กำลังโหลด...


การบริหารจัดการนวัตกรรม

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมายปี 2573: 4

จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ความเสี่ยงและโอกาส
นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ ภาคธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัว พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรมทั้งด้าน การผลิตและกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค ตลอดจนการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าต่อสังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน
แนวทางการดำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้อยู่เสมอ โลตัส ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ นวัตกรรมในองค์กร ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และการสร้างบรรยากาศให้พนักงานเกิดแนวคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกร ผ่านเวทีการประกวดต่างๆ ทั้งในองค์กร ระหว่างธุรกิจภายในเครือ และ ระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะโลกยุคหลังโควิด-19 ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อ พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และตอบสนองต่อความ ต้องการเฉพาะของผู้บริโภค ด้วยช่องทางและทางเลือกในการซื้อสินค้า และรับบริการที่หลากหลายด้วยรูปแบบ O2O เป็นโจทย์ทาง ธุรกิจที่มีความสำคัญ

นอกจากนี้ ในฐานะธุรกิจค้าปลีกที่ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์โลตัส โลตัส สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึงการปรับสูตรสินค้า ผ่านศูนย์นวัตกรรม (INNOVATION CENTER) ที่มีหน้าที่คิดค้น พัฒนาสูตรสินค้าด้วยการใช้วัตถุดิบ กระบวนการและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงการประเมิน ความพึงพอใจของลูกค้าในช่วงการทดลองสินค้า และการติดตามความพึงพอใจ ของผู้บริโภค ภายหลังการจำหน่ายสินค้าเทียบกับคู่แข่งในตลาด เพื่อนำมาพิจารณาปรับกลยุทธ์การผลิตและจำหน่ายสินค้า


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลด คลิกที่นี่