latitude":12.95706,"line_url":"https://lin.ee/KVCepWs","longitude":100.89729,"name":"\"โลตัส โก เฟรช โพธิสาร, พัทยา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8926","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที่ 4/9 หมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2817-th","latitude":12.920253,"line_url":"https://lin.ee/7RzfSmr","longitude":100.970201,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สยามคันทรีคลับกอลฟ์คอร์ท, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8925","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"317 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510","id":"2816-th","latitude":13.842039,"line_url":"https://lin.ee/9VOkHth","longitude":100.705201,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เคหะรามอินทรา, กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8924","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที่ 192 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560","id":"2815-th","latitude":13.576949,"line_url":"https://lin.ee/b2bUnFS","longitude":100.886106,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านระกาศ, สมุทรปราการ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8923","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99 หมู่ที่ 15 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2814-th","latitude":13.561952,"line_url":"https://lin.ee/MJKrBoV","longitude":100.766372,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เคหะบางพลี 3, สมุทรปราการ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8922","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"131/38 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000","id":"2813-th","latitude":13.996321,"line_url":"https://lin.ee/AVJi59X","longitude":100.554835,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านกลาง, ปทุมธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8921","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"161/42 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2812-th","latitude":13.064143,"line_url":"https://lin.ee/pOZ8BC1","longitude":101.088205,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ซอยอัลลายน์, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8920","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"451 ม.12 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 43220","id":"2811-th","latitude":17.962252,"line_url":"https://lin.ee/xC19E0p","longitude":104.04489,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บึงโขงโหลง, บึงกาฬ\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8919","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"162 ม.1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120","id":"2810-th","latitude":15.566862,"line_url":"https://lin.ee/ZwZOzbN","longitude":102.83377,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านใหม่ไชยพจน์, บุรีรัมย์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8918","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2195 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250","id":"2809-th","latitude":13.712566,"line_url":"https://lin.ee/w7cbfEX","longitude":100.64254,"name":"\"โลตัส โก เฟรช อ่อนนุช 47, กรุงเทพ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8917","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"41/22 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2808-th","latitude":17.403282,"line_url":"https://lin.ee/RNJ10un","longitude":102.784163,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ถนนศรีชมชื่น, อุดรธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-5740","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"182/36 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2807-th","latitude":16.428492,"line_url":"https://lin.ee/YpM9HwE","longitude":102.849102,"name":"\"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลขอนแก่น, ขอนแก่น\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8916","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"155 / 8 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"2806-th","latitude":16.818866,"line_url":"https://lin.ee/6ipG96d","longitude":100.271267,"name":"\"โลตัส โก เฟรช พระองค์ดำ, พิษณุโลก\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8915","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/4-7 ม.13 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150","id":"2805-th","latitude":16.249811,"line_url":"https://lin.ee/wBZXTEk","longitude":103.256959,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ประตูคู่แก้ว, มหาสารคาม\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8914","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"554/35 ม.7 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"2804-th","latitude":13.075242,"line_url":"https://lin.ee/7JObuyG","longitude":101.177401,"name":"\"โลตัส โก เฟรช แยกสุรศักดิ์, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8913","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45/2 ม.1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170","id":"2802-th","latitude":14.185845,"line_url":"https://lin.ee/0BtPjTb","longitude":100.628377,"name":"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่-วังน้อย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8911","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"48/95-96 หมู่1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม 10220","id":"2800-th","latitude":13.920451,"line_url":"https://lin.ee/rSHl5ai","longitude":100.684704,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวงศกร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8909","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"73/122-123 หมู่ 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม 10150","id":"2799-th","latitude":13.698416,"line_url":"https://lin.ee/iPCNC1D","longitude":100.470835,"name":"โลตัส โก เฟรช จอมทอง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8908","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"64/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2798-th","latitude":13.13811,"line_url":"https://lin.ee/G4lmOdZ","longitude":100.964515,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หนองขาม_ซากค้อ, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8907","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"671/69 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"2797-th","latitude":13.085094,"line_url":"https://lin.ee/mSE6BHo","longitude":101.123769,"name":"\"โลตัส โก เฟรช วัดพันเสด็จนอก, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8906","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"146/6 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2796-th","latitude":13.103176,"line_url":"https://lin.ee/Zp28QE5","longitude":100.946211,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ทุ่งสุขลา,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8905","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"42/1 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230","id":"2795-th","latitude":11.274514,"line_url":"https://lin.ee/zuPohg1","longitude":99.438027,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ร่อนทอง,ประจวบคีรีขันธ์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8904","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"353 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330","id":"2794-th","latitude":13.74012,"line_url":"https://lin.ee/NPjBulI","longitude":100.525295,"name":"\"โลตัส โก เฟรช I'm Park,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8903","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"28/2 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130","id":"2793-th","latitude":13.304291,"line_url":"https://lin.ee/fSDYybO","longitude":100.904441,"name":"\"โลตัส โก เฟรช แหลมแท่น,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8902","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"206/8 หมู่ที่ 3 ตำบลบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2792-th","latitude":13.095571,"line_url":"https://lin.ee/Zx5a3CP","longitude":101.005128,"name":"\"โลตัส โก เฟรช วัดหนองปรือ,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8901","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"28/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270","id":"2790-th","latitude":14.334418,"line_url":"https://lin.ee/QtGpQdE","longitude":100.302348,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดบางซ้าย, อยุธยา\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8898","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/4 หมู่ที่ 6 ตำบลโพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150","id":"2789-th","latitude":14.813788,"line_url":"https://lin.ee/MB0CJOb","longitude":100.361874,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดท่าข้าม ,สิงห์บุรี \"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8897","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"491/497 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"2788-th","latitude":13.128533,"line_url":"https://lin.ee/stMqBdi","longitude":101.002279,"name":"\"โลตัส โก เฟรช พนาวัลย์ สมาร์ทแลนด์,ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8896","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"333 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240","id":"2787-th","latitude":14.648847,"line_url":"https://lin.ee/4lVDY6J","longitude":100.578383,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บ้านแพรก,อยุธยา \"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8895","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72/2 หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"2786-th","latitude":13.952058,"line_url":"https://lin.ee/80z9moC","longitude":100.408843,"name":"\"โลตัส โก เฟรช 333 แฟคทอรี่แลนด์,นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8894","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"251 หมู่ที่ 1 ตำบลวังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150","id":"2785-th","latitude":15.84734,"line_url":"https://lin.ee/6hGqWqZ","longitude":99.639304,"name":"\"โลตัส โก เฟรช วังซ่าน,นครสวรรค์\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8893","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"744 หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160","id":"2784-th","latitude":14.386592,"line_url":"https://lin.ee/ChUPQtl","longitude":99.894414,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่-อู่ทอง,สุพรรณบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8892","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/5 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510","id":"2783-th","latitude":13.813193,"line_url":"https://lin.ee/LQnIDaY","longitude":100.706159,"name":"\"โลตัส โก เฟรช รามอินทรา 117,กรุงเทพฯ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8891","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"8/17,8/18,8/19 หมู่ที่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110\"","id":"2782-th","latitude":13.880403,"line_url":"https://lin.ee/o7N17rd","longitude":100.41476,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์,นนทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8890","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"388 หมู่ที่ 8 ตำบลกลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120","id":"2781-th","latitude":16.031254,"line_url":"https://lin.ee/tDgEUGc","longitude":103.935582,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เสลภูมิ,ร้อยเอ็ด\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8879","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"87/35-3 หมู่ที่ 1 ตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140","id":"2780-th","latitude":11.210188,"line_url":"https://lin.ee/r8p99Lc","longitude":99.510202,"name":"\"โลตัส โก เฟรช บางสะพานใหญ่,ประจวบคีรีขันธ์ \"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8878","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"123/2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรี 20230","id":"2779-th","latitude":13.119028,"line_url":"https://lin.ee/73VHp3U","longitude":101.032502,"name":"\"โลตัส โก เฟรช นิคมปิ่นทอง 2, ชลบุรี\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8876","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"500/74 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"2778-th","latitude":7.03307,"line_url":"https://lin.ee/JbdrfkR","longitude":100.467741,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เอสโซ่ หาดใหญ่, สงขลา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8875","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"186/3 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220","id":"2777-th","latitude":14.827432,"line_url":"https://lin.ee/RFe4k62","longitude":100.90848,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดบีฟู้ดส์,ลพบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8874","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1673/1 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170","id":"2775-th","latitude":14.631123,"line_url":"https://lin.ee/ZByPvqp","longitude":100.018249,"name":"โลตัส โก เฟรช ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8873","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000","id":"2774-th","latitude":13.662313,"line_url":"https://lin.ee/lUN1u4j","longitude":101.0337,"name":"\"โลตัส โก เฟรช วัดบางโปรง,ฉะเชิงเทรา\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8872","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"797 หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120","id":"2773-th","latitude":18.019763,"line_url":"https://lin.ee/XzhtERI","longitude":103.077513,"name":"\"โลตัส โก เฟรช โพนพิสัย,หนองคาย\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8871","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"121 หมู่ที่ 5 ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000","id":"2772-th","latitude":14.463899,"line_url":"https://lin.ee/Ih7vaHN","longitude":100.1393,"name":"โลตัส โก เฟรช ไผ่ขวาง สุพรรณบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8870","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"3/7 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120","id":"2771-th","latitude":14.094609,"line_url":"https://lin.ee/Bnv6FU4","longitude":100.941841,"name":"\"โลตัส โก เฟรช รังสิตคลอง 15, นครนายก\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8869","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45จ ถนนพาสเภตรา ตำบลบางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2770-th","latitude":13.364264,"line_url":"https://lin.ee/dOeBpIo","longitude":100.981508,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หน้าศาลากลาง, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8868","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"55/30 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"2769-th","latitude":13.221055,"line_url":"https://lin.ee/V2ezNtc","longitude":100.962657,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดอ่างเก็บน้ำบางพระ , ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8867","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"52/2, 52/3, 52/4, 52/5 หมู่ 1 ตำบลตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150\"","id":"2768-th","latitude":14.632037,"line_url":"https://lin.ee/aGb8daw","longitude":101.853385,"name":"โลตัส โก เฟรช ตำบลตะขบ นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8865","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"73/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190","id":"2767-th","latitude":14.216574,"line_url":"https://lin.ee/fS33EHy","longitude":100.490578,"name":"โลตัส โก เฟรช บางไทร อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8864","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"98/164 ,98/165, 98/166 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280\"","id":"2766-th","latitude":13.583379,"line_url":"https://lin.ee/9p3douG","longitude":100.66708,"name":"\"โลตัส โก เฟรช แพรกษาใหม่,สมุทรปราการ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8863","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"155 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170","id":"2765-th","latitude":12.779496,"line_url":"https://lin.ee/hHSNYEF","longitude":101.730768,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกประแสร์ ระยอง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8862","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"401/8,9,10 หมู่ 9 ตำบลในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000\"","id":"2764-th","latitude":15.794946,"line_url":"https://lin.ee/KNP56tu","longitude":102.011792,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านขี้เหล็กใหญ่ ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8861","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"350 หมู่ 12 ตำบลธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110","id":"2763-th","latitude":17.726806,"line_url":"https://lin.ee/dPwhauC","longitude":101.716744,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านธาตุ เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8860","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"222/5 หมู่ 15 ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2762-th","latitude":16.382326,"line_url":"https://lin.ee/yrJVxYL","longitude":102.820409,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านโนนตุ่น ขอนแก่น","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8859","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"647 หมู่ 5 ตำบลสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2761-th","latitude":14.907563,"line_url":"https://lin.ee/jX49uVM","longitude":102.01206,"name":"โลตัส โก เฟรช มทส ประตู 4 นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8858","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1231/9 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600","id":"2760-th","latitude":13.720495,"line_url":"https://lin.ee/t2WWtNm","longitude":100.476342,"name":"โลตัส โก เฟรช เทอดไท 29 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8857","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/122 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2759-th","latitude":13.351393,"line_url":"https://lin.ee/CMRDNFgn","longitude":101.005809,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านสวน ซอย 11 ชลบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8856","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"314 หมู่4 ตำบลโนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130","id":"2758-th","latitude":16.521905,"line_url":"https://lin.ee/BOqF4sR","longitude":102.21911,"name":"โลตัส โก เฟรช โคกสูงสัมพันธ์ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8854","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000","id":"2757-th","latitude":16.045186,"line_url":"https://lin.ee/RdHgypj","longitude":103.647075,"name":"โลตัส โก เฟรช สี่แยกโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8853","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"293 หมู่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150","id":"2756-th","latitude":13.996705,"line_url":"https://lin.ee/xXklwTJ","longitude":101.223315,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านสร้าง ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8852","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"64 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230","id":"2755-th","latitude":16.691841,"line_url":"https://lin.ee/AWoQzOX","longitude":100.271558,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านใหม่ พิษณุโลก","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8851","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"19,19/1,19/2,19/3,19/4 หมู่ 6 ตำบลหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130\"","id":"2753-th","latitude":17.363235,"line_url":"https://lin.ee/XFplUQd","longitude":103.10727,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองหาน อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8850","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"188 หมู่ 1 ตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140","id":"2752-th","latitude":16.562047,"line_url":"https://lin.ee/bWy2bhz","longitude":102.951797,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านขาม ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8849","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"539/5 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2751-th","latitude":16.413561,"line_url":"https://lin.ee/mGWyYsP","longitude":102.831991,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนหน้าเมือง ขอนแก่น","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8848","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"30/134 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120","id":"2749-th","latitude":13.919106,"line_url":"https://lin.ee/ELX1s5N","longitude":100.524228,"name":"โลตัส โก เฟรช ปากเกร็ดบายพาส นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8846","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210","id":"2748-th","latitude":13.925045,"line_url":"https://lin.ee/tDkRr7J","longitude":100.585705,"name":"โลตัส โก เฟรช สรงประภา-ประชาอุทิศ กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8845","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"83, 83/1-4 ม.14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140\"","id":"2747-th","latitude":15.377943,"line_url":"https://lin.ee/Qdq9Gfg","longitude":100.251846,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองโพ นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8843","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/17 หมู่ที่ 4 ตำบลสามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160","id":"2745-th","latitude":14.604249,"line_url":"https://lin.ee/4jt7CUY","longitude":100.242285,"name":"โลตัส โก เฟรช สามโก้ อ่างทอง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8842","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"589/2,589/3 ถนนประจันตเขต ตำบลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110\"","id":"2744-th","latitude":14.636646,"line_url":"https://lin.ee/YcR5P7v","longitude":102.793516,"name":"โลตัส โก เฟรช นางรอง 2 บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8841","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19/41 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"2743-th","latitude":13.948915,"line_url":"https://lin.ee/1jAykTv","longitude":100.795103,"name":"โลตัส โก เฟรช ลำลูกกาคลอง 9 ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8840","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"68 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160","id":"2742-th","latitude":15.50157,"line_url":"https://lin.ee/6Z8kIsF","longitude":101.687284,"name":"โลตัส โก เฟรช บำเหน็จณรงค์ 2 ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8839","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"79/10,79/11 ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000\"","id":"2741-th","latitude":16.415176,"line_url":"https://lin.ee/2FUBtaR","longitude":102.823551,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8838","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"128/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัยอ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000","id":"2739-th","latitude":17.867334,"line_url":"https://lin.ee/jE6URRZ","longitude":102.751156,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนบ่อหิน หนองคาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8837","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"130/2 หมู่ที่ 3 ตำบลมีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000","id":"2737-th","latitude":17.865902,"line_url":"https://lin.ee/xcN4hcN","longitude":102.724279,"name":"โลตัส โก เฟรช สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8835","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"177/119-121 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250","id":"2736-th","latitude":12.746347,"line_url":"https://lin.ee/xJRQ1oH","longitude":100.898158,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมพล ทหารเรือ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8834","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"4/34-37 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2735-th","latitude":13.414716,"line_url":"https://lin.ee/rIwz2gg","longitude":101.049174,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดชากสมอ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8832","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"294 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130","id":"2734-th","latitude":17.5532,"line_url":"https://lin.ee/fETNjZ3","longitude":103.055579,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8831","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที่  279  หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์ไทร  อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี  34340","id":"2733-th","latitude":15.824815,"line_url":"https://lin.ee/63C7TKv","longitude":105.253037,"name":"โลตัส โก เฟรช โพธิ์ไทร อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8830","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"279/1 หมู่ที่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000","id":"2732-th","latitude":14.477409,"line_url":"https://lin.ee/78y0akk","longitude":100.084716,"name":"โลตัส โก เฟรช บางปลาหมอ สุพรรณบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8829","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"401 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"2731-th","latitude":13.0165,"line_url":"https://lin.ee/Nvc2iXx","longitude":101.15102,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดลุงอ้วน ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8828","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"104/7 หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190","id":"2730-th","latitude":11.345872,"line_url":"https://lin.ee/S7yWEM8","longitude":99.561773,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8827","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1432/59 ถนนเพชรเกษม(ทรายใต้) ตำบลชะอำ อ.ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 76120","id":"2729-th","latitude":12.669132,"line_url":"https://lin.ee/bg5PDmh","longitude":99.952041,"name":"โลตัส โก เฟรช ห้วยทรายใต้ เพชรบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8826","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"189,189/1-2 หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230\"","id":"2728-th","latitude":17.458839,"line_url":"https://lin.ee/rEpFXyd","longitude":100.349237,"name":"โลตัส โก เฟรช ทองแสนขัน อุตรดิตถ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8825","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"24 หมูที่ 6 ตำบล ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000","id":"2727-th","latitude":7.539406,"line_url":"https://lin.ee/jrnE7qp","longitude":99.586837,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดควนปริง ตรัง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8824","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที่  260  หมู่ที่ 10  ตำบลค่ายบกหวาน   อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  43100","id":"2726-th","latitude":17.773086,"line_url":"https://lin.ee/yU590tQ","longitude":102.765969,"name":"โลตัส โก เฟรช ค่ายบกหวาน หนองคาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8823","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"210/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140","id":"2725-th","latitude":13.678841,"line_url":"https://lin.ee/bPR3khk","longitude":100.49277,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขสวัสดิ์ 26 กรุงเทพ","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8821","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"192 หมู่ที่ 2 ตำบลปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000","id":"2724-th","latitude":17.81261,"line_url":"https://lin.ee/T7bivKL","longitude":102.699931,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านปะโค หนองคาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8820","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/286 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2723-th","latitude":13.617284,"line_url":"https://lin.ee/ulpv21Z","longitude":100.755133,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยมัณฑนา สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8819","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"49/1 หมู่ที่ 11 ตำบลทับกุง อ.หนองแสง จ.อดุรธานี 41340","id":"2722-th","latitude":17.169582,"line_url":"https://lin.ee/8z7AQ9M","longitude":102.779387,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองแสง อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8818","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"118 หมู่ที่ 13 ตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2721-th","latitude":13.632834,"line_url":"https://lin.ee/0tN61GB","longitude":100.693172,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยมหาชัย สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8817","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"262/5 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000","id":"2719-th","latitude":13.737248,"line_url":"https://lin.ee/dgeqi8x","longitude":100.082189,"name":"โลตัส โก เฟรช ดอนยายหอม นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8816","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"120 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"2718-th","latitude":14.382527,"line_url":"https://lin.ee/EHlwjm0","longitude":100.538215,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดตุม อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8815","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"201 หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170","id":"2717-th","latitude":15.295528,"line_url":"https://lin.ee/BA1a4lq","longitude":100.181889,"name":"โลตัส โก เฟรช หางน้ำสาคร ชัยนาท","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8814","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"106/5 หมู่ที่ 5 ตำบลหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130","id":"2715-th","latitude":14.534349,"line_url":"https://lin.ee/lGpWjq5","longitude":101.37172,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาใหญ่ นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8812","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"356/6 ถนน 30 กันยา ตำบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2714-th","latitude":14.991886,"line_url":"https://lin.ee/DDXF4Fi","longitude":102.114855,"name":"โลตัส โก เฟรช สามสิบกันยา นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8810","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"330 หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อ.เต่างอย จัหวัดสกลนคร 47260","id":"2713-th","latitude":16.997592,"line_url":"https://lin.ee/TTfj2vD","longitude":104.169698,"name":"โลตัส โก เฟรช เต่างอย สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8809","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"60 หมู่ที่ 1 ตำบลกลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160","id":"2712-th","latitude":17.776736,"line_url":"https://lin.ee/z45Jro1","longitude":102.3954,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านกลางใหญ่ อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8808","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"47 หมู่ที่ 1 ตำบลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160","id":"2711-th","latitude":14.550373,"line_url":"https://lin.ee/jROtwkC","longitude":100.8538,"name":"โลตัส โก เฟรช เสาไห้ สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8807","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"506, 508, 510 ซอยเพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600\"","id":"2710-th","latitude":13.731576,"line_url":"https://lin.ee/N4IFj6S","longitude":100.482318,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยวัดสังข์กระจาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8806","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"273 หมู่ที่ 15 ตำบลเสนางนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290","id":"2709-th","latitude":16.024618,"line_url":"https://lin.ee/pPcVb0m","longitude":104.638297,"name":"โลตัส โก เฟรช เสนางคนิคม อำนาจเจริญ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8805","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"107/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"2708-th","latitude":12.714956,"line_url":"https://lin.ee/CLlJLnh","longitude":101.334665,"name":"โลตัส โก เฟรช นาตาขวัญ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8804","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"234/3 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2706-th","latitude":13.683461,"line_url":"https://lin.ee/htGcn7k","longitude":100.364593,"name":"โลตัส โก เฟรช เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8802","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1111/2,1111/3,1111/4 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24000\"","id":"2705-th","latitude":13.765196,"line_url":"https://lin.ee/5jtmvWb","longitude":101.518474,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8801","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"280 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000","id":"2704-th","latitude":15.287858,"line_url":"https://lin.ee/5TWKE4i","longitude":104.885679,"name":"โลตัส โก เฟรช ไร่น้อย อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8799","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"273 หมู่ที่ 9 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140","id":"2703-th","latitude":16.267336,"line_url":"https://lin.ee/LwVOcnS","longitude":102.981725,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8798","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"156 หมู่ที่ 1 ตำบลตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150","id":"2702-th","latitude":14.724127,"line_url":"https://lin.ee/f9QNFrn","longitude":101.985622,"name":"โลตัส โก เฟรช ตะคุ นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8797","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"66/231 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"2701-th","latitude":13.881355,"line_url":"https://lin.ee/ToTwQMM","longitude":100.401498,"name":"โลตัส โก เฟรช บางใหญ่ซิตี้ นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8796","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"16/4 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140","id":"2700-th","latitude":17.96096,"line_url":"https://lin.ee/MoFKSqO","longitude":104.217524,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเทศบาลบ้านแพง นครพนม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8795","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45/8 ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"2699-th","latitude":12.680262,"line_url":"https://lin.ee/e6TyR6s","longitude":101.196966,"name":"โลตัส โก เฟรช กรอกยายชา ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8794","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"356/1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2698-th","latitude":13.723581,"line_url":"https://lin.ee/S4sPV4r","longitude":100.396052,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสาย 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8793","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"28/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"2696-th","latitude":14.014473,"line_url":"https://lin.ee/UCeF81X","longitude":100.894641,"name":"โลตัส โก เฟรช ลำลูกกาคลอง 13 ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8791","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"60/6 ซอยมีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110","id":"2695-th","latitude":13.719742,"line_url":"https://lin.ee/n0i8S0v","longitude":100.599832,"name":"โลตัส โก เฟรช ปรีดี พนมยงศ์ 14","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8790","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"373 หมู่ 1 ตำบลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120","id":"2694-th","latitude":17.278595,"line_url":"https://lin.ee/mjCcim3","longitude":101.146714,"name":"โลตัส โก เฟรช ด่านซ้าย เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8789","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52 หมู่ที่ 2 ตำบลโพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000","id":"2693-th","latitude":14.533842,"line_url":"https://lin.ee/vrczob9a","longitude":100.456715,"name":"โลตัส โก เฟรช โพสะ อ่างทอง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8788","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"41/2 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"2691-th","latitude":14.348372,"line_url":"https://lin.ee/67XHSYB","longitude":100.569822,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนชีกุน อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8785","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19/15 หมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2690-th","latitude":13.643344,"line_url":"https://lin.ee/Y3Hpcsf","longitude":100.649713,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีด่าน 22 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8784","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"14/15-17 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000","id":"2689-th","latitude":15.800012,"line_url":"https://lin.ee/5hb42Uw","longitude":102.031096,"name":"โลตัส โก เฟรช ห้าแยกโนนไฮ ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8783","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"266 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190","id":"2688-th","latitude":17.697544,"line_url":"https://lin.ee/AU0wbvZ","longitude":103.259345,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเย็นบ้านดุง อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8782","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"90/5,90/6 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230\"","id":"2687-th","latitude":14.10228,"line_url":"https://lin.ee/XpLrNgy","longitude":101.370333,"name":"โลตัส โก เฟรช ไม้เค็ด ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8781","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"210 หมู่ที่ 1 ตำบลสำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2686-th","latitude":16.53565,"line_url":"https://lin.ee/ld3QbtW","longitude":102.829814,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านสำราญ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8780","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"211 หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160","id":"2685-th","latitude":18.063655,"line_url":"https://lin.ee/zTvXnBb","longitude":102.274721,"name":"โลตัส โก เฟรช สังคม หนองคาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8779","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"56/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160","id":"2684-th","latitude":13.45765,"line_url":"https://lin.ee/rFpbHUw","longitude":101.062321,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเก่า ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8776","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"378 หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130","id":"2683-th","latitude":14.115545,"line_url":"https://lin.ee/N2XS7RW","longitude":101.504402,"name":"โลตัส โก เฟรช โพธิ์งาม ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8775","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"7,7/1 ตำบลท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000\"","id":"2682-th","latitude":13.782936,"line_url":"https://lin.ee/BzGmTTw","longitude":102.166345,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าเกษม สระแก้ว","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8774","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"888/10,888/11,888/12 หมู่ที่ 5 ตำบลพยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180\"","id":"2681-th","latitude":14.148748,"line_url":"https://lin.ee/ErXqouP","longitude":100.629521,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดคลองพยอม อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8773","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"447 หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230","id":"2680-th","latitude":15.805453,"line_url":"https://lin.ee/YtG6yWd","longitude":102.413607,"name":"โลตัส โก เฟรช แวงน้อย ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8772","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"103 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180","id":"2679-th","latitude":16.40869,"line_url":"https://lin.ee/Z7EYkbY","longitude":100.525716,"name":"โลตัส โก เฟรช วังทรายพูน พิจิตร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8771","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"75/1, 75/2 หมู่ที่ 1 ตำบลปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140\"","id":"2678-th","latitude":19.168476,"line_url":"https://lin.ee/xfbDCMy","longitude":100.281774,"name":"โลตัส โก เฟรช ปง พะเยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8770","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"69/8 หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170","id":"2677-th","latitude":12.725009,"line_url":"https://lin.ee/wOy2vOM","longitude":101.936319,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองสีงา จันทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8769","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/12 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120","id":"2676-th","latitude":12.828174,"line_url":"https://lin.ee/WeZ2zsT","longitude":101.233827,"name":"โลตัส โก เฟรช เหมราช ระยอง ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8768","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"25/131 ซอยนวมินทร์ 163 แยก 17 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230","id":"2675-th","latitude":13.831314,"line_url":"https://lin.ee/lNOSc4Q","longitude":100.650232,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านสินธนา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8767","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"86/1 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2674-th","latitude":13.40114,"line_url":"https://lin.ee/6Nfxeie","longitude":101.048413,"name":"โลตัส โก เฟรช อีสแลนด์ (ดอนหัวรอ) ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8766","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"138 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120","id":"2673-th","latitude":14.861766,"line_url":"https://lin.ee/XwsQ2S3","longitude":100.086135,"name":"โลตัส โก เฟรช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8764","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"500 หมู่ที่ 13 ตำบลขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290","id":"2672-th","latitude":15.335102,"line_url":"https://lin.ee/Fj5IA82","longitude":102.172145,"name":"โลตัส โก เฟรช ขามสะแกแสง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8763","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"4/11 หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140","id":"2670-th","latitude":13.359749,"line_url":"https://lin.ee/LpwWxJk","longitude":101.228072,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านตลาดทุ่งเหียง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8761","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"14 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220","id":"2669-th","latitude":13.921418,"line_url":"https://lin.ee/b8RKhZR","longitude":100.648948,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดรุ่งเรืองทรัพย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8760","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/15 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180","id":"2667-th","latitude":14.112052,"line_url":"https://lin.ee/GwQ5zbW","longitude":100.620284,"name":"โลตัส โก เฟรช เทพกุญชร 35 ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8759","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"91/20 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2666-th","latitude":13.343944,"line_url":"https://lin.ee/1wU3PqL","longitude":101.036256,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองรี ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8758","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"83/14 หมูที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170","id":"2665-th","latitude":16.952471,"line_url":"https://lin.ee/BLuq4hB","longitude":99.9746,"name":"โลตัส โก เฟรช กงไกรลาศ สุโขทัย","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8757","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที่  408  หมู่ที่ 1  ตำบลเชียงกลม  อ.ปากชม  จ.เลย  42150","id":"2664-th","latitude":17.801932,"line_url":"https://lin.ee/hdY1Heq","longitude":101.946384,"name":"โลตัส โก เฟรช เชียงกลม เลย","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8756","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"219/3 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา13150","id":"2663-th","latitude":14.535805,"line_url":"https://lin.ee/g1VjWin","longitude":100.529529,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาราช อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8755","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"81/6 หมู่ที่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530","id":"2662-th","latitude":13.855383,"line_url":"https://lin.ee/VzIJaSl","longitude":100.820351,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะหนองจอก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8754","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"366 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240","id":"2661-th","latitude":17.064948,"line_url":"https://lin.ee/Jxxj0ER","longitude":102.036766,"name":"โลตัส โก เฟรช ผาขาว เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8753","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"2660-th","latitude":13.868622,"line_url":"https://lin.ee/2hqAlKL","longitude":100.619748,"name":"โลตัส โก เฟรช รามอินทรา 21","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8752","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"170/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170","id":"2659-th","latitude":13.336154,"line_url":"https://lin.ee/PetIeVE","longitude":101.1188,"name":"โลตัส โก เฟรช นิคมหนองแก ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8751","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"36/20,36/21,36/22,36/23,36/24 ถนนเนตรดี ตำบลแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130\"","id":"2658-th","latitude":13.272139,"line_url":"https://lin.ee/CQbndgD","longitude":100.93082,"name":"โลตัส โก เฟรช เคียง ม.