กำลังโหลด...

Sustainability page3

สารจากประธานคณะผู้บริหาร
การยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสู่วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติในทุก ๆ วัน พร้อมกับการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย
ประธานคณะผู้บริหาร
ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย


ความก้าวหน้าการดำเนินงานสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2573

Heart

Health

Home

การกำกับดูแลกิจการ

ธุรกิจได้รับการประเมินผล ที่ได้รับการยอมรับของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ทุกตะกร้าการซื้อสินค้าของลูกค้า จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี หรืออาหารสดคุณภาพ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)  (Scope1 และ Scope2)

เป้าหมายปี 2573

100%

เป้าหมายปี 2573

100%

เป้าหมายปี 2573

ศูนย์

ผลการดำเนินงาน 2565

100%

ผลการดำเนินงาน 2565

73%

ผลการดำเนินงาน 2565

xx

 

ยอดขายสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

 

เป้าหมายปี 2573

70%

ผลการดำเนินงาน 2565

36.15%

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

ธุรกิจมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมขององค์กร และคู่ค้าโดยตรงที่มีความเสี่ยงสูง

คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ เยาวชน ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) เกษตรกร สตรี ผู้สูงอายุ และแรงงานข้ามชาติ

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ขยะอาหารที่ถูกนำไป
ฝังกลบเป็นศูนย์

เป้าหมายปี 2573

100%

เป้าหมายปี 2573

200,000 ราย

เป้าหมายปี 2573

ศูนย์

ผลการดำเนินงาน 2565

100%

ผลการดำเนินงาน 2565

130,455 ราย

ผลการดำเนินงาน 2565

ลดจากปีฐาน 12%

 

 

ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนสำหรับสินค้า
แบรนด์โลตัส

เป้าหมายปี 2573

100%

ผลการดำเนินงาน 2565

97.5%

การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

สนับสนุนโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเสริมทักษะ

ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ

เด็ก ประชาชน และคนยากจนได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

ลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้ เทียบกับปีฐาน 2563

เป้าหมายปี 2573

150,000 คน

เป้าหมายปี 2573

1 ล้านคน

เป้าหมายปี 2573

 ลดประมาณลง 20%

ผลการดำเนินงาน 2565

89,073 คน

ผลการดำเนินงาน 2565

388,229 คน

ผลการดำเนินงาน 2565

เพิ่มจากปีฐาน 29%

การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

การบริหารจัดการนวัตกรรม

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายปี 2573

100%

เป้าหมายปี 2573

4

เป้าหมายปี 2573

ศูนย์

ผลการดำเนินงาน 2565

100%

ผลการดำเนินงาน 2565

1

ผลการดำเนินงาน 2565

ศูนย์

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูล

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียจากการสำรวจ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

คู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ และประเมินข้อกำหนดความยั่งยืน

เป้าหมายปี 2573

ศูนย์

เป้าหมายปี 2573

80%

เป้าหมายปี 2573

100%

ผลการดำเนินงาน 2565

ศูนย์

ผลการดำเนินงาน 2565

80%

ผลการดำเนินงาน 2565

100%ดาวน์โหลด คลิกที่นี่