กำลังโหลด...

Sustainability page

ความมุ่งมั่นของประธานคณะผู้บริหาร
การยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสู่วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติในทุก ๆ วัน พร้อมกับการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย
ประธานคณะผู้บริหาร
ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย


โลตัส และการพัฒนาที่ยั่งยืน
โลตัส ในฐานะธุรกิจค้าปลีกที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานเกือบ 3 ทศวรรษ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ผ่านการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “Vision 2030. Actions every day.” โดยผนวกการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในทุกๆ วัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้ง 15 เป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ HEART, HEALTH และ HOME ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


มิติด้านความยั่งยืน


มูลนิธิโลตัสส์
มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การสนับสนุน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนทั่วประเทศ มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่