กำลังโหลด...


ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมายปี 2573: 100%

ทุกตะกร้าการซื้อสินค้าของลูกค้า จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีหรืออาหารสด คุณภาพ

เป้าหมายปี 2573: 70%

ยอดขายสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

ความเสี่ยงและโอกาส
วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ โรคระบาด และภัยพิบัติ ส่งผลต่อความรุนแรงของปัญหาความมั่นคงทาง อาหาร ทั้งในด้านของการมีอาหารที่เพียงพอ และความสามารถในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ โลตัส ในฐานะธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายอาหารคุณภาพสูง ตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงทางอาหาร และได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องใน การสนับสนุนและส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับประชาชนในชุมชนรอบข้าง และประชาชนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางจากภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงเยาวชนทั่วประเทศที่อาจประสบปัญหาความมั่นคงทาง อาหาร
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โลตัส มีแนวทาง การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการคัดสรร ผลิต จำหน่าย และส่งมอบอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึง คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า คุณค่าทางโภชนาการ และแหล่งที่มาที่ยั่งยืน จำหน่ายในราคาที่ผู้บริโภคเอื้อมถึงได้ในกลุ่ม ประชากรที่ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเนื่องจากภาวะฉุกเฉินต่างๆ โลตัส สนับสนุนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนผู้ที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ในทุกปี โลตัส สนับสนุนงบประมาณใน การจัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีประโยชน์ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและกลางทั่วประเทศ
กิจกรรมและโครงการ

โครงการอาหารดี พี่ให้น้อง

โลตัส จัดทำโครงการอาหารดี พี่ให้น้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เพื่อมอบอาหารที่ดี และมีประโยชน์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการความร่วมมือกับผู้ประกอบการ พันธมิตร

โลตัส ร่วมมือกับ ซีพี-เมจิ จัดกิจกรรมวันดื่มนม โลกที่โรงเรียนบ้านอำเภอ จ.ชลบุรีสนับสนุน...

อ่านเพิ่มเติม


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่