บูรพา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8750","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"54/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140","id":"2657-th","latitude":13.437239,"line_url":"https://lin.ee/8i2kHld","longitude":101.191572,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านช้าง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8749","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"42.43 หมู่ที่ 10 ตำบลสมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170","id":"2656-th","latitude":9.567017,"line_url":"https://lin.ee/S1ojhyo","longitude":99.129128,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองนิล สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8748","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/19 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130","id":"2655-th","latitude":13.277502,"line_url":"https://lin.ee/gm4bTY1","longitude":100.965697,"name":"โลตัส โก เฟรช โค้งลูกทุ่ง ชลบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8747","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"155 หมู่ที่ 11 ตำบลสาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000","id":"2654-th","latitude":14.257331,"line_url":"https://lin.ee/oRc60tG","longitude":101.263358,"name":"โลตัส โก เฟรช สาริกา นครนายก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8746","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"265/3 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000","id":"2653-th","latitude":14.529602,"line_url":"https://lin.ee/UEi4wXU","longitude":100.917981,"name":"โลตัส โก เฟรช พิชัยณรงค์สงคราม สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8745","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"ข4-321/20 ถนนชลประสิทธิ์ ตำบลนครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000","id":"2652-th","latitude":14.198277,"line_url":"https://lin.ee/F9T72da","longitude":101.219793,"name":"โลตัส โก เฟรช สี่แยกวัดอุดม นครนายก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8744","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/42 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2651-th","latitude":13.389956,"line_url":"https://lin.ee/H2nLXRW","longitude":100.986321,"name":"โลตัส โก เฟรช บางทราย ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8743","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"397/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2650-th","latitude":17.424118,"line_url":"https://lin.ee/kVMC6SG","longitude":102.768621,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเลื่อม อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8742","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"2,2/1,3 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230\"","id":"2649-th","latitude":15.079779,"line_url":"https://lin.ee/cqQZZ9s","longitude":101.046507,"name":"โลตัส โก เฟรช โพธิ์ทอง ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8741","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"545/16 หมู่ที่ 2 ตำบลพนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180","id":"2648-th","latitude":12.867756,"line_url":"https://lin.ee/3dZPjq8","longitude":101.138262,"name":"โลตัส โก เฟรช มะขามคู่ ซอย 8 ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8740","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"345 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000","id":"2647-th","latitude":13.12054,"line_url":"https://lin.ee/errDfoM","longitude":99.944729,"name":"โลตัส โก เฟรช ดอนคาน เพชรบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8739","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"133/1 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"2646-th","latitude":13.664202,"line_url":"https://lin.ee/heNta6l","longitude":100.420392,"name":"โลตัส โก เฟรช พญามนธาตุ กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8738","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"51/21 ถนนเชิดน้อย ตำบลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170","id":"2645-th","latitude":13.318394,"line_url":"https://lin.ee/6yvwTHV","longitude":101.106803,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนเซิดน้อย ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8737","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"133/1, 217 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230\"","id":"2644-th","latitude":16.974411,"line_url":"https://lin.ee/bglErtU","longitude":103.215096,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีธาตุ อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8736","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"162 ถนนรามเดโช ตำบลทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000","id":"2643-th","latitude":14.794356,"line_url":"https://lin.ee/wfDy0tW","longitude":100.627408,"name":"โลตัส โก เฟรช รามเดโช ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8735","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"155 หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170","id":"2642-th","latitude":14.855553,"line_url":"https://lin.ee/sycwMps","longitude":104.038703,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ปรางค์กู่ , ศรีสะเกษ\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8734","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"260 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42000","id":"2641-th","latitude":17.625207,"line_url":"https://lin.ee/u360Uzw","longitude":101.422399,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าลี่ เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8733","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"222 หมู่ที่ 14 ตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"2640-th","latitude":12.572979,"line_url":"https://lin.ee/36gLD8V","longitude":99.90647,"name":"โลตัส โก เฟรช หม่อนไหม ประจวบคีรีขันธ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8732","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"169 หมู่ที่ 3 ถนนกฤชวิถี ตำบลทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250","id":"2637-th","latitude":15.754055,"line_url":"https://lin.ee/NxTTqvj","longitude":100.256535,"name":"โลตัส โก เฟรช ทับกฤช นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8730","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"108 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170","id":"2636-th","latitude":13.795166,"line_url":"https://lin.ee/0R8fNWt","longitude":100.455647,"name":"โลตัส โก เฟรช สวนผัก ซอย 1 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8729","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"18/12 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"2635-th","latitude":13.998669,"line_url":"https://lin.ee/eUQ2MoL","longitude":100.751487,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเกษมสุข ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8728","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"215/2 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2634-th","latitude":13.719701,"line_url":"https://lin.ee/mAls1E6","longitude":100.433097,"name":"โลตัส โก เฟรช เพชรเกษม 58","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8727","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"993 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240","id":"2633-th","latitude":15.690324,"line_url":"https://lin.ee/fGPqWx2","longitude":102.011746,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8726","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"84/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"2632-th","latitude":13.813376,"line_url":"https://lin.ee/EkP2cET","longitude":100.412363,"name":"โลตัส โก เฟรช เทศบาลปลายบาง นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8725","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"123 ซอยลาดพร้าว80(จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310","id":"2631-th","latitude":13.783537,"line_url":"https://lin.ee/4VfNe17","longitude":100.604979,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 80 (ซอยจันทิมา)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8724","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160","id":"2630-th","latitude":12.620649,"line_url":"https://lin.ee/qqw6kjM","longitude":101.401709,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดในไร่ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8723","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"28/4, 28/5, 28/6 ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000\"","id":"2629-th","latitude":9.96047,"line_url":"https://lin.ee/cj7PJf2","longitude":98.633029,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเทศบาล ระนอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8722","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1036 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000","id":"2628-th","latitude":17.880071,"line_url":"https://lin.ee/nNN5UAE","longitude":102.737105,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดชัยพร หนองคาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8721","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"116 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510","id":"2621-th","latitude":13.873529,"line_url":"https://lin.ee/ERx0LQR","longitude":100.732098,"name":"โลตัส โก เฟรช นิมิตรใหม่ 32 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8719","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"266-267 หมู่ที่ 8 ตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170","id":"2616-th","latitude":14.870637,"line_url":"https://lin.ee/1TtE7z1","longitude":101.834016,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8718","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"24/14,24/15,24/16 ถนนไอ.ที.ยู ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000\"","id":"2614-th","latitude":17.148252,"line_url":"https://lin.ee/d9n8ayM","longitude":104.157308,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนธาตุดุม 1 สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8717","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"165/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170","id":"2610-th","latitude":17.323363,"line_url":"https://lin.ee/Hinz0W6","longitude":102.083142,"name":"โลตัส โก เฟรช นาวัง หนองบัวลำภู","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8716","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"384 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180","id":"2609-th","latitude":17.090362,"line_url":"https://lin.ee/JXqaQ0C","longitude":103.817009,"name":"โลตัส โก เฟรช กุดบาก สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8715","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1642/42 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000","id":"2607-th","latitude":17.152186,"line_url":"https://lin.ee/QkVR35j","longitude":104.137191,"name":"โลตัส โก เฟรช หน้าศูนย์ราชการ สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8714","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"980 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2606-th","latitude":14.95166,"line_url":"https://lin.ee/I1w9kTy","longitude":102.143539,"name":"โลตัส โก เฟรช ป่าช้าจีน นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8713","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52/50 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2605-th","latitude":13.337987,"line_url":"https://lin.ee/NqPVbht","longitude":100.999216,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองข้างคอก ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8712","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"170 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130","id":"2604-th","latitude":16.295604,"line_url":"https://lin.ee/Zu8vfJv","longitude":103.484855,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองแปน กาฬสินธุ์","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8711","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"176 หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240","id":"2603-th","latitude":14.847327,"line_url":"https://lin.ee/lLMp4Rr","longitude":102.684892,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองหงส์ บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8710","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"248 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350","id":"2602-th","latitude":15.600686,"line_url":"https://lin.ee/iq3almC","longitude":102.119673,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8709","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1710 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2601-th","latitude":14.954159,"line_url":"https://lin.ee/m2XYSfc","longitude":102.116587,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนบุญวัฒนา นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8708","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"224 หมู่ที่ 4 ตำบลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120","id":"2600-th","latitude":17.636587,"line_url":"https://lin.ee/NEGJsfb","longitude":103.754257,"name":"โลตัส โก เฟรช วานรนิวาส สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8707","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"219 หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธิ์ 46120","id":"2599-th","latitude":16.402752,"line_url":"https://lin.ee/7LzfqVE","longitude":103.434807,"name":"โลตัส โก เฟรช ตำบลโคกสี กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8706","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"65/8 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000","id":"2598-th","latitude":14.468787,"line_url":"https://lin.ee/Rzp8TLL","longitude":100.923307,"name":"โลตัส โก เฟรช พระพุทธฉาย สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8705","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"485 หมู่ที่ 14 ตำบลนาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150","id":"2597-th","latitude":16.046672,"line_url":"https://lin.ee/nAMi9S9","longitude":102.180433,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านนาหนองตุ่ม ชัยภูมิ","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8704","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"2592-th","latitude":13.84399,"line_url":"https://lin.ee/XVTdLJu","longitude":100.388893,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเอื้ออาทร ซอยกันตนา นนทบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8703","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/19 หมู่ที่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530","id":"2591-th","latitude":13.886955,"line_url":"https://lin.ee/PhD47F7","longitude":100.810193,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนคู้คลองสิบ กรุงเทพ","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8702","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"152/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000","id":"2589-th","latitude":14.053669,"line_url":"https://lin.ee/j1wjMzO","longitude":99.500489,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่ามะขาม กาญจนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8701","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"131,131/1,131/2,131/3 หมู่ที่ 14 ตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540\"","id":"2588-th","latitude":13.707554,"line_url":"https://lin.ee/B0jZ4fl","longitude":100.736176,"name":"โลตัส โก เฟรช กิ่งแก้ว 41/1-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8700","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39/15 หมู่ที่ 4 ตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110","id":"2587-th","latitude":14.51389,"line_url":"https://lin.ee/fr4g9Cx","longitude":100.365008,"name":"โลตัส โก เฟรช บางจัก อ่างทอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8699","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"64/15 หมู่ที่ 5 แขวงดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130","id":"2586-th","latitude":15.102498,"line_url":"https://lin.ee/Dv5QNML","longitude":104.570571,"name":"โลตัส โก เฟรช กันทรารมย์ ศรีสะเกษ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8698","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"172 หมู่ที่ 17 ตำบลทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130","id":"2585-th","latitude":17.243082,"line_url":"https://lin.ee/hdgfFfF","longitude":101.689308,"name":"โลตัส โก เฟรช ทรายขาว เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8697","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"73 ถนนวาริน-พิบูลฯ ตำบลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190","id":"2584-th","latitude":15.196661,"line_url":"https://lin.ee/rwPnV3I","longitude":104.865015,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดโต้รุ่งวาริน อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8696","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"129 หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000","id":"2583-th","latitude":14.807626,"line_url":"https://lin.ee/gJBcuzi","longitude":100.602667,"name":"โลตัส โก เฟรช บางขันหมาก ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8695","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"233/6 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000","id":"2582-th","latitude":17.478988,"line_url":"https://lin.ee/VzFmg7V","longitude":101.72898,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเย็น เลย","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8694","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"99/501,99/502 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000\"","id":"2580-th","latitude":13.595078,"line_url":"https://lin.ee/rQDmVah","longitude":100.363502,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านอมรชัย 5 สมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8693","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"398/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"2578-th","latitude":13.858841,"line_url":"https://lin.ee/1XMFBBL","longitude":100.538044,"name":"โลตัส โก เฟรช งามวงศ์วาน ซอย 25","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8691","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"229/4 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170","id":"2577-th","latitude":13.323918,"line_url":"https://lin.ee/F5PJf5h","longitude":101.185955,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองเขิน ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8690","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"85,85/121,85/122,85/123 หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000\"","id":"2576-th","latitude":13.397372,"line_url":"https://lin.ee/KzhwZTU","longitude":101.021653,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนศิริรักษ์ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8689","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"60 หมู่ที่ 12 ตำบลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210","id":"2574-th","latitude":17.478737,"line_url":"https://lin.ee/PXmekeL","longitude":101.982839,"name":"โลตัส โก เฟรช นาด้วง เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8688","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"649,649/1,649/2 หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210\"","id":"2573-th","latitude":13.5134,"line_url":"https://lin.ee/dQ4y86q","longitude":102.17594,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเย็นวังน้ำเย็น สระแก้ว","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8687","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"343/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000","id":"2572-th","latitude":15.863042,"line_url":"https://lin.ee/6bozPJv","longitude":104.625416,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลอำนาจเจริญ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8685","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"59/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150","id":"2571-th","latitude":15.582203,"line_url":"https://lin.ee/I2YAYyD","longitude":99.860396,"name":"โลตัส โก เฟรช สว่างอารมณ์ อุทัยธานี","opening_hours":"06:00 - 22:00","phone_number":"062-605-8684","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"246 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2570-th","latitude":14.922396,"line_url":"https://lin.ee/fuhzFYA","longitude":102.181117,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองระเวียง นครราชสีมา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8683","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"255/1, 255/2,255/3,255/4 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000\"","id":"2569-th","latitude":15.785147,"line_url":"https://lin.ee/L0BBT34","longitude":102.200655,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านลาดใหญ่ ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8682","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"183/69 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2568-th","latitude":13.10777,"line_url":"https://lin.ee/l3OTYI6","longitude":100.96176,"name":"โลตัส โก เฟรช บ่อยาง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8681","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"174/5 หมู่ที่ 10 ตำบลวังสะพง อ.วังสะพง จ.เลย 42130","id":"2567-th","latitude":17.312089,"line_url":"https://lin.ee/TrYkm2w","longitude":101.766309,"name":"โลตัส โก เฟรช สามแยกนาหลัก เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8680","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"118 หมู่ที่ 14 ตำบลสามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2566-th","latitude":17.431096,"line_url":"https://lin.ee/qiwdjaf","longitude":102.823261,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองบุ อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8679","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"411 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000","id":"2565-th","latitude":17.342337,"line_url":"https://lin.ee/i3TUAo3","longitude":104.600471,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านนาโพธิ์ นครพนม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8678","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"67/10 หมู่ที่ 3 ตำบลลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110","id":"2564-th","latitude":14.041023,"line_url":"https://lin.ee/jKKOy9i","longitude":100.796868,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเรือนสุข 2 ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8677","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"194,196,198 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชั่น เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร 10170\"","id":"2563-th","latitude":13.783872,"line_url":"https://lin.ee/dbCLWku","longitude":100.464314,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนชักพระ กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8676","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"56/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"2562-th","latitude":13.699446,"line_url":"https://lin.ee/sJv7xhY","longitude":100.677885,"name":"โลตัส โก เฟรช เฉลิมพระเกียรติ 48 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8675","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"2561-th","latitude":13.714721,"line_url":"https://lin.ee/nmq1Kk9","longitude":100.695683,"name":"โลตัส โก เฟรช เฉลิมพระเกียรติ 72 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8674","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"238/1,300 หมู่ที่ 1 ตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000\"","id":"2559-th","latitude":7.565701,"line_url":"https://lin.ee/RZcHOqP","longitude":99.932064,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีนครินทร์ พัทลุง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8673","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"55/7,55/8,55/9 ซอยรามอินทรา 34 แยก 22 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230\"","id":"2558-th","latitude":13.844388,"line_url":"https://lin.ee/bEJRyja","longitude":100.632544,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยอยู่เย็น กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8672","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"402,402/1,402/2 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000\"","id":"2557-th","latitude":16.753955,"line_url":"https://lin.ee/o1j1oxL","longitude":100.196886,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาวิทยาลัยนเรศวร ประตู 6 พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8671","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72 ซอยลาดพร้าว64 (เกตุนุติ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310","id":"2556-th","latitude":13.789899,"line_url":"https://lin.ee/6A1CjLX","longitude":100.599543,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 64","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8670","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"65 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"2554-th","latitude":13.015146,"line_url":"https://lin.ee/b4DsHfi","longitude":101.136916,"name":"โลตัส โก เฟรช ปากซอยสุพรรณ ปลวกแดง ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8667","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"295 หมู่ที่1 ตำบลโกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110","id":"2553-th","latitude":14.582024,"line_url":"https://lin.ee/NjybHAi","longitude":102.598079,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนสวรรค์ บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8665","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"787/1 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2552-th","latitude":13.695903,"line_url":"https://lin.ee/7ESwcwv","longitude":100.421917,"name":"โลตัส โก เฟรช สี่แยกหนองใหญ่ กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8664","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"5/1 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"2551-th","latitude":13.670114,"line_url":"https://lin.ee/QIyfyp8","longitude":100.405125,"name":"โลตัส โก เฟรช ร่มไทร กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8663","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21/49 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2550-th","latitude":13.124073,"line_url":"https://lin.ee/AbDznht","longitude":100.991962,"name":"โลตัส โก เฟรช นิคมปิ่นทอง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8662","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"292 หมู่ที่ 14 ตำบลนาโพธ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230","id":"2549-th","latitude":15.636897,"line_url":"https://lin.ee/kRcF0dV","longitude":102.955403,"name":"โลตัส โก เฟรช นาโพธิ์ บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8661","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"92 ถนนพหลโยธิน (ช.14) ตำบลเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000","id":"2548-th","latitude":14.823071,"line_url":"https://lin.ee/cZkxMnZ","longitude":100.64827,"name":"โลตัส โก เฟรช ทะเลชุบศร ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8660","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"218 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92000","id":"2547-th","latitude":7.542942,"line_url":"https://lin.ee/nOrFg9H","longitude":99.501417,"name":"โลตัส โก เฟรช นาเมืองเพชร ตรัง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8659","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19/10 หมู่ที่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530","id":"2546-th","latitude":13.851112,"line_url":"https://lin.ee/vJOgvJA","longitude":100.880989,"name":"โลตัส โก เฟรช สังฆสันติสุข กรุงเทพ","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8658","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1781 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260","id":"2545-th","latitude":13.701449,"line_url":"https://lin.ee/OLSqWiL","longitude":100.630793,"name":"โลตัส โก เฟรช อ่อนนุช 44 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8657","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1/18,1/19 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000\"","id":"2544-th","latitude":14.776685,"line_url":"https://lin.ee/Ua7Jg0t","longitude":100.643966,"name":"โลตัส โก เฟรช ป่าหวาย ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8656","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"3/4 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510","id":"2543-th","latitude":13.822547,"line_url":"https://lin.ee/PbDsbkM","longitude":100.725738,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนสามวา กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8655","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"2542-th","latitude":13.888928,"line_url":"https://lin.ee/NThWzM2","longitude":100.449854,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านลัดดารมย์ ราชพฤกษ์ นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8654","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"296/1-296/4 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230","id":"2541-th","latitude":16.243073,"line_url":"https://lin.ee/kktkWCA","longitude":103.811045,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านเชียงใหม่ ร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8653","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/90 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2540-th","latitude":13.608791,"line_url":"https://lin.ee/xp7x33E","longitude":100.806818,"name":"โลตัส โก เฟรช บางเสาธงกลาง สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8652","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"138 ซอยวิภาวดีรังสิต 16 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400","id":"2539-th","latitude":13.797124,"line_url":"https://lin.ee/HWDKRBq","longitude":100.570995,"name":"โลตัส โก เฟรช วิภาวดี 16/22 กรุงเทพ","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8651","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"11,13,15 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160\"","id":"2538-th","latitude":13.713728,"line_url":"https://lin.ee/mwCO9ik","longitude":100.428107,"name":"โลตัส โก เฟรช พุทธมณฑลสาย 1","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8650","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"134 หมู่ที่ 8 ตำบลเมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000","id":"2537-th","latitude":17.528814,"line_url":"https://lin.ee/xVvc3b1","longitude":101.725382,"name":"โลตัส โก เฟรช กำเนิดเพชร เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8649","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"966 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250","id":"2536-th","latitude":13.420999,"line_url":"https://lin.ee/Trp0J42","longitude":102.198847,"name":"โลตัส โก เฟรช วังใหม่ สระแก้ว","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8648","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"57/56 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"2535-th","latitude":13.558847,"line_url":"https://lin.ee/a94UB0i","longitude":100.290235,"name":"โลตัส โก เฟรช เอกชัย 17 สมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8647","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"398/21-23 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150","id":"2534-th","latitude":15.295195,"line_url":"https://lin.ee/tx1q8DT","longitude":103.293655,"name":"โลตัส โก เฟรช สตึก บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8646","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"127 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230","id":"2533-th","latitude":13.837581,"line_url":"https://lin.ee/fm0Fvig","longitude":100.616521,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยมัยลาภ กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8645","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7/4 หมู่ที่ 16 ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000","id":"2532-th","latitude":16.035436,"line_url":"https://lin.ee/yupHVri","longitude":103.625761,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเหล่าเรือ ร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8644","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"84 หมู่ที่ 5 ตำบลตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310","id":"2531-th","latitude":15.033976,"line_url":"https://lin.ee/ZBN5DrH","longitude":102.171512,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านกระฉอด นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8643","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39/5 หมุ่ที่ 4 ตำบลศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000","id":"2530-th","latitude":14.600343,"line_url":"https://lin.ee/HAhjHku","longitude":100.436486,"name":"โลตัส โก เฟรช ร่มไทร อ่างทอง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8641","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/18 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000","id":"2529-th","latitude":14.789577,"line_url":"https://lin.ee/vDnXxrl","longitude":100.702279,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาแก้ว ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8640","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"212/50 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000","id":"2528-th","latitude":18.79099,"line_url":"https://lin.ee/DouNqBN","longitude":100.779099,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกช้างเผือก น่าน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8639","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"223/5 หมุ่ที่ 3 ตำบลโคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190","id":"2526-th","latitude":13.892024,"line_url":"https://lin.ee/b6zz78j","longitude":101.403215,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8638","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"330 หมู่ที่ 3 ตำบลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330","id":"2525-th","latitude":15.958356,"line_url":"https://lin.ee/9nYEZOA","longitude":102.540326,"name":"โลตัส โก เฟรช แวงใหญ่ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8637","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/1 ถนนมนตรี 2 ตำบลตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110","id":"2524-th","latitude":8.828118,"line_url":"https://lin.ee/RnKi14k","longitude":98.363316,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบางไทร พังงา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8636","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"12/158 ซอยบางประจัน ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000","id":"2523-th","latitude":13.415969,"line_url":"https://lin.ee/5Ix9Sdx","longitude":100.005191,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดใหญ่ สมุทรสงคราม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8635","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"42/6 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อ.เขาคิชฎกูฎ จ.จันทบุรี 22210","id":"2522-th","latitude":12.798441,"line_url":"https://lin.ee/73EbV9I","longitude":102.116289,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาคิชกุฎ จันทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8634","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"129 , 131 ถนนเพชรเกษม (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120\"","id":"2521-th","latitude":8.392596,"line_url":"https://lin.ee/IlKuE6a","longitude":98.260574,"name":"โลตัส โก เฟรช ท้ายเหมือง พังงา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8633","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"252 หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240","id":"2520-th","latitude":15.697434,"line_url":"https://lin.ee/VGrigDs","longitude":104.494255,"name":"โลตัส โก เฟรช หัวตะพาน อำนาจเจริญ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8632","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"58/9 ถนนบ้านโพธิ์ ตำบลทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000","id":"2519-th","latitude":7.582522,"line_url":"https://lin.ee/LobhvQT","longitude":99.629121,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านโพธิ์ ตรัง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8631","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140","id":"2518-th","latitude":14.894601,"line_url":"https://lin.ee/ycY9DkP","longitude":101.723099,"name":"โลตัส โก เฟรช สีคิ้ว นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8630","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"2517-th","latitude":13.872328,"line_url":"https://lin.ee/4DR8YFZ","longitude":100.382467,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนแก้วอินทร์ นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8629","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"266,267,268,269 หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160\"","id":"2516-th","latitude":15.200713,"line_url":"https://lin.ee/PBZjPm2","longitude":103.760408,"name":"โลตัส โก เฟรช สนม สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8628","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"197/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220","id":"2515-th","latitude":20.272987,"line_url":"https://lin.ee/yojwb4R","longitude":99.862469,"name":"โลตัส โก เฟรช ห้วยไคร้ เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8627","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"6/77,6/78,6/79 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190\"","id":"2514-th","latitude":8.87065,"line_url":"https://lin.ee/0o0QBd6","longitude":98.351479,"name":"โลตัส โก เฟรช ตะกั่วป่า พังงา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8626","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"409/1,409/2 หมู่ที่2 ตำบลในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110\"","id":"2513-th","latitude":15.2179,"line_url":"https://lin.ee/eh2kh0E","longitude":102.4962,"name":"โลตัส โก เฟรช พิมาย นครราชสีมา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8625","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"10/6,10/7,10/8 หมู่ที่ 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220\"","id":"2512-th","latitude":13.850837,"line_url":"https://lin.ee/Hhl84KT","longitude":100.618497,"name":"โลตัส โก เฟรช รามอินทรา ซอย 8","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8624","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"237/1 หมู่ที่ 17 ตำบลนาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000","id":"2511-th","latitude":15.863969,"line_url":"https://lin.ee/3FmOUO4","longitude":102.018311,"name":"โลตัส โก เฟรช สี่แยกช่อระกา ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8623","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"232 ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"2510-th","latitude":16.809296,"line_url":"https://lin.ee/6m3jx30","longitude":100.246572,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนไชยานุภาพ พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8622","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"59/59 หมู่ที่ 1 ตำบลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"2507-th","latitude":14.344153,"line_url":"https://lin.ee/oyd2mlj","longitude":100.608061,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนนเรศวร อยุธยา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8621","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"64 หมู่ที่ 12 ตำบลบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110","id":"2506-th","latitude":16.542341,"line_url":"https://lin.ee/L0Gc97b","longitude":104.054982,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแสงสังข์ทอง กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8620","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"34 หมู่ที่ 2 ตำบลทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110","id":"2505-th","latitude":12.81961,"line_url":"https://lin.ee/8dq2pUU","longitude":101.631939,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองกันเกรา ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8619","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000\"","id":"2504-th","latitude":14.94424,"line_url":"https://lin.ee/hRBCa7y","longitude":102.105674,"name":"โลตัส โก เฟรช โพธิ์กลาง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8618","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1 หมู่ที่ 2 ตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190","id":"2503-th","latitude":16.567133,"line_url":"https://lin.ee/qoakXRZ","longitude":100.635996,"name":"โลตัส โก เฟรช เนินมะปราง พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8617","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"395,396,397,398 หมู่ที่ 1 ตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120\"","id":"2502-th","latitude":15.541387,"line_url":"https://lin.ee/Djnyazr","longitude":103.004947,"name":"โลตัส โก เฟรช พุทไธสง บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8616","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"358 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"2501-th","latitude":13.018054,"line_url":"https://lin.ee/pTdXDGM","longitude":101.202115,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองกล่ำ ปลวกแดง ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8615","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"207/49 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290","id":"2500-th","latitude":9.148632,"line_url":"https://lin.ee/aYFSxju","longitude":99.391758,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าทอง สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8614","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"70/12 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240","id":"2499-th","latitude":13.413149,"line_url":"https://lin.ee/iN41r6P","longitude":101.331464,"name":"โลตัส โก เฟรช เกาะจันทร์ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8613","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"338 หมู่ที่ 14 ตำบลข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270","id":"2498-th","latitude":15.79133,"line_url":"https://lin.ee/VZDGHqq","longitude":104.994115,"name":"โลตัส โก เฟรช กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8612","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"426 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190","id":"2496-th","latitude":16.408117,"line_url":"https://lin.ee/zTYdJzX","longitude":102.349052,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านแท่น ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8611","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"335/12 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2495-th","latitude":13.03894,"line_url":"https://lin.ee/It5gulJ","longitude":101.126019,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนข้างวัดพันสเด็จใน ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8610","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"413 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150","id":"2494-th","latitude":16.466152,"line_url":"https://lin.ee/8xrFUGY","longitude":99.889357,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอไทรงาม กำแพงเพชร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8609","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1227 หมู่ที่1 ตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230","id":"2493-th","latitude":15.660349,"line_url":"https://lin.ee/MwidIhT","longitude":101.506049,"name":"โลตัส โก เฟรช นายางกลัก ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8608","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"459/8-9 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"2492-th","latitude":16.816734,"line_url":"https://lin.ee/LspB2gV","longitude":100.318255,"name":"โลตัส โก เฟรช ชินลาภ วิลเลจ พิษณุโลก","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8607","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"200 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110","id":"2491-th","latitude":16.79883,"line_url":"https://lin.ee/sG3r3r0","longitude":101.307886,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านติ้ว เพชรบูรณ์","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8606","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000","id":"2490-th","latitude":16.442947,"line_url":"https://lin.ee/onHiM7J","longitude":101.230748,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านโคก เพชรบูรณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8605","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"180/1 ถนนศิริเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2488-th","latitude":13.736845,"line_url":"https://lin.ee/lpXB2Tw","longitude":100.364173,"name":"โลตัส โก เฟรช ศิริเกษม กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8603","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"48/6 ถนนบรรณาการ  ตำบลในเมือง  อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000","id":"2486-th","latitude":15.806104,"line_url":"https://lin.ee/U6qeNBR","longitude":102.03678,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8602","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"283 หมู่ที่ 4  ตำบลโนนสะอาด  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  40210","id":"2484-th","latitude":16.515627,"line_url":"https://lin.ee/AXtxRYZ","longitude":102.295859,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองแก ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8600","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19/3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220","id":"2483-th","latitude":13.891354,"line_url":"https://lin.ee/irvvZf2","longitude":100.642105,"name":"โลตัส วัชรพล 2 กรุงเทพ","opening_hours":"06:00 - 23:00","phone_number":"062-6058599","type":"stores-lotuss-market","type_name":"ซูเปอร์มาร์เก็ต"} , {"address":"467 หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130","id":"2481-th","latitude":16.042031,"line_url":"https://lin.ee/ouAcLZm","longitude":103.121993,"name":"โลตัส โก เฟรช บรบือ มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8597","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"27/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290","id":"2480-th","latitude":8.246851,"line_url":"https://lin.ee/8eKm9Df","longitude":100.014223,"name":"โลตัส โก เฟรช ชะเมา นครศรีธรรมราช","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8596","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150","id":"2479-th","latitude":7.57244,"line_url":"https://lin.ee/6OkQQ5D","longitude":99.341493,"name":"โลตัส โก เฟรช สิเกา ตรัง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8595","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"147/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150","id":"2478-th","latitude":9.269377,"line_url":"https://lin.ee/gdphm3F","longitude":99.193505,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8594","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"362 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110","id":"2477-th","latitude":17.726819,"line_url":"https://lin.ee/IYZvQck","longitude":100.676198,"name":"โลตัส โก เฟรช น้ำปาด อุตรดิตถ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8593","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"612/6 ตรอก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2476-th","latitude":13.747466,"line_url":"https://lin.ee/FtyRmWD","longitude":100.395704,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกทศกัณฑ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8592","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"657/1 ตรอก- ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2475-th","latitude":13.697838,"line_url":"https://lin.ee/bm06t5J","longitude":100.391736,"name":"โลตัส โก เฟรช เพชรเกษม 63","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8591","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"199/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150","id":"2474-th","latitude":17.317411,"line_url":"https://lin.ee/dS8SaGc","longitude":99.552811,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8590","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"556 หมู่ที่ 2 ตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130","id":"2471-th","latitude":15.600341,"line_url":"https://lin.ee/pgihd8V","longitude":103.79677,"name":"โลตัส โก เฟรช สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8588","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"58/246, 58/247 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000\"","id":"2469-th","latitude":16.434421,"line_url":"https://lin.ee/xzhjs3N","longitude":102.86005,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนปรชาสโมสร ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8587","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"133,133/1,133/2,133/3 หมู่ที่ 12 ตำบลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290\"","id":"2467-th","latitude":17.296801,"line_url":"https://lin.ee/7WHvNUV","longitude":103.232864,"name":"โลตัส โก เฟรช ไชยวาน อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8586","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"93/4, 93/5, 93/6 หมู่ที่ 10 ตำบลกะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000\"","id":"2466-th","latitude":14.355471,"line_url":"https://lin.ee/Hh0lByJ","longitude":100.582652,"name":"โลตัส โก เฟรช สถานีรถไฟอยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8584","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"368/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170","id":"2465-th","latitude":15.434386,"line_url":"https://lin.ee/n3WhvB1","longitude":101.070253,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีเทพ เพชรบูรณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8583","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1540/9-12 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000","id":"2464-th","latitude":15.102079,"line_url":"https://lin.ee/hxXly4T","longitude":104.331555,"name":"โลตัส โก เฟรช หน้าแยก อส. ศรีสะเกษ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8582","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/372 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2463-th","latitude":13.370189,"line_url":"https://lin.ee/eBtLIVi","longitude":101.00593,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนเขาน้อย ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8581","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"328 หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250","id":"2462-th","latitude":8.859402,"line_url":"https://lin.ee/IYNziE0z","longitude":98.81456,"name":"โลตัส โก เฟรช พนม สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8580","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"399/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120","id":"2461-th","latitude":16.280233,"line_url":"https://lin.ee/p577cts","longitude":101.951681,"name":"โลตัส โก เฟรช เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8579","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"114 หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440","id":"2460-th","latitude":15.748925,"line_url":"https://lin.ee/XijDgmm","longitude":102.257753,"name":"โลตัส โก เฟรช แก้งสนามนาง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8578","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"92/57 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000","id":"2458-th","latitude":17.494471,"line_url":"https://lin.ee/YE83cDP","longitude":101.711997,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านนาหนอง เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8577","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/9 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000","id":"2457-th","latitude":17.495364,"line_url":"https://lin.ee/oAtSsPU","longitude":101.731289,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนวิสุทธิเทพ เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8576","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"999/10 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2456-th","latitude":13.057722,"line_url":"https://lin.ee/pcsrFe8","longitude":101.10287,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยวัดพันสเด็จใน ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8575","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"32/4 หมู่ที่ 2 ตำบลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210","id":"2453-th","latitude":14.357274,"line_url":"https://lin.ee/f6X0cXo","longitude":100.614497,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนวัดสะแก อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8574","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"406 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63000","id":"2452-th","latitude":16.987741,"line_url":"https://lin.ee/ouXdark","longitude":98.526329,"name":"โลตัส โก เฟรช แม่ระมาด ตาก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8573","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"658-659,853 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140\"","id":"2451-th","latitude":7.422588,"line_url":"https://lin.ee/OLi3qda","longitude":100.168259,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบางแก้ว พัทลุง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8572","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"455/3 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000","id":"2450-th","latitude":17.194611,"line_url":"https://lin.ee/0MCGI7V","longitude":104.096639,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนรุ่งพัฒนา สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8571","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"708 หมู่ที่9 ตำบลหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250","id":"2449-th","latitude":15.751458,"line_url":"https://lin.ee/xPj1hbQ","longitude":101.763563,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองบัวระเหว ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8570","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"31/5 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"2448-th","latitude":13.129174,"line_url":"https://lin.ee/EGqv2o0","longitude":101.03084,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองฆ้อ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8569","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"49/18 หมู่ 3 ตำบลหนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160","id":"2447-th","latitude":13.432593,"line_url":"https://lin.ee/htnRLHk","longitude":101.062366,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนัดอมตะ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8568","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"112/4 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2446-th","latitude":13.744158,"line_url":"https://lin.ee/KkdTKqY","longitude":100.409148,"name":"โลตัส โก เฟรช อุดมทรัพย์ บางแวก กรุงเทพ","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8567","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000","id":"2445-th","latitude":16.404806,"line_url":"https://lin.ee/yWuYa3A","longitude":100.300526,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนเมืองเก่าพิจิตร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8566","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"58/1 หมู่ที่ 2 ถนนราษฎร์รักษ์ ตำบลบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130","id":"2444-th","latitude":6.912172,"line_url":"https://lin.ee/bX0JGaq","longitude":100.738242,"name":"โลตัส โก เฟรช จะนะ สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8565","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/1 หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120","id":"2443-th","latitude":16.153425,"line_url":"https://lin.ee/Fft8p5o","longitude":103.862713,"name":"โลตัส โก เฟรช ราชภัฎร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8564","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"186,186/1,186/2 ถนนริมน้ำ ตำบลเชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000\"","id":"2439-th","latitude":12.667941,"line_url":"https://lin.ee/ej78e0y","longitude":101.28791,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนริมน้ำ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8562","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1333/16 ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000","id":"2438-th","latitude":15.1154,"line_url":"https://lin.ee/410X480","longitude":104.333309,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดต้นมะเกลือ ศรีสะเกษ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8561","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"158 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430","id":"2437-th","latitude":15.547337,"line_url":"https://lin.ee/Q0Eb6yEQ","longitude":102.549986,"name":"โลตัส โก เฟรช สีดา นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8560","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"77 หมู่ที่ 14 ตำบลตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120","id":"2436-th","latitude":17.043016,"line_url":"https://lin.ee/aMxfCWh","longitude":99.070598,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านตาก ตาก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8559","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52/1 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2435-th","latitude":13.297798,"line_url":"https://lin.ee/V7OqCAS","longitude":100.949628,"name":"โลตัส โก เฟรช ห้วยกะปิ 17 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8557","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180","id":"2434-th","latitude":17.349407,"line_url":"https://lin.ee/v4qUkal","longitude":99.986318,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีนคร สุโขทัย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8556","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"444 หมู่ 5 ตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160","id":"2433-th","latitude":14.901832,"line_url":"https://lin.ee/K8ukQHV","longitude":105.080142,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8554","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/16 ซอย2(ถนนเทศบาล6) ตำบลปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000","id":"2432-th","latitude":14.523016,"line_url":"https://lin.ee/IXWYJ9i","longitude":100.935109,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนหลังเกษมราษฎร์ สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8553","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"29/38 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2429-th","latitude":13.39021,"line_url":"https://lin.ee/oIKIlf9","longitude":101.024614,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนรวมใจ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8551","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"69/47 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ตำบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140","id":"2428-th","latitude":14.335092,"line_url":"https://lin.ee/dDlumgb","longitude":100.871842,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองระพีพัฒน์ หนองแค สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8550","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"381 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2427-th","latitude":17.354624,"line_url":"https://lin.ee/EY59jwP","longitude":102.7863,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาด ส.