กำลังโหลด...

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน


หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ ทำการประมวลผลในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)


ขอบเขตของการใช้งาน

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับผู้ที่สมัครเข้าเป็นลูกจ้างหรือขอเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ ในทุกตำแหน่ง ทั้งในรูปแบบของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว (“ผู้สมัครงาน”)


การเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่บริษัทจะเก็บรวบรวมจากผู้สมัครงานได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

(ก) คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ สัญชาติ

(ข) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ

(ค) ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาคุณสมบัติหรือการรับรองวิชาชีพ และ เอกสารอ้างอิงในการจ้างงาน รวมถึงข้อมูลบุคคลอ้างอิง

(ง) ประวัติการจ้างงานและการฝึกงาน

(จ) รูปถ่าย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

(ก) ผลตรวจทางการแพทย์

(ข) ข้อมูลสุขภาพ ภาวะพิการ ข้อมูลสุขภาพจิต หรือข้อจำกัดอื่นใดด้านสุขภาพ ที่อาจมีผลกับการปฏิบัติงาน

(ค) ประวัติอาชญากรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทผู้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่สรรหาผู้สมัครงาน

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (“บริษัทในเครือ”)หรือบุคคลที่สามในกรณีที่มีความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้


ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย

1. ประเมินความเหมาะสมของท่านกับลักษณะงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือตำแหน่งใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

2. ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับตัวตนของท่าน รวมไปถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับมาจากท่าน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3. เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อการนัดหมาย สัมภาษณ์งาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือหน่วยงานของรัฐ

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

5. เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือในการประเมินความเหมาะสมของท่านกับลักษณะงานในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือตำแหน่งใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต และติดต่อท่านเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงาน

ฐานความยินยอม


ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย

1. ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และฐานความยินยอม กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

2. เพื่อรับรองว่าสุขภาพของท่านอยู่ในระดับที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุด และไม่มีโรคติดต่อ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และฐานความยินยอม กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

3. เพื่อรับรองประวัติอาชญากรรมของท่าน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และฐานความยินยอม กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว


ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

ในกรณีที่ผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลของนายจ้างปัจจุบัน และ/หรือ อดีตนายจ้าง และ/หรือ สถาบันการศึกษา และ/หรือ บุคคลอ้างอิงอื่นใด (รวมถึง บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน) (“บุคคลอ้างอิง”) แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของท่านสำหรับการพิจารณาการจ้างงาน และติดต่อในกรณีฉุกเฉิน (เฉพาะข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน) ผู้สมัครงานได้แจ้งหลักเกณฑ์ตามหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงานให้แก่บุคคลอ้างอิงทราบและได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอ้างอิงดังกล่าวก่อนที่จะส่งมอบข้อมูลนั้นให้แก่บริษัทฯ


การเพิกถอนความยินยอมโดยผู้สมัครงาน

ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีผลจนกว่าท่านจะได้ดำเนินการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอม และขอให้บริษัทฯ หยุดการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างหรือทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้แจ้งท่านข้างต้น โดยวิธีการส่งอีเมลมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการเพื่อให้คำร้องขอเพิกถอนความยินยอมของท่านมีผลภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

บริษัทฯ เคารพในการตัดสินใจของท่านในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ด้วยลักษณะและขอบเขตของคำร้องขอเพิกถอนความยินยอมของท่าน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการพิจารณาใบสมัครเข้าทำงานของท่านได้อีกต่อไป โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลกระทบนั้น ๆ ต่อท่านก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน หากท่านยังมีความประสงค์จะดำเนินการขอเพิกถอนความยินยอมต่อไป กรุณาแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรตามวิธีที่ได้ระบุไว้ข้างต้นในข้อนี้

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าการเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบกับสิทธิของบริษัทในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


