กำลังโหลด...


คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมายปี 2573: 100%

ทุกตะกร้าการซื้อสินค้าของลูกค้า จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีหรืออาหารสด คุณภาพ

เป้าหมายปี 2573: 70%

ยอดขายสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

ความเสี่ยงและโอกาส
โลตัส ตระหนักดีว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นข้อท้าทายที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศ ไทย เพื่อลดความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โลตัส ในฐานะธุรกิจค้าปลีกมีบทบาทใน การช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง รวมถึงการสร้างทักษะ แรงงาน และอาชีพ เพื่อมอบความเป็นอยู ่ที่ดีให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคม อาทิ เกษตรกร ผู้หญิง แรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถ แต่โอกาสในการเข้าถึง ทรัพยากรค่อนข้างจำกัด
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ก้บชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยมี การดำเนินกิจกรรมและโครงการสนับสนุนและสร้างเสริมศักยภาพให้ชุมชนในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ การสร้าง ทักษะแรงงานและอาชีพ การจ้างงาน การส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อยในการดำเนินธุรกิจร่วมกับโลตัส การช่วยเหลือชุมชนรอบข้างจากจากเหตุการณ์ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ การสร้างความตระหนักของชุมชน กลุ่มบุคคล เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเข้าถึงเวชศาสตร์เชิงป้องกัน
กิจกรรมและโครงการ

โครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง (Direct Sourcing)

โลตัสดำเนินโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจาก เกษตรกร ครอบคลุม 4 พื้นที่หลัก ในทั้ง 4 ภูมิภ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง (Direct Sourcing)

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบ ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ช่องทางการจำหน่าย...

อ่านเพิ่มเติม

แพลทฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME

โลตัส มุ่งมั่นในการเป็นแพลทฟอร์มแห่งโอกาส สำหรับผู้ประกอบการ SME ในทุกระดับ โดย...

อ่านเพิ่มเติม


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่