นงนุช อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8549","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"231/1-2, 231/3-4 ถนนทุ่งศรีเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000\"","id":"2426-th","latitude":16.429027,"line_url":"https://lin.ee/HoCvjPU","longitude":103.517022,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนทุ่งศรีเมืองกาฬสินธุ์","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8548","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/118 หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140","id":"2425-th","latitude":16.757018,"line_url":"https://lin.ee/2GbTVQu","longitude":100.117973,"name":"โลตัส โก เฟรช บางระกำ พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8547","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"42/25 หมู่ที่ 5 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150","id":"2424-th","latitude":13.697847,"line_url":"https://lin.ee/bY2tEQw","longitude":100.435541,"name":"โลตัส โก เฟรช กำนันแม้น 36","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8546","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"497/16 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2423-th","latitude":14.986938,"line_url":"https://lin.ee/kmT99uP","longitude":102.104507,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนช้างเผือก นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8545","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"339/1,339/3,339/4,339/5 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110\"","id":"2422-th","latitude":17.894424,"line_url":"https://lin.ee/3eJ8jU3","longitude":101.655497,"name":"โลตัส โก เฟรช เชียงคาน เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8544","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"74 ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170","id":"2421-th","latitude":13.755423,"line_url":"https://lin.ee/cDPCLFI","longitude":100.451252,"name":"โลตัส โก เฟรช บางพรม ราชพฤกษ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8543","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"97 หมู่ที่ 5 ตำบลสุเทพ อ.มืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200","id":"2420-th","latitude":18.769811,"line_url":"https://lin.ee/EVHUK5T","longitude":98.950019,"name":"โลตัส โก เฟรช เทศบาลสุเทพ เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8542","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/123  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"2419-th","latitude":12.583572,"line_url":"https://lin.ee/oKuXuLv","longitude":99.951765,"name":"โลตัส โก เฟรช หัวหิน ซอย 56 ประจวบคีรีขันธ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8541","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"5/14-15 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120","id":"2418-th","latitude":18.4691,"line_url":"https://lin.ee/xVCssaT","longitude":100.180919,"name":"โลตัส โก เฟรช สอง แพร่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8540","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"267 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160","id":"2417-th","latitude":15.343271,"line_url":"https://lin.ee/Wb3dWrw","longitude":104.154096,"name":"โลตัส โก เฟรช ราษีไศล ศรีสะเกษ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8539","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/22 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120","id":"2416-th","latitude":8.914996,"line_url":"https://lin.ee/mxpWVBR","longitude":99.398479,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งเตา สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8538","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"420 หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320","id":"2415-th","latitude":16.332798,"line_url":"https://lin.ee/rxjftho","longitude":102.656257,"name":"โลตัส โก เฟรช พระยืน ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8537","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13 ซอยลาดพร้าว130 (มหาดไทย2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240","id":"2414-th","latitude":13.772149,"line_url":"https://lin.ee/hYpbmpO","longitude":100.632163,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 130","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7466","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"261/4 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000","id":"2413-th","latitude":17.640259,"line_url":"https://lin.ee/j0oUaAZ","longitude":100.111873,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนท่าอิฐ อุตรดิตถ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8535","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"67 ถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130","id":"2412-th","latitude":13.296006,"line_url":"https://lin.ee/CQcvyCj","longitude":100.919429,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนข้าวหลาม ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8534","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"59/9 ถนนมาบชลูด - แหลมสน ตำบลห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150","id":"2411-th","latitude":12.728181,"line_url":"https://lin.ee/27E9Sg4","longitude":101.128129,"name":"โลตัส โก เฟรช มาบชลูด ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8533","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"111/1 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130","id":"2410-th","latitude":16.548322,"line_url":"https://lin.ee/kx59yXm","longitude":102.101874,"name":"โลตัส โก เฟรช ตำบลหนองไผ่ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8532","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45/15 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อ.เมืองชบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2409-th","latitude":13.415337,"line_url":"https://lin.ee/hRw85ru","longitude":100.992884,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีพโล ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8531","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที่180/1 ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำบลแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130","id":"2408-th","latitude":13.271536,"line_url":"https://lin.ee/DTnL2a2","longitude":100.939188,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดตาลล้อม ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8530","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"80/45 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ตำบลมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100","id":"2407-th","latitude":12.680688,"line_url":"https://lin.ee/MR5ol1H","longitude":101.168066,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดลาว ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8529","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72 หมู่ที่ 10 ตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290","id":"2406-th","latitude":19.846968,"line_url":"https://lin.ee/Hc33vXz","longitude":100.154154,"name":"โลตัส โก เฟรช พญาเม็งราย เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8528","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"54/2 ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000","id":"2405-th","latitude":15.262422,"line_url":"https://lin.ee/o3Z2zYQ","longitude":104.843712,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวัดหนองบัว อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8527","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"114/31 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170","id":"2404-th","latitude":13.337137,"line_url":"https://lin.ee/Fw71jmZ","longitude":101.067598,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองซ้ำซาก ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8526","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89/48 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100","id":"2403-th","latitude":12.76782,"line_url":"https://lin.ee/CPK43Cq","longitude":101.478224,"name":"โลตัส โก เฟรช สังขะฤกษ์ ระยอง","opening_hours":"16:5 Hr - 16:05","phone_number":"062-605-8525","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"108/6 หมู่ที่ 1 ตรอกหน้าตลาดวังเชียงทอง ตำบลเชียงทอง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000","id":"2402-th","latitude":16.674972,"line_url":"https://lin.ee/xVBW6wo","longitude":99.266966,"name":"โลตัส โก เฟรช วังเจ้า ตาก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8524","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"359 หมู่ที่ 8 ตำบลนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280","id":"2401-th","latitude":14.521614,"line_url":"https://lin.ee/mjDmzhp","longitude":105.24859,"name":"โลตัส โก เฟรช นาจะหลวย อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8523","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"209/2 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000","id":"2400-th","latitude":15.235623,"line_url":"https://lin.ee/Pvi1wLn","longitude":104.8661,"name":"\"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลสรรพสิทธิ, อุบลราชธานี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8522","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"589 หมู่ที่ 1 ตำบลสระพระ อ.พระทองคำ จัวหวัดนครราชสีมา 30000","id":"2399-th","latitude":15.310194,"line_url":"https://lin.ee/Vf7OSE9","longitude":101.967344,"name":"โลตัส โก เฟรช พระทองคำ นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8521","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"357/17 หมู่ที่ 14 ซอยบ้านเก่าจาน ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2398-th","latitude":17.390968,"line_url":"https://lin.ee/8nHzgiB","longitude":102.810445,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนประชาสันติ อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8520","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"158/6 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000","id":"2397-th","latitude":15.228024,"line_url":"https://lin.ee/OddsvVY","longitude":104.859014,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8519","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"269 หมู่ที่ 2 ตำบลอำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000","id":"2396-th","latitude":15.686069,"line_url":"https://lin.ee/fXZxJXO","longitude":104.652469,"name":"โลตัส โก เฟรช ลืออำนาจ อำนาจเจริญ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8518","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"18/1 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230","id":"2395-th","latitude":14.406668,"line_url":"https://lin.ee/GM3KAzA","longitude":100.878839,"name":"โลตัส โก เฟรช หินกอง 2 สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8517","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1,3,5,7,9 ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ตำบลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160\"","id":"2394-th","latitude":15.176324,"line_url":"https://lin.ee/oj6jimq","longitude":102.249011,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนสูง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8516","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"46/1 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"2393-th","latitude":13.766099,"line_url":"https://lin.ee/vRPyySv","longitude":100.775976,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบึงบัว คุ้มเกล้า กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8515","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"141/198 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320","id":"2392-th","latitude":9.541027,"line_url":"https://lin.ee/MygLjiS","longitude":100.052231,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกบ่อนไก่ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8514","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"266 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220","id":"2391-th","latitude":7.736544,"line_url":"https://lin.ee/WQhumkv","longitude":99.404123,"name":"โลตัส โก เฟรช วังวิเศษ ตรัง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8513","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170","id":"2390-th","latitude":12.029965,"line_url":"https://lin.ee/lhWjIfr","longitude":102.292896,"name":"โลตัส โก เฟรช ไก่แบ้ เกาะช้าง ตราด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8512","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"38 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140","id":"2389-th","latitude":14.862285,"line_url":"https://lin.ee/ciyfPas","longitude":101.056928,"name":"โลตัส โก เฟรช เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8511","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"687/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100","id":"2388-th","latitude":7.100635,"line_url":"https://lin.ee/YspbhIc","longitude":100.567687,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านควนหิน สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8510","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"92/74 หมู่ที่ 5 ถนนตลาดล่าง ตำบลบางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000","id":"2387-th","latitude":9.158974,"line_url":"https://lin.ee/ocRoOas","longitude":99.339126,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดล่าง สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8509","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"10 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190","id":"2386-th","latitude":17.401222,"line_url":"https://lin.ee/yG7TWx7","longitude":99.803829,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าชัย สุโขทัย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8508","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"596 หมู่3 ตำบลพรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000","id":"2385-th","latitude":14.236864,"line_url":"https://lin.ee/BRoCHTJ","longitude":101.155026,"name":"\"โลตัส โก เฟรช แยก จปร., นครนายก\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8507","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130","id":"2384-th","latitude":16.53833,"line_url":"https://lin.ee/olVEDmg","longitude":102.099178,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดใต้ชุมแพ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8506","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"129 หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260","id":"2383-th","latitude":17.826977,"line_url":"https://lin.ee/8mLRL0R","longitude":103.092397,"name":"โลตัส โก เฟรช สร้างคอม อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8505","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"177/7 หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220","id":"2381-th","latitude":16.893854,"line_url":"https://lin.ee/2gjyA7f","longitude":100.650767,"name":"โลตัส โก เฟรช ทรัพย์ไพรวัลย์ พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8504","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"398/1 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2380-th","latitude":16.399223,"line_url":"https://lin.ee/84GkkT4","longitude":102.831257,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะขอนแก่น ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8503","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"232 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130","id":"2379-th","latitude":18.063647,"line_url":"https://lin.ee/vhfFbjQ","longitude":100.11901,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอสูงเม่น แพร่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8502","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"17/1 ซอยพุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140","id":"2378-th","latitude":13.648115,"line_url":"https://lin.ee/23Bdm5d","longitude":100.480716,"name":"โลตัส โก เฟรช พุทธบูชา 36","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8501","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/23 หมู่ที่ 4 ตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140","id":"2377-th","latitude":17.007306,"line_url":"https://lin.ee/DutvZcP","longitude":99.574831,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านด่านลานหอย สุโขทัย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8500","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"193 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140","id":"2376-th","latitude":13.937198,"line_url":"https://lin.ee/FfEZn01","longitude":101.550623,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านสวนพฤกษา ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8499","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"212 หมู่ที่ 6 ตำบลรัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120","id":"2375-th","latitude":18.214506,"line_url":"https://lin.ee/6Q4l2DX","longitude":103.180479,"name":"โลตัส โก เฟรช รัตนวาปี หนองคาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8498","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"217 ถนนนเรศวร (ช.6) ตำบลเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000","id":"2374-th","latitude":14.808933,"line_url":"https://lin.ee/LdbEUvg","longitude":100.661889,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนค่ายเอราวัณ ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8497","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"911 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150","id":"2373-th","latitude":14.23039,"line_url":"https://lin.ee/EvwIyP4","longitude":99.063978,"name":"โลตัส โก เฟรช ไทรโยคน้อย กาญจนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8496","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"17/11 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310","id":"2372-th","latitude":6.957158,"line_url":"https://lin.ee/kWx8UPV","longitude":100.550818,"name":"โลตัส โก เฟรช นาหม่อม สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8495","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"10 หมู่ที่ 11 ตำบลหมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2371-th","latitude":17.488347,"line_url":"https://lin.ee/gV0GYTp","longitude":102.797745,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่ยุพิน อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8494","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"350 หมู่ที่ 9 ตำบลสระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100","id":"2370-th","latitude":17.689457,"line_url":"https://lin.ee/iD9cMR6","longitude":102.783523,"name":"โลตัส โก เฟรช สระใคร หนองคาย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8493","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"340/43,340/44,340/45,340/46 หมู่ที่ 7 ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110\"","id":"2369-th","latitude":13.146675,"line_url":"https://lin.ee/e3zxBfR","longitude":100.958459,"name":"\"โลตัส โก เฟรช สุรศักดิ์ศรีราชา 2, ชลบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8492","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"123/44 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000","id":"2368-th","latitude":9.122729,"line_url":"https://lin.ee/Qfg3AZ6","longitude":99.326122,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดโพธิ์ 25 สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8491","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"92 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140","id":"2367-th","latitude":13.658219,"line_url":"https://lin.ee/ntbkB0r","longitude":100.956498,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดคลองสวน ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8490","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"565 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140","id":"2366-th","latitude":13.90636,"line_url":"https://lin.ee/Vhe6wye","longitude":101.556179,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านโป่งไผ่ ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8489","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1012 หมู่ที่ 1 ตำบลวะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230","id":"2365-th","latitude":15.385064,"line_url":"https://lin.ee/kNimhKL","longitude":101.437375,"name":"โลตัส โก เฟรช เทพสถิต ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8488","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"299 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150","id":"2364-th","latitude":18.081097,"line_url":"https://lin.ee/2ORObgg","longitude":99.835783,"name":"โลตัส โก เฟรช ลอง แพร่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8487","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"48 หมู่ที่ 4 ถนนเขาแดง-ระโนด ตำบลจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190","id":"2363-th","latitude":7.472564,"line_url":"https://lin.ee/LelXL1p","longitude":100.439871,"name":"โลตัส โก เฟรช สทิงพระ สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8486","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"71 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"2362-th","latitude":13.223458,"line_url":"https://lin.ee/6KOgZyP","longitude":100.951544,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านหินเพิง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8485","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"193 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110","id":"2361-th","latitude":14.054654,"line_url":"https://lin.ee/JXKgBRK","longitude":99.630346,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองขาว กาญจนบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8483","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"42/13 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230","id":"2360-th","latitude":8.913988,"line_url":"https://lin.ee/AgllpVB","longitude":98.888405,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8482","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"25/73 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2359-th","latitude":13.319016,"line_url":"https://lin.ee/b1Jn7fX","longitude":100.968923,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองสมอ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8481","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"5/355 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"2358-th","latitude":12.560977,"line_url":"https://lin.ee/K8ZKdFq","longitude":99.955338,"name":"โลตัส โก เฟรช หัวหิน ซอย 88 ประจวบคีรีขันธ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8480","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"143/76 ถนนเซนต์เมรี ตำบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2357-th","latitude":14.994879,"line_url":"https://lin.ee/V34rUkw","longitude":102.083927,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนหนองหญ้างาม นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8479","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190","id":"2356-th","latitude":8.842779,"line_url":"https://lin.ee/ew0HIOR","longitude":98.287336,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบางม่วง พังงา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8478","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"594 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190","id":"2355-th","latitude":17.451212,"line_url":"https://lin.ee/hbOdeIX","longitude":104.458048,"name":"โลตัส โก เฟรช โพนสวรรค์ นครพนม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8477","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"104/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2354-th","latitude":17.407814,"line_url":"https://lin.ee/cXf8MkP","longitude":102.753515,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านถ่อน อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8476","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/23 หมู่ที่ 5 ตำบลแคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110","id":"2353-th","latitude":13.646821,"line_url":"https://lin.ee/KShuyqO","longitude":100.316611,"name":"โลตัส โก เฟรช แคราย สมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8475","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"529 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160","id":"2351-th","latitude":17.452879,"line_url":"https://lin.ee/maW7EbH","longitude":101.361381,"name":"โลตัส โก เฟรช ภูเรือ เลย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8473","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"282 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120","id":"2350-th","latitude":16.378469,"line_url":"https://lin.ee/NnyLz1E","longitude":101.974911,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเป้า ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8472","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"30 หมู่ที่ 15 ตำบลโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360","id":"2349-th","latitude":15.415138,"line_url":"https://lin.ee/3KsGUMa","longitude":102.556503,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนแดง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8471","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"308/1,308/2 หมู่ที่ 4 ตำบลระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210\"","id":"2348-th","latitude":16.154577,"line_url":"https://lin.ee/svTvYgw","longitude":99.940392,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดทุ่งสนุ่น กำแพงเพชร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8470","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"394/1,394/2,394/3 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000\"","id":"2347-th","latitude":14.880391,"line_url":"https://lin.ee/ewJ0LzL","longitude":103.497211,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดน้อยรื่นรมณ์ สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8469","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"642 หมู่ที่ 2 ถนนคำภูแสน ตำบลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290","id":"2346-th","latitude":17.57942,"line_url":"https://lin.ee/ryRFuIS","longitude":103.540116,"name":"โลตัส โก เฟรช เจริญสิน สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8468","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"243 หมู่ที่ 2 ตำบลเขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130","id":"2345-th","latitude":7.803387,"line_url":"https://lin.ee/c44P1aa","longitude":99.589674,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกอันดามัน ตรัง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8467","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"14 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170","id":"2344-th","latitude":13.760081,"line_url":"https://lin.ee/XQUrL7h","longitude":100.427409,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดอินทราวาส กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8466","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"281/13,281/14,281/15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120\"","id":"2343-th","latitude":13.706754,"line_url":"https://lin.ee/uhMtbuo","longitude":102.510093,"name":"โลตัส โก เฟรช อรัญฯวิลล์ สระแก้ว","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8465","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"160/7 หมู่ที่ 5 ตำบลนครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000","id":"2342-th","latitude":16.480425,"line_url":"https://lin.ee/IGWr0jL","longitude":99.495686,"name":"โลตัส โก เฟรช นครชุม กำแพงเพชร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8464","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21/7 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130","id":"2341-th","latitude":12.761231,"line_url":"https://lin.ee/BMZaoy8","longitude":101.020891,"name":"โลตัส โก เฟรช ตำบลสำนักท้อน ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8463","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"97/2 หมู่ที่ 14 ตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2340-th","latitude":13.691109,"line_url":"https://lin.ee/cN49oWg","longitude":100.729097,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยกิ่งแก้ว 33 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8462","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"133/9,133/10,133/11 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190\"","id":"2339-th","latitude":16.280889,"line_url":"https://lin.ee/yAunjjI","longitude":100.251279,"name":"โลตัส โก เฟรช ไผ่ท่าโพ พิจิตร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8461","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"64 หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160","id":"2338-th","latitude":19.288883,"line_url":"https://lin.ee/1A8TKKC","longitude":100.862074,"name":"โลตัส โก เฟรช เชียงกลาง น่าน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8460","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/3 ถนนพรหมแสง ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110","id":"2337-th","latitude":15.245011,"line_url":"https://lin.ee/bCmqrYX","longitude":105.233658,"name":"โลตัส โก เฟรช พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8459","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"187,187/1 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190\"","id":"2336-th","latitude":16.304017,"line_url":"https://lin.ee/CNRfH9B","longitude":99.825292,"name":"โลตัส โก เฟรช ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8458","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"58/186 หมู่ที่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220","id":"2335-th","latitude":13.724884,"line_url":"https://lin.ee/uUMMHwJ","longitude":100.324635,"name":"โลตัส โก เฟรช สิวารัตน์ 5 นครปฐม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8457","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"182/7 ถนนรอบเมือง ตำบลในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000","id":"2334-th","latitude":18.142874,"line_url":"https://lin.ee/j8E4cKX","longitude":100.141824,"name":"โลตัส โก เฟรช ประตูชัย แพร่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8456","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"98/6 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170","id":"2333-th","latitude":12.721743,"line_url":"https://lin.ee/jGr9gLu","longitude":101.971914,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองคล้า จันทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8455","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"82/5 ถนนเทศบาล 6 ตำบลสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000","id":"2332-th","latitude":13.818374,"line_url":"https://lin.ee/PqApeTx","longitude":102.062494,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยเทศบาล 6 สระแก้ว","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8454","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"55 หมู่ที่ 8 ตำบลมะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180","id":"2331-th","latitude":17.099965,"line_url":"https://lin.ee/uBVcgjH","longitude":100.16699,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองตม พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8453","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"54/10 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000","id":"2330-th","latitude":18.794374,"line_url":"https://lin.ee/Q4JQh275","longitude":100.787986,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลน่าน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8452","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"27 หมู่ที่ 10 ตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170","id":"2329-th","latitude":16.110937,"line_url":"https://lin.ee/JJjSJCK","longitude":103.843937,"name":"โลตัส โก เฟรช ธวัชดินแดง ร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8451","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"169/27 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2328-th","latitude":16.433975,"line_url":"https://lin.ee/tjuOEzs","longitude":102.814209,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านศรีฐาน ขอนแก่น","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8450","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"175/6,175/25 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120\"","id":"2327-th","latitude":13.83967,"line_url":"https://lin.ee/dJvT6mC","longitude":102.625293,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอโคกสูง สระแก้ว","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8449","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"629/2 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230","id":"2325-th","latitude":13.826367,"line_url":"https://lin.ee/1gRe5EX","longitude":100.657574,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8447","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"266,267-268 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190\"","id":"2324-th","latitude":15.349567,"line_url":"https://lin.ee/pEp8jE4","longitude":103.388313,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมพลบุรี สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8446","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"75/4 ซอยบางเรือหัก ถนนไชยพร ตำบลแม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000","id":"2323-th","latitude":13.392587,"line_url":"https://lin.ee/ivUNHAp","longitude":99.986054,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนวัดประทุม สมุทรสงคราม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8445","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"57/6,57/8,57/10 ซอยนิมิตใหม่ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510\"","id":"2322-th","latitude":13.836175,"line_url":"https://lin.ee/jd993gh","longitude":100.735659,"name":"โลตัส โก เฟรช นิมิตรใหม่ 9 กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8443","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1154,1154/1,1154/2,1154/3 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310\"","id":"2321-th","latitude":15.035203,"line_url":"https://lin.ee/ghU3D6V","longitude":102.132218,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนรัตนพิธาน นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8442","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"424,424/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240\"","id":"2320-th","latitude":16.328154,"line_url":"https://lin.ee/dWfu3At","longitude":100.800443,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8441","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"276/458 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2319-th","latitude":13.031243,"line_url":"https://lin.ee/7MwEKft","longitude":101.108277,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดห้วยปราบ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8440","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"434 หมู่ที่ 9 ตำบลกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160","id":"2318-th","latitude":14.92337,"line_url":"https://lin.ee/YoUsj6o","longitude":103.303024,"name":"โลตัส โก เฟรช กระสัง บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8439","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"215 หมู่ที่ 19 ตำบลบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310","id":"2317-th","latitude":15.159312,"line_url":"https://lin.ee/6ytTxuh","longitude":104.776539,"name":"โลตัส โก เฟรช บุ่งหวาย อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8438","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"716 หมู่ที่ 1 ตำบลโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220","id":"2316-th","latitude":15.318184,"line_url":"https://lin.ee/3qnEi51","longitude":105.493415,"name":"โลตัส โก เฟรช โขงเจียม อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8437","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"903/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000","id":"2315-th","latitude":15.860904,"line_url":"https://lin.ee/u8Sj7Ed","longitude":104.629014,"name":"โลตัส โก เฟรช หน้าอำเภอ อำนาจเจริญ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8436","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"33 หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2314-th","latitude":16.484603,"line_url":"https://lin.ee/bBdjibZ","longitude":102.944742,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านโคกสี ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8435","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"209/14 หมู่ที่ 3 ตำบลแกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160","id":"2313-th","latitude":12.662672,"line_url":"https://lin.ee/bEcoJkC","longitude":101.501501,"name":"โลตัส โก เฟรช กระเฉด ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8434","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"225/43 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000","id":"2312-th","latitude":14.5409,"line_url":"https://lin.ee/UYzLDwJ","longitude":100.92356,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนวัดแก่งขนุน สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8433","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"56/2,56/3 ถนนเกษตรขันธ์ ตำบลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150\"","id":"2311-th","latitude":6.827082,"line_url":"https://lin.ee/CLpGxEj","longitude":100.966009,"name":"โลตัส โก เฟรช เทพา สงขลา","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"062-605-8432","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"104/261 หมู่ที่ 2 ตำบลบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2310-th","latitude":13.088783,"line_url":"https://lin.ee/y4wlNm5","longitude":100.984735,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเมืองทอง-สหพัฒน์ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8431","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"170/33 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2308-th","latitude":13.148193,"line_url":"https://lin.ee/RyuDAYk","longitude":100.977494,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองยายบู่ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8429","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/8 หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180","id":"2307-th","latitude":12.783317,"line_url":"https://lin.ee/1GIaYbb","longitude":101.177639,"name":"โลตัส โก เฟรช มาบข่า ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8428","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"59/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"2306-th","latitude":13.840715,"line_url":"https://lin.ee/H5Bi617","longitude":100.364261,"name":"โลตัส โก เฟรช บางคูรัด-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8427","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13/18 ถนนพัฒนากาญจน์ ตำบลปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000","id":"2305-th","latitude":14.012307,"line_url":"https://lin.ee/qdJVWjT","longitude":99.547656,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านบ่อ กาญจนบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8426","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"299/1,299/2,299/3,299/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230\"","id":"2304-th","latitude":13.039902,"line_url":"https://lin.ee/jONi5dT","longitude":101.081288,"name":"โลตัส โก เฟรช บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8425","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"486/7 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2303-th","latitude":13.149143,"line_url":"https://lin.ee/8uwpwvW","longitude":101.003885,"name":"โลตัส โก เฟรช สวนเสือ ศรีราชา ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8424","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240","id":"2302-th","latitude":16.642631,"line_url":"https://lin.ee/rGMh80I","longitude":103.906946,"name":"โลตัส โก เฟรช ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8423","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"176 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260","id":"2301-th","latitude":15.445069,"line_url":"https://lin.ee/PMLllMj","longitude":102.327778,"name":"โลตัส โก เฟรช คง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8422","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"256/477 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2300-th","latitude":13.008792,"line_url":"https://lin.ee/qMEHscl","longitude":101.070128,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยโป่งสะเก็ด ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8421","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"159 หมู่ที่ 2 ตำบลถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000","id":"2299-th","latitude":14.824988,"line_url":"https://lin.ee/T23VfeL","longitude":100.629632,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนสิรัญญา ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8420","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170","id":"2298-th","latitude":14.136697,"line_url":"https://lin.ee/U6Yj3AS","longitude":100.824126,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองเสือ ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8419","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"610 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150","id":"2297-th","latitude":16.235927,"line_url":"https://lin.ee/qCdESbQ","longitude":103.264183,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าขอนยาง มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8418","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"93 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"2296-th","latitude":13.599414,"line_url":"https://lin.ee/aIvMiI9","longitude":100.669412,"name":"โลตัส โก เฟรช เอื้ออาทรขจรวิทย์ สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8417","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"172 หมู่ที่ 2 ตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280","id":"2295-th","latitude":17.045584,"line_url":"https://lin.ee/esYbF6y","longitude":104.278444,"name":"โลตัส โก เฟรช โคกศรีสุพรรณ สกลนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8416","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"272 หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180","id":"2294-th","latitude":16.594585,"line_url":"https://lin.ee/hh3Dk22","longitude":101.927276,"name":"โลตัส โก เฟรช คอนสาร ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8415","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"257 หมู่ที่ 10 ตำบลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210","id":"2293-th","latitude":15.685384,"line_url":"https://lin.ee/p5gi4TE","longitude":103.106521,"name":"โลตัส โก เฟรช ยางสีสุราช มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8414","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"277,277/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140\"","id":"2290-th","latitude":16.815426,"line_url":"https://lin.ee/R3lA8aG","longitude":104.536748,"name":"โลตัส โก เฟรช ดงหลวง มุกดาหาร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8412","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"11/8 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"2289-th","latitude":16.789276,"line_url":"https://lin.ee/pkKSHH7","longitude":100.220555,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวัดจุฬามณี พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8411","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/66 ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000","id":"2288-th","latitude":9.13217,"line_url":"https://lin.ee/C0gNoSH","longitude":99.325203,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสำเภาทอง สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8410","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"282 หมู่ที่ 4 ตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"2287-th","latitude":12.583488,"line_url":"https://lin.ee/1P8nbOo","longitude":99.841224,"name":"โลตัส โก เฟรช ห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8409","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"34/70 หมู่ที่ 8 ตำบลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2284-th","latitude":13.055722,"line_url":"https://lin.ee/oehOzYl","longitude":100.92776,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งกราด ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8408","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"351,351/1,351/2 หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250\"","id":"2282-th","latitude":8.42561,"line_url":"https://lin.ee/M4EEh0h","longitude":99.508356,"name":"โลตัส โก เฟรช ฉวาง นครศรีธรรมราช","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8407","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"110/2 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260","id":"2281-th","latitude":6.738724,"line_url":"https://lin.ee/ZvsxbnU","longitude":100.938087,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกลำไพล สงขลา","opening_hours":"07:00 - 20:00","phone_number":"062-605-8406","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"89,91,93 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000\"","id":"2280-th","latitude":13.538276,"line_url":"https://lin.ee/70NkYtJ","longitude":99.828583,"name":"โลตัส โก เฟรช มนตรีสุริยวงศ์ ราชบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8405","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"277 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280","id":"2279-th","latitude":20.033046,"line_url":"https://lin.ee/PKHT8ER","longitude":99.297995,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอแม่อาย เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8404","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"99,100 หมู่ที่ 10 ตำบลนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160\"","id":"2276-th","latitude":16.760992,"line_url":"https://lin.ee/IH3JvSr","longitude":104.025759,"name":"โลตัส โก เฟรช นาคู กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8401","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"27/11 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170","id":"2275-th","latitude":12.047089,"line_url":"https://lin.ee/K649N0d","longitude":102.298839,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองพร้าว เกาะช้าง ตราด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8400","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"17/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170","id":"2274-th","latitude":12.068291,"line_url":"https://lin.ee/yuk4Mij","longitude":102.282391,"name":"โลตัส โก เฟรช ไชยเชษฐ์ เกาะช้าง ตราด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8399","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"336 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210","id":"2273-th","latitude":15.053616,"line_url":"https://lin.ee/AHorobr","longitude":104.032025,"name":"โลตัส โก เฟรช ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8398","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"2/14,2/15,2/16 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000\"","id":"2272-th","latitude":9.107433,"line_url":"https://lin.ee/0oPpUHS","longitude":99.307815,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8397","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"119/1 