กำลังโหลด...


Home

มุ่งมั่น.. เพื่อสิ่งที่แวดล้อมที่ยั่งยืน
การดูแลและส่งเสริมสังคมโดยรวมให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกภารกิจสำคัญ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม รวมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เราจึงประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันคิดค้น และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย แต่ยังสามารถส่งเสริมและสร้าง ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของชุมชนได้อย่าง ยั่งยืน
การปฏิบัติภายใต้มิติความยั่งยืนนี้
การปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
ระบบเศรษฐกิจ หมุนเวียน
การดูแลรักษา ทรัพยากรน้
การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลาย ทางชีวภาพ
การจัดการห่วงโซ่ อุปทานอย่าง รับผิดชอบ

มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่