กำลังโหลด...


การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมายปี 2573: ลดลง20%

เป้าหมาย 2573: ลดลง 20%

ลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้ เทียบกับปีฐาน 2563

ความเสี่ยงและโอกาส
โลตัส ตระหนักถึงปัญหาและความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทให้ความ สำคัญต่อปัญหาดังกล่าว และพยายามปรับตัว รวมถึงการพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตลอด ห่วงโซ่คุณค่า
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส บริหารจัดการน้ำตามหลักการ 5Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Restore, Recover) สอดคล้องกับแนวทางของเครือเจริญ โภคภัณฑ์ บริษัทจะทำการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ และความเครียดน้ำ (Water Stress) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความขาดแคลนน้ำ นอกจากนี้ โลตัสมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ ธรรมชาติ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

โลตัส ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และการสุขาภิบาลที่ดี รวมถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลด คลิกที่นี่