หมู่ที่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220","id":"2270-th","latitude":13.744657,"line_url":"https://lin.ee/U8tlBl4","longitude":100.325007,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดนครชื่นชุม นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8396","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"400/1,400/2 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240\"","id":"2269-th","latitude":14.998951,"line_url":"https://lin.ee/dJS59ul","longitude":102.647331,"name":"โลตัส โก เฟรช ห้วยแถลง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8395","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"64/1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"2268-th","latitude":6.999283,"line_url":"https://lin.ee/y3TQvlD","longitude":100.46448,"name":"โลตัส โก เฟรช ราษฎร์อุทิศ ซอย 5 สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8394","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"457 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000","id":"2267-th","latitude":19.030551,"line_url":"https://lin.ee/YFfy9Gz","longitude":99.926784,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8393","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"259/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120","id":"2266-th","latitude":12.17844,"line_url":"https://lin.ee/SDd2OKz","longitude":102.399727,"name":"โลตัส โก เฟรช แหลมงอบ ตราด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8392","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"147/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160","id":"2265-th","latitude":13.654301,"line_url":"https://lin.ee/nTwR828","longitude":99.94577,"name":"โลตัส โก เฟรช หัวโพธิ์ ราชบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8391","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"333 หมู่ที่ 2 ตำบลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130","id":"2263-th","latitude":16.094855,"line_url":"https://lin.ee/0X8epco","longitude":100.258905,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอโพทะเล พิจิตร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8390","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"944 ถนนเพชรเกษม (ไทรย้อย) ตำบลชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120","id":"2262-th","latitude":12.719024,"line_url":"https://lin.ee/wGVpbeP","longitude":99.95454,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนบางควาย เพชรบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8389","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"998 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290","id":"2260-th","latitude":13.588401,"line_url":"https://lin.ee/ugrgHGY","longitude":100.498909,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านคลองสวน สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8388","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1846/2 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2258-th","latitude":14.971468,"line_url":"https://lin.ee/femIVRW","longitude":102.062355,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนมุขมนตรี นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8387","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"121/40 หมู่ที่ 7 ตำบลซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160","id":"2255-th","latitude":15.783619,"line_url":"https://lin.ee/fz9yB9L","longitude":101.003823,"name":"โลตัส โก เฟรช บึงสามพัน เพชรบูรณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8385","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"261/3 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2254-th","latitude":16.445625,"line_url":"https://lin.ee/z6UbgwQ","longitude":102.825577,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนศิลปสนิท ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8384","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/3 ถนนนิคมลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130","id":"2253-th","latitude":14.718889,"line_url":"https://lin.ee/kOmmWfT","longitude":101.434806,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองสาหร่าย นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8382","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"87/27 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160","id":"2252-th","latitude":10.708789,"line_url":"https://lin.ee/GfuJRAM","longitude":99.320807,"name":"โลตัส โก เฟรช ปะทิว ชุมพร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8381","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"96 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150","id":"2251-th","latitude":17.03393,"line_url":"https://lin.ee/AF6iYQV","longitude":100.199334,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8380","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"540 หมู่ที่ 4 ตำบลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230","id":"2250-th","latitude":14.524173,"line_url":"https://lin.ee/r84cdn9","longitude":103.947461,"name":"โลตัส โก เฟรช บัวเชด สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8379","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"24 ถนนสุขาอุปถัมภ์ ตำบลในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000","id":"2248-th","latitude":15.25209,"line_url":"https://lin.ee/Ra41Qgo","longitude":104.835889,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนสุขาอุปถัมภ์ อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8378","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"6/4 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"2247-th","latitude":6.976519,"line_url":"https://lin.ee/oLNxqzg","longitude":100.341004,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งตำเสา สงขลา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8377","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"239 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"2246-th","latitude":13.562326,"line_url":"https://lin.ee/Fmh1Xgk","longitude":100.689762,"name":"โลตัส โก เฟรช แพรกษา คลอง 9 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8376","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"148/8, 148/9 ,148/10 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110\"","id":"2245-th","latitude":12.776478,"line_url":"https://lin.ee/MPRYFUo","longitude":101.652255,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแกลง ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8375","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"440 หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120","id":"2244-th","latitude":16.399925,"line_url":"https://lin.ee/731RUHk","longitude":103.368805,"name":"โลตัส โก เฟรช ยางตลาด กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8374","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"48/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2243-th","latitude":13.402784,"line_url":"https://lin.ee/c40H1ex","longitude":101.00659,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองไม้แดง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8373","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"205/88 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2242-th","latitude":13.112179,"line_url":"https://lin.ee/rcWdMAs","longitude":100.930198,"name":"โลตัส โก เฟรช อ่าวอุดม 3 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8372","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160","id":"2241-th","latitude":6.628865,"line_url":"https://lin.ee/sQ3SN5g","longitude":100.696428,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านสะท้อน สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8371","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"192/4 หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"2240-th","latitude":13.939814,"line_url":"https://lin.ee/A13k1ZJ","longitude":100.36265,"name":"โลตัส โก เฟรช พิมลราช วิลเลจ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8370","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"777/1,777/2,777/3 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230\"","id":"2239-th","latitude":13.116678,"line_url":"https://lin.ee/CWZsu58","longitude":100.914386,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดอ่าวอุดม ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8369","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88 หมู่ที่ 13 ตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190","id":"2237-th","latitude":16.028849,"line_url":"https://lin.ee/oPSRxhS","longitude":103.386852,"name":"โลตัส โก เฟรช แกดำ มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8368","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1511/13-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400","id":"2236-th","latitude":13.79276,"line_url":"https://lin.ee/HbmGzpq","longitude":100.54916,"name":"โลตัส โก เฟรช สะพานควาย กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8367","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"111/3,111/4,111/5,111/6 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180\"","id":"2235-th","latitude":12.815316,"line_url":"https://lin.ee/m8EjcQR","longitude":101.142528,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองบอน ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8366","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"273 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000","id":"2234-th","latitude":18.291136,"line_url":"https://lin.ee/nQmJd7H","longitude":99.51165,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงแรมรีเจนท์ ลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8365","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"530/1,530/2 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160\"","id":"2233-th","latitude":16.994972,"line_url":"https://lin.ee/cuNAR9i","longitude":100.313783,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8364","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"258/300 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2232-th","latitude":12.929007,"line_url":"https://lin.ee/YgY07AM","longitude":100.894306,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยอรุโณทัย พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8363","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"307,307/1 หมู่ที่ 1 ถนนจันดี-พิปูน ตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270\"","id":"2231-th","latitude":8.561469,"line_url":"https://lin.ee/eLA9z5m","longitude":99.608011,"name":"โลตัส โก เฟรช พิปูน นครศรีธรรมราช","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8362","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"416,418 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110\"","id":"2230-th","latitude":7.025341,"line_url":"https://lin.ee/QiR0RQa","longitude":100.465855,"name":"โลตัส โก เฟรช รัถการ สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8361","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"22/23,22/24,22/25,22/26 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150\"","id":"2229-th","latitude":12.954057,"line_url":"https://lin.ee/bkVOmny","longitude":101.04853,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาไม้แก้ว ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8360","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"3/44 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150","id":"2228-th","latitude":12.689121,"line_url":"https://lin.ee/TI5f7vw","longitude":101.23919,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหมอดิษ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8359","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"42/88,42/89,42/90,42/91 หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130\"","id":"2227-th","latitude":13.324849,"line_url":"https://lin.ee/JaLSZvz","longitude":100.957202,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกคีรี ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8358","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"285/11 หมู่ที่ 1 ตำบลสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160","id":"2226-th","latitude":16.491249,"line_url":"https://lin.ee/MN1m9fs","longitude":100.478938,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอสากเหล็ก พิจิตร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8357","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/15 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000","id":"2225-th","latitude":12.562636,"line_url":"https://lin.ee/w5CKl5F","longitude":102.11577,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดป้าหรวย จันทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8356","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"103/18 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"2224-th","latitude":7.034104,"line_url":"https://lin.ee/yD3KmTQ","longitude":100.476252,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองแห สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8355","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"119/37 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130","id":"2223-th","latitude":12.729802,"line_url":"https://lin.ee/0C9DfMQ","longitude":101.086775,"name":"โลตัส โก เฟรช เนินกระปรอก ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8354","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1556 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"2221-th","latitude":13.619348,"line_url":"https://lin.ee/R7kR6Qo","longitude":100.64374,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยที่ดินทอง สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8352","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"51 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000","id":"2218-th","latitude":15.244493,"line_url":"https://lin.ee/LNfwb63","longitude":104.875035,"name":"โลตัส โก เฟรช อุบลตระการ อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8351","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39 หมู่ที่ 3 ตำบลลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220","id":"2217-th","latitude":14.723924,"line_url":"https://lin.ee/ABvyKHc","longitude":103.669704,"name":"โลตัส โก เฟรช ลำดวน สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8350","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"178/22,178/23,178/24,178/25 หมู่ที่ 2 ตำบลปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000\"","id":"2216-th","latitude":15.242421,"line_url":"https://lin.ee/oasSqGE","longitude":104.887141,"name":"โลตัส โก เฟรช ปทุม อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8349","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"70 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160","id":"2215-th","latitude":14.316161,"line_url":"https://lin.ee/zEyRfHo","longitude":100.609077,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านกรด วัดสุทธิ อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8348","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"240/3-7 หมู่ที่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140","id":"2213-th","latitude":15.929562,"line_url":"https://lin.ee/27rKpdL","longitude":102.281703,"name":"โลตัส โก เฟรช คอนสวรรค์ ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8346","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"137 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110","id":"2211-th","latitude":8.152039,"line_url":"https://lin.ee/O459XGR","longitude":99.6387,"name":"โลตัส โก เฟรช โคกบก นครศรีธรรมราช","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8344","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"109, 342 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100\"","id":"2210-th","latitude":19.926673,"line_url":"https://lin.ee/DmDxjlc","longitude":99.835951,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านใหม่ เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8343","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"41 หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150","id":"2209-th","latitude":18.649043,"line_url":"https://lin.ee/20s8VKx","longitude":99.042307,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดอุโมงค์ ลำพูน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8342","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"642 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"2208-th","latitude":13.722075,"line_url":"https://lin.ee/MpyUOYm","longitude":100.738525,"name":"โลตัส โก เฟรช ช๊อปซิลล่า ลาดกระบัง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8341","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130","id":"2207-th","latitude":13.299049,"line_url":"https://lin.ee/Rzr3Rzc","longitude":100.934521,"name":"โลตัส โก เฟรช มิตรสัมพันธ์ บางแสน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8340","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/31 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"2206-th","latitude":13.394151,"line_url":"https://lin.ee/7JposoV","longitude":101.032326,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดท้องคุ้ง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8339","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"177 หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360","id":"2205-th","latitude":15.020973,"line_url":"https://lin.ee/y1zf8UR","longitude":104.772403,"name":"โลตัส โก เฟรช สำโรง อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8337","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"451 หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250","id":"2204-th","latitude":8.383423,"line_url":"https://lin.ee/YHNQhpk","longitude":99.539493,"name":"โลตัส โก เฟรช จันดี นครศรีธรรมราช","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8336","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"469 ถนนสถลมาร์ค ตำบลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190","id":"2203-th","latitude":15.182657,"line_url":"https://lin.ee/WyWGnA7","longitude":104.869392,"name":"โลตัส โก เฟรช สถลมาร์ค อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8335","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"122/9 หมู่ 8 ตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130","id":"2202-th","latitude":20.428231,"line_url":"https://lin.ee/tUm4ZRW","longitude":99.884633,"name":"โลตัส โก เฟรช ป่ายาง แม่สาย เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8334","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"199/1,199/2,199/3 ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000\"","id":"2201-th","latitude":16.425123,"line_url":"https://lin.ee/eFhjgh2","longitude":102.839409,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนรอบเมือง ขอนแก่น","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8332","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7 ถนนนาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170","id":"2200-th","latitude":15.800503,"line_url":"https://lin.ee/lLJLAfp","longitude":103.032783,"name":"โลตัส โก เฟรช นาเชือก มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8331","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"37/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110","id":"2198-th","latitude":8.01646,"line_url":"https://lin.ee/jJ5qZqq","longitude":98.319667,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านดอน ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8329","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"280,282-284 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000\"","id":"2196-th","latitude":15.794057,"line_url":"https://lin.ee/Qrjm0FU","longitude":104.143285,"name":"โลตัส โก เฟรช ยโสธรทาวน์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8327","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/184 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000","id":"2195-th","latitude":7.886837,"line_url":"https://lin.ee/0O5EMB0","longitude":98.425506,"name":"โลตัส โก เฟรช เกาะสิเหร่ ภูเก็ต","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8326","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"432 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270","id":"2194-th","latitude":15.350041,"line_url":"https://lin.ee/0y5Ickm","longitude":102.743069,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมพวง นครราชสีมา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8325","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"202 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"2193-th","latitude":16.85258,"line_url":"https://lin.ee/CagEDhF","longitude":100.267089,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกเต็งหนาม พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8324","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"134 หมู่ที่ 2 ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230","id":"2192-th","latitude":16.327293,"line_url":"https://lin.ee/ocR5JYG","longitude":103.769465,"name":"โลตัส โก เฟรช โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8323","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"151/8 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000","id":"2191-th","latitude":19.908545,"line_url":"https://lin.ee/MUny1c3","longitude":99.846714,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนหนองบัว เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8322","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"9/1,9/2,9/3,9/4 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000\"","id":"2190-th","latitude":15.683464,"line_url":"https://lin.ee/x9EO60F","longitude":100.106979,"name":"โลตัส โก เฟรช สะพานดำ นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8321","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52/2 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360","id":"2189-th","latitude":8.030487,"line_url":"https://lin.ee/Ck1jR5W","longitude":99.467111,"name":"โลตัส โก เฟรช บางขัน นครศรีธรรมราช","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8320","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"245/1,245/2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140\"","id":"2188-th","latitude":7.777297,"line_url":"https://lin.ee/P7BhkUw","longitude":100.321975,"name":"โลตัส โก เฟรช ระโนด สงขลา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8319","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"547,548 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140\"","id":"2187-th","latitude":19.145745,"line_url":"https://lin.ee/5ELe4mQ","longitude":99.616808,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอวังเหนือ ลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8318","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"142/105-106,142/107 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000\"","id":"2186-th","latitude":15.004399,"line_url":"https://lin.ee/hVm4B3G","longitude":103.100626,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลบุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8317","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"94 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290","id":"2184-th","latitude":16.597886,"line_url":"https://lin.ee/30IKgr0","longitude":101.995989,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนหัน ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8316","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"589/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120","id":"2183-th","latitude":16.196074,"line_url":"https://lin.ee/eOIXdXx","longitude":104.517363,"name":"โลตัส โก เฟรช เลิงนกทา ยโสธร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8315","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"26 หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100","id":"2182-th","latitude":19.927841,"line_url":"https://lin.ee/iEVNw1K","longitude":99.81581,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านน้ำลัด เชียงราย","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8314","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"455/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360","id":"2180-th","latitude":18.599775,"line_url":"https://lin.ee/EmKcmfH","longitude":98.821962,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านกาด เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8312","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50/3 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2178-th","latitude":12.862744,"line_url":"https://lin.ee/fitGd2y","longitude":100.948625,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดห้วยใหญ่ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8310","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"83-84,85 หมู่ที่ 1 ตำบลจันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000\"","id":"2177-th","latitude":12.613215,"line_url":"https://lin.ee/PrQyRRW","longitude":102.118937,"name":"โลตัส โก เฟรช จันทนิมิต จันทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"065-513-1886","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"263 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210","id":"2175-th","latitude":16.311123,"line_url":"https://lin.ee/IDs6j8W","longitude":104.202483,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองพอก ร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8308","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"263 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"2174-th","latitude":7.024,"line_url":"https://lin.ee/D1NtZoV","longitude":100.471879,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดศรีสว่างวงศ์ สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8307","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"92 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160","id":"2173-th","latitude":13.454035,"line_url":"https://lin.ee/usnymiR","longitude":101.018048,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวัดศรี ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8306","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"81/20 หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330","id":"2172-th","latitude":7.346829,"line_url":"https://lin.ee/UtNmEAQ","longitude":100.479829,"name":"โลตัส โก เฟรช ม่วงงาม สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8305","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"20/7 หมู่ที่ 3 ถนนนาเนียน ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000","id":"2171-th","latitude":9.099967,"line_url":"https://lin.ee/D81AZcZ","longitude":99.319266,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดพ่อขุนทะเล สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8304","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"293/1 ถนนท้าวสุระ ตำบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2169-th","latitude":14.974792,"line_url":"https://lin.ee/g6HZjBX","longitude":102.114329,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ-ทุ่งสว่าง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8302","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"179/1-5 หมู่ที่ 15 ตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150","id":"2168-th","latitude":16.248819,"line_url":"https://lin.ee/et2rqDn","longitude":103.242022,"name":"โลตัส โก เฟรช ขามเรียง มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8301","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"39/22,23,24,25,26 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320\"","id":"2167-th","latitude":9.522333,"line_url":"https://lin.ee/nlPpk9w","longitude":100.056183,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแหลมดิน สมุย","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8300","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"352 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีษะเกษ 33220","id":"2166-th","latitude":15.321431,"line_url":"https://lin.ee/u1fmMx1","longitude":104.050648,"name":"โลตัส โก เฟรช บึงบูรฬ์ ศรีษะเกษ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8299","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19/1 ซอย1(ถนนชัยชุมพล) ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อ.ทุ่งส่ง จ.นครศรีธรรมราช 80110","id":"2165-th","latitude":8.167899,"line_url":"https://lin.ee/bThveju","longitude":99.67915,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งสง นครศรีธรรมราช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8298","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/47 หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250","id":"2164-th","latitude":12.841388,"line_url":"https://lin.ee/XrYYu9O","longitude":100.910793,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านน้ำเมา ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8297","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"343/1 ถนนกันทรลักษ์ ตำบลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190","id":"2162-th","latitude":15.188458,"line_url":"https://lin.ee/4ICXIPK","longitude":104.859763,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่กิมเตียง อุบลราชธานี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8295","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"175/4 หมู่ที่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230","id":"2161-th","latitude":15.84798,"line_url":"https://lin.ee/oCTRc1s","longitude":100.075555,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเก้าเลี้ยว นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8294","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"170/1 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000","id":"2160-th","latitude":15.711606,"line_url":"https://lin.ee/hksKwZz","longitude":100.144152,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกป้อม 1 นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8293","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/6 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2158-th","latitude":12.926613,"line_url":"https://lin.ee/a5ZL2Tq","longitude":100.931503,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดผู้ใหญ่กุ่ย ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8292","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"4/60 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100","id":"2157-th","latitude":9.076638,"line_url":"https://lin.ee/bTkagCl","longitude":99.353589,"name":"โลตัส โก เฟรช ราชภัฎสุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8291","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"144 หมู่ที่ 1 ตำบลกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190","id":"2156-th","latitude":12.674393,"line_url":"https://lin.ee/D0uHh17","longitude":101.633549,"name":"โลตัส โก เฟรช อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8290","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"270/1 หมู่ที่ 1ตำบลมะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310","id":"2155-th","latitude":9.443077,"line_url":"https://lin.ee/ZrUlVWO","longitude":100.02299,"name":"โลตัส โก เฟรช หัวถนน สมุย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8813","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"239/7 หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000","id":"2154-th","latitude":15.27752,"line_url":"https://lin.ee/BJrRtt6","longitude":104.854308,"name":"โลตัส โก เฟรช ขามใหญ่ อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8288","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"211 หมู่ที่ 12 ตำบลคำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170","id":"2153-th","latitude":16.654091,"line_url":"https://lin.ee/poloE9D","longitude":103.190742,"name":"โลตัส โก เฟรช คำใหญ่ กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8287","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"77/7 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000","id":"2152-th","latitude":14.033987,"line_url":"https://lin.ee/ANQhTNZ","longitude":99.51956,"name":"โลตัส โก เฟรช โกลด์ซิตี้ เพลส กาญจนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8286","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"150 หมู่ที่ 16 ตำบลแคนดง กิ่งอ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150","id":"2151-th","latitude":15.325398,"line_url":"https://lin.ee/KlrJMOX","longitude":103.133937,"name":"โลตัส โก เฟรช แคนดง บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8285","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"244/5 ถนนพญาเสือ ตำบลในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"2150-th","latitude":16.825798,"line_url":"https://lin.ee/8bRAP55","longitude":100.272426,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดชุมชนอรัญญิก พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8284","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"320/1 ถนนเลียบคลองลำกอไผ่ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"2149-th","latitude":13.777956,"line_url":"https://lin.ee/D8FqQax","longitude":100.79745,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยกำนันเย็นอุทิศ กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8283","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"430 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"2148-th","latitude":16.411325,"line_url":"https://lin.ee/hyRVCGX","longitude":102.810963,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนเหล่านาดี ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8281","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"259/71 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2147-th","latitude":13.091809,"line_url":"https://lin.ee/maQKoEx","longitude":100.954609,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดอุดมกิจ 2 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8280","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"34/4 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180","id":"2146-th","latitude":7.208653,"line_url":"https://lin.ee/7MTy0qp","longitude":99.717903,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดทุ่งยาว ตรัง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8279","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"287 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220","id":"2145-th","latitude":15.824467,"line_url":"https://lin.ee/vJOd3nC","longitude":103.719775,"name":"โลตัส โก เฟรช เมืองสรวง ร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8278","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"32/56 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320","id":"2144-th","latitude":9.563909,"line_url":"https://lin.ee/UxfIOt2","longitude":100.062185,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าเรือบางรัก สมุย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8277","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"262 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180","id":"2143-th","latitude":15.712719,"line_url":"https://lin.ee/x4tErR0","longitude":103.227909,"name":"โลตัส โก เฟรช นาดูน มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8276","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"4/58 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000","id":"2142-th","latitude":13.799401,"line_url":"https://lin.ee/5RJDZFf","longitude":100.048878,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนยิงเป้าใต้ นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8275","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"58/1 หมู่ที่ 2 ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220","id":"2140-th","latitude":7.192408,"line_url":"https://lin.ee/4YGZCtz","longitude":100.352502,"name":"โลตัส โก เฟรช ควนเนียง สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8273","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"925/65 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"2139-th","latitude":13.550792,"line_url":"https://lin.ee/7i222CV","longitude":100.278235,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลสมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8272","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"81/1245 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140","id":"2138-th","latitude":13.633921,"line_url":"https://lin.ee/EaJZYCt","longitude":100.510014,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านวิเศษสุขนคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8271","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"378/478 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2137-th","latitude":12.908944,"line_url":"https://lin.ee/56pysaY","longitude":100.8586,"name":"โลตัส โก เฟรช พระตำหนักซอย 5 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8270","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88/101 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2136-th","latitude":13.093413,"line_url":"https://lin.ee/sOcaQ0c","longitude":100.949604,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดกิจเจริญ 99 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8269","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"587/10, 587/11,587/12,587/13 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150\"","id":"2135-th","latitude":12.918743,"line_url":"https://lin.ee/fXHBqfX","longitude":100.885473,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยกอไผ่ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8268","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"16,16/3,16/4 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140\"","id":"2134-th","latitude":16.708015,"line_url":"https://lin.ee/4RLh6fO","longitude":103.517263,"name":"โลตัส โก เฟรช สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8267","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"111 หมู่ที่ 4 ตำบลสายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220","id":"2133-th","latitude":15.267152,"line_url":"https://lin.ee/o60qcey","longitude":102.020278,"name":"โลตัส โก เฟรช โคกสวาย นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8266","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1033 หมู่ที่ 2 ตำบลลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110","id":"2132-th","latitude":15.655576,"line_url":"https://lin.ee/9gC5Caj","longitude":104.307102,"name":"โลตัส โก เฟรช คำเขื่อนแก้ว ยโสธร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8265","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"69/2,69/3,69/4 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310\"","id":"2131-th","latitude":15.075114,"line_url":"https://lin.ee/tbqEKfx","longitude":102.117558,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดโคกสูง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8264","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"284 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2130-th","latitude":13.738164,"line_url":"https://lin.ee/7EPmxsJ","longitude":100.449737,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านธารทองวิลล่า กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8263","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"121 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140","id":"2128-th","latitude":13.956637,"line_url":"https://lin.ee/xqV7pJd","longitude":100.003978,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งกระพังโหม นครปฐม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8261","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"179 หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120","id":"2127-th","latitude":18.703539,"line_url":"https://lin.ee/quFKDJe","longitude":99.566333,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8260","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"453/5 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160","id":"2126-th","latitude":13.737437,"line_url":"https://lin.ee/IwIJDzM","longitude":100.442699,"name":"โลตัส โก เฟรช จรัญ 13 วิลล่า กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8259","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"68 หมู่ที่ 9 ตำบลบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2125-th","latitude":13.080192,"line_url":"https://lin.ee/djK4JVg","longitude":100.961211,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองคล้าใหม่ สหภัฒน์ ศรีราชา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8258","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"77/28,77/29 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150\"","id":"2124-th","latitude":12.957316,"line_url":"https://lin.ee/qAAcs3A","longitude":100.925706,"name":"โลตัส โก เฟรช ชัยพรวิถี 8-10 พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8257","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"110 หมู่ที่ 15 ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170","id":"2123-th","latitude":16.040218,"line_url":"https://lin.ee/i1O4Yi8","longitude":103.746479,"name":"โลตัส โก เฟรช ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8256","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"474/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240","id":"2122-th","latitude":8.886013,"line_url":"https://lin.ee/Rv2jEOS","longitude":99.29574,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8255","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"514/51 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2121-th","latitude":13.126344,"line_url":"https://lin.ee/UnngU3Q","longitude":100.942952,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนเก้ากิโล ศรีราชา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8254","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"177 หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240","id":"2120-th","latitude":18.197501,"line_url":"https://lin.ee/DGjDh5U","longitude":98.612123,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอฮอด เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8253","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"523 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130","id":"2119-th","latitude":20.439087,"line_url":"https://lin.ee/aXY06f6","longitude":99.892755,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเหมืองแดง เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8252","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"355/4 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านโพธิ์สว่าง ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2117-th","latitude":17.414255,"line_url":"https://lin.ee/WKF75vi","longitude":102.77547,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดโพศรี อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8251","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"101,103,104,105 ถนนเทศบาล 23 ตำบลกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000\"","id":"2116-th","latitude":16.4359,"line_url":"https://lin.ee/xLnsRRn","longitude":103.508691,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดโต้รุ่ง กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8250","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"980 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150","id":"2115-th","latitude":20.2739,"line_url":"https://lin.ee/K5Zot8v","longitude":100.086169,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอเชียงแสน เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8249","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"120 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170","id":"2114-th","latitude":17.275209,"line_url":"https://lin.ee/9kSWjnL","longitude":100.602152,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8248","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"167/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000","id":"2113-th","latitude":18.599306,"line_url":"https://lin.ee/kpw6MJ6","longitude":99.027154,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวัดศรีบุญยืน ลำพูน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8247","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120","id":"2112-th","latitude":18.625816,"line_url":"https://lin.ee/aCYjheg","longitude":98.89544,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสันป่าตอง เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8246","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"76 หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170","id":"2111-th","latitude":14.41378,"line_url":"https://lin.ee/7v8jAOK","longitude":102.855674,"name":"โลตัส โก เฟรช ละหานทราย บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8245","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"119/3 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"2110-th","latitude":16.744799,"line_url":"https://lin.ee/MoJCL98","longitude":100.200773,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาวิทยาลัยนเรศวร ประตู 4 พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8244","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"205/10-13 ถนนประตูม้า ตำบลเวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000","id":"2109-th","latitude":18.308027,"line_url":"https://lin.ee/jqUqYkY","longitude":99.512583,"name":"โลตัส โก เฟรช ประตูม้า ลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8243","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"315 หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130","id":"2108-th","latitude":15.529142,"line_url":"https://lin.ee/y3jfYYY","longitude":104.241879,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาชนะชัย ยโสธร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8242","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/11 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120","id":"2106-th","latitude":13.894542,"line_url":"https://lin.ee/nmkef2T","longitude":100.452355,"name":"โลตัส โก เฟรช ประดับดาว (ราชพฤกษ์) นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8240","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"68/53 หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182","id":"2105-th","latitude":12.67349,"line_url":"https://lin.ee/jf0OmLq","longitude":100.902775,"name":"โลตัส โก เฟรช สัตหีบ สุขุมวิท 73 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8239","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"29/1 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130","id":"2104-th","latitude":20.44246,"line_url":"https://lin.ee/Fsk8nPC","longitude":99.881527,"name":"โลตัส โก เฟรช แม่สาย เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8238","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"747/1-3 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000","id":"2103-th","latitude":16.171563,"line_url":"https://lin.ee/VT5YxhU","longitude":103.320455,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดอุทัยทิศ มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8237","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"257 หมู่ที่ 1 ตำบลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150","id":"2101-th","latitude":14.640799,"line_url":"https://lin.ee/6VF5W5F","longitude":103.854514,"name":"โลตัส โก เฟรช สังขะ สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8235","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"226 ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240","id":"2100-th","latitude":13.815938,"line_url":"https://lin.ee/dNVLXGF","longitude":100.629313,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยโยธินพัฒนา กทม.","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8234","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/1 ถนนมหาชัย ตำบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"2099-th","latitude":14.991277,"line_url":"https://lin.ee/iLfJUVP","longitude":102.12134,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนมหาชัยอุดมพร นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8233","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1 หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150","id":"2098-th","latitude":16.696039,"line_url":"https://lin.ee/PqpIbpH","longitude":103.746155,"name":"โลตัส โก เฟรช สมเด็จ กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8232","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72 หมู่ที่ 9 ตำบลบัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190","id":"2097-th","latitude":15.636061,"line_url":"https://lin.ee/IbYLleM","longitude":103.344073,"name":"โลตัส โก เฟรช ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8231","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72/3 หมู่ที่ 7 ตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220","id":"2096-th","latitude":18.805238,"line_url":"https://lin.ee/zscf2Nx","longitude":99.06293,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดท่ารั่ว เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8230","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"38/66 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140","id":"2095-th","latitude":13.616886,"line_url":"https://lin.ee/VgfekhC","longitude":101.028321,"name":"โลตัส โก เฟรช โตโยต้าบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8229","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"94/99 ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"2094-th","latitude":12.724332,"line_url":"https://lin.ee/YGTXRwD","longitude":101.169957,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเทศบาลมาบตาพุด ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8227","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"332 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"2093-th","latitude":13.875523,"line_url":"https://lin.ee/RA0cdC4","longitude":100.618803,"name":"โลตัส โก เฟรช ศาลเจ้าพ่อเสือ รามอินทรา ซอย 5","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8226","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180","id":"2092-th","latitude":9.03125,"line_url":"https://lin.ee/BhoM2dY","longitude":98.950251,"name":"โลตัส โก เฟรช คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8225","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"100,100/1,100/2 หมู่ที่ 5 ตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290\"","id":"2091-th","latitude":13.584325,"line_url":"https://lin.ee/xTDsFca","longitude":100.554342,"name":"โลตัส โก เฟรช ภูมิใจนิเวศน์ สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8224","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"307/10 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"2090-th","latitude":17.376998,"line_url":"https://lin.ee/jLPBw7h","longitude":102.845476,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดไทยศิริ อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8223","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"26/1-26/4 หมู่ที่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180","id":"2089-th","latitude":12.691744,"line_url":"https://lin.ee/A5aJaVF","longitude":100.976699,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาด กม.10 สัตหีบ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8221","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"700/135,700/136,700/137,700/138 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150\"","id":"2088-th","latitude":12.982811,"line_url":"https://lin.ee/hMgxaAx","longitude":100.933027,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขุมวิท พัทยา 15","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8220","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"132/14 หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350","id":"2084-th","latitude":8.46844,"line_url":"https://lin.ee/W25p4Pi","longitude":99.08006,"name":"โลตัส โก เฟรช ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8218","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"162 หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"2083-th","latitude":18.813947,"line_url":"https://lin.ee/VCGLF05","longitude":99.005056,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดขะจาว เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8217","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"609/1 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100","id":"2082-th","latitude":18.25008,"line_url":"https://lin.ee/ahlMEu2","longitude":99.49058,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดกาดเมฆ ลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8216","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"387 หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280","id":"2081-th","latitude":14.951947,"line_url":"https://lin.ee/uD1jLOh","longitude":101.951443,"name":"โลตัส โก เฟรช ขามทะเลสอ นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8215","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"146/16,146/17,146/18 หมู่ที่ 4 ตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210\"","id":"2080-th","latitude":18.844291,"line_url":"https://lin.ee/4Eh5Lst","longitude":99.074533,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดค้าเจริญ เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8214","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"229 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230","id":"2078-th","latitude":8.37606,"line_url":"https://lin.ee/nuJlcjX","longitude":99.80891,"name":"โลตัส โก เฟรช ลานสกา นครศรีธรรมราช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8212","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"48/1 หมู่ที่ 9 ตำบลขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270","id":"2077-th","latitude":15.355726,"line_url":"https://lin.ee/uCVMUo2","longitude":102.910862,"name":"โลตัส โก เฟรช ลำทะเมนชัย นครราชสีมา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8211","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/988 หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000","id":"2074-th","latitude":15.719957,"line_url":"https://lin.ee/zeihtlX","longitude":100.10023,"name":"โลตัส โก เฟรช ดรีมแลนด์ทาว์นโฮม นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8208","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"679 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260","id":"2073-th","latitude":19.19776,"line_url":"https://lin.ee/G1DIJPV","longitude":99.516506,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่ขะจาน เชียงราย","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8207","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"170 หมู่ที่ 3 ตำบลธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000","id":"2071-th","latitude":13.8288,"line_url":"https://lin.ee/Ox4K9IF","longitude":100.105547,"name":"โลตัส โก เฟรช สามกระบือเผือก นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8205","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"927 หมู่ที่ 4 ตำบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250","id":"2070-th","latitude":14.52296,"line_url":"https://lin.ee/5fVrbQG","longitude":102.246652,"name":"โลตัส โก เฟรช ครบุรี นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8204","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"199-201/1-2 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000","id":"2068-th","latitude":14.887568,"line_url":"https://lin.ee/y19mbUH","longitude":103.489233,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเทศบาลสุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8202","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"167,169/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170\"","id":"2066-th","latitude":17.301687,"line_url":"https://lin.ee/6kKxtdY","longitude":102.204596,"name":"โลตัส โก เฟรช นากลาง หนองบัวลำภู","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8200","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/9 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"2065-th","latitude":12.699436,"line_url":"https://lin.ee/Dg326Iu","longitude":101.199653,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขุมวิท-ระยอง 53","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8199","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"31 หมู่ที่ 21 ตำบลกุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350","id":"2064-th","latitude":17.366166,"line_url":"https://lin.ee/Z7cmqMo","longitude":102.2592,"name":"โลตัส โก เฟรช กุดดินจี่ หนองบัวลำภู","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8198","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"75/11 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130","id":"2063-th","latitude":15.662183,"line_url":"https://lin.ee/UGjsryz","longitude":101.111434,"name":"โลตัส โก เฟรช วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8197","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"101/18 หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140","id":"2062-th","latitude":9.482643,"line_url":"https://lin.ee/pBKtnBd","longitude":99.954408,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดศรีฟ้า สมุย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8196","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"24 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210","id":"2060-th","latitude":18.848039,"line_url":"https://lin.ee/vc2XVQN","longitude":99.020907,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดภูดอย เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8195","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"111/17,111/18,111/19,111/20 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000\"","id":"2059-th","latitude":12.685565,"line_url":"https://lin.ee/Yw0Huwn","longitude":101.30038,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านแลง ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8194","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"96 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170","id":"2058-th","latitude":9.56369,"line_url":"https://lin.ee/JbyMucC","longitude":99.166066,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8193","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"64/48, 64/49 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000\"","id":"2057-th","latitude":12.66927,"line_url":"https://lin.ee/Nr7W0tR","longitude":101.274213,"name":"โลตัส โก เฟรช ข้างอำเภอ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8192","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"202,204 ถนนโชติวิทยะกุล 5 ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110\"","id":"2056-th","latitude":6.99497,"line_url":"https://lin.ee/1regodY","longitude":100.481767,"name":"โลตัส โก เฟรช สถานีขนส่งหาดใหญ่ สงขลา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8191","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"85/6 หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160","id":"2055-th","latitude":9.164727,"line_url":"https://lin.ee/96NgGPL","longitude":99.478492,"name":"โลตัส โก เฟรช กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8190","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"44/5 หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140","id":"2053-th","latitude":18.761902,"line_url":"https://lin.ee/zYUsEtm","longitude":99.041521,"name":"โลตัส โก เฟรช ดอนจั่น เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8188","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"133 หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170","id":"2052-th","latitude":15.944213,"line_url":"https://lin.ee/iZj9NI3","longitude":104.20833,"name":"โลตัส โก เฟรช ทรายมูล ยโสธร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8187","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"62,62/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120\"","id":"2051-th","latitude":14.007096,"line_url":"https://lin.ee/xJy5oxK","longitude":100.614706,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองหลวง 7 ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8186","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"443 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110","id":"2050-th","latitude":14.633473,"line_url":"https://lin.ee/kOFX1yq","longitude":102.791717,"name":"โลตัส โก เฟรช นางรอง บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8185","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"365 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120","id":"2049-th","latitude":18.564676,"line_url":"https://lin.ee/goZnjDy","longitude":98.871319,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดทุ่งเสี้ยว เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8184","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"90/2,90/3,90/4 หมู่ที่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210\"","id":"2048-th","latitude":14.684463,"line_url":"https://lin.ee/7Flsetq","longitude":102.540068,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองกี่ บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8183","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"55/1 หมู่ที่ 16 ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190","id":"2047-th","latitude":15.172811,"line_url":"https://lin.ee/5kltGx6","longitude":104.873764,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเจริญศรี อุบลราชธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8182","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50 หมู่ที่ 14 ตำบลประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180","id":"2046-th","latitude":15.532042,"line_url":"https://lin.ee/SRgUDXB","longitude":102.71758,"name":"โลตัส โก เฟรช ประทาย นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8180","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7 หมู่ที่ 5 ถนนไชยคราม ตำบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220","id":"2045-th","latitude":9.313039,"line_url":"https://lin.ee/th3I3P3","longitude":99.68615,"name":"โลตัส โก เฟรช ดอนสัก สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8179","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"365,365/1-5 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310\"","id":"2044-th","latitude":17.472932,"line_url":"https://lin.ee/kQT18RD","longitude":103.264027,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดทุ่งฝน อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8178","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"373/7-12 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190","id":"2043-th","latitude":16.936467,"line_url":"https://lin.ee/WmZ0Bu3","longitude":103.24148,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าคันโท กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8177","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"469/1 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000","id":"2042-th","latitude":16.194738,"line_url":"https://lin.ee/D3vqgEN","longitude":103.281452,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีสวัสดิ์ดำเนิน มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8176","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"222/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"2041-th","latitude":12.696238,"line_url":"https://lin.ee/wlGjxDT","longitude":101.290333,"name":"โลตัส โก เฟรช เชิงเนิน ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8175","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"999 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000","id":"2040-th","latitude":15.664933,"line_url":"https://lin.ee/pknYe1b","longitude":100.149822,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองปลิง นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8174","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"461/5,461/6,461/7 หมู่ที่ 12 ตำบลกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320\"","id":"2039-th","latitude":14.636404,"line_url":"https://lin.ee/kaylQV4","longitude":101.25247,"name":"โลตัส โก เฟรช กลางดง นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8173","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"3/12 หมู่ที่ 6 ตำบลราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130","id":"2038-th","latitude":7.77714,"line_url":"https://lin.ee/yftLXFw","longitude":98.327942,"name":"โลตัส โก เฟรช หาดราไวย์ ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8172","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"344 หมู่ที่ 2 ตำบลระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110","id":"2037-th","latitude":14.945453,"line_url":"https://lin.ee/893PtuY","longitude":103.789759,"name":"โลตัส โก เฟรช ศีขรภูมิ สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8171","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"270 หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180","id":"2036-th","latitude":16.966714,"line_url":"https://lin.ee/YEJl0jn","longitude":102.27086,"name":"โลตัส โก เฟรช ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8170","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"108 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180","id":"2035-th","latitude":18.845692,"line_url":"https://lin.ee/guC2iBb","longitude":98.971718,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาด ป.พัน 7 เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8169","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"137/4 ถนนมูลเมือง ตำบลศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200","id":"2034-th","latitude":18.791183,"line_url":"https://lin.ee/QGxk11U","longitude":98.99327,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสมเพชร เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8168","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"220/1 หมู่ที่ 4 ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000","id":"2033-th","latitude":18.355177,"line_url":"https://lin.ee/Ec7vmpI","longitude":99.56296,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดต้นยาง ลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8167","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"328/1 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220","id":"2032-th","latitude":18.275446,"line_url":"https://lin.ee/BeNlYeC","longitude":99.656296,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอแม่เมาะ ลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8166","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"285 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250","id":"2031-th","latitude":6.9481,"line_url":"https://lin.ee/8kIAdno","longitude":100.472432,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านพรุ สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8165","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"302 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140","id":"2030-th","latitude":16.869662,"line_url":"https://lin.ee/42Y3hK0","longitude":102.56872,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนสัง หนองบัวลำภู","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8164","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"99/14,99/15 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150\"","id":"2029-th","latitude":12.964731,"line_url":"https://lin.ee/oJYQupH","longitude":100.887277,"name":"โลตัส โก เฟรช นาเกลือ 16 พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8163","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"50/1,50/2,50/3,50/4 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000\"","id":"2028-th","latitude":16.474849,"line_url":"https://lin.ee/XoiMchY","longitude":102.860165,"name":"โลตัส โก เฟรช ศิลา-โกทา ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8162","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"24/4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150","id":"2027-th","latitude":18.13259,"line_url":"https://lin.ee/AM1GNy1","longitude":99.512472,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอแม่ทะ ลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8161","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/10 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300","id":"2026-th","latitude":18.807632,"line_url":"https://lin.ee/HHmYEwa","longitude":98.967268,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8160","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"29/20 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280","id":"2023-th","latitude":8.466832,"line_url":"https://lin.ee/X39m3tN","longitude":99.861537,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8159","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"61 ซอยบางนา-ตราด 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260","id":"2022-th","latitude":13.672601,"line_url":"https://lin.ee/XLBpWKG","longitude":100.629946,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยอุดมสุข 42","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8158","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"44/19 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150","id":"2020-th","latitude":12.755527,"line_url":"https://lin.ee/jZN8tAl","longitude":101.136955,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดห้วยโป่ง ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8156","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/9 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2019-th","latitude":12.950102,"line_url":"https://lin.ee/z30o3Zj","longitude":100.909381,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองใหญ่ซอย 6 ชลบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8155","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"228/465 หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130","id":"2018-th","latitude":13.71383,"line_url":"https://lin.ee/9fk6jik","longitude":100.307552,"name":"โลตัส โก เฟรช เบทาโกร สมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8154","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"127/21 หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130","id":"2016-th","latitude":13.277116,"line_url":"https://lin.ee/2yKAxzj","longitude":100.956688,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดมณีแก้ว ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8153","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"95/1 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"2015-th","latitude":13.088829,"line_url":"https://lin.ee/CrVgrpA","longitude":100.919298,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสี่มุมเมือง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8152","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"113/108 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2014-th","latitude":13.020274,"line_url":"https://lin.ee/9XWDz2s2","longitude":100.941493,"name":"โลตัส โก เฟรช ตะเคียนเตี้ย ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8151","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"76/5 หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150","id":"2013-th","latitude":13.960272,"line_url":"https://lin.ee/rRea750","longitude":100.079624,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอดอนตูม นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8150","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/5 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170","id":"2012-th","latitude":13.288957,"line_url":"https://lin.ee/bKF5RrE","longitude":101.173274,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาด ดร.ประโยชน์ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8149","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000","id":"2011-th","latitude":14.312641,"line_url":"https://lin.ee/ut8ciTX","longitude":101.295862,"name":"โลตัส โก เฟรช เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8148","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19/46 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160","id":"2010-th","latitude":13.412529,"line_url":"https://lin.ee/vYwHlf7","longitude":101.059187,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองตำลึง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8147","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"95/102 หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"2009-th","latitude":13.813782,"line_url":"https://lin.ee/gUjywl4","longitude":100.39274,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนสำเร็จพัฒนา นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8146","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180","id":"2008-th","latitude":13.542367,"line_url":"https://lin.ee/pqct4YJ","longitude":99.341211,"name":"โลตัส โก เฟรช สวนผึ้ง ราชบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8145","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"99/1051,99/1052,99/1053,99/1054 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150\"","id":"2007-th","latitude":12.907766,"line_url":"https://lin.ee/nELYVGT","longitude":100.910901,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาตาโล 2 พัทยา ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8144","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"84/67 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"2006-th","latitude":13.597063,"line_url":"https://lin.ee/m8fZk93","longitude":100.733871,"name":"โลตัส โก เฟรช บางปลา สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8143","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"192/4 หมู่ที่ 7 ตำบลนาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000","id":"2005-th","latitude":10.490413,"line_url":"https://lin.ee/IFqdNp3","longitude":99.186501,"name":"โลตัส โก เฟรช ปรมินทร์มรรคา 15 ชุมพร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8142","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"126/10 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2004-th","latitude":12.916193,"line_url":"https://lin.ee/yrqWg0x","longitude":100.915025,"name":"โลตัส โก เฟรช บุญสัมพันธ์ ซอย 11 พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8141","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180","id":"2003-th","latitude":16.9289,"line_url":"https://lin.ee/CNwSagD","longitude":103.634595,"name":"โลตัส โก เฟรช คำม่วง กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8140","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"350/35 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"2002-th","latitude":12.932275,"line_url":"https://lin.ee/kOby3Nc","longitude":100.886761,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบัวขาว ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8139","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"62/299, 62/300, 62/301, 62/302 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150\"","id":"2001-th","latitude":12.908933,"line_url":"https://lin.ee/zgm833C","longitude":100.885302,"name":"โลตัส โก เฟรช เทพประสิทธิ์ ซอย 6 พัทยา ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8138","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"567/1 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"2000-th","latitude":13.6505,"line_url":"https://lin.ee/XbIYqej","longitude":100.448986,"name":"โลตัส โก เฟรช สินทวีงามเจริญ กรุงเทพ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8137","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"462 หมู่ที่ 4 ตำบลดอยหล่อ กิ่งอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160","id":"1989-th","latitude":18.485526,"line_url":"https://lin.ee/UXeVahH","longitude":98.804961,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดดอยหล่อ เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8136","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"191 หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160","id":"1988-th","latitude":16.689555,"line_url":"https://lin.ee/EMBQIGh","longitude":104.087815,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาวง กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8135","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"10 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410","id":"1986-th","latitude":14.749696,"line_url":"https://lin.ee/nTbsoXF","longitude":102.339317,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองบุญมาก นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8134","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"137 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1985-th","latitude":13.710846,"line_url":"https://lin.ee/KkMDw2z","longitude":100.3375,"name":"โลตัส โก เฟรช เพชรเกษม 114 กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8133","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"295 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510","id":"1984-th","latitude":13.836936,"line_url":"https://lin.ee/ZnpDW0V","longitude":100.779535,"name":"โลตัส โก เฟรช ราชอุทิศ กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8132","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"153 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"1983-th","latitude":16.43624,"line_url":"https://lin.ee/IK4dXuR","longitude":102.799834,"name":"โลตัส โก เฟรช คำไฮ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8131","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"159 หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230","id":"1982-th","latitude":18.680291,"line_url":"https://lin.ee/YsaL9u7","longitude":98.982617,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านน้ำทอง เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8130","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"202/2-4 หมู่ 7 ตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"1981-th","latitude":16.421567,"line_url":"https://lin.ee/TUzhepH","longitude":102.806604,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านกอก ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8129","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"19/2,19/3 หมู่ที่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220\"","id":"1980-th","latitude":13.870602,"line_url":"https://lin.ee/aKmt5hN","longitude":100.66791,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเอื้ออาทร รามอินทรา คู้บอน","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8128","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"4/87/88 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"1979-th","latitude":14.366366,"line_url":"https://lin.ee/hcflfmf","longitude":100.572297,"name":"โลตัส โก เฟรช หัวรอ อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8127","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"33/20 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1978-th","latitude":13.629463,"line_url":"https://lin.ee/XOW5AKO","longitude":100.756731,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 2 สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8126","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"54/1 ถนนภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000","id":"1976-th","latitude":14.87725,"line_url":"https://lin.ee/JW3ca3a","longitude":103.48841,"name":"โลตัส โก เฟรช ภักดีชุมพล สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8124","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/13 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"1975-th","latitude":12.952645,"line_url":"https://lin.ee/imzUDwz","longitude":100.984064,"name":"โลตัส โก เฟรช โป่ง บางละมุง ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8123","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"39,39/1-3 หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250\"","id":"1974-th","latitude":14.374506,"line_url":"https://lin.ee/BpYNeJw","longitude":100.4858,"name":"โลตัส โก เฟรช บางบาล อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8122","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"138/19-22 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250","id":"1973-th","latitude":12.759495,"line_url":"https://lin.ee/EI16sut","longitude":100.90344,"name":"โลตัส โก เฟรช บางเสร่ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8121","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"27,29,31 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700\"","id":"1972-th","latitude":13.756028,"line_url":"https://lin.ee/e6bDTuk","longitude":100.486053,"name":"โลตัส โก เฟรช ศิริราช พรานนก บางกอกน้อย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8120","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"30/4 หมู่ที่ 4 ตำบลลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"1971-th","latitude":13.968727,"line_url":"https://lin.ee/xE3ssSh","longitude":100.428067,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงเรียนสารสาสน์ บางบัวทอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8119","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"313/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120","id":"1970-th","latitude":13.729091,"line_url":"https://lin.ee/w3pzU4v","longitude":101.376526,"name":"โลตัส โก เฟรช เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8117","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"212,213,214,215 ถนนเขื่อนเพชร ตำบลเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190\"","id":"1969-th","latitude":19.36568,"line_url":"https://lin.ee/nrWdrfA","longitude":99.203958,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอพร้าว เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8116","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"100/4-5 หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160","id":"1968-th","latitude":13.708288,"line_url":"https://lin.ee/U9JJo6f","longitude":100.27763,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดอ้อมใหญ่ นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8115","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"5/5,5/6 หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230\"","id":"1967-th","latitude":18.688965,"line_url":"https://lin.ee/bTNNUYR","longitude":98.920816,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอหางดง เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8114","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"875 หมู่ที่ 1 ตำบลปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110","id":"1966-th","latitude":15.51766,"line_url":"https://lin.ee/Q5YaChP","longitude":103.194837,"name":"โลตัส โก เฟรช พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8113","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"171,172,173 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230\"","id":"1965-th","latitude":6.93208,"line_url":"https://lin.ee/7KsRPwv","longitude":100.416107,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองหอยโข่ง (กองบิน 56) สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8112","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"74/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120","id":"1964-th","latitude":12.781019,"line_url":"https://lin.ee/hTMQ9ju","longitude":101.294072,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านค่าย ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8110","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"25/523,25/524,25/525 หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000\"","id":"1963-th","latitude":13.526813,"line_url":"https://lin.ee/RNhPoq0","longitude":100.294266,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาชัยเมืองทอง สมุทรสาคร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8109","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"120 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290","id":"1962-th","latitude":18.976727,"line_url":"https://lin.ee/HhFcT1Q","longitude":98.981819,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8108","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"535 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170","id":"1961-th","latitude":15.021685,"line_url":"https://lin.ee/eEM2RP6","longitude":103.937166,"name":"โลตัส โก เฟรช สำโรงทาบ สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8107","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"185 หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250","id":"1960-th","latitude":16.760326,"line_url":"https://lin.ee/XTaUHsU","longitude":102.634914,"name":"โลตัส โก เฟรช อุบลรัตน์ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8106","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"511 หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170","id":"1959-th","latitude":19.367703,"line_url":"https://lin.ee/C8Q8Ssq","longitude":98.964896,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8105","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"41 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340","id":"1958-th","latitude":18.623109,"line_url":"https://lin.ee/kSvmTBa","longitude":98.93778,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองตอง เชียงใหม่","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8104","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"123 หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"1956-th","latitude":16.454187,"line_url":"https://lin.ee/N6VjTPw","longitude":102.796811,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนสีหราชเดโชชัย ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8103","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"257 หมู่ที่ 7 ตำบลค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160","id":"1955-th","latitude":15.369336,"line_url":"https://lin.ee/oXm9DvR","longitude":104.357131,"name":"โลตัส โก เฟรช ค้อวัง ยโสธร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8102","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"651/45-48 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180","id":"1954-th","latitude":12.664411,"line_url":"https://lin.ee/Q4vdpFAU","longitude":100.9033,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสัตหีบ (เทศบาลซอย 7) ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8101","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"78/9 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1953-th","latitude":13.592901,"line_url":"https://lin.ee/fsz8EaH","longitude":100.831474,"name":"โลตัส โก เฟรช เอแบค บางนา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8100","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"37/23 หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"1952-th","latitude":13.627088,"line_url":"https://lin.ee/F5MdlKj","longitude":100.323442,"name":"โลตัส โก เฟรช บางน้ำจืด สมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8099","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"460 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210","id":"1951-th","latitude":12.938326,"line_url":"https://lin.ee/w46mKWR","longitude":101.524189,"name":"โลตัส โก เฟรช วังจันทร์ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8098","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"267,267/1,267/2 หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180\"","id":"1950-th","latitude":14.41606,"line_url":"https://lin.ee/fle6TCW","longitude":103.102795,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านกรวด บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8097","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"641 หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"1949-th","latitude":16.48653,"line_url":"https://lin.ee/uwcyiuO","longitude":102.816,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนม่วง ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8096","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"160/184 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"1947-th","latitude":16.421436,"line_url":"https://lin.ee/spWM0Di","longitude":102.849971,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนทัน ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8094","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"133,133/1 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110\"","id":"1946-th","latitude":16.57751,"line_url":"https://lin.ee/awtwHx4","longitude":104.42075,"name":"โลตัส โก เฟรช คำชะอี มุกดาหาร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8093","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"460 หมู่ 4 ตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190","id":"1945-th","latitude":8.633939,"line_url":"https://lin.ee/Ujn11E8","longitude":99.369972,"name":"โลตัส โก เฟรช เวียงสระ สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8092","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"153 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120","id":"1943-th","latitude":10.440167,"line_url":"https://lin.ee/Mec3TLG","longitude":99.247427,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดปากน้ำ ชุมพร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8091","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/28 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"1940-th","latitude":12.993444,"line_url":"https://lin.ee/N1Eovz9","longitude":101.099728,"name":"โลตัส โก เฟรช อมตะซิตี้ ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8088","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"19/71,19/72,19/73 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพูล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000\"","id":"1939-th","latitude":14.343363,"line_url":"https://lin.ee/Ay93RTi","longitude":100.58582,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8087","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"114/323,114/324,114/325,114/326 หมู่ที่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180\"","id":"1938-th","latitude":12.66614,"line_url":"https://lin.ee/V14bkEK","longitude":100.935498,"name":"โลตัส โก เฟรช สัตหีบ-สุขุมวิท 107 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8086","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"70-72 ถนนศรีสำโรง ตำบลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120","id":"1937-th","latitude":15.067491,"line_url":"https://lin.ee/RDn3obO","longitude":100.721714,"name":"โลตัส โก เฟรช โคกสำโรง ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8085","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"115-117 ถนนประชาอุทิศ ตำบลท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000","id":"1936-th","latitude":10.496487,"line_url":"https://lin.ee/Jdf9vtV","longitude":99.177847,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดชุมพร ชุมพร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8084","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"376 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"1935-th","latitude":13.715448,"line_url":"https://lin.ee/xnUOm7M","longitude":100.819767,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8083","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000","id":"1934-th","latitude":16.539852,"line_url":"https://lin.ee/8o779Kw","longitude":104.718431,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเทศบาล 1 มุกดาหาร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8082","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"111/2 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1933-th","latitude":13.64912,"line_url":"https://lin.ee/vNshTBe","longitude":100.443935,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าข้าม กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8081","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"155/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220","id":"1932-th","latitude":18.793718,"line_url":"https://lin.ee/3bvxRKY5","longitude":99.10481,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่คือ เชียงใหม่","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8079","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"108,108/1,108/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210\"","id":"1931-th","latitude":16.491393,"line_url":"https://lin.ee/HekVreJ","longitude":102.433907,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองเรือ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8078","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"80/1-2-3 หมู่ที่ 2 ตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140","id":"1930-th","latitude":14.636814,"line_url":"https://lin.ee/sOp3Xc9","longitude":103.406626,"name":"โลตัส โก เฟรช ปราสาท สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8077","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72 หมู่ที่ 10 ตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190","id":"1929-th","latitude":15.271019,"line_url":"https://lin.ee/LY0ymXF","longitude":102.999421,"name":"โลตัส โก เฟรช คูเมือง บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8076","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72 ซอยวิภาวดีรังสิต 33 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1928-th","latitude":13.942889,"line_url":"https://lin.ee/NkN44iv","longitude":100.609652,"name":"โลตัส โก เฟรช วิภาวดี 33","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8075","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"109/7-9 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120","id":"1927-th","latitude":13.686367,"line_url":"https://lin.ee/YtNC1FP","longitude":102.50594,"name":"\"โลตัส โก เฟรช อรัญประเทศ, สระแก้ว\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8074","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"141 ถนนพลพิชัย ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"1926-th","latitude":6.993307,"line_url":"https://lin.ee/Cvgpuh7","longitude":100.464847,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนพลพิชัย สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8073","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"54-55-56 หมู่ที่ 2 ตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110","id":"1925-th","latitude":16.300704,"line_url":"https://lin.ee/4RycdZN","longitude":103.978983,"name":"โลตัส โก เฟรช โพนทอง ร้อยเอ็ด","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8072","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"158 หมู่ที่ 1 ตำบลปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220","id":"1924-th","latitude":14.443331,"line_url":"https://lin.ee/7MOqPMZ","longitude":102.719318,"name":"โลตัส โก เฟรช ปะคำ บุรีรัมย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8071","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"152 หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180","id":"1923-th","latitude":12.211543,"line_url":"https://lin.ee/hYc8wAF","longitude":99.860752,"name":"โลตัส โก เฟรช สามร้อยยอด ประจวบฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8070","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"44/1-2 ,44/6 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120\"","id":"1922-th","latitude":15.32461,"line_url":"https://lin.ee/kpcukcm","longitude":103.676142,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าตูม สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8069","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"332 หมู่ 1 ตำบลท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250","id":"1921-th","latitude":16.56805,"line_url":"https://lin.ee/Wl4BQQy","longitude":101.15106,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าพล เพชรบูรณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8068","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1075 หมู่ที่ 4 ถนนชมฐีระเวช ตำบลชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150","id":"1920-th","latitude":16.188043,"line_url":"https://lin.ee/K1O2uVC","longitude":100.856829,"name":"โลตัส โก เฟรช ชนแดน เพชรบูรณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8067","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/7 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"1899-th","latitude":12.9323,"line_url":"https://lin.ee/bIfX9Au","longitude":100.939419,"name":"โลตัส โก เฟรช สยามคันทรีคลับ 2 พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8066","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"98 หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110","id":"1898-th","latitude":17.80265,"line_url":"https://lin.ee/QPOwCWO","longitude":98.94896,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอลี้ ลำพูน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8065","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"17 หมู่ที่ 9 ตำบลนาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220","id":"1897-th","latitude":16.08053,"line_url":"https://lin.ee/Q6YY1P4","longitude":101.05943,"name":"โลตัส โก เฟรช นาเฉลียง เพชรบูรณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8064","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"180/59,180/60,180/61 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150\"","id":"1896-th","latitude":12.924872,"line_url":"https://lin.ee/3YqR2Yt","longitude":100.905584,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยบุญสัมพันธ์ พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8063","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"224 หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150","id":"1895-th","latitude":16.112936,"line_url":"https://lin.ee/f1wauqT","longitude":102.257251,"name":"โลตัส โก เฟรช แก้งคร้อ ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8062","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"190 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"1894-th","latitude":16.850201,"line_url":"https://lin.ee/HW45OAG","longitude":100.255474,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านหัวรอ พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8061","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"226 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180","id":"1893-th","latitude":15.106762,"line_url":"https://lin.ee/4nwDYd5","longitude":103.596884,"name":"โลตัส โก เฟรช จอมพระ สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8060","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"414,415,416 หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160\"","id":"1892-th","latitude":16.410104,"line_url":"https://lin.ee/93vPCfP","longitude":103.096858,"name":"โลตัส โก เฟรช เชียงยืน มหาสารคาม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8059","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"25/7-8 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310","id":"1891-th","latitude":16.72195,"line_url":"https://lin.ee/uNgOkAP","longitude":102.803437,"name":"โลตัส โก เฟรช น้ำพอง (ถนนมิตรภาพ) ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8058","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21 ถนนเพชรกาฬ ตำบลปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240","id":"1890-th","latitude":6.666506,"line_url":"https://lin.ee/7N8zivW","longitude":100.319675,"name":"โลตัส โก เฟรช ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8057","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"44/12 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530","id":"1889-th","latitude":13.805574,"line_url":"https://lin.ee/k1VLtqD","longitude":100.847547,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเครือวัลย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8056","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"28/93 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"1888-th","latitude":13.567717,"line_url":"https://lin.ee/KkuzUgT","longitude":100.339764,"name":"โลตัส โก เฟรช นิคมสินสาคร สมุทรสาคร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8055","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1,3 ซอย 12 (รัตนอุทิศ) ถนนรัตนอุทิศ ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110\"","id":"1887-th","latitude":7.0163,"line_url":"https://lin.ee/atLFnI7","longitude":100.461841,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนรัตนะอุทิศ สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8054","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"144/1 หมู่ 3 ตำบลบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"1886-th","latitude":13.079688,"line_url":"https://lin.ee/vTkrZX0","longitude":101.001739,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวรกิจ พลาซ่า","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8053","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"38 หมู่ที่ 8 ตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130","id":"1885-th","latitude":15.32112,"line_url":"https://lin.ee/800EbIM","longitude":103.851506,"name":"โลตัส โก เฟรช รัตนบุรี สุรินทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8052","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"408 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120","id":"1884-th","latitude":7.351837,"line_url":"https://lin.ee/keEnp6t","longitude":100.322166,"name":"โลตัส โก เฟรช ปากพยูน พัทลุง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8051","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"185/65-67 หมู่ 1 ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"1883-th","latitude":7.029554,"line_url":"https://lin.ee/iOAnpbL","longitude":100.48572,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านคลองเตย สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8050","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"374 หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000","id":"1882-th","latitude":16.138004,"line_url":"https://lin.ee/9X5lejO","longitude":103.309363,"name":"โลตัส โก เฟรช แวงน่าง มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8049","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"176/1 หมู่ที่ 13 ตำบลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150","id":"1881-th","latitude":15.658264,"line_url":"https://lin.ee/R86Tj27","longitude":103.579462,"name":"โลตัส โก เฟรช เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8048","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"437/15 ถนนดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110","id":"1880-th","latitude":13.652211,"line_url":"https://lin.ee/crV9GOQ","longitude":100.252452,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8047","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"173 หมู่ 2 ตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180","id":"1879-th","latitude":14.657193,"line_url":"https://lin.ee/dNP69Hj","longitude":101.199538,"name":"โลตัส โก เฟรช มวกเหล็ก 2 สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8046","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"303/7 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150","id":"1878-th","latitude":16.239718,"line_url":"https://lin.ee/ypvqq6a","longitude":103.25652,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8045","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"98/16-19 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"1877-th","latitude":12.992945,"line_url":"https://lin.ee/rXo6mOR","longitude":100.938845,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองปลาไหล ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8044","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52/553-556 