กำลังโหลด...


สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมายปี 2573: 100%

ธุรกิจได้รับการประเมินผลที่ได้รับการยอมรับ
ของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงและโอกาส
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจอาจส่งผลกระทบต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพนักงาน แรงงานในห่วงโซ่อุปทาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค และชุมชนในพื้นที่ที่โลตัสดำเนินธุรกิจ ความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว เป็นทั้งข้อท้าทายและโอกาสของบริษัทในการยกระดับการเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน ตลอดจนเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการ ประกอบธุรกิจ โลตัส บริหารจัดการประเด็นสิทธิมนุษยชนในลักษณะการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ UNGP ตลอดจน อ้างอิงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ทั้งในขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทและตลอดห่วงโซ่คุณค่า
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร ผ่านนโยบายสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน เน้นย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) และตราสารด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน การทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization’s (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

โลตัส ยังได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามแนวทางของหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชน (The United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) กรอบความร่วมมือการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global Compact – UN Global Compact) และกรอบกฎหมาย ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรและคู่ค้าของโลตัส บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความ ตระหนักรู้เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใน 2 ระดับ ดังนี้

  • การสร้างความตระหนักรู้ในบริษัท – เพื่อให้เพื่อนพนักงานทุกระดับทราบนโยบายฯ หลักการสิทธิมนุษยชน และกระบวนการ Human Rights Due Diligence (HRDD) ให้กับบุคคลในองค์กร ตามความเหมาะสมของส่วนงานและความสัมพันธ์กับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละสายงาน โดยมุ่งให้ประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมภาคบังคับของบริษัท
  • การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มคู่ค้า – โลตัส ใช้ช่องทางการสื่อสารกับคู่ค้าที่หลากหลาย ทั้งในการพบหารือคู่ค้ารายปี การให้ความรู้คู่ค้าในระหว่างการตรวจประเมินทางสังคม รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อ อาทิ ข่าวสารประจำเดือนสำหรับคู่ค้า (Supplier’s Newsletter) ของบริษัทและมุ่งเน้นให้การสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้คู่ค้าสามารถนำไปสื่อสารกับพนักงานและ ลูกจ้างได้อย่างเหมาะสม โดยโลตัสให้ความสำคัญอันดับต้นกับกลุ่มคู่ค้าหลัก (Critical Suppliers) และกลุ่มคู่ค้าอาหารที่มีความเสี่ยงสูง เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน ซึ่งเป็นความท้าทายหลักในห่วงโซ่อุปทานของโลตัส


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่