กำลังโหลด...


การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมาย 2567: 80%

คะแนนความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียหลักจากการสำรวจของธุรกิจ

ความเสี่ยงและโอกาส
การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและมีความยั่งยืนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์อันดีกับผู้มี ส่วนได้เสียที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล ธุรกิจจำเป็นต้องเปิดพื้นที่รับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจ และความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรที่ไม่ สามารถประเมินค่าได้ ตลอดจนสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส มุ่งมั่นที่จะรักษาสมุดลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในแต่ละปี โลตัส ได้จัดทำสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อประเมินการรับรู้ และระดับการมีส่วนร่วมและความ สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ เบื้องต้นได้ในการสร้างการมีส่วนร่วมและ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย โลตัส นำ มาตราฐาน AA1000 STAKEHOLDER ENGAGEMENT STANDARD มาเป็นกรอบในการ พัฒนาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย และกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในปีพ.ศ. 2565 โลตัส ได้มีการทบทวนและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าและผู้บริโภค พนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ชุมชนและสังคม เกษตรกร ภาครัฐ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อเปิดพื้นที่ในการรับฟังข้อเสนอแนะของ ผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจของโลตัส บริษัทมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ผ่าน การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสนทนา กลุ่ม การรับข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านช่องทาง PROTECTOR LINE ซึ่งข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจะนำมาพิจารณาประกอบการวางแผน และการตัดสินใจทางธุรกิจ และการดำเนินกิจกรรม การสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิผล


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลด คลิกที่นี่