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"1876-th","latitude":12.889792,"line_url":"https://lin.ee/QBqArXj","longitude":100.886934,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่ละออ ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8043","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"56/66 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"1875-th","latitude":16.464343,"line_url":"https://lin.ee/CJFls34","longitude":102.828092,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาวิทยาลัยขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8042","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/6 หมู่ 4 ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110","id":"1874-th","latitude":7.05233,"line_url":"https://lin.ee/zIaiCT6","longitude":100.50602,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดคอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8041","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"107 หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140","id":"1873-th","latitude":6.725407,"line_url":"https://lin.ee/8AixL94","longitude":100.066228,"name":"โลตัส โก เฟรช ฉลุง สตูล","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8040","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"80/23 หมู่ที่ 5 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170","id":"1872-th","latitude":13.79201,"line_url":"https://lin.ee/cgAsepF","longitude":100.42834,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งมังกร กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8039","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"145-147 ถนนราเมศวร์ ตำบลคุหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000","id":"1871-th","latitude":7.618213,"line_url":"https://lin.ee/OLPsTRE","longitude":100.083054,"name":"โลตัส โก เฟรช พัทลุงทาวน์ พัทลุง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8038","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"199/74 หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"1870-th","latitude":13.112644,"line_url":"https://lin.ee/Lor0ifh","longitude":100.921052,"name":"โลตัส โก เฟรช อ่าวอุดม 2 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8037","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110","id":"1869-th","latitude":7.977055,"line_url":"https://lin.ee/94Ky0UB","longitude":98.283501,"name":"โลตัส โก เฟรช หาดสุรินทร์-ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8036","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"63/3,295 หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160\"","id":"1868-th","latitude":15.438676,"line_url":"https://lin.ee/h4KjN23","longitude":101.689143,"name":"โลตัส โก เฟรช บำเหน็จณรงค์-ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8035","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"269,270,271,272 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180\"","id":"1867-th","latitude":12.887923,"line_url":"https://lin.ee/d384hvc","longitude":101.099041,"name":"โลตัส โก เฟรช เทศบาลมะขามคู่-ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8034","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/535 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1866-th","latitude":13.889258,"line_url":"https://lin.ee/Tx5G0bK","longitude":100.579284,"name":"โลตัส โก เฟรช แจ้งวัฒนะ ซอย 10","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8033","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"24/5,24/6,24/7 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000\"","id":"1865-th","latitude":6.617565,"line_url":"https://lin.ee/9Gefabj","longitude":100.070016,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลสตูล","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8032","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"39/5,39/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110\"","id":"1864-th","latitude":14.063335,"line_url":"https://lin.ee/c6MZJ1v","longitude":100.857349,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิต คลอง 11 (วัดสระบัว)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8031","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"12/5 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"1863-th","latitude":13.156718,"line_url":"https://lin.ee/6JKXiZs","longitude":100.970865,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดไร่กล้วย 2 ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8030","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/127 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1862-th","latitude":13.880997,"line_url":"https://lin.ee/qvpEIjN","longitude":100.496563,"name":"โลตัส โก เฟรช สนามบินน้ำ นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8029","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21/53-55 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900","id":"1861-th","latitude":13.841224,"line_url":"https://lin.ee/7aB77UI","longitude":100.571782,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8028","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"199 หมู่ 6 ตำบลโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170","id":"1860-th","latitude":15.557003,"line_url":"https://lin.ee/nI1f9uU","longitude":100.070341,"name":"โลตัส โก เฟรช โกรกพระ นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8027","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"75 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130","id":"1859-th","latitude":15.564869,"line_url":"https://lin.ee/lsRYx1D","longitude":101.849923,"name":"โลตัส โก เฟรช จัตุรัส ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8026","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"182/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130","id":"1857-th","latitude":9.05296,"line_url":"https://lin.ee/NIMwAsJ","longitude":99.172358,"name":"โลตัส โก เฟรช แยก กม.18 สุราษฎร์ธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8025","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52/58 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110","id":"1856-th","latitude":14.011184,"line_url":"https://lin.ee/0DMiwl5","longitude":100.715202,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิต คลอง 5","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8024","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120","id":"1855-th","latitude":7.104549,"line_url":"https://lin.ee/wA5BoKR","longitude":99.755009,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งหว้า สตูล","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8023","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"325 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1854-th","latitude":13.650494,"line_url":"https://lin.ee/2gu52pF","longitude":100.785447,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเอื้ออาทร วัดศรีวารีน้อย-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8022","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"269/11 หมู่ที่ 1 ตำบลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120","id":"1853-th","latitude":9.005564,"line_url":"https://lin.ee/SMguxeI","longitude":99.89054,"name":"โลตัส โก เฟรช สิชล นครศรีธรรมราช","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8021","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"107/1-3 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"1852-th","latitude":16.830299,"line_url":"https://lin.ee/meuA63B","longitude":100.249584,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ้านคลอง พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8020","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1032/18, 1032/19, 1032/20 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120\"","id":"1851-th","latitude":13.6842,"line_url":"https://lin.ee/11xd0b6","longitude":100.52602,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดดอกไม้ กรุงเทพฯ ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8019","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"380-381 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170","id":"1850-th","latitude":15.22484,"line_url":"https://lin.ee/XIGKVUV","longitude":100.660629,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองม่วง ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8018","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"16/3 หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180","id":"1849-th","latitude":12.70509,"line_url":"https://lin.ee/ES85vh5","longitude":100.88932,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกเตาถ่าน-ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8017","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"237/34 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000","id":"1848-th","latitude":14.521466,"line_url":"https://lin.ee/aoKz4Az","longitude":100.907277,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนเลียบคลอง สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8016","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"77/34 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"1847-th","latitude":12.536537,"line_url":"https://lin.ee/DrKFmSR","longitude":99.965226,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาตะเกียบ ประจวบคีรีขันธุ์","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8015","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"181 หมู่ที่ 5 ตำบลปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000","id":"1846-th","latitude":16.134456,"line_url":"https://lin.ee/LhkdvWI","longitude":103.626265,"name":"โลตัส โก เฟรช จังหาร ร้อยเอ็ด","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8014","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"675/1 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"1844-th","latitude":14.96464,"line_url":"https://lin.ee/NpDclb0V","longitude":102.08168,"name":"โลตัส โก เฟรช เดชอุดม นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8013","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"75/12-14,73/131 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150\"","id":"1843-th","latitude":7.94821,"line_url":"https://lin.ee/v9Ymrdp","longitude":98.282541,"name":"โลตัส โก เฟรช กมลาบีช ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8012","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"424 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"1842-th","latitude":14.969533,"line_url":"https://lin.ee/Pthr9by","longitude":102.042092,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนสวนพริกไทย-นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8011","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"358/1 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230","id":"1841-th","latitude":6.835478,"line_url":"https://lin.ee/YhE7Wsm","longitude":100.465018,"name":"โลตัส โก เฟรช คิมเบอร์ลี่ คล๊าก-สงขลา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-8010","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"758 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260","id":"1840-th","latitude":13.658409,"line_url":"https://lin.ee/T8RwiWG","longitude":100.633323,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยลาซาน กรุงเทพฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8009","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/39 หมู่ที่ 1 ตำบลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180","id":"1839-th","latitude":8.51883,"line_url":"https://lin.ee/cVw9LM3","longitude":98.63549,"name":"โลตัส โก เฟรช ทับปุด พังงา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8007","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"57,57/2 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190\"","id":"1838-th","latitude":8.112069,"line_url":"https://lin.ee/NKgG09C","longitude":100.0975,"name":"โลตัส โก เฟรช บ่อล้อ นครศรีธรรมราช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8006","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"584/1, 584/2, 584/3, 584/4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150\"","id":"1837-th","latitude":12.915143,"line_url":"https://lin.ee/Ktx77AO","longitude":100.879691,"name":"โลตัส โก เฟรช พัทยา สาย 3 ซอย 17","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8005","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"245 หมู่ที่ 1 ตำบลลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220","id":"1836-th","latitude":16.672709,"line_url":"https://lin.ee/kTsjrpb","longitude":103.302684,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองกรุงศรี กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8004","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"80/3 หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210","id":"1835-th","latitude":9.214303,"line_url":"https://lin.ee/COe28d9","longitude":99.860671,"name":"โลตัส โก เฟรช ขนอม นครศรีธรรมราช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8003","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"41/45-41/49 หมู่ที่ 6 ซอยพูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1834-th","latitude":13.6235,"line_url":"https://lin.ee/CZVUUHM","longitude":100.748507,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยพูลเจริญ สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8002","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"240/8-10 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120","id":"1833-th","latitude":15.844428,"line_url":"https://lin.ee/VoHtu1x","longitude":103.378152,"name":"โลตัส โก เฟรช วาปีปทุม มหาสารคาม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-8001","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"278/1,280,282 หมูที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130\"","id":"1832-th","latitude":7.462453,"line_url":"https://lin.ee/jnUlfLj","longitude":100.135225,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาชัยสน พัทลุง","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7998","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/124 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900","id":"1831-th","latitude":13.82183,"line_url":"https://lin.ee/Ik3lkdB","longitude":100.579492,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยเสือใหญ่อุทิศ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7996","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"310/112-310/115 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110","id":"1830-th","latitude":8.027057,"line_url":"https://lin.ee/OCbvZ4f","longitude":98.3314,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดถลาง ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7995","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"67,69,71 ซอยศูนย์บันเทิงการค้า แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240\"","id":"1828-th","latitude":13.780116,"line_url":"https://lin.ee/SPrP1fV","longitude":100.643534,"name":"โลตัส โก เฟรช แฮปปี้แลนด์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7994","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"12/360 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"1827-th","latitude":12.575696,"line_url":"https://lin.ee/SVk0GSE","longitude":99.946691,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนกอล์ฟวิว ประจวบฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7993","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"157,159,161 ถนนแฉล้มนิมิตร(ฝั่งซ้าย) ตำบลบางโคล่ อ.บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120\"","id":"1826-th","latitude":13.696992,"line_url":"https://lin.ee/LFWxT5b","longitude":100.510127,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนแฉล้มนิมิตร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7992","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"585 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510","id":"1825-th","latitude":13.849833,"line_url":"https://lin.ee/Hzc3JKL","longitude":100.721051,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยหทัยราษฎร์ 33","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7991","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"142 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1823-th","latitude":13.951244,"line_url":"https://lin.ee/b6HzaNn","longitude":100.573049,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดนาวงศ์ ดอนเมือง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7990","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"200 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1822-th","latitude":13.652822,"line_url":"https://lin.ee/EIf7Pkn","longitude":100.615563,"name":"โลตัส โก เฟรช แบร์ริ่ง สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7989","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"39,41,43,45 ถนนทุ่งเสา 1 ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110\"","id":"1821-th","latitude":6.995171,"line_url":"https://lin.ee/alEeXbQ","longitude":100.475298,"name":"โลตัส โก เฟรช ทุ่งเสา สงขลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7988","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000","id":"1820-th","latitude":16.879947,"line_url":"https://lin.ee/CAQ7sRy","longitude":100.204673,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านกร่าง พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7987","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"244/108 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"1819-th","latitude":12.94011,"line_url":"https://lin.ee/ePnWMkp","longitude":100.919127,"name":"โลตัส โก เฟรช สยามคันทรีคลับ พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7986","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"159,159/6,159/8 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320\"","id":"1818-th","latitude":8.526098,"line_url":"https://lin.ee/zKpMe3V","longitude":99.822287,"name":"โลตัส โก เฟรช พรหมคีรี-นครศรีธรรมราช","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7985","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99 ถนนเดชานุชิต ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110","id":"1817-th","latitude":12.571069,"line_url":"https://lin.ee/6LofoSj","longitude":99.955709,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหัวหิน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7984","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"134/33-35 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260","id":"1816-th","latitude":14.402341,"line_url":"https://lin.ee/K9wFND5","longitude":100.589481,"name":"โลตัส โก เฟรช นครหลวง 2-พระนครศรีอยุธยา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7983","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"69-71 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140","id":"1815-th","latitude":16.710587,"line_url":"https://lin.ee/abaekln","longitude":102.864199,"name":"โลตัส โก เฟรช น้ำพอง ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7982","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"11/11,11/12,11/13,11/14 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140\"","id":"1814-th","latitude":13.58596,"line_url":"https://lin.ee/wWVoz9c","longitude":101.0108,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดแสนภูดาษ-ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7981","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1067,1068,1069,1070 หมู่ที่ 1 ตำบลผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110\"","id":"1813-th","latitude":16.366261,"line_url":"https://lin.ee/ZPQzj3Q","longitude":102.133676,"name":"โลตัส โก เฟรช ภูเขียว-ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7980","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"167/6 หมู่ที่ 9 ตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250","id":"1812-th","latitude":12.820061,"line_url":"https://lin.ee/9YbjAt3","longitude":100.916814,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านอำเภอ พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7978","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"312 หมู่ที่ 9 ตำบลหมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"1811-th","latitude":17.438017,"line_url":"https://lin.ee/gT5xPOW","longitude":102.778882,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ่อน้ำ-อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7977","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"198,198/1,198/2 ถนนเอกาทศรฐ ตำบลในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000\"","id":"1810-th","latitude":16.81399,"line_url":"https://lin.ee/llasKga","longitude":100.26489,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดรถไฟ พิษณุโลก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7976","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"289 หมู่ที่ 1 ตำบลหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130","id":"1809-th","latitude":14.98288,"line_url":"https://lin.ee/N7SSkdS","longitude":100.009808,"name":"\"โลตัส โก เฟรช หันคา,ชัยนาท\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7975","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"24 ซอย01 กาญจนาภิเษก 39 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลดอกไม้ อ.ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"1808-th","latitude":13.682991,"line_url":"https://lin.ee/PbNjcCx","longitude":100.703461,"name":"โลตัส โก เฟรช กาญจนาภิเษก 39","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7974","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"80 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130","id":"1807-th","latitude":16.335321,"line_url":"https://lin.ee/Z1VhFDn","longitude":103.575756,"name":"โลตัส โก เฟรช กมลาไสย กาฬสินธุ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7973","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"383-385 หมู่ที่ 10 ตำบลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130","id":"1805-th","latitude":11.50143,"line_url":"https://lin.ee/6zpXwvm","longitude":99.616849,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ทับสะแก,ประจวบฯ\"","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7971","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"11/24 ถนนจวนวิไล ตำบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120","id":"1804-th","latitude":15.261299,"line_url":"https://lin.ee/7czrYOU","longitude":100.038952,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดสิงห์ ชัยนาท","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7970","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"240 หมู่ที่ 13 ถนนเกษตรวัฒนา ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160","id":"1803-th","latitude":16.126651,"line_url":"https://lin.ee/GmUJAsr","longitude":102.539623,"name":"โลตัส โก เฟรช มัญจาคีรี ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7969","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"167 ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"1802-th","latitude":16.406234,"line_url":"https://lin.ee/6RoBBzP","longitude":102.839541,"name":"โลตัส โก เฟรช บึงแก่นนคร-ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7968","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"75/1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"1801-th","latitude":13.534775,"line_url":"https://lin.ee/o8BdqDq","longitude":100.280272,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดโกรกกราก สมุทรสาคร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7967","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"134 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150","id":"1800-th","latitude":13.054324,"line_url":"https://lin.ee/nKf29Il","longitude":99.919127,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านลาด เพชรบุรี","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7966","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"7/2,7/7,7/8,7/11 หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000\"","id":"1799-th","latitude":16.427588,"line_url":"https://lin.ee/ZAXMWLh","longitude":102.868867,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองใหญ่ ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7965","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"61 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210","id":"1798-th","latitude":18.874368,"line_url":"https://lin.ee/2OPCgJX","longitude":99.051474,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดป่าเหมือด เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7964","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"16 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"1797-th","latitude":13.857048,"line_url":"https://lin.ee/VsuU5l4","longitude":100.642775,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดถนอมมิตร วัชรพล กทม.","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7963","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1485/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000","id":"1796-th","latitude":14.95585,"line_url":"https://lin.ee/g1ATs64","longitude":102.044052,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเซฟวัน นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7962","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"43 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170","id":"1795-th","latitude":15.764078,"line_url":"https://lin.ee/qGOwsS1","longitude":101.913719,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเขว้า ชัยภูมิ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7961","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140","id":"1794-th","latitude":14.04046,"line_url":"https://lin.ee/hSvjRiP","longitude":100.418707,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7960","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"149 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1793-th","latitude":13.713695,"line_url":"https://lin.ee/i3L0evR","longitude":100.395536,"name":"โลตัส โก เฟรช พุทธมณฑล สาย2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7959","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/1 ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง ตำบลขุมทอง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520","id":"1792-th","latitude":13.697949,"line_url":"https://lin.ee/bSZda3e","longitude":100.851742,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยหลวงแพ่ง 5 กทม.","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7958","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"106/4-7 หมู่ที่ 16 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10250","id":"1791-th","latitude":13.743371,"line_url":"https://lin.ee/hFRylX8","longitude":100.695385,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านนักกีฬา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7957","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"889 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220","id":"1790-th","latitude":15.197213,"line_url":"https://lin.ee/DV3u1tq","longitude":102.069095,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนไทย นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7956","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"62/3-4 หมู่ที่ 13 ตำบลสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140","id":"1788-th","latitude":16.506013,"line_url":"https://lin.ee/9CRCcg6","longitude":100.199482,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอสามง่าม พิจิตร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7954","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"202-205 หมู่ที่ 3 ตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150","id":"1787-th","latitude":16.653065,"line_url":"https://lin.ee/G7Hoq2Tc","longitude":102.376972,"name":"โลตัส โก เฟรช ภูเวียง ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7953","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240","id":"1786-th","latitude":16.968467,"line_url":"https://lin.ee/hGYBx2y","longitude":102.892943,"name":"โลตัส โก เฟรช โนนสะอาด-อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7952","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"322 หมู่ที่ 2 ถนนชมฐีระเวช ตำบลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150","id":"1785-th","latitude":16.16826,"line_url":"https://lin.ee/gXUEc0a","longitude":100.57681,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอทับคล้อ พิจิตร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7951","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39 หมู่ที่ 1 แขวงคำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220","id":"1784-th","latitude":14.841266,"line_url":"https://lin.ee/TF6QFTL","longitude":101.122677,"name":"โลตัส โก เฟรช วังม่วง สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7950","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/16 หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110","id":"1783-th","latitude":8.099051,"line_url":"https://lin.ee/MgCThor","longitude":98.30657,"name":"โลตัส โก เฟรช สนามบินภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7949","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"234/279 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"1782-th","latitude":12.66545,"line_url":"https://lin.ee/iUL3VBx","longitude":101.29901,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเอกสิน-ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7948","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"408 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190","id":"1781-th","latitude":14.734271,"line_url":"https://lin.ee/xyVPReA","longitude":102.165773,"name":"โลตัส โก เฟรช โชคชัย นครราชสีมา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7947","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"71 หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170","id":"1780-th","latitude":13.804878,"line_url":"https://lin.ee/0kU7Y7a","longitude":100.279197,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะศาลายา-นครปฐม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7946","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"126 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330","id":"1779-th","latitude":17.278758,"line_url":"https://lin.ee/6UxeA2n","longitude":102.872668,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านโนนสูง-อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7945","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"767 หมู่ที่ 11 ตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170","id":"1778-th","latitude":14.895074,"line_url":"https://lin.ee/TDMm5Vj","longitude":101.819251,"name":"โลตัส โก เฟรช สูงเนิน-นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7944","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"175 ถนนนาใน ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150","id":"1777-th","latitude":7.88384,"line_url":"https://lin.ee/yWMwyYI","longitude":98.301703,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนนาไน ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7943","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"95,96 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000\"","id":"1776-th","latitude":14.964975,"line_url":"https://lin.ee/a1WQrjV","longitude":102.136335,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่กร-ดอนขวาง-นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7942","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"76/4 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงะทพมหานคร 10170","id":"1775-th","latitude":13.747326,"line_url":"https://lin.ee/K72SuY0","longitude":100.354353,"name":"โลตัส โก เฟรช สนามหลวง 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7941","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"328/5-6 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000","id":"1774-th","latitude":17.370362,"line_url":"https://lin.ee/rS6IH2f","longitude":102.812522,"name":"โลตัส โก เฟรช รพ.ประจักษ์ศิลปาคม-อุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7940","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"95/81 หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130","id":"1773-th","latitude":7.791816,"line_url":"https://lin.ee/TXhMv9b","longitude":98.3178,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านไสยวน-ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7939","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7 หมู่ที่ 3 ตำบลจอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310","id":"1772-th","latitude":15.028774,"line_url":"https://lin.ee/H9DBuTV","longitude":102.138947,"name":"โลตัส โก เฟรช จอ หอ-นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7938","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"4/14 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120","id":"1771-th","latitude":13.740245,"line_url":"https://lin.ee/TqF1mkL","longitude":99.917478,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองโพ ราชบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7937","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"52/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170","id":"1770-th","latitude":8.042975,"line_url":"https://lin.ee/PCBDyXS","longitude":100.304946,"name":"โลตัส โก เฟรช หัวไทร นครศรีธรรมราช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7936","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"114/16 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110","id":"1769-th","latitude":7.98153,"line_url":"https://lin.ee/nJSjOa0","longitude":98.36379,"name":"โลตัส โก เฟรช อนุสาวรีย์ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7935","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/2 ซอยพึ่งมี 17 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260","id":"1768-th","latitude":13.701559,"line_url":"https://lin.ee/Rg1lKmp","longitude":100.616455,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยพึ่งมี 17","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7934","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"126/274 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33-1-2 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1766-th","latitude":13.84113,"line_url":"https://lin.ee/TgaL2iY","longitude":100.64102,"name":"โลตัส โก เฟรช รามอินทรา 40","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7932","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"14/11 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180","id":"1765-th","latitude":13.546052,"line_url":"https://lin.ee/c05Ap7Z","longitude":99.441821,"name":"โลตัส โก เฟรช ชัฏป่าหวาย ราชบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7931","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"249 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190","id":"1764-th","latitude":14.850074,"line_url":"https://lin.ee/mkxlOQy","longitude":102.191002,"name":"โลตัส โก เฟรช ด่านเกวียน-นครราชสีมา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7930","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"63/722-724 หมู่ 4 ตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000","id":"1763-th","latitude":7.880687,"line_url":"https://lin.ee/oj9X6tI","longitude":98.369868,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านอนุภาษ ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7929","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"4/356,4/357 หมู่ที่ 16 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540\"","id":"1762-th","latitude":13.573983,"line_url":"https://lin.ee/sMP6ZPE","longitude":100.792239,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะเมืองใหม่ บางพลี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7928","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13-15 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220","id":"1761-th","latitude":18.873023,"line_url":"https://lin.ee/C4rs8MPi","longitude":99.135795,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7927","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"82/4-6 หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180","id":"1760-th","latitude":13.127303,"line_url":"https://lin.ee/A4J1c7o","longitude":102.213315,"name":"\"โลตัส โก เฟรช อำเภอสอยดาว ,จันทบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7926","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"486 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120","id":"1758-th","latitude":14.663134,"line_url":"https://lin.ee/DAg8F8A","longitude":100.40665,"name":"โลตัส โก เฟรช โพธิ์ทอง อ่างทอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7924","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"245/7 หมู่ที่ 5 ตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130","id":"1757-th","latitude":15.458166,"line_url":"https://lin.ee/WplZouv","longitude":100.140533,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอพยุหะคีรี-นครสวรรค์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7923","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"609/14-16 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230","id":"1755-th","latitude":13.101347,"line_url":"https://lin.ee/gxabIUW","longitude":100.967682,"name":"โลตัส โก เฟรช สหพัฒน์ ศรีราชา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7921","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"437 หมู่ที่ 2 ตำบลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280","id":"1754-th","latitude":16.949506,"line_url":"https://lin.ee/jK4Lmx7","longitude":103.439121,"name":"โลตัส โก เฟรช วังสามหมออุดรธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7920","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"226/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260","id":"1753-th","latitude":14.45866,"line_url":"https://lin.ee/YDzsqUd","longitude":100.612885,"name":"โลตัส โก เฟรช นครหลวง อยุธยา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7919","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"388 หมูที่ 4 ตำบลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000","id":"1752-th","latitude":13.663601,"line_url":"https://lin.ee/mL0UxQQ","longitude":102.079194,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เขาฉกรรจ์,สระแก้ว\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7918","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"93/230 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150","id":"1751-th","latitude":12.908555,"line_url":"https://lin.ee/BXGZTrf","longitude":100.902773,"name":"โลตัส โก เฟรช เขาตาโล พัทยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7917","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"149 หมู่ 2 ตำบลตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110","id":"1750-th","latitude":14.58307,"line_url":"https://lin.ee/uLMt1b0","longitude":100.970531,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดตาลทอง-สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7916","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"65/4 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000","id":"1749-th","latitude":8.510942,"line_url":"https://lin.ee/YNYU9Ky","longitude":99.953066,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดท่าแพ นครศรีธรรมราช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7915","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"360 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"1748-th","latitude":16.450249,"line_url":"https://lin.ee/lh5oEwy","longitude":102.715184,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านทุ่ม ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7914","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"16,18,20,22 ถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ตำบลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180\"","id":"1747-th","latitude":7.967075,"line_url":"https://lin.ee/T4sEvy1","longitude":99.996818,"name":"โลตัส โก เฟรช ชะอวด นครศรีธรรมราช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7913","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"44/55 หมู่ที่ 5 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1746-th","latitude":13.67683,"line_url":"https://lin.ee/rDGPrI8","longitude":100.385002,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเพชรสยาม 3","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7912","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"199/26-27 ตำบลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180","id":"1745-th","latitude":12.827515,"line_url":"https://lin.ee/rbDGp8E","longitude":101.202217,"name":"\"โลตัส โก เฟรช นิคมพัฒนา, ระยอง\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7911","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"144 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140","id":"1744-th","latitude":13.91597,"line_url":"https://lin.ee/XgRdxUe","longitude":101.57444,"name":"โลตัส โก เฟรช 304 พลาซ่า-ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7910","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"33/94-96 หมู่ที่ 10 ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130","id":"1743-th","latitude":13.718147,"line_url":"https://lin.ee/hDZfkAz","longitude":100.330409,"name":"โลตัส โก เฟรช พุทธมณฑล สาย4","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7909","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"122/4 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100","id":"1742-th","latitude":7.825885,"line_url":"https://lin.ee/kdFtuB8","longitude":98.301755,"name":"โลตัส โก เฟรช กะตะ บีช-ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7908","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"26/263 หมู่ที่ 9 ตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000","id":"1741-th","latitude":7.858233,"line_url":"https://lin.ee/svsT0iY","longitude":98.37797,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหมู่บ้านเมืองทอง-ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7907","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"18/59 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฏา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000","id":"1740-th","latitude":7.908212,"line_url":"https://lin.ee/kWNMKm2","longitude":98.400977,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านกู้กู-ภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7906","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"32/70 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100","id":"1739-th","latitude":18.746971,"line_url":"https://lin.ee/47aaooI","longitude":98.941721,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดแม่เหียะ, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7905","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"230/19 หมู่ที่ 2 ตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000","id":"1738-th","latitude":12.67583,"line_url":"https://lin.ee/wB00myr","longitude":101.22089,"name":"โลตัส โก เฟรช รพ.กรุงเทพ-ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7904","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"168/14 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230","id":"1737-th","latitude":18.72417,"line_url":"https://lin.ee/5yVYALF","longitude":98.928071,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวิบูลย์ทอง-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7903","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"234/3,234/4,236/1 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200\"","id":"1736-th","latitude":18.795905,"line_url":"https://lin.ee/bmMBAZn","longitude":98.984946,"name":"\"โลตัส โก เฟรช ตลาดช้างเผือก, เชียงใหม่\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7902","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"197/21 หมุ่ที่ 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140","id":"1735-th","latitude":13.627577,"line_url":"https://lin.ee/AE5iTeM","longitude":100.505187,"name":"โลตัส โก เฟรช ประชาอุทิศ 91","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7901","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/1 หมู่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140","id":"1734-th","latitude":14.366053,"line_url":"https://lin.ee/sjURchk","longitude":100.85015,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองปลาหมอ-สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7900","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"30/28 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110","id":"1733-th","latitude":13.676196,"line_url":"https://lin.ee/sNDXuTL","longitude":100.3261,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดภู่ยอดยิ่ง-สมุทรสาคร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7899","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"475/10 หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120","id":"1732-th","latitude":14.120672,"line_url":"https://lin.ee/nCVRq6G","longitude":101.000354,"name":"โลตัส โก เฟรช องครักษ์-นครนายก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7898","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"37/19 หมู่ 2 ตำบลท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"1731-th","latitude":13.55331,"line_url":"https://lin.ee/rr9LNux","longitude":100.22263,"name":"โลตัส โก เฟรช นิคมสมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7897","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"219 หมู่ 7 ตำบลเขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160","id":"1730-th","latitude":14.885635,"line_url":"https://lin.ee/HsVRzRW","longitude":100.63043,"name":"\"โลตัส โก เฟรช เขาพระงาม,ลพบุรี\"","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7896","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"261 หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180","id":"1729-th","latitude":14.646967,"line_url":"https://lin.ee/RL92Tot","longitude":101.201577,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7895","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"70/123-126 หมู่ที่ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230","id":"1728-th","latitude":13.83148,"line_url":"https://lin.ee/VRmT73O","longitude":100.599456,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านอมรพันธ์ 9","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7894","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"156/10 หมู่ 13 ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000","id":"1727-th","latitude":16.454104,"line_url":"https://lin.ee/z1cM2TJ","longitude":102.84257,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านดอน ขอนแก่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7893","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"379/243-246 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110","id":"1726-th","latitude":14.06606,"line_url":"https://lin.ee/mqN8PLD","longitude":101.80505,"name":"โลตัส โก เฟรช นาดี ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7892","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"64 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900","id":"1725-th","latitude":13.796634,"line_url":"https://lin.ee/iwNGO0c","longitude":100.564884,"name":"โลตัส โก เฟรช วิภาวดี-รังสิต ซอย16","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7891","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"476 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230","id":"1724-th","latitude":13.84584,"line_url":"https://lin.ee/GDTcNp0","longitude":100.602361,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดปลาเค้า 52","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7889","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45/3 หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130","id":"1723-th","latitude":14.887882,"line_url":"https://lin.ee/1ll1gd9","longitude":100.315588,"name":"โลตัส โก เฟรช บางระจัน-สิงห์บุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7886","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"เลขที่10,106,352 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100\"","id":"1722-th","latitude":20.048589,"line_url":"https://lin.ee/xa5rwQK","longitude":99.876265,"name":"โลตัส โก เฟรช ม.