กำลังโหลด...


การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565
89,073 คน

เป้าหมายปี 2573: 150,000 คน

ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเสริมทักษะ

ความเสี่ยงและโอกาส
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมในมิติต่างๆ อาทิ โอกาสในการมีงานที่มีคุณค่า ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนสังคมและประเทศให้เติบโตทางสังคม เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โลตัส มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างโอกาสให้ เด็ก เยาวชน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้คนในทุกช่วงวัยมีโอกาสอย่างเท่าเทียมใน เข้าถึงการรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อยกระดับความรู้และทักษะแรงงานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ สร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส ส่งมอบโอการส่งการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาผ่านการเรียนและฝึกปฏิบัติงานจริงในสาขาต่างๆ ของโลตัส โดยร่วมมือกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบความรู้ และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยตระหนักดีว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่คืออนาคตและทุน มนุษย์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ โลตัส ให้การสนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของโลตัสทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ และยังให้ ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมและโครงการ

โครงการทุนการศึกษาเพื่อบุตรพนักงาน

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2565 โลตัสมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมวิชาชีพพัฒนานักเรียน นักศึกษา

โลตัส ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.)การจัดการอาชีวศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอาหารดี พี่สอนน้อง

โลตัส ออกแบบหลักสูตรสอนทำอาหารให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครองผ่านการฝึกปฏิบัติ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Zero Food Waste Schools

โลตัส ร่วมกับหมวดแมลงอุตสาหกรรม สาขา วิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยา...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการเดินทางของ ‘อาหารดี พี่ให้น้อง’

โลตัส จัดกิจกรรมการเดินทางของ ‘อาหารดี พี่ให้น้อง’ เพื่อให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น...

อ่านเพิ่มเติม


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่