สิทธิอื่น ๆ ของผู้สมัครงาน

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก) ต้องการเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมอยู่ หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ (ข) ต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมอยู่ให้เป็นปัจจุบัน (ค) ต้องการให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของผู้สมัครงาน ให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลอื่น (ง) ต้องการทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป (จ) ต้องการให้บริษัทฯ หยุดการใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างหรือทั้งหมด ท่านสามารถดำเนินการได้โดยการส่งคำร้องขอของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการปฏิบัติตามความประสงค์ในการใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายที่ดียิ่งกว่าในการเก็บและ/หรือ ใช้ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีขั้นตอน และมาตรการการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้องและคุ้มครองด้วยความปลอดภัยจากการการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้งาน การแก้ไขหรือเผยแพร่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทำโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ


ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทฯ จะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับท่านได้ ทันทีที่บริษัทฯ เห็นว่าการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมมา และไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการจ้างงานของบริษัทฯ อาทิ โรงพยาบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาการว่าจ้าง นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเท่าที่จำเป็นให้กับบริษัทในเครือ เพื่อพิจารณาและเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมกับผู้สมัครงาน


การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

โดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านในการส่งข้อมูลดังกล่าว และ บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองด้วยมาตรฐานเทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างน้อย


การติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ (ผู้ควบคุมข้อมูล) หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีคำถามหรือคำติชมที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือ ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์หรือคำร้องขอใด ๆ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หรือส่งอีเมลไปที่ [email protected]

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายดูแลข้อมูลพนักงาน หน่วยงานจรรยาบรรณทางธุรกิจ แผนกกฎหมายและการกำกับดูแล

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หรือส่งอีเมลไปที่ [email protected]


ผลและการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับร่วมกับมาตรการ หนังสือแจ้ง ข้อสัญญา และเงื่อนไขความยินยอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ทางเวปไซต์ของ บริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ


หนังสือฉบับนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2564

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ทบทวนครั้งล่าสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

Privacy Notice of Job Applicant


This privacy notice is to determine the principles and standard of CP Axtra Public Company Limited (the “Company”) for the collection, use, disclosure or other forms of processing of the Applicant’s personal data to be in accordance with the provision provided in the Personal Data Protection Act B.E. 2019 (“Personal Data Protection Law”).


Scope of Use

This privacy notice will be applied to the job applicants applying for the Company’s employees or trainees in all levels whether permanent or temporary employees (“Applicant”).


Collection, Use and Disclosure of Personal Data

Personal data and/or sensitive data (collectively called “Personal Data”) which the Company will collect from the Applicant are as follows:

Personal data

(a) title, name, surname, gender, identification or passport number, date of birth, age, nationality

(b) addresses, phone numbers, email addresses, and other contact information

(c) resume, educational information, qualification, or professional certification and reference for employment and reference persons

(d) employment and training history

(e) photograph

Sensitive data

(a) result of medical checkup

(b) health information, disability, mental information, or other limitation on health effected to the working performance

(c) criminal record

The Company may collect personal data of the Applicant from other sources including without limitation to the Company’s affiliates and/or recruitment agency.

The Company will use your personal data and/or sensitive data or disclose your personal data to the companies under CP Group (“Company’s Affiliates”) or third parties for the following purposes and legal basis:


Personal data


Purpose Legal Basis

1. To evaluate your eligibility with any job description of the Company, whether it is existing or to be provided in the future

Legitimate Interest

2. To verify the Applicant including the correctness of personal data and other data received from you

Legitimate Interest

3. To communicate with you for interview appointment or request of additional information related to job application

Legitimate Interest

4. To perform in accordance with the law and/or regulations of the compliance affairs and/or administrative agency

Legal Obligation

Legitimate Interest

5. To disclose the data to the Company’s Affiliates for evaluation of your eligibility with the available job whether it is existing or to be provided in the future and contact you for job application

Consent


Personal data and Sensitive data

Purpose Legal Basis

1. To consider your ability and develop your potential at work or to provide you suggestion or guidance to work more efficiently

Legitimate Interest and Consent for sensitive data

2. To certify that your health is at a level where you can perform optimally and has no contagious disease

Legitimate Interest and Consent for sensitive data

3. To certify your criminal record

Legitimate Interest and Consent for sensitive data


References Information

In the event that the Applicant provides information of current employer and/or ex-employer and/or educational institution and/or other references (including emergency contact person) (“References”) to the Company for verification of educational background and qualification for employment purpose and emergency contact (only emergency contact person information), the Applicant must inform the principles of this privacy notice to the References and must receive consent for collection, use and disclosure of personal data from the References prior to providing such data to the Company.