แม่ฟ้าหลวง-เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7885","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"878/2-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000","id":"1721-th","latitude":19.904304,"line_url":"https://lin.ee/RjgH1jb","longitude":99.833362,"name":"โลตัส โก เฟรช ไนท์บาซาร์ เชียงราย","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7884","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"20/1 หมู่ที่ 11 ตำบลรอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000","id":"1720-th","latitude":19.89806,"line_url":"https://lin.ee/IEwdHW2","longitude":99.840831,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดศรีทรายมูล เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7883","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"28/12-14 หมู่ที่ 16 ตำบลรอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000","id":"1719-th","latitude":19.903383,"line_url":"https://lin.ee/jzBCUvt","longitude":99.815799,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเด่นห้า เชียงราย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7882","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19/29-30 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230","id":"1717-th","latitude":14.134153,"line_url":"https://lin.ee/wg4Htyp","longitude":101.37309,"name":"โลตัส โก เฟรช วงเวียนพระนเรศวร ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7880","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"160/2-3,160/4 หมู่ที่ 5 ตำบลภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140\"","id":"1715-th","latitude":14.450201,"line_url":"https://lin.ee/c6sC3nn","longitude":100.724077,"name":"โลตัส โก เฟรช ภาชี อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7877","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"196,196/1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150\"","id":"1714-th","latitude":14.339531,"line_url":"https://lin.ee/gCQvtXp","longitude":100.995282,"name":"โลตัส โก เฟรช วิหารแดง สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7876","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"64/133-136 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000","id":"1713-th","latitude":7.885118,"line_url":"https://lin.ee/1ZiSqia","longitude":98.409975,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะชุมชนภูเก็ต","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7875","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"544 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170","id":"1712-th","latitude":19.36722,"line_url":"https://lin.ee/h6XxxX7","longitude":99.50336,"name":"โลตัส โก เฟรช เวียงป่าเป้า เชียงราย","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7874","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"30/126 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1710-th","latitude":13.672496,"line_url":"https://lin.ee/CVGOg2l","longitude":100.472526,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนพุทธบูชา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7872","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/59 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"1709-th","latitude":13.542774,"line_url":"https://lin.ee/iJR0IVv","longitude":100.24362,"name":"โลตัส โก เฟรช พระราม2 ท่าฉลอม-สมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7871","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"119/56 หมู่ที่ 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1707-th","latitude":13.657815,"line_url":"https://lin.ee/PXqUgw0","longitude":100.39717,"name":"โลตัส โก เฟรช เอกชัย 99/1","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7869","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"436/2 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1706-th","latitude":13.88062,"line_url":"https://lin.ee/6dianzJ","longitude":100.539433,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านประชาชื่น-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7868","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7/10-12 หมู่ที่ 5 ตำบลคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140","id":"1705-th","latitude":14.03394,"line_url":"https://lin.ee/E0ducac","longitude":100.490698,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7867","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/6 ถนนเทศบาล 7 ตำบลปากเพียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000","id":"1702-th","latitude":14.534795,"line_url":"https://lin.ee/rENUKjk","longitude":100.896893,"name":"โลตัส โก เฟรช ชุมชนวัดบ้านอ้อย-สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7864","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8 ถนนเจ้ายี่พระยา ตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140","id":"1701-th","latitude":15.047643,"line_url":"https://lin.ee/444V7ZT","longitude":100.160061,"name":"โลตัส โก เฟรช สรรคบุรี - ชัยนาท","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7863","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"160/22 หมู่ที่ 1 ตำบลดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220","id":"1700-th","latitude":14.846509,"line_url":"https://lin.ee/Wveu0BO","longitude":100.912914,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเกษตรพัฒนานิคม-ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7862","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"48/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230","id":"1699-th","latitude":14.4033,"line_url":"https://lin.ee/MQHI5Ya","longitude":100.90298,"name":"โลตัส โก เฟรช หินกอง สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7861","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"80 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสทุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1698-th","latitude":13.618837,"line_url":"https://lin.ee/vh1czdE","longitude":100.646803,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยโกสินทร์-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7860","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"24/152 หมู่ที่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"1697-th","latitude":13.171877,"line_url":"https://lin.ee/9mhRtTk6","longitude":100.936164,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดวังหิน ศรีราชา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7859","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"41/118 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"1696-th","latitude":13.151287,"line_url":"https://lin.ee/v54wic8","longitude":100.934218,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านอุดมสุข-ศรีราชา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7858","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"32/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530","id":"1695-th","latitude":13.809439,"line_url":"https://lin.ee/iaTeO0h","longitude":100.807459,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดใหม่ สุวินทวงศ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7857","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"253/1,253/4 หมู่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100\"","id":"1694-th","latitude":18.308645,"line_url":"https://lin.ee/XCiwSfZ","longitude":99.466714,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดหนองกระทิง-ลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7856","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1 ซอยอุดมสุข 51ถนนอุดมสุข แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260","id":"1693-th","latitude":13.678156,"line_url":"https://lin.ee/DJGhwWn","longitude":100.637333,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยอุดมสุข51","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7855","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"3/24 หมู่ที่ 4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1692-th","latitude":13.672453,"line_url":"https://lin.ee/N5bdgbi","longitude":100.72142,"name":"โลตัส โก เฟรช กิ่งแก้ว 36-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7854","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72/138 หมู่ที่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120","id":"1691-th","latitude":13.941222,"line_url":"https://lin.ee/ojOyffL","longitude":100.542293,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกสวนสมเด็จ-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7853","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"75/18 หมู่ที่ 11 ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210","id":"1690-th","latitude":13.739246,"line_url":"https://lin.ee/IYFvltf","longitude":100.300204,"name":"โลตัส โก เฟรช แฟคตอรี่แลนด์ 1-นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7852","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"157/1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1688-th","latitude":13.780574,"line_url":"https://lin.ee/Rb55OOm","longitude":100.679323,"name":"โลตัส โก เฟรช รามคำแหง 139","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7850","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"68,69,70 ซอยศรีสุริโยทัย 1 ตำบลทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000\"","id":"1687-th","latitude":14.797317,"line_url":"https://lin.ee/GpJ2v3v","longitude":100.633573,"name":"โลตัส โก เฟรช วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7849","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"10/1334 หมู่ที่ 6 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1686-th","latitude":13.801495,"line_url":"https://lin.ee/COCldia","longitude":100.648058,"name":"โลตัส โก เฟรช โพธิ์แก้ว","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7848","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"23/9 หมู่ 6 ตำบลบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"1685-th","latitude":13.958666,"line_url":"https://lin.ee/UHSgoKM","longitude":100.359827,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านปิยวรารมย์-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7847","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"61/66 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700","id":"1684-th","latitude":13.770311,"line_url":"https://lin.ee/RbaMHhZ","longitude":100.468585,"name":"โลตัส โก เฟรช สน.บางขุนนนท์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7846","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"67 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230","id":"1683-th","latitude":13.843368,"line_url":"https://lin.ee/9xyn7xS","longitude":100.662744,"name":"โลตัส โก เฟรช คู้บอน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7845","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/132 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"1682-th","latitude":14.041328,"line_url":"https://lin.ee/QATdJAu","longitude":100.615798,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิตภิรมย์-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7844","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"186 ถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310","id":"1681-th","latitude":13.777519,"line_url":"https://lin.ee/hzyCEZB","longitude":100.580417,"name":"โลตัส โก เฟรช ประชาราษฎร์บำเพ็ญ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7843","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"85 หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"1680-th","latitude":12.971479,"line_url":"https://lin.ee/ukSZGlJ","longitude":101.212317,"name":"โลตัส โก เฟรช ปลวกแดง ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7842","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"96 ถนนสุริยวงศ์ ตำบลหายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100","id":"1679-th","latitude":18.774234,"line_url":"https://lin.ee/i7LvMZU","longitude":98.990336,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดประตูก้อม เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7841","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"82/34-37 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1678-th","latitude":13.584484,"line_url":"https://lin.ee/DCMDbT1","longitude":100.697806,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสุทธาวี-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7840","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"583 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130","id":"1677-th","latitude":13.990993,"line_url":"https://lin.ee/m2vUBdY","longitude":100.64449,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดรังสิต คลอง 2 ขาออก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7839","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72/1-3 ซอยหอรัตนไชย ตำบลหอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"1676-th","latitude":14.357919,"line_url":"https://lin.ee/exMGOnP","longitude":100.577586,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเจ้าพรหม-พระนครศรีอยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7838","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"318/6 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"1674-th","latitude":13.72155,"line_url":"https://lin.ee/ZBZ7fKQ","longitude":100.727034,"name":"โลตัส โก เฟรช CM.22 เดอะพาซีโอ อ่อนนุช","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7836","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"85 ถนนรังสิต-คูคต ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130","id":"1673-th","latitude":13.97198,"line_url":"https://lin.ee/L1q8fcq","longitude":100.63015,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านเอื้ออาทร รังสิตคลอง1","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7835","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"71 หมู่ที่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150","id":"1671-th","latitude":13.974164,"line_url":"https://lin.ee/c9tNJxk","longitude":100.336384,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเอเชียโฮมทาวน์-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7833","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/1 ถนนพระบาท ตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52220","id":"1670-th","latitude":18.281585,"line_url":"https://lin.ee/379aQw8","longitude":99.507308,"name":"โลตัส โก เฟรช แยกสนามบินลำปาง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7832","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1329/10 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310","id":"1669-th","latitude":13.774229,"line_url":"https://lin.ee/b0LTOjv","longitude":100.611172,"name":"โลตัส โก เฟรช CM.14 ทาวน์อินทาวน์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7831","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"59 ถนนทรงพล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000","id":"1668-th","latitude":13.814479,"line_url":"https://lin.ee/1ZGY1XJ","longitude":100.042682,"name":"โลตัส โก เฟรช ม.ศิลปกร-นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7830","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"229/2 หมู่ที่ 14 ตำบลคู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160","id":"1667-th","latitude":13.656152,"line_url":"https://lin.ee/m0wk6qy","longitude":101.438271,"name":"โลตัส โก เฟรช สนามชัยเขต-ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7829","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/3 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200","id":"1666-th","latitude":18.797533,"line_url":"https://lin.ee/40fZWu5","longitude":98.966302,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนนิมมานเหมินทร์-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7828","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130","id":"1665-th","latitude":12.724549,"line_url":"https://lin.ee/0DryyiC","longitude":101.054078,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านฉาง-ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7827","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"610 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150","id":"1664-th","latitude":13.620539,"line_url":"https://lin.ee/NQHwxs3","longitude":99.593457,"name":"โลตัส โก เฟรช จอมบึง-ราชบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7826","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1 ซอยร่มเกล้า 24 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510","id":"1663-th","latitude":13.77359,"line_url":"https://lin.ee/20AJzuX","longitude":100.745841,"name":"โลตัส โก เฟรช ร่มเกล้า 24","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7825","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"85/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"1662-th","latitude":13.907975,"line_url":"https://lin.ee/hcL0tjW","longitude":100.395066,"name":"โลตัส โก เฟรช CM.04 ซอยวัดลาดปลาดุก-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7824","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"6,8 ถนนมาเจริญ ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160\"","id":"1661-th","latitude":13.691222,"line_url":"https://lin.ee/RsQ3bf9","longitude":100.341466,"name":"โลตัส โก เฟรช CM.08 เพชรเกษม 81","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7823","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"49/420-49/423 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"1660-th","latitude":13.56885,"line_url":"https://lin.ee/AOUvf1W","longitude":100.301606,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเบญจทรัพย์ เอกชัย-สมุทรสาคร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7822","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"115 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140","id":"1659-th","latitude":13.007895,"line_url":"https://lin.ee/W1V5m8d","longitude":101.126313,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสะพาน 4-ระยอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7821","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"268/24 ลาดพร้าว 122(มหาดไทย 1) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310","id":"1658-th","latitude":13.766842,"line_url":"https://lin.ee/FMVL71X","longitude":100.623132,"name":"โลตัส โก เฟรช รามคำแหง 65","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7820","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88/1-88/4 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140","id":"1657-th","latitude":13.981499,"line_url":"https://lin.ee/T98wQ1L","longitude":100.439297,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดทองสะอาด-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7819","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/236-9/239 หมู่ที่ 4 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"1656-th","latitude":13.862791,"line_url":"https://lin.ee/yCY6Jm8","longitude":100.614369,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดรามอินทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7818","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"49 หมู่ที่ 18 ตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000","id":"1655-th","latitude":18.558325,"line_url":"https://lin.ee/Z86GgBU","longitude":99.035767,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดจตุจักร ลำพูน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7817","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"273/475 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทสาคร 74130","id":"1654-th","latitude":13.708343,"line_url":"https://lin.ee/FdidYqb","longitude":100.298172,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเก้าแสน พุทธมณฑลสาย5","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7816","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"58/291 หมู่ที่ 2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1653-th","latitude":13.69118,"line_url":"https://lin.ee/5BkvT3j","longitude":100.453918,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดไทร เอกชัย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7815","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"141/5 หมู่ที่ 8 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"1652-th","latitude":13.705182,"line_url":"https://lin.ee/YwRGb5H","longitude":100.706606,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนสุขาภิบาล 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7814","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"112/21 หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120","id":"1651-th","latitude":14.456439,"line_url":"https://lin.ee/Yomdh5K","longitude":100.369233,"name":"โลตัส โก เฟรช ผักไห่ อยุธยา","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7813","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88/62 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"1650-th","latitude":13.9451,"line_url":"https://lin.ee/A7yXEKp","longitude":100.774223,"name":"โลตัส โก เฟรช ลำลูกกา คลอง 8","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7812","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"24/20 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110","id":"1646-th","latitude":14.260433,"line_url":"https://lin.ee/PIuulov","longitude":101.071194,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านนา นครนายก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7808","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"11/1 หมู่ที่ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1645-th","latitude":13.677467,"line_url":"https://lin.ee/zg3MPCe","longitude":100.345155,"name":"โลตัส โก เฟรช สน.หนองแขม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7807","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"51/233-235 หมู่ที่ 1ตำบลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"1644-th","latitude":14.349394,"line_url":"https://lin.ee/rYUFsje","longitude":100.605201,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดแกรนด์ อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7806","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"140 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1643-th","latitude":13.568126,"line_url":"https://lin.ee/WdAfSNk","longitude":100.819184,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านแสงตะวัน-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7805","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"264 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510","id":"1642-th","latitude":13.860398,"line_url":"https://lin.ee/mqOhy3c","longitude":100.709024,"name":"โลตัส โก เฟรช ซาฟารี เวิลด์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7804","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"180/9 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170","id":"1641-th","latitude":13.828253,"line_url":"https://lin.ee/xbFMFrZ","longitude":100.312841,"name":"โลตัส โก เฟรช ศาลายา 2-นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7803","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"62/81 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120","id":"1640-th","latitude":13.799544,"line_url":"https://lin.ee/msvGP3v","longitude":100.186744,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนครชัยศรี-นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7802","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"43/464 หมู่ที่ 7 พระรามที่ 2 ซอย50 ถนนพระราม 2 ตำบลแสมดำ อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1638-th","latitude":13.668336,"line_url":"https://lin.ee/aAXjF33","longitude":100.44277,"name":"โลตัส โก เฟรช พระราม 2 ซอย 50","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7800","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"136/18 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120","id":"1637-th","latitude":13.692756,"line_url":"https://lin.ee/Oj1iyTo","longitude":100.538789,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยนาคสุวรรณ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7798","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"190, 192, 192/1 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230\"","id":"1636-th","latitude":13.810084,"line_url":"https://lin.ee/pLFmn2R","longitude":100.689165,"name":"โลตัส โก เฟรช เสรีไทย 75","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7797","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"115/19 หมู่ที่ 5 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140","id":"1635-th","latitude":13.608393,"line_url":"https://lin.ee/plB0TUM","longitude":100.507825,"name":"โลตัส โก เฟรช ประชาอุทิศ 90","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7796","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"53/4 หมู่ 3 ซอยกันตนา ถนนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"1634-th","latitude":13.844448,"line_url":"https://lin.ee/T7HwiBt","longitude":100.409811,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยกันตนา-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7795","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"95,97,99 ซอยหทัยราษฎร์ 11 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510\"","id":"1633-th","latitude":13.823755,"line_url":"https://lin.ee/uYMX3yj","longitude":100.720369,"name":"โลตัส โก เฟรช หทัยราษฎร์ 11","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7794","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"279 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290","id":"1632-th","latitude":18.894542,"line_url":"https://lin.ee/KUG9aTc","longitude":99.009303,"name":"โลตัส โก เฟรช แม่โจ้ เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7793","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1222/20-22 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"1631-th","latitude":13.536905,"line_url":"https://lin.ee/PnMsuJP","longitude":100.629276,"name":"โลตัส โก เฟรช บางปู 69( ซอยสามห่วง )","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7792","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13/8 หมู่ที่ 6 แขวงจอมทอง เขตจองทอง กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1630-th","latitude":13.690421,"line_url":"https://lin.ee/IdvfBGD","longitude":100.464079,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดสีสุก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7791","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"26/4-6 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110","id":"1629-th","latitude":13.625584,"line_url":"https://lin.ee/cHt22MZ","longitude":100.293451,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนเศรษฐกิจ","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7790","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"359/1 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1628-th","latitude":13.88547,"line_url":"https://lin.ee/YlWPW1D","longitude":100.522765,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านนิชดาธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7789","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"32/78 หมู่ที่ 11ตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1627-th","latitude":13.590666,"line_url":"https://lin.ee/Ewg6rF6","longitude":100.722098,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอย ธนสิทธิ์ เทพารักษ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7787","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/18 หมู่ที่ 9 ตำบลคานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210","id":"1626-th","latitude":14.331515,"line_url":"https://lin.ee/EbxQ2tA","longitude":100.654279,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดโคกมะยม-พระนครศรีอยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7786","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"344/22 หมู่ที่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"1625-th","latitude":13.147591,"line_url":"https://lin.ee/sEK5llD","longitude":100.949757,"name":"โลตัส โก เฟรช สุรศักดิ์ ศรีราชา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7785","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"337/2 หมู่ที่ 2 ตำบลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130","id":"1624-th","latitude":14.064168,"line_url":"https://lin.ee/CWfpDG3","longitude":101.517746,"name":"โลตัส โก เฟรช ประจันตคาม-ปราจีนบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7784","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"27/9-11 หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"1623-th","latitude":13.620323,"line_url":"https://lin.ee/HjwqKU2","longitude":100.350247,"name":"โลตัส โก เฟรช โพธิ์แจ้-สมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7783","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"42/14-17 ซอยพระยาสุเรนทร์38 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510","id":"1397-th","latitude":13.861457,"line_url":"https://lin.ee/RzF3WgC","longitude":100.692986,"name":"โลตัส โก เฟรช พระยาสุเรนทร์ 38","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7745","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"11/1 หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210","id":"1622-th","latitude":14.361986,"line_url":"https://lin.ee/x3AgYGF","longitude":100.667817,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภออุทัย อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7782","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"94/15-94/18 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000","id":"1621-th","latitude":13.692401,"line_url":"https://lin.ee/by3lSVn","longitude":101.079701,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบ่อบัว-ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7781","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160","id":"1620-th","latitude":14.066429,"line_url":"https://lin.ee/IyiPMM4","longitude":100.52313,"name":"โลตัส โก เฟรช อำเภอสามโคก-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7780","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"59/3 ถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"1619-th","latitude":18.781543,"line_url":"https://lin.ee/5LvNN1b","longitude":98.987778,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดประตูเชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7769","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"401/6 ถนนป่าตัน อ.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"1618-th","latitude":18.836722,"line_url":"https://lin.ee/D1QgHIi","longitude":98.989317,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวัดบ้านท่อ-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7768","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"459/1 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600","id":"1617-th","latitude":13.713432,"line_url":"https://lin.ee/ab36P7ab","longitude":100.492985,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดสุทธาราม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7767","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"88/8 ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120","id":"1616-th","latitude":13.702257,"line_url":"https://lin.ee/wDRi5dI","longitude":100.522287,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนจันทน์ ซอย 43-วัดไผ่เงิน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7765","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"23,23/1-4 ตรอกต้นโพธิ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120\"","id":"1615-th","latitude":13.694774,"line_url":"https://lin.ee/H56khTM","longitude":100.49511,"name":"โลตัส โก เฟรช เจริญกรุง 109","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7764","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"27/3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000","id":"1614-th","latitude":13.787868,"line_url":"https://lin.ee/GFdMlAH","longitude":100.952049,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7763","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"185 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170","id":"1613-th","latitude":14.238114,"line_url":"https://lin.ee/wTItvx2","longitude":100.744316,"name":"โลตัส โก เฟรช อุตสาหกรรมวังน้อย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7762","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"5/13 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130","id":"1612-th","latitude":13.965568,"line_url":"https://lin.ee/ileVv7j","longitude":100.618155,"name":"โลตัส โก เฟรช พหลโยธิน 81-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7761","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/223 หมู่ที่ 5 ซอยนวมินทร์ 24 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1611-th","latitude":13.78695,"line_url":"https://lin.ee/nXwGmdN","longitude":100.650189,"name":"โลตัส โก เฟรช นวมินทร์ 24","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7760","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"102/3 หมู่ที่ 7 ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110","id":"1610-th","latitude":13.157996,"line_url":"https://lin.ee/4cmqSBr","longitude":100.95233,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดไร่กล้วย ศรีราชา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7759","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/1 หมู่ที่ 6 ซอยมิตรภาพ ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120","id":"1608-th","latitude":13.930224,"line_url":"https://lin.ee/tekOWPY","longitude":100.506847,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดกู้ 2-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7757","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"98,98/1,98/2 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140\"","id":"1607-th","latitude":13.83242,"line_url":"https://lin.ee/yEm6V5l","longitude":100.40607,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดพระเงิน-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7756","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"419/49-52 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290","id":"1605-th","latitude":13.58384,"line_url":"https://lin.ee/55iVIee","longitude":100.52058,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านสยามนิเวศน์-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7753","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"16,18,20 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310\"","id":"1604-th","latitude":13.797348,"line_url":"https://lin.ee/9dHIiul","longitude":100.59077,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 47","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7752","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"47 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1603-th","latitude":13.791354,"line_url":"https://lin.ee/cfSzxlH","longitude":100.628191,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 101","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7751","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"181/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290","id":"1602-th","latitude":13.577674,"line_url":"https://lin.ee/BAiu39P","longitude":100.574221,"name":"โลตัส โก เฟรช แหลมฟ้าผ่า-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7750","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"224/11-14 ตำบลลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170","id":"1601-th","latitude":14.273673,"line_url":"https://lin.ee/7L7GB5f","longitude":100.683859,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสี่ขวา-พระนครศรีอยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7749","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"33/26-28 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230","id":"1399-th","latitude":14.163041,"line_url":"https://lin.ee/dhpn0wz","longitude":100.291714,"name":"โลตัส โก เฟรช บัวหลวงธานี-อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7747","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45/15-16 หมู่ 2 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1398-th","latitude":13.76838,"line_url":"https://lin.ee/MtWxXCQV","longitude":100.697042,"name":"โลตัส โก เฟรช ราษฎร์พัฒนา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7746","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"650 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250","id":"1396-th","latitude":13.721127,"line_url":"https://lin.ee/50bvS6U","longitude":100.614335,"name":"โลตัส โก เฟรช อ่อนนุช ซอย 17 แยก 16","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7743","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"25/249 หมู่ที่ 8 ซอยพิบูลสงคราม22 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลบางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1395-th","latitude":13.832483,"line_url":"https://lin.ee/g8Jaw2E","longitude":100.50909,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยพิบูลสงคราม 22-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7742","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"100/41-44 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120","id":"1394-th","latitude":13.919332,"line_url":"https://lin.ee/lbBUXQF","longitude":100.515774,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านลานทอง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7741","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"208/17 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1393-th","latitude":13.883243,"line_url":"https://lin.ee/TpH6uU6","longitude":100.584291,"name":"โลตัส โก เฟรช แจ้งวัฒนะ ซอย 6","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7740","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"13/1 ซอยรณสิทธิพิชัย 7 ตำบลบางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1392-th","latitude":13.876338,"line_url":"https://lin.ee/WbPjhvM","longitude":100.503326,"name":"โลตัส โก เฟรช นนทบุรี 42","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7739","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"209/1 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนอ่อนนุช แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"1391-th","latitude":13.697696,"line_url":"https://lin.ee/UXCeOeE","longitude":100.637554,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยอ่อนนุช 46","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7738","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"301/3-5 ซอยชานเมือง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400","id":"1390-th","latitude":13.771309,"line_url":"https://lin.ee/WXbDr1L","longitude":100.566071,"name":"โลตัส โก เฟรช ประชาสงเคราะห์ 28","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7737","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"53/19-23 ซอยนวลน้อย ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110","id":"1389-th","latitude":13.739818,"line_url":"https://lin.ee/RMm2CsI","longitude":100.593044,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยเอกมัย 30","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7736","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1/5 ,1/5 ก หมู่ที่ 5 ตำบลขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220\"","id":"1388-th","latitude":14.464607,"line_url":"https://lin.ee/P7dfznh","longitude":100.541608,"name":"โลตัส โก เฟรช บางปะหัน-พระนครศรีอยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7735","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"6, 6/1, 7 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550\"","id":"1387-th","latitude":13.50805,"line_url":"https://lin.ee/9Ak7sQs","longitude":100.82332,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองด่าน-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7734","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"465,467,469,471 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270\"","id":"1386-th","latitude":13.57639,"line_url":"https://lin.ee/anh3DgY","longitude":100.592328,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนท้ายบ้าน-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7732","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"31/86-88 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1385-th","latitude":13.861025,"line_url":"https://lin.ee/k02VhIJ","longitude":100.556274,"name":"โลตัส โก เฟรช ชินเขต ซอย 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7731","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"182/1 ซอยเทอดไทย 33 ถนนเทอดไทย แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600","id":"1384-th","latitude":13.712608,"line_url":"https://lin.ee/boA5AGd","longitude":100.476982,"name":"โลตัส โก เฟรช รัชดาภิเษก 13","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7730","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"83/65 หมู่ที่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"1383-th","latitude":13.863358,"line_url":"https://lin.ee/GiB251v","longitude":100.667388,"name":"โลตัส โก เฟรช สยามธรณี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7729","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"331 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290","id":"1382-th","latitude":13.598037,"line_url":"https://lin.ee/ecE95gn","longitude":100.544442,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยคู่สร้าง-สุขสวัสดิ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7728","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/48 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"1381-th","latitude":13.406644,"line_url":"https://lin.ee/oUkY8zj","longitude":101.028693,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านแฟมิลี่แลนด์-ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7727","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"127/36 หมู่ที่ 1 ถนนอ่างศิลา-บางแสน ตำบลอ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"1380-th","latitude":13.33671,"line_url":"https://lin.ee/eViHxmG","longitude":100.929726,"name":"โลตัส โก เฟรช อ่างศิลา-ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7726","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"11/19-21 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150","id":"1379-th","latitude":13.978667,"line_url":"https://lin.ee/UEgRbGo","longitude":100.314352,"name":"โลตัส โก เฟรช เทศบาลไทรน้อย-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7725","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"11/10 หมุ่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110","id":"1378-th","latitude":14.036019,"line_url":"https://lin.ee/aszBasC","longitude":100.781428,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิต คลอง 8 (หมู่บ้านเจริญลาภ)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7724","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"33/143 หมู่ที่ 6 ซอยนกแก้วน้อย1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230","id":"1377-th","latitude":13.80859,"line_url":"https://lin.ee/7Y79k9a","longitude":100.608903,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 71","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7723","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"19/179,19/180,19/181,19/182 หมู่ที่ 10 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150\"","id":"1376-th","latitude":13.674955,"line_url":"https://lin.ee/FROHCWT","longitude":100.453885,"name":"โลตัส โก เฟรช พระราม 2 ซอย 42","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7721","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"238/1-2 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130","id":"1375-th","latitude":13.504991,"line_url":"https://lin.ee/4hSRqAy","longitude":100.985137,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวัดล่าง บางปะกง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7720","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89/10-13 ซอยสุขุมวิท46 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110","id":"1374-th","latitude":13.71038,"line_url":"https://lin.ee/vPiCOmg","longitude":100.59218,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยภูมิจิตร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7719","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89/9-11 หมู่ที่ 7 ซอยพหลโยธิน54/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220","id":"1373-th","latitude":13.908499,"line_url":"https://lin.ee/MpxbtM1","longitude":100.643156,"name":"โลตัส โก เฟรช พหลโยธิน 54/1(หมู่บ้านมารวย 2)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7718","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"47/18-20 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000","id":"1372-th","latitude":13.427572,"line_url":"https://lin.ee/fNxjHFy","longitude":101.039247,"name":"โลตัส โก เฟรช อมตะนคร 1-ชลบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7717","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/340 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"1371-th","latitude":13.87928,"line_url":"https://lin.ee/2wSYZOJ","longitude":100.609509,"name":"โลตัส โก เฟรช พหลโยธิน 48","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7716","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"90/9 หมู่ที่ 1 ซอยแสนสุข ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1370-th","latitude":13.603366,"line_url":"https://lin.ee/Zd4q3gJ","longitude":100.747321,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะบางโฉลง-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7715","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/9 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1369-th","latitude":13.688309,"line_url":"https://lin.ee/ytx2i7r","longitude":100.405543,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านศิริสุข ถ.กาญจนาภิเษก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7714","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"8/4-7 หมู่ที่ 6 ตำบลคอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"1368-th","latitude":13.598229,"line_url":"https://lin.ee/GefmJRo","longitude":100.318192,"name":"โลตัส โก เฟรช เลียบคลองสี่วา-สมุทรสาคร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7713","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"26/429 หมู่ที่ 10 ตำบลลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150","id":"1367-th","latitude":13.976717,"line_url":"https://lin.ee/5g34kob","longitude":100.666503,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านวรางกูล-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7712","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"312/5 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290","id":"1366-th","latitude":13.588639,"line_url":"https://lin.ee/DMa4FqP","longitude":100.518788,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนประชาสามัคคี ประชาอุทิศ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7710","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"111/27-29 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000","id":"1365-th","latitude":13.983754,"line_url":"https://lin.ee/xsGIexe","longitude":100.514583,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7709","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"62 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 7 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140","id":"1364-th","latitude":13.65634,"line_url":"https://lin.ee/tjNA7nz","longitude":100.50418,"name":"โลตัส โก เฟรช ประชาอุทิศ 33 แยก 7","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7708","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"450/10-13 หมู่ที่ 1 ซอยมังกร-ขันดี ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"1362-th","latitude":13.604015,"line_url":"https://lin.ee/QL6S41J","longitude":100.66121,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยมังกร-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7706","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"118 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์38 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140","id":"1361-th","latitude":13.672397,"line_url":"https://lin.ee/SQqPd0H","longitude":100.497881,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขสวัสดิ์ 38","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7705","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"306/8-10 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"1360-th","latitude":13.923989,"line_url":"https://lin.ee/hPuCLWY","longitude":100.416343,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะบัวทอง 2-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7704","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1596 หมู่ที่ 4 ซอยอภิชาติ ถนนสุขุมวิท115 ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1359-th","latitude":13.635408,"line_url":"https://lin.ee/jtxYjHY","longitude":100.597371,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านรินทร์ทอง (สุขุมวิท 115)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7703","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"211/17, 211/18, 211/19 หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130\"","id":"1358-th","latitude":13.65783,"line_url":"https://lin.ee/9xBz5Z4","longitude":100.58477,"name":"โลตัส โก เฟรช สวนมหาวงษ์-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7702","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"27/39-41 หมู่ที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1357-th","latitude":13.665534,"line_url":"https://lin.ee/hWfR0JE","longitude":100.447772,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดเลา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7701","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"16/7 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"1356-th","latitude":14.359971,"line_url":"https://lin.ee/gEzSZ9T","longitude":100.553877,"name":"โลตัส โก เฟรช ประตูชัย อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7699","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"47/9 หมู่ที่ 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1355-th","latitude":13.717584,"line_url":"https://lin.ee/SRWdi2v","longitude":100.345476,"name":"โลตัส โก เฟรช เพชรเกษม 110 แยก 6","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7698","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"141/108-110 หมู่ที่ 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140","id":"1353-th","latitude":13.659237,"line_url":"https://lin.ee/yf8XQ0t","longitude":100.503909,"name":"โลตัส โก เฟรช ประชาอุทิศ 27","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7696","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"160/1 ซอยติวานนท์ 38 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1352-th","latitude":13.872324,"line_url":"https://lin.ee/NH9cbYp","longitude":100.523798,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยติวานนท์ 38 Opt.3-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7695","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"76/53-56 หมู่ที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"1351-th","latitude":13.768027,"line_url":"https://lin.ee/LL22u2q","longitude":100.721151,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านพูนสินธานี 1","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7694","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"20/20 หมู่ที่ 4 ตำบลประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000","id":"1350-th","latitude":14.342505,"line_url":"https://lin.ee/EjyR0wj","longitude":100.560182,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงพยาบาลอยุธยา 1","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7693","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/17-19 หมู่ที่ 14 ตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180","id":"1349-th","latitude":13.54242,"line_url":"https://lin.ee/vzRmS6O","longitude":100.971943,"name":"โลตัส โก เฟรช บางวัว บางปะกง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7692","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1118/1 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1348-th","latitude":13.631097,"line_url":"https://lin.ee/JJvdiif","longitude":100.619941,"name":"โลตัส โก เฟรช ลุงพุฒ-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7691","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"394,394/1-3 หมู่ที่ 2 ถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160\"","id":"1347-th","latitude":14.312838,"line_url":"https://lin.ee/Rp9VAcC","longitude":100.637623,"name":"โลตัส โก เฟรช สินทิวาธานี-พระนครศรีอยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7690","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000","id":"1346-th","latitude":13.972208,"line_url":"https://lin.ee/I6SHgDT","longitude":100.55031,"name":"โลตัส โก เฟรช ฐานเพชร ปทุมพลาซ่า","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7689","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"13/30,13/36 หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000\"","id":"1345-th","latitude":14.354015,"line_url":"https://lin.ee/9oBoYtn","longitude":100.600714,"name":"โลตัส โก เฟรช พระญาติ - อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7688","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"92/121 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180","id":"1344-th","latitude":14.145534,"line_url":"https://lin.ee/gCePhLC","longitude":100.61588,"name":"โลตัส โก เฟรช ประตูน้ำพระอินทร์-อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7687","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"132,134,136 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510\"","id":"1343-th","latitude":13.804339,"line_url":"https://lin.ee/GnjCZbo","longitude":100.725358,"name":"โลตัส โก เฟรช รามคำแหง 190","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7686","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"239 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000","id":"1342-th","latitude":13.957648,"line_url":"https://lin.ee/9poCpJQ","longitude":100.526936,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดชินวราราม-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7685","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"320/67-69 หมู่ที่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520","id":"1341-th","latitude":13.762049,"line_url":"https://lin.ee/xXkhDyo","longitude":100.727978,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะร่มเกล้า 4","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7684","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"68/10 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมานี 12130","id":"1340-th","latitude":14.002002,"line_url":"https://lin.ee/Sf6WaBZ","longitude":100.694087,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านฟ้ารังสิตคลอง 4","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7683","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"6,8,10 ถนนถวิลราษฎรบูรณะ ตำบลบ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000\"","id":"1339-th","latitude":13.827076,"line_url":"https://lin.ee/rHjItWP","longitude":100.064019,"name":"โลตัส