กำลังโหลด...


การพัฒนาความยั่งยืน

โลตัส ในฐานะธุรกิจค้าปลีกที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลา นานเกือบ 3 ทศวรรษ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ผ่านการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “Vision 2030. Actions every day.”
โดยผนวกการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนิน ธุรกิจในทุกๆ วัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้ง 15 เป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ HEART, HEALTH และ HOME ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของประธานคณะผู้บริหาร
คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย
ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย
การยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสู่วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ที่มุ่งเน้นการลงมือ ปฏิบัติในทุก ๆ วัน พร้อมกับการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม ต่อทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ ประเทศและระดับโลก

มูลนิธิโลตัสส์
มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การสนับสนุน และสร้างความเป็น อยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนทั่ว ประเทศ มุ่งเน้นการดำเนินงานด้าน การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี การขยายโอกาสการเข้าถึง การศึกษา และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่