กำลังโหลด...

Sustainability page2

โลตัส และการพัฒนาที่ยั่งยืน
โลตัส ในฐานะธุรกิจค้าปลีก มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้า ”รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส” ภายใต้พันธสัญญาของเราในการเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะของชุมชน ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายและสร้างความรู้สึกดีดี ผ่านกรอบกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่การเป็นศูนย์รวมอาหารและอาหารสดชั้นนำ, การตอบโจทย์และมอบประสบการณ์แบบ SMART, ความคุ้มค่าที่มากกว่าราคา พร้อมสิทธิพิเศษที่รู้ใจลูกค้า และความยั่งยืนในทุก ๆ วัน

ภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ให้ประเทศและประชาชนในสังคม ก่อนประโยชน์ของธุรกิจ โลตัส มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้ง 15 เป้าหมาย ภายใต้ 3 เสาหลัก กล่าวคือ HEART, HEALTH และ HOME ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

โลตัส ได้จัดทำการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Materiality Assessment) และ กำหนดประเด็นสำคัญ 5 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ได้แก่ การสนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Well-being) การสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม (Social Impact and Economic Contribution) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience) และ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain) โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานเชิงรุกและเป้าหมายที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับการรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสาธารณชนทั่วไป
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่