โก เฟรช ถนนทหารบก 2-นครปฐม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7682","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"31/1 ซอยรามคำแหง 50 (สหกรณ์ 1) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1338-th","latitude":13.760522,"line_url":"https://lin.ee/Zcqw6AO","longitude":100.642756,"name":"โลตัส โก เฟรช รามคำแหง 50","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7681","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"312 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140","id":"1337-th","latitude":18.715525,"line_url":"https://lin.ee/Q9qYddA","longitude":99.033479,"name":"โลตัส โก เฟรช สารภี-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7680","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"39/12-14 หมู่ที่ 6 ถนนประดิษฐ์สโมสร ตำบลบางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1336-th","latitude":13.624422,"line_url":"https://lin.ee/oOgPt1s","longitude":100.613286,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืน-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7679","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"5/100 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"1335-th","latitude":13.93592,"line_url":"https://lin.ee/YCSVBzP","longitude":100.3977,"name":"โลตัส โก เฟรช บัวทองเคหะ-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7678","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"16/1 หมู่ที่ 7 ถนนโรจนะฝั่งขวา ตำบลลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170","id":"1334-th","latitude":14.230914,"line_url":"https://lin.ee/zkfTOiCc","longitude":100.717904,"name":"โลตัส โก เฟรช วังน้อย-พระนครศรีอยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7677","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"73/63 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170","id":"1333-th","latitude":13.801411,"line_url":"https://lin.ee/cYVHi3R","longitude":100.315977,"name":"โลตัส โก เฟรช ศาลายา 1-นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7675","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89/25 หมู่ที่ 12 ซอยเทพกุญชร 30 ถนนเทพกุญชร 1 ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"1332-th","latitude":14.106432,"line_url":"https://lin.ee/i4VEaxI","longitude":100.620345,"name":"โลตัส โก เฟรช เทพกุญชร 30-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7674","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"62/5-8 หมู่ที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290","id":"1330-th","latitude":13.59517,"line_url":"https://lin.ee/QPDaxCn","longitude":100.564736,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดแค-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7672","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"160/5 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180","id":"1329-th","latitude":18.912041,"line_url":"https://lin.ee/THc0rsk","longitude":98.946326,"name":"โลตัส โก เฟรช แม่ริม-เชียงใหม่ (IB)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7671","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"99/800-802 หมู่บ้านพิศาลแลนด์ หมู่ที่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1328-th","latitude":13.639704,"line_url":"https://lin.ee/wTsZRWS","longitude":100.440099,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านพิศาล","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7670","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"17/5-7 หมู่ที่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1327-th","latitude":13.612262,"line_url":"https://lin.ee/qmY7ONB","longitude":100.713523,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยบัวแก้ว-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7669","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19/49 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1326-th","latitude":13.627639,"line_url":"https://lin.ee/9qjk6QW","longitude":100.636663,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยหนามแดง-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7668","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"70/812,813 หมู่ที่ 5 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130\"","id":"1325-th","latitude":13.99224,"line_url":"https://lin.ee/jf7McPW","longitude":100.654536,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเปรมปรีดิ์ รังสิตคลอง 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7665","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"25/6 หมู่ที่ 4 ตำบลคานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210","id":"1324-th","latitude":14.330584,"line_url":"https://lin.ee/lVp8RAs","longitude":100.623572,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดคานหาม - อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7664","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"62,64,66 ถนนนาสร้าง ตำบลนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000\"","id":"1323-th","latitude":13.827874,"line_url":"https://lin.ee/6qLNJuB","longitude":100.052745,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านประปานคร-นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7663","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"7/18-21 หมู่ที่ 1 ถนนช่างเคี่ยน-ค่ายลูกเสือ ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"1322-th","latitude":18.8072,"line_url":"https://lin.ee/Nych2St5","longitude":98.960164,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดช่างเคี่ยน-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7662","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"672 หมู่ที่ 1 ถนนกุยบุรีสามัคคี ตำบลกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150","id":"1321-th","latitude":12.067827,"line_url":"https://lin.ee/DSdnGRM","longitude":99.8643,"name":"โลตัส โก เฟรช กุยบุรี ประจวบฯ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7661","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/48-50 หมู่ที่ 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1320-th","latitude":13.695894,"line_url":"https://lin.ee/mJkzAEB","longitude":100.405059,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขสันต์ 6","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7660","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1599/41,43,45 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280\"","id":"1319-th","latitude":13.567506,"line_url":"https://lin.ee/eESGcnG","longitude":100.609695,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยโนรี บางปู-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7659","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"29/176 หมู่ที่ 6 ซอยคุณพระ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120","id":"1318-th","latitude":14.04974,"line_url":"https://lin.ee/6QmUITj","longitude":100.61327,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยคุณพระ-พหลโยธิน-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7658","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2195 หมู่ที่ 6 ซอยเจริญใจ ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1317-th","latitude":13.618963,"line_url":"https://lin.ee/abFkBv3","longitude":100.634832,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเฟื่องฟ้า-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7657","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"125/2 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130","id":"1316-th","latitude":13.614179,"line_url":"https://lin.ee/uOUEiTJ","longitude":100.545192,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขสวัสดิ์ 78-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7656","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"160/300-302 หมู่ที่ 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1315-th","latitude":13.913019,"line_url":"https://lin.ee/8lrd7wI","longitude":100.59033,"name":"โลตัส โก เฟรช ช่างอากาศอุทิศ ซอย 3","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7655","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"48/771 หมู่ที่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1314-th","latitude":13.783799,"line_url":"https://lin.ee/5iJr79X","longitude":100.667987,"name":"โลตัส โก เฟรช เสรีไทย 41","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7653","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"136 ซอยผาสุก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400","id":"1313-th","latitude":13.769018,"line_url":"https://lin.ee/3Ui7oWd","longitude":100.5637,"name":"โลตัส โก เฟรช ประชาสงค์เคราะห์ 14","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7652","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"285,285/1,285/2-3 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310\"","id":"1311-th","latitude":13.791293,"line_url":"https://lin.ee/ZzMiUCB","longitude":100.618573,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 87","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7650","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"905-909 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1310-th","latitude":13.641901,"line_url":"https://lin.ee/GoFaWFo","longitude":100.609374,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดด่านสำโรง-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7649","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1,3 ซอย 58 (การเคหะแห่งชาติ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240\"","id":"1309-th","latitude":13.775902,"line_url":"https://lin.ee/Fs8BHC7","longitude":100.649213,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะคลองจั่น","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7648","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"408/1-4 ถนนวิไลเสนา (ก) ตำบลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110","id":"1308-th","latitude":14.325424,"line_url":"https://lin.ee/SiIDtGl","longitude":100.403428,"name":"โลตัส โก เฟรช เสนา-อยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7647","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"32/1,32/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540\"","id":"1307-th","latitude":13.620395,"line_url":"https://lin.ee/8lVC0X0","longitude":100.763657,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดศรีวารีน้อย-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7646","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1070,1071,1072 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000\"","id":"1306-th","latitude":13.994125,"line_url":"https://lin.ee/5hXs9Vw","longitude":100.584596,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านสินธร-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7645","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"38/1 ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230","id":"1304-th","latitude":13.835747,"line_url":"https://lin.ee/BhQREDN","longitude":100.657734,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยนวมินทร์ 163","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7643","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"138,140,142 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140\"","id":"1303-th","latitude":14.339381,"line_url":"https://lin.ee/JP3BRz4","longitude":100.866836,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองแค-สระบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7642","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89/890 หมู่ที่ 3 ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000","id":"1302-th","latitude":13.845165,"line_url":"https://lin.ee/YqDodh2","longitude":100.479439,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดเฉลิมพระเกียรติ-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7641","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"12/4 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"1301-th","latitude":13.90905,"line_url":"https://lin.ee/66FPADh","longitude":100.353765,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านพฤกษา 3 ขาออก-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7640","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1293/48-50 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260","id":"1300-th","latitude":13.694161,"line_url":"https://lin.ee/NDgTjmq","longitude":100.631431,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยสุขุมวิท 101/1","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7639","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"615 ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260","id":"1298-th","latitude":13.691563,"line_url":"https://lin.ee/RsPp3r3","longitude":100.613641,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขุมวิท 101","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7637","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/237-240 หมู่ที่ 9 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1297-th","latitude":13.672136,"line_url":"https://lin.ee/38KFuYT","longitude":100.414511,"name":"โลตัส โก เฟรช หมุ่บ้าน S.K.","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7636","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"220/1 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 7(ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120","id":"1293-th","latitude":13.696894,"line_url":"https://lin.ee/LZGhzar","longitude":100.515966,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยอยู่ดี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7633","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/174-176 หมู่ที่ 1 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1292-th","latitude":13.633206,"line_url":"https://lin.ee/UYAWce6","longitude":100.427122,"name":"โลตัส โก เฟรช สะแกงาม 35/2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7632","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"115,117 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000\"","id":"1291-th","latitude":11.802457,"line_url":"https://lin.ee/q8PQQsQ","longitude":99.798071,"name":"โลตัส โก เฟรช ประจวบคีรีขันธ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7631","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50/320 หมู่ที่ 9 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1289-th","latitude":13.691924,"line_url":"https://lin.ee/kheuB1q","longitude":100.417047,"name":"โลตัส โก เฟรช บางบอน ซอย 23","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7630","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"89/15 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1288-th","latitude":13.836603,"line_url":"https://lin.ee/ZqodOux","longitude":100.472315,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดวัดพุฒิ-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7629","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"16/781-783 หมู่ที่ 7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1287-th","latitude":13.604938,"line_url":"https://lin.ee/ysyh4UU","longitude":100.431453,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านวงแหวนชัชวาลย์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7628","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"166/2 ตำบลปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220","id":"1286-th","latitude":12.401984,"line_url":"https://lin.ee/U10l7BW","longitude":99.991407,"name":"โลตัส โก เฟรช ปากน้ำ ปราณบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7627","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"100/374-7,100/374-8 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270\"","id":"1284-th","latitude":13.599708,"line_url":"https://lin.ee/0cFENLi","longitude":100.621821,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยทรัพย์บุญชัย-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7625","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"72 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230","id":"1283-th","latitude":13.817981,"line_url":"https://lin.ee/CFLYy3s","longitude":100.665757,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเคหะธานี 3","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7624","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"10/3-5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1282-th","latitude":13.615982,"line_url":"https://lin.ee/ENHky89","longitude":100.606591,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านทองวิวัฒน์-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7623","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"74/164 หมู่ที่ 4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1281-th","latitude":13.918384,"line_url":"https://lin.ee/GCbLMOE","longitude":100.57844,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะดอนเมือง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7622","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1164,1164/1 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260\"","id":"1280-th","latitude":13.684829,"line_url":"https://lin.ee/FxqBeh9","longitude":100.628207,"name":"โลตัส โก เฟรช ดีพีเพลส","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7621","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"50/1 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510","id":"1278-th","latitude":13.792725,"line_url":"https://lin.ee/jqalGiN","longitude":100.711207,"name":"โลตัส โก เฟรช รามคำแหง 164","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7619","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/36 หมู่ที่ 4 ซอยวัดมะพร้าวเตี้ย แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1276-th","latitude":13.742881,"line_url":"https://lin.ee/utrWMGc","longitude":100.417645,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยวัดมะพร้าวเตี้ย","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7617","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"84 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130","id":"1275-th","latitude":13.489917,"line_url":"https://lin.ee/aay3rfl","longitude":101.023921,"name":"โลตัส โก เฟรช โรงไฟฟ้าบางปะกง-ฉะเชิงเทรา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7616","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"6,8,10 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 12 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130\"","id":"1274-th","latitude":13.987928,"line_url":"https://lin.ee/ZVxWHE1","longitude":100.60634,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7615","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"318,320-322 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600\"","id":"1273-th","latitude":13.719268,"line_url":"https://lin.ee/4igXia0","longitude":100.50186,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยกรุงธนบุรี 6","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7614","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"107/6 หมู่ที่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170","id":"1272-th","latitude":13.797857,"line_url":"https://lin.ee/eBeb1Go","longitude":100.438435,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดกรุงนนท์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7613","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"201/779 หมู่ที่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220","id":"1271-th","latitude":13.90704,"line_url":"https://lin.ee/b11WMrD","longitude":100.631884,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดเกาะสุวรรณาราม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7612","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"434/13-15 ซอยแสงจันทร์ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120","id":"1270-th","latitude":13.711178,"line_url":"https://lin.ee/KTYcEKv","longitude":100.516981,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยแสงจันทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7611","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"295/1 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 11 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310","id":"1268-th","latitude":13.78246,"line_url":"https://lin.ee/F7PVm8T","longitude":100.60043,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 80","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7609","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"19/127-19/130 หมู่ที่ 5 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1267-th","latitude":13.922618,"line_url":"https://lin.ee/4ROTGgz","longitude":100.567779,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดเวฬุวนาราม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7608","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21/69 หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130","id":"1266-th","latitude":13.687486,"line_url":"https://lin.ee/54kQ6co","longitude":100.282407,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองแค-สมุทรสาคร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7607","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"178/528-530 หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"1265-th","latitude":13.931527,"line_url":"https://lin.ee/nw5YVU9","longitude":100.357852,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านบัวทอง 4-นนทุบรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7606","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"147/5-6 หมู่ที่ 5 ตำบลพยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180","id":"1264-th","latitude":14.145519,"line_url":"https://lin.ee/QumRQ6c3","longitude":100.62152,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองพยอม-พระนครศรีอยุธยา","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7605","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"45/672,673,674 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160\"","id":"1263-th","latitude":13.69495,"line_url":"https://lin.ee/0y5V16R","longitude":100.334574,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7604","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"51/501-503 หมู่ที่ 2 ซอยลำลูกกา 13 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130","id":"1262-th","latitude":13.950105,"line_url":"https://lin.ee/1uA3wMn","longitude":100.651783,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านรินทร์ทอง-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7603","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"104/1373 หมู่ที่ 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1261-th","latitude":13.643458,"line_url":"https://lin.ee/JTRPy4Z","longitude":100.389983,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านพระปิ่น 5","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7602","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"128/14 หมู่ที่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540","id":"1260-th","latitude":13.611552,"line_url":"https://lin.ee/JPgTLRd","longitude":100.70471,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านลิขิต-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7601","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/88 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220","id":"1259-th","latitude":13.858754,"line_url":"https://lin.ee/faTgu2U","longitude":100.627829,"name":"โลตัส โก เฟรช รามอินทรา 39","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7600","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"95/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000","id":"1258-th","latitude":13.870434,"line_url":"https://lin.ee/VRMzep6","longitude":100.46168,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดไทรม้า-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7599","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"209/385,386,387 หมู่ที่ 3 ซอยเทศบาลบางปู 91 ตำบลบางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280\"","id":"1257-th","latitude":13.520937,"line_url":"https://lin.ee/xy4W63q","longitude":100.664063,"name":"โลตัส โก เฟรช บางปู 91-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7598","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"617/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120","id":"1256-th","latitude":13.68741,"line_url":"https://lin.ee/zPC7irC","longitude":100.533465,"name":"โลตัส โก เฟรช สาธุประดิษฐ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7597","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"293/10 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130","id":"1255-th","latitude":13.968123,"line_url":"https://lin.ee/wCipNuv","longitude":100.61857,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิต O/B-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7596","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"354/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"1254-th","latitude":13.560639,"line_url":"https://lin.ee/WvfjkH2","longitude":100.671177,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดนิคมบางปู-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7595","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"321/3-5 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1253-th","latitude":13.899367,"line_url":"https://lin.ee/rCIaj7g","longitude":100.584244,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะทุ่งสองห้อง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7594","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"12/637,721 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540\"","id":"1251-th","latitude":13.664772,"line_url":"https://lin.ee/kbP4BdE","longitude":100.657309,"name":"โลตัส โก เฟรช เปรมฤทัย บางนา-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7593","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"248,248/1-5 หมู่ที่ 3 ถนนประชาอุทิศ ตำบลคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130\"","id":"1250-th","latitude":13.938496,"line_url":"https://lin.ee/PiZciBs","longitude":100.660339,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเปียร์นนท์-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7592","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1852 หมู่ที่ 7 ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1249-th","latitude":13.62471,"line_url":"https://lin.ee/Jt0GWHx","longitude":100.633253,"name":"โลตัส โก เฟรช เทพารักษ์-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7591","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"313/16 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"1248-th","latitude":18.752301,"line_url":"https://lin.ee/6l8VMXj","longitude":99.009555,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองผึ้ง-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7590","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"515,515/1-3 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310\"","id":"1246-th","latitude":13.771191,"line_url":"https://lin.ee/gBxgkv8","longitude":100.618619,"name":"โลตัส โก เฟรช รามคำแหง 53","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7589","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"10,10/1-3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270\"","id":"1245-th","latitude":13.611952,"line_url":"https://lin.ee/z5Gt9Vk","longitude":100.610317,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านอยู่สุข-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7588","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"2/286 หมู่ที่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230","id":"1243-th","latitude":13.850635,"line_url":"https://lin.ee/rWEcYIk","longitude":100.628959,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยมัยลาภ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7586","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1614/861-863 หมู่ที่ 6 ซอย 49 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"1242-th","latitude":13.566426,"line_url":"https://lin.ee/i3QTVst","longitude":100.613354,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะสมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7585","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"315/12-14 หมู่ที่ 6 ซอยพหลโยธิน 58 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220","id":"1241-th","latitude":13.936864,"line_url":"https://lin.ee/brD0Z5n","longitude":100.625605,"name":"โลตัส โก เฟรช พหลโยธิน 58","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7584","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"56/126-129 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"1240-th","latitude":14.125303,"line_url":"https://lin.ee/zxyPX26","longitude":100.625942,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะคลองหลวง","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7583","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"4/883-885 หมู่ที่ 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"1239-th","latitude":13.672218,"line_url":"https://lin.ee/Liyav1K","longitude":100.68264,"name":"โลตัส โก เฟรช มหาวิทยาลัย รามคำแหง 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7582","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/2 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"1237-th","latitude":13.917799,"line_url":"https://lin.ee/sAaxRoG","longitude":100.397017,"name":"โลตัส โก เฟรช วิดาภา ปาร์ค-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7580","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"16/2 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310","id":"1236-th","latitude":13.79757,"line_url":"https://lin.ee/t7pbLyl","longitude":100.587053,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดพร้าว 48","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7579","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"30,32,34,36 ซอยเพชรเกษม 33 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160\"","id":"1235-th","latitude":13.712477,"line_url":"https://lin.ee/jXDkj0W","longitude":100.438984,"name":"โลตัส โก เฟรช เพชรเกษม 33","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7578","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1549/3 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900","id":"1234-th","latitude":13.83762,"line_url":"https://lin.ee/AjiztRc","longitude":100.582687,"name":"โลตัส โก เฟรช พหลโยธิน 34","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7577","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"18/4 หมู่ที่ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230","id":"1233-th","latitude":13.821302,"line_url":"https://lin.ee/Lp6EkY0","longitude":100.609116,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยเสมอ ดามาพงษ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7576","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"21 ถนนราษฎร์พลี 1 ตำบลชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120","id":"1232-th","latitude":12.796015,"line_url":"https://lin.ee/Zh3gWzt","longitude":99.967413,"name":"โลตัส โก เฟรช ชะอำ-เพชรบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7574","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/751 หมู่ที่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230","id":"1230-th","latitude":13.822408,"line_url":"https://lin.ee/96SUrs1","longitude":100.642127,"name":"โลตัส โก เฟรช นวลจันทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7572","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"189,191,193 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250\"","id":"1229-th","latitude":13.728488,"line_url":"https://lin.ee/l9XZs5j","longitude":100.656382,"name":"โลตัส โก เฟรช เมืองทอง พัฒนาการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7571","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"22/9 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120","id":"1228-th","latitude":14.022719,"line_url":"https://lin.ee/Ft62Q2z","longitude":100.663581,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิต คลอง 3","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7570","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"65 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150","id":"1226-th","latitude":13.94425,"line_url":"https://lin.ee/5jbwcH2","longitude":100.68458,"name":"โลตัส โก เฟรช ลำลูกกาคลอง 4","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7568","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"420/197 หมู่ที่ 5 ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปรากร 10270","id":"1225-th","latitude":13.636544,"line_url":"https://lin.ee/jHYn5Uy","longitude":100.607917,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านทิพวรรณ-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7567","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"212/20-22 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280","id":"1224-th","latitude":13.5419,"line_url":"https://lin.ee/JAOGTvm","longitude":100.622,"name":"โลตัส โก เฟรช บางปูนคร-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7566","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1066 หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280","id":"1222-th","latitude":13.577381,"line_url":"https://lin.ee/fqz9cv1","longitude":100.606607,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยตากบ-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7565","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"46/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120","id":"1221-th","latitude":13.938524,"line_url":"https://lin.ee/xc5hrLy","longitude":100.517094,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดกู้-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7564","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"128/79-81 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540","id":"1220-th","latitude":13.589461,"line_url":"https://lin.ee/1in8kj6","longitude":100.777268,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบางเสาธง-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7563","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"135/74 หมู่ที่ 2 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530","id":"1219-th","latitude":13.84037,"line_url":"https://lin.ee/DQCJ5am","longitude":100.856103,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองจอก","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7562","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"120 หมู่ที่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1218-th","latitude":13.774058,"line_url":"https://lin.ee/Dw0YBZW","longitude":100.677302,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านสัมมากร","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7561","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"77,79,81-83 ซอยแสงทิพย์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110\"","id":"1217-th","latitude":13.714367,"line_url":"https://lin.ee/R4XwO8G","longitude":100.596576,"name":"โลตัส โก เฟรช สุขุมวิท 71","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7560","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"304/747-750 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1215-th","latitude":13.859594,"line_url":"https://lin.ee/njdZf25","longitude":100.582827,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะบางบัว","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7559","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"250/9-11 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูน อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000","id":"1214-th","latitude":13.990261,"line_url":"https://lin.ee/wuQ9asp","longitude":100.581171,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิตซิตี้-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7558","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"431-431/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280","id":"1213-th","latitude":13.572561,"line_url":"https://lin.ee/NExgi0B","longitude":100.641255,"name":"โลตัส โก เฟรช แพรกษา-พุฒศรี-สมุทรปราการ ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7556","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"134/33-34 หมู่ที่ 11 ตำบลบางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130","id":"1212-th","latitude":13.639013,"line_url":"https://lin.ee/Hxujdqt","longitude":100.52583,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดครุใน-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7554","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"365/1644,365/1646,325 หมู่ที่ 2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140\"","id":"1211-th","latitude":13.65126,"line_url":"https://lin.ee/L3KA4QV","longitude":100.48733,"name":"โลตัส โก เฟรช บ้านสวนธน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7553","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"63/636 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270","id":"1210-th","latitude":13.622577,"line_url":"https://lin.ee/TB4P7l4","longitude":100.595461,"name":"โลตัส โก เฟรช อุดมเดช-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7552","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"14/1399 หมู่ที่ 13 ตำบลบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110","id":"1209-th","latitude":13.935155,"line_url":"https://lin.ee/xBjfsXG","longitude":100.410462,"name":"โลตัส โก เฟรช บัวทองธานี-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7551","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"15/119-122 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250","id":"1208-th","latitude":13.692026,"line_url":"https://lin.ee/MLUzC9F","longitude":100.639546,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยสุภาพงษ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7550","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"27/301-304 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"1207-th","latitude":13.810223,"line_url":"https://lin.ee/oyEl2Xr","longitude":100.498095,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านสมชาย-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7549","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"279/119 ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000","id":"1206-th","latitude":13.536742,"line_url":"https://lin.ee/MSPVOZJ","longitude":100.270464,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าฉลอม-สมุทรสาคร","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7548","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"163/13,163/14 หมู่ที่ 1 ตำบลพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110\"","id":"1205-th","latitude":13.911858,"line_url":"https://lin.ee/DzSryZR","longitude":100.430903,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดพิมลราช-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7547","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"385/13,14,15 หมู่ที่ 4 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140\"","id":"1204-th","latitude":13.65215,"line_url":"https://lin.ee/laZAcst","longitude":100.5052,"name":"โลตัส โก เฟรช ประชาอุทิศ 33","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7546","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"1326,1330 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320\"","id":"1203-th","latitude":13.789573,"line_url":"https://lin.ee/273SRgX","longitude":100.575265,"name":"โลตัส โก เฟรช สุทธิสาร 3","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7545","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"27/196-197 หมู่ที่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1202-th","latitude":13.736662,"line_url":"https://lin.ee/eAfop2m","longitude":100.432738,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดไชยฉิมพลี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7544","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1/39 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210","id":"1201-th","latitude":13.768896,"line_url":"https://lin.ee/rpC8hjO","longitude":100.285924,"name":"โลตัส โก เฟรช ดอนหวาย-นครปฐม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7543","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"85/156-159 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140","id":"1198-th","latitude":13.845238,"line_url":"https://lin.ee/ApVqdM3","longitude":100.440674,"name":"โลตัส โก เฟรช วัดโบสถ์ดอนพรม-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7542","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"1016/19 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110","id":"1197-th","latitude":13.735602,"line_url":"https://lin.ee/PYfW3Mw","longitude":100.59841,"name":"โลตัส โก เฟรช คลองตัน","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7541","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"3/60-62 หมู่ที่ 5 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160","id":"1196-th","latitude":13.716654,"line_url":"https://lin.ee/njjwcgu","longitude":100.443975,"name":"โลตัส โก เฟรช เพชรเกษม 48","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7540","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"184/5,184/9,184/10 หมู่ที่ 4 ซอยถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160\"","id":"1195-th","latitude":13.718573,"line_url":"https://lin.ee/itIywxB","longitude":100.377258,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านเศรษฐกิจ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7539","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"355,357,361 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000\"","id":"1194-th","latitude":18.790725,"line_url":"https://lin.ee/y3xF61l","longitude":98.960981,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดต้นพยอม-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7538","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"63/2882 หมู่ที่ 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240","id":"1193-th","latitude":13.785447,"line_url":"https://lin.ee/6QmUITj","longitude":100.707328,"name":"โลตัส โก เฟรช เคหะธานี 4","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7537","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"99/10, 99/12 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220\"","id":"1192-th","latitude":13.949278,"line_url":"https://lin.ee/TJ2sxUS","longitude":100.622774,"name":"โลตัส โก เฟรช พหลโยธิน 66","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7536","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"104/30-34 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400","id":"1191-th","latitude":13.759366,"line_url":"https://lin.ee/P8ADtGv","longitude":100.541061,"name":"โลตัส โก เฟรช รางน้ำ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7535","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"44/31 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120","id":"1190-th","latitude":13.968885,"line_url":"https://lin.ee/o36jX4s","longitude":100.643838,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิต คลอง 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7534","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"324/1 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"1189-th","latitude":18.786075,"line_url":"https://lin.ee/LP0hEUb","longitude":99.011528,"name":"โลตัส โก เฟรช เจริญเมือง-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7533","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"65/9/1 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"1188-th","latitude":18.8349,"line_url":"https://lin.ee/oO9W7Py","longitude":98.97536,"name":"โลตัส โก เฟรช แม่ริม-เชียงใหม่ (OB)","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7532","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"401/3 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"1187-th","latitude":18.76836,"line_url":"https://lin.ee/GCGVOMr","longitude":99.006297,"name":"โลตัส โก เฟรช หนองหอย-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7530","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"9/1 ถนนท้ายวัง ตำบลช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"1186-th","latitude":18.792361,"line_url":"https://lin.ee/mLMViYU","longitude":98.997682,"name":"โลตัส โก เฟรช ราชวงศ์-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7529","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"58/449,450,452 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านสินทวีวิลล่า ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150\"","id":"1185-th","latitude":13.669576,"line_url":"https://lin.ee/xYFIHHq","longitude":100.457303,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านสินทวี พระราม 2","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7528","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"เลขที 53/3 หมู่ที 7 ตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130","id":"1184-th","latitude":18.742718,"line_url":"https://lin.ee/kZX6DU1","longitude":99.122678,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดสันกำแพง-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7527","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"45/7-10 ถนนสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000","id":"1183-th","latitude":18.803743,"line_url":"https://lin.ee/j2Tsn0Q","longitude":98.978463,"name":"โลตัส โก เฟรช สันติธรรม-เชียงใหม่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7526","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"157/8-10 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280","id":"1182-th","latitude":13.590012,"line_url":"https://lin.ee/1aRamtb","longitude":100.659342,"name":"โลตัส โก เฟรช แพรกษา-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7525","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"46/6 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110","id":"1181-th","latitude":13.72562,"line_url":"https://lin.ee/UprW15S","longitude":100.215768,"name":"โลตัส โก เฟรช สามพราน-นครปฐม","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7524","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"57/11 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1180-th","latitude":13.881131,"line_url":"https://lin.ee/xONOtuI","longitude":100.458292,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าอิฐ-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7523","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"208 ถนนเลียบคลองรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130","id":"1179-th","latitude":13.985404,"line_url":"https://lin.ee/aTtjXJV","longitude":100.625249,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิต คลอง 1","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7522","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"60/395-398 หมู่ที่ 4 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510","id":"1178-th","latitude":13.827697,"line_url":"https://lin.ee/rDgCFes","longitude":100.699125,"name":"โลตัส โก เฟรช พระยาสุเรนทร์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7521","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"20/14-16 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130","id":"1176-th","latitude":13.805366,"line_url":"https://lin.ee/gUdIsw2","longitude":100.488368,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้าน ส ภาณุรังษี-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7519","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"29/376 หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1172-th","latitude":13.855956,"line_url":"https://lin.ee/2gjx5p9","longitude":100.50427,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดเปรมสุขเรวดี-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7516","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"12,12/1-2 ตรอกประดู่ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120\"","id":"1171-th","latitude":13.697364,"line_url":"https://lin.ee/eAInYQD","longitude":100.498047,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยประดู่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7515","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"50/1430,1484-1485 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110\"","id":"1170-th","latitude":13.925417,"line_url":"https://lin.ee/OWgVJ6K","longitude":100.34826,"name":"โลตัส โก เฟรช หมู่บ้านพฤกษา 3-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7514","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"77/47 หมู่ที่ 5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150","id":"1169-th","latitude":13.630867,"line_url":"https://lin.ee/hQRaURg","longitude":100.400005,"name":"โลตัส โก เฟรช บางกระดี่","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7513","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"52/126,128 ตำบลหลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000\"","id":"1168-th","latitude":13.963246,"line_url":"https://lin.ee/oNpqNwg","longitude":100.588072,"name":"โลตัส โก เฟรช เมืองเอก-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7512","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"12, 14, 16 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130\"","id":"1167-th","latitude":13.658881,"line_url":"https://lin.ee/KlqByHs","longitude":100.534334,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าน้ำพระประแดง-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7511","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"\"2430,2432,2434 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520\"","id":"1166-th","latitude":13.72183,"line_url":"https://lin.ee/MC0RFkx","longitude":100.78434,"name":"โลตัส โก เฟรช ลาดกระบัง 52","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7510","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"42/110 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"1165-th","latitude":14.036146,"line_url":"https://lin.ee/6JXXGtg","longitude":100.733032,"name":"โลตัส โก เฟรช รังสิต คลอง 6","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7509","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"329/21 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560","id":"1164-th","latitude":13.576416,"line_url":"https://lin.ee/xZYs9Aa","longitude":100.835823,"name":"โลตัส โก เฟรช ตลาดบางบ่อ-สมุทรปราการ","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7508","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"40/4056 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000","id":"1163-th","latitude":13.873557,"line_url":"https://lin.ee/NtLybgj","longitude":100.531407,"name":"โลตัส โก เฟรช ท่าทราย-นนทบุรี","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7507","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"371/9 หมู่ที่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210","id":"1162-th","latitude":13.925369,"line_url":"https://lin.ee/K1bGd9e","longitude":100.598873,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยสรณคมณ์","opening_hours":"24 ชม.","phone_number":"062-605-7506","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"85 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110","id":"1159-th","latitude":13.702301,"line_url":"https://lin.ee/OaTSuxG","longitude":100.245427,"name":"โลตัส โก เฟรช ซอยเทียนดัด-นครปฐม","opening_hours":"06:00 - 22:30","phone_number":"062-605-7504","type":"stores-lotuss-express","type_name":"โก เฟรช"} , {"address":"59/77 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120","id":"1158-th","latitude":14.10743,"line_url":"https://lin.ee/8kZDspx","longitude":100.598734,"name":"โลตัส โก เฟรช นวนคร-ปทุมธานี","opening_hours":"24 ชม.","phone