Loading...


Health

มุ่งมั่น.. สร้างสังคมที่ยั่งยืน
การดูแลและส่งเสริมสังคมโดยรวมให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกภารกิจสำคัญ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม รวมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เราจึงประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันคิดค้นและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยัง สามารถส่งเสริมและสร้าง ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
การปฏิบัติภายใต้มิติความยั่งยืนนี้
สุขภาพและ สุขภาวะที่ดี
คุณค่าและ การสร้างประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทาง อาหารและการเข้าถึง โภชนาการ
การบริหารจัดการ นวัตกรรม
การสร้างความผูกพัน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่