กำลังโหลด...


การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย 2567: ศูนย์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutral) - (Scope1 และ Scope2)
ของการใช้จากการใช้พลังงาน ทั้งหมดเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน

ความเสี่ยงและโอกาส
โลตัส ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่ต้องมีสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งผลกระทบเชิงลบจากการขาด สมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดลล้อมและมนุษย์ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นโอกาสที่สำคัญของธุรกิจ
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส มุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการกับภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยมีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านความหลากหลายฯ ตั้งแต่การ เลือกสถานที่ตั้งของสถานประกอบการต้องไม่อยู่ในแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่จัดหาวัตถุดิบทาง การเกษตรที่มีการรุกพื้นที่ป่าและทรัพยาการทางทะล และการฟื้นฟูระบบนิเวศบนบกและทะเลเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
กิจกรรมและโครงการ

โครงการ Next Gen New World ปี 2565

โลตัส ได้ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเพื่อสร้าง...

อ่านเพิ่มเติม


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลด คลิกที่นี่