กำลังโหลด...


การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย 2567: 100%

คู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ และประเมินข้อกำหนดความยั่งยืน

ความเสี่ยงและโอกาส
การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของโลตัส ในการส่งมอบสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ที่สามารถถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการขนส่งที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้ อาทิ ความเสี่ยงด้านต้นทุน ด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ และความเสี่ยงด้านการขนส่งและการชะงักงันของธุรกิจ
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลัก การที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบของคู่ค้าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการ กำกับดูแลธุรกิจที่ดี เพื่อให้การเป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า โลตัส ได้มีการสื่อสาร และอบรมคู่ค้าลำดับที่ 1 ทุกราย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยในแต่ละปี โลตัสจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนคู่ค้าลำดับ ที่ 1 ทุกปี หากพบว่าคู่ค้ารายใดมีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนระดับสูง คู่ค้ารายนั้นต้องมีการตรวจประเมินความเสี่ยงโดยผู้ประเมิน จากภายนอก และจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่พบ โดยโลตัส จะติดตามความคืบหน้าเพื่อจัดการความ เสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ นอกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้าแล้ว โลตัสคำนึงถึง การจัดหาสินค้าอย่างรับผิดชอบ ในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ น้ำมันปาล์ม สัตว์ปีก อาหารทะเล และเสื้อผ้า โดยมุ่งเน้นให้มีกลไก การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าถึงแหล่งวัตถุดิบ และแหล่งผลิตได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
กิจกรรมและโครงการ

โครงการ Next Gen New World ปี 2565

โลตัส ได้ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเพื่อสร้าง...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Next Gen New World ปี 2565

โลตัส ได้ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเพื่อสร้าง...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Next Gen New World ปี 2565

โลตัส ได้ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเพื่อสร้าง...

อ่านเพิ่มเติม


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลด คลิกที่นี่