กำลังโหลด...


การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย 2567: ศูนย์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutral) - (Scope1 และ Scope2)
ของการใช้จากการใช้พลังงาน ทั้งหมดเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน

2022

204,128 GJ
197 แห่ง

204,138 กิกะจูล

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ผลิตจากหลังคาโซลาร์ที่ถูกติดดั้งบน หลังคาสาขา และศูนย์กระจายสินค้า รวม 197 แห่ง

ความเสี่ยงและโอกาส
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพิงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน ในฐานะธุรกิจค้าปลีก โลตัส ตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาพร้อมกับความเสี่ยงและ โอกาสทางธุรกิจ

กล่าวคือ ธุรกิจอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการเปลียนแปลง รวมถึงการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่วัดผลได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นวาระสำคัญ สำหรับธุรกิจ
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ที่มุ่งเน้นการสร้างการมี ส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ / พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในกรณีต่อไปนี้
  • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เศรษฐกิจหมุนเวียน
  • การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
  • การปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
  • การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
  • การจัดการของเสีย
โลตัสดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและเป้าหมายใน เรื่องของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาดมาใช้ เพื่อลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การติดตามประเมินผล และการเปิดเผยผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึง การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ ลด กักเก็บ ชดเชย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1, 2 และ 3
กิจกรรมและโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า

เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแอลอีดี (LED) ประสิทธิภาพ สูงที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทดแทนหลอดไฟชนิด...

อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน อาทิ พลัง งานแสงอาทิตย์จากโซลาร์รูฟท๊อป พลังงาน...

อ่านเพิ่มเติม

ส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า

โลตัส ร่วมมือกับพันธมิตร คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล ประเทศไทย เปลี่ยนจากรถบรรทุกขนส่งที่ใช้น้ำ...

อ่านเพิ่มเติม


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่