กำลังโหลด...


การกำกับและดูแลกิจการ

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมายปี 2573: 100%

ธุรกิจได้รับการประเมินผลที่ได้รับการยอมรับ
ของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
  • ยกระดับการเป็นสมาชิก CAC (แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย) ที่มีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมต่อต้านการทุจริต โดยเป็น CAC CHANGE AGENT ขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC
  • มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ชัดเจน และมีการกำกับดูแลการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง
  • บริหารความเสี่ยงตามหลักสากล ครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในด้านการให้สินบนการทุจริต การปฎิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และอื่นๆ
  • มีระบบการแจ้งเบาะแสและการสืบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเปิดกว้างให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถทำการแจ้งเบาะแสได้
  • ร้อยละ 100 ของพนักงานที่เกี่ยวข้องตามการประเมินความเสี่ยง ได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบหลักสูตรจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ การต่อต้านสินบน และการทุจริต

ความเสี่ยงและโอกาส
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การดำเนินธุรกิจที่เน้น ความโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม การกำกับกิจการที่ดีถือเป็นโอกาสในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของในการประกอบธุรกิจ
แนวทางการดำเนินงาน
ตลอดเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ที่ โลตัส ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการดูแลลูกค้า เพื่อนพนักงาน ชุมชน คู่ค้า รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์และความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในทุกมิติ โดยธรรมาภิบาลนั้นหล่อหลอมอยู่ในกระบวนการทำงานและการดำเนิน ธุรกิจของโลตัส ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีช่วยส่งเสริมธรรมภิบาลและธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โลตัส ให้ความสำคัญกับ การกำกับดูแลองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้กำหนดนโยบายรวมถึงแนว ปฎิบัติในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และแต่งตั้งคณะกรรมการ Compliance, Risk and Sustainability Committee (CRSC) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดนโยบายที่สำคัญต่างๆ เช่น จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายความยั่งยืน นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เป็นต้น

อีกทั้งมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง กำกับดูแล กำชับ รวมถึงกำหนดทิศทางในการปฎิบัติตามนโยบายที่สำคัญต่างๆ และติดตามตรวจ สอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปตามกฎหมาย มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานสากล การกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลของเรานั้นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบตาม Risk Management Framework โดยนำแนวทางเรื่องหลักการป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defence) มาปรับใช้ในการบริหารและควบคุม ความเสี่ยง โดยมี CRSC เป็นส่วนสำคัญในการกำกับดูแลและให้การสนับสนุน นอกจากนี้ โลตัส ยังมีโปรแกรมการกำกับดูแลหรือที่ เรียกว่า Compliance Program กับเรื่องที่มีความสำคัญๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงรวมถึงความไว้วางใจที่ลูกค้าหรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องมีต่อโลตัสหากมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้น เช่น เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และ การแข่งขัน อย่างเป็นธรรม โดย Compliance Program นั้นจะอยู่บนหลักการ Risk, Control และ Assurance และ Three Lines of Defence

โลตัส ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมการสร้าง ความตระหนักรู้และการอบรมและทดสอบประจำปีให้กับเพื่อนพนักงานในองค์กรทุกระดับเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

โลตัส เชื่อเสมอว่าการกำกับดูแลที่ดีไม่สามารถสมบูรณ์ได้หากเราดำเนินการอยู่ฝ่ายเดียว แต่การจับมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วม ส่งเสริม และผลักดันธรรมภิบาลต่างหากที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อ ประชาชน สังคม และประเทศไทยของพวกเรา


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลด คลิกที่นี่