กำลังโหลด...


ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูล

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมายปี 2573: 100%

ธุรกิจได้รับการประเมินผลที่ได้รับการยอมรับ
ของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงและโอกาส
หัวใจสำคัญของการสร้างโอกาสและการเติบโตของธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและรวดเร็ว คือการมีทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง มองเห็นโอกาส มีภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ เติบโตในสายงาน โลตัส ให้โอกาสและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างประโยชน์ต่อประเทศ ต่อประชาชน และต่อบริษัท ภายใต้พลวัต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส ได้กำหนดแผนพัฒนาศักยภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของเพื่อนพนักงานทุกระดับและต่อยอดทักษะการทำงานต่างๆ ของเพื่อนพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทักษะด้านดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพเพื่อตอบโจทย์งานในปัจจุบันและ อนาคต นอกจากนี้ โลตัส ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำทั้งในและระหว่างหน่วย ธุรกิจต่าง ๆ ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาสและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์จากการลงมือ ปฏิบัติจริง รวมถึงการสร้างผู้นำคุณภาพให้เติบโตร่วมกันไปกับองค์กรและประเทศชาติตามหลัก 3 ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลด คลิกที่นี่