Withdrawal of Consent by the Applicant

Your consent for collection, use and disclosure of your Personal Data provided to the Company will be effective until you withdraw your consent in writing. You are entitled to withdraw your consent and request the Company to stop using and/or disclosing your Personal Data for entire or specific purposes as mentioned above by sending email to the Company as details provided herein.

In this regard, the Company will complete your request for withdrawal of consent within 30 days upon receiving of your request.

In case that you would like to withdraw your consent provided to the Company, the Company will respect your decision. However, in some cases, your request to withdraw your consent may result in the Company to unable considering your application. In this case, the Company will inform you about an effect before proceeding as your request. If you insist to withdraw your consent, you may inform the Company in writing and contact as the details mentioned herein.

However, this will not affect the lawfulness of collection, use and disclosure of your Personal Data based on legal basis which requires no consent from the data subject.


Other Rights of Applicant

In case that you would like to (a) access the copy of your Personal Data collected by the Company or the data relating to the use or disclosure of your Personal Data; or (b) rectify or amend your Personal Data collected by the Company to be up to date; or (c) transmit your partial Personal Data to other data controller; or (e) delete or de-identify your Personal Data; or (f) restrict using and/or disclosing of your Personal Data for partial or all purposes, you may contact and send your request as details mentioned in this notice.

However, the Company may deny your request in relation to the exercise of these rights, subject to the applicable laws and regulations.


Personal Data Protection

The Company has a suitable procedure and measurement to ensure that your Personal Data will be securely protected from any loss, access, destruction, use, modification, or disclosure by illegal or unauthorized act.


Retention Period of Personal Data

The Company will retain your Personal Data as long as it is used as purpose and may extend to retain your Personal Data subject to the applicable laws.

The Company will terminate to retain or de-identify your Personal Data immediately when the Company opines that such retention is not in accordance with the purpose of collection and is unnecessary for business or legal purpose.


Disclosure of Personal Data

The Company may disclose your Personal Data to the relevant organization related to your employment such as hospital and Royal Thai Police for consideration of employment. In addition, the Company may disclose your Personal Data to the Company’s Affiliates to consideration of your eligibility for job offer.


Transfer of Personal Data Outside Thailand

The Company will not transfer your Personal Data outside Thailand. In case that the Company desires to transfer your Personal Data outside Thailand, the Company will request your consent for such transfer and the Company will have a measurement to ensure that your Personal Data will be protected at least to be in accordance with the standard measurement set out in the Personal Data Protection Law.


Contact the Company and Data Protection Officer

In case that you have any queries, suggestion or request related to the Company’s procedure and measurement of the Personal Data, you may contact the Company (Data Controller) or Data Protection Officer as details set out below.

CP Axtra Public Company Limited

1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250

or email to [email protected]

Data Protection Officer

Privacy Team, Business Integrity, Legal & Compliance Team

CP Axtra Public Company Limited, 1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 or email to [email protected]


Result and Amendment of this Privacy Notice

This privacy notice will be jointly applied with other Company’s measurement, notices, agreements, and consent related to collection, use and disclosure of your Personal Data.

The Company may amend this privacy notice from time to time without prior inform. You can check the updated version on the Company’s website or other channel which the Company will inform you later.


This privacy notice was effective on 1 September 2021.

Latest version was updated on 24 August 2022.

Last reviewed on 17 May 2023.ดาวน์โหลด คลิกที่นี่