กำลังโหลด...


ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย 2567: ศูนย์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutral) - (Scope1 และ Scope2)
ของการใช้จากการใช้พลังงาน ทั้งหมดเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน

การจัดการของเสีย

76.3% ของของเสียถูกนำกลับไป ใช้ใหม่
20.40% ไปสู่หลุมฝังกลบ
3.29% กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ อาทิ การนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน และนำกลับไปใช้ซ้ำ เป็นต้น
12% ที่ลดได้นั้น
ถูกจัดการโดยวิธีต่างๆ ดังนี้
70.5% นำไปเป็นอาหารสัตว์
22.7% บริจาคให้กับผู้ยากไร้
6.8% นำไปทำปุ๋ย

ความเสี่ยงและโอกาส
โลตัส ตระหนักถึงความท้าทายที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากปัญหาการจัดการขยะและของเสียในการดำเนินธุรกิจ และในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมประการหนึ่ง โลตัส ส่งเสริมการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ทรัพยากร รวมถึง โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมที่นำมาจากการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในการ ดำเนินธุรกิจและในห่วงโซ่อุปทาน
แนวทางการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของโลตัส ให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้
  • การบริหารจัดการขยะและของเสีย และขยะอาหาร
  • การใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน
  • การสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนได้เสีย
โลตัสได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอานามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมายแต่ละปี ติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
กิจกรรมและโครงการ

ยกเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิลครบ 100% สำหรับสินค้าแบรนด์โลตัส ในกลุ่มอาหาร สดและสินค้าอุปโภค

โลตัส กำหนดเป้าหมายในการยกเลิกการใช้บรรจุ ภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิล (hard-to-recycle ...

อ่านเพิ่มเติม

จุดรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle Station)

โลตัส ได้มีการเพิ่มรับบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปรีไซเคิล ที่โลตัส สำนักงานใหญ่ และมีการขยายการให้บ...

อ่านเพิ่มเติม

จุดรีไซเคิล E-Waste

โลตัส ร่วมมือกับกลุ่ม TRUE และ TES จัดตั้งจุด รับขยะอิเล็คทรอนิกส์ที่โลตัส ทั้งหมด 11 สาขา...

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิลครบ 100% สำหรับสินค้าแบรนด์โลตัส ในกลุ่มอาหาร สดและสินค้าอุปโภค

โลตัส กำหนดเป้าหมายในการยกเลิกการใช้บรรจุ ภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิล (hard-to-recycle ...

อ่านเพิ่มเติม

จุดรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle Station)

โลตัส ได้มีการเพิ่มรับบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปรีไซเคิล ที่โลตัส สำนักงานใหญ่ และมีการขยายการให้บ...

อ่านเพิ่มเติม

จุดรีไซเคิล E-Waste

โลตัส ร่วมมือกับกลุ่ม TRUE และ TES จัดตั้งจุด รับขยะอิเล็คทรอนิกส์ที่โลตัส ทั้งหมด 11 สาขา...

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิลครบ 100% สำหรับสินค้าแบรนด์โลตัส ในกลุ่มอาหาร สดและสินค้าอุปโภค

โลตัส กำหนดเป้าหมายในการยกเลิกการใช้บรรจุ ภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิล (hard-to-recycle ...

อ่านเพิ่มเติม

จุดรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle Station)

โลตัส ได้มีการเพิ่มรับบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปรีไซเคิล ที่โลตัส สำนักงานใหญ่ และมีการขยายการให้บ...

อ่านเพิ่มเติม

จุดรีไซเคิล E-Waste

โลตัส ร่วมมือกับกลุ่ม TRUE และ TES จัดตั้งจุด รับขยะอิเล็คทรอนิกส์ที่โลตัส ทั้งหมด 11 สาขา...

อ่านเพิ่